Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-D2-SD-03 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Określenie problematyki badawczej i tematu pracy.

C2.Przedstawienie zasad formułowania celu pracy, technik poszukiwania literatury przedmiotu i pozostałych źródeł.

C3. Rozwiązywanie problemów badawczych i technicznych związanych z pisaniem pracy.

C4. Napisanie teoretycznej części pracy dyplomowej.

C5. Napisanie pracy dyplomowej zgodnie z wymogami metodyki i metodologii pracy naukowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna gramatyczno-stylistyczne reguły języka polskiego.

2. Student potrafi posługiwać się jasnym i precyzyjnym językiem.

3. Student posiada umiejętność samodzielnego studiowania literatury.

4. Student posiada umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.

5. Student wykazuje się umiejętnością formułowania i rozwiązywania problemów wiążących się z programem odbytych studiów.

6. Student wykazuje znajomość sposobów prowadzenia analizy w oparciu o umiejętności nabyte podczas studiów.

Pełny opis:

S 1- Wstępna charakterystyka zagadnień podejmowanych na wybranym kierunku studiów; propozycje tematów pracy dyplomowej; określenie objętości pracy licencjackiej; nakreślenie konieczności podziału pracy na część teoretyczną i praktyczną; podanie wiążących terminów. 1h

S 2- Ustalenie tematu pracy realizowanej w ramach seminarium. 1h

S 3- Zdefiniowanie problemu i celów badawczych pracy. 1h

S 4-5- Ustalenie układu pierwszego i drugiego rozdziału pracy. 2h

S 6-7- Przedstawienie techniki pisania pracy; zaprezentowanie wymagań dotyczących edycji tekstu, opisywania tabel (rysunków, wykresów), zakresu merytorycznego pracy (w tym wstępu i zakończenia), układu pracy, przypisów, cytowania literatury; zasygnalizowanie istotności praw autorskich i ryzyka popełnienia plagiatu. 2h

S 8-14- Redagowanie pierwszego i drugiego rozdziału pracy. Charakterystyka wykorzystania źródeł literatury i naukowych baz danych. 7h

S 15-29- Prezentacja przygotowywanych przez studentów kolejnych części pracy. Doskonalenie wystąpień w zakresie formy i treści przekazu. 15h

S 30- Omówienie uwag do złożonych rozdziałów. 1h

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitas, Kraków 1995.

2. A. Pabian, W. Gworys, Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.

3. A. Pabian, W. Gworys, Prace dyplomowe: przygotowanie, redagowanie, obrona: poradnik dla studentów. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2001.

Literatura uzupełniająca

1. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

2. B. Stoczewska, Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską. Poradnik dla studentów. Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków 2012.

3. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową; poradnik dla humanistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

4. P. Grzybowski, Krzysztof Sawicki, Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

5. A. Kaszyńska, Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską. Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2008

6. W. Gierz, Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006

7. Otola I., Mesjasz-Lech A., Nitkiewicz T., Grabara J., Cele, zakres i metodologia badań, [w:] Rekonwersja regionu przemysłowego w obliczu wyzwań gospodarki opartej na wiedzy - przypadek województwa śląskiego, red. nauk. Aneta Pachura, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa2010.

8. Szajt M., Zawada M., Usage of the analogy of space-time in forecasting changes in employment in knowledge-intensive services sector in Poland, International Journal of Technology and Engineering Studies, vol. 3, no. 2, pp. 59-64, 2017.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

EK 1- zna formalne zasady pisania pracy dyplomowej magisterskiej.

EK 2- wykazuje opanowanie literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu.

EK 3- wykazuje umiejętność stosowania naukowych metod pracy.

EK 4- potrafi dobrać właściwe źródła literaturowe do charakteru pracy.

EK 5-potrafi prawidłowo zamieścić w tekście pracy odniesienia do pozycji zamieszczonych w bibliografii.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Prezentacja na forum grupy tematu i planu pracy dyplomowej oraz koncepcji poszczególnych rozdziałów teoretycznej części pracy.

P1. Przygotowanie w formie pisemnej teoretycznej części pracy dyplomowej magisterskiej.

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

EK1 (ndst) Student nie zna żadnych formalnych zasad pisania pracy dyplomowej. (dst) Student zna kilka formalnych zasad pisania pracy dyplomowej. (db)Student zna formalne zasady pisania pracy dyplomowej. (bdb) Student zna formalne zasady pisania pracy dyplomowej i umie je zastosować w praktyce.

EK2 (ndst) Student nie wykazuje opanowania literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu. (dst) Student wykazuje w niewielkim stopniu opanowanie literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu. (db) Student wykazuje opanowanie literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu. (bdb) Student wykazuje w szerokim stopniu opanowanie literatury przedmiotu w zakresie opracowywanego tematu.

EK3 (ndst) Student nie umie stosować naukowych metod pracy. (dst) Student wykazuje w niewielkim stopniu umiejętność stosowania naukowych metod pracy, ale nie wykorzystuje ich w pracy dyplomowej. (db) Student wykazuje umiejętność stosowania naukowych metod pracy i w niewielkim stopniu wykorzystuje je w pracy dyplomowej. (bdb) Student wykazuje umiejętność stosowania naukowych metod pracy i wykorzystuje je w pracy dyplomowej.

EK4 (ndst) Student w ogóle nie potrafi używać źródeł literaturowych do pracy dyplomowej. (dst) Student używa źródeł literaturowych, ale nie potrafi dobrać ich do charakteru pracy dyplomowej. (db) Student potrafi w ograniczonym stopniu dobrać właściwe źródła literaturowe do charakteru pracy dyplomowej. (bdb) Student potrafi dobrać właściwe źródła literaturowe do charakteru pracy dyplomowej.

EK5 (ndst) Student nie potrafi umieszczać w tekście pracy odniesień do pozycji zawartych w bibliografii. (dst) Student zamieszcza w tekście pracy odniesienia do pozycji zamieszczonych w bibliografii, ale większość z nich nieprawidłowo. (db) Student potrafi prawidłowo zamieścić w tekście pracy odniesienia do niektórych pozycji zamieszczonych w bibliografii. (bdb) Student potrafi prawidłowo zamieścić w tekście pracy odniesienia do wszystkich pozycji zamieszczonych w bibliografii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chluska
Prowadzący grup: Ryszard Borowiecki, Jolanta Chluska, Mariusz Chudzicki, Helena Kościelniak, Dariusz Wielgórka, Agnieszka Wójcik-Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Chluska, Małgorzata Okręglicka, Alfreda Zachorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Chluska, Marlena Grabowska, Anna Korombel, Izabela Krawczyk-Sokołowska, Iwona Otola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Chluska, Anna Korombel, Izabela Krawczyk-Sokołowska, Karolina Rybicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

C1. Określenie problematyki badawczej i tematu pracy.

C2.Przedstawienie zasad formułowania celu pracy, technik poszukiwania literatury przedmiotu i pozostałych źródeł.

C3. Rozwiązywanie problemów badawczych i technicznych związanych z pisaniem pracy.

C4. Napisanie teoretycznej części pracy dyplomowej.

C5. Napisanie pracy dyplomowej zgodnie z wymogami metodyki i metodologii pracy naukowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna gramatyczno-stylistyczne reguły języka polskiego.

2. Student potrafi posługiwać się jasnym i precyzyjnym językiem.

3. Student posiada umiejętność samodzielnego studiowania literatury.

4. Student posiada umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania.

5. Student wykazuje się umiejętnością formułowania i rozwiązywania problemów wiążących się z programem odbytych studiów.

6. Student wykazuje znajomość sposobów prowadzenia analizy w oparciu o umiejętności nabyte podczas studiów.

Literatura:

1. G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitas, Kraków 1995.

2. A. Pabian, W. Gworys, Pisanie i redagowanie prac dyplomowych: poradnik dla studentów. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.

3. A. Pabian, W. Gworys, Prace dyplomowe: przygotowanie, redagowanie, obrona: poradnik dla studentów. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2001.

Literatura uzupełniająca

1. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

2. B. Stoczewska, Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską. Poradnik dla studentów. Akademia Frycza Modrzewskiego, Kraków 2012.

3. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową; poradnik dla humanistów. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

4. P. Grzybowski, Krzysztof Sawicki, Pisanie prac i sztuka ich prezentacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

5. A. Kaszyńska, Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską. Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2008

6. W. Gierz, Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006

7. Otola I., Mesjasz-Lech A., Nitkiewicz T., Grabara J., Cele, zakres i metodologia badań, [w:] Rekonwersja regionu przemysłowego w obliczu wyzwań gospodarki opartej na wiedzy - przypadek województwa śląskiego, red. nauk. Aneta Pachura, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa2010.

8. Szajt M., Zawada M., Usage of the analogy of space-time in forecasting changes in employment in knowledge-intensive services sector in Poland, International Journal of Technology and Engineering Studies, vol. 3, no. 2, pp. 59-64, 2017.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.