Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-D2-ZF-01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy na temat istoty i celu zarządzania finansami

C2. Nabycie przez studentów umiejętności określania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa

C3. Nabycie przez studentów umiejętności wyliczania i interpretacji wskaźników płynności, rentowności i zadłużenia

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat podstawowych kategorii ekonomicznych.

2. Student ma wiedzy na temat sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

3. Student posiada ogólną wiedza z zakresu matematyki finansowej.

Pełny opis:

W1 Cel i przedmiot zarzadzania finansami przedsiębiorstw. Ewidencja procesów gospodarczych. 1h

W 2 Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 1h

W 3Podstawy finasowania działalności przedsiębiorstw, strategie, reguły. 1h

W 4 Podstawowe informacje o kapitałach przedsiębiorstwa. 1h

W 5 – 6 Decyzje inwestycyjne a finansowe. 2h

W 7-8Koszty pozyskiwania kapitału. 2h

W 9–10 Pojęcie dźwigni w zarządzaniu finansami. 2h

W11-12Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. 2h

W 13-14Planowanie finansowe. 2h

W 15 Kolokwium podsumowujące. 1h

C 1 - 2 Zajęcia organizacyjne. Sprawozdania finansowe, określenie potrzeb kapitałowych i struktury majątkowo-kapitałowej - zadania. 2h

C3 – C4Wskaźniki finansowe – zadania. 2h

C5 – C6 Analiza standingu finansowego –rozwiązywanie przykładów oraz zadania praktyczne w EXCELU na sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych. 2h

C7 – C10Koszt kapitału –rozwiązywanie zadań oraz przykłady praktyczne w EXELU na sprawozdania finansowych spółek giełdowych. 4h

C11 – C12Kolokwium sprawdzające nr 1. 2h

C13 – C18Dźwignia operacyjna, finansowa, połączona – zadania i przykłady praktyczne. 6h

C19 – 24Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie. 6h

C25 – 28 Planowanie finansowe – zadania. 4h

C29 – 30 Kolokwium sprawdzające nr 2. 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A. Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Gabrusewicz Analiza finansowa przedsiębiorstwa: teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.

3. Finanse przedsiębiorstwa: praca zbiorowa (red.) L. Szyszko, PWE, Warszawa 2000.

4. Wielgórka D. ChudzickiM., Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. PCz. 2010.

5. Dębski W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Famulska T. Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013

2. Johnson H.: Koszt kapitału. Liber, Warszawa 2000.

3. Machała R.: Zarządzanie finansami i wycena firmy. Unimex, Warszawa 2008.

4. Budzik-Nowodzińska I., Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej jako czynnik zrównoważonego rozwoju, [w:] Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka – środowisko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

5. Wielgórka D., Chosen Problems of Financial Management in Present-Day Economic Institutions. Part I. Chosen Problems of Corporate Financial Management. Ed. Dariusz Wielgórka, Justyna Łukomska-Szarek. Wyd. WZ Częstochowa 2010.

6. Budzik-Nowodzińska I., Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa jako przykład strategii antykryzysowej [w:] Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2017.

7. Budzik-Nowodzińska I., Budzik T., Wybrane wskaźniki analizy struktury kapitałowo-majątkowej na przykładzie przedsiębiorstwa "Centrala importowo-eksportowa chemikalii i aparatury chemicznej, Logistyka nr 6/2012

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EK 1- Student zna istotę i cel zarządzania finansami oraz wie, jak ewidencjonować procesy gospodarcze i jak je oceniać.

EK 2- Student zna reguły finansowania działalności przedsiębiorstw oraz potrafi podejmować decyzje inwestycyjne.

EK 3- Student potrafi dokonywać wyliczeń w zakresie kosztu pozyskania kapitału oraz potrafi analizować dźwignię (finansową, operacyjną i połączoną).

EK 4- Student zna podstawowe zasady planowania finansowego w przedsiębiorstwie.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe nr 1 na ćwiczeniach

P2. Kolokwium zaliczeniowe nr 2 na ćwiczeniach

P3. Kolokwium zaliczeniowe na wykładzie

FORMA OCENY - SZCZEGÓŁY

EK1 (ndst) Student nie zna istoty i celu zarządzania finansami. (dst) Student potrafi nieprecyzyjnie wskazać istotę i cel zarządzania finansami. (db) Student potrafi wskazać istotę i cel zarządzania finansami, potrafi je ewidencjonować, ale nie potrafi dokonać ich oceny. (bdb) Student potrafi wskazać istotę i cel zarządzania finansami, potrafi je ewidencjonować, ale nie potrafi dokonać ich oceny.

EK2 (ndst) Student nie zna reguł i strategii finansowania działalności przedsiębiorstw scharakteryzować oaz nie potrafi podejmować decyzji inwestycyjnych. (dst) Student potrafi wymienić, ale ma trudności w scharakteryzowaniu wybranych strategii zarządzania kapitałami przedsiębiorstwa i zna tylko podstawowe pojęcia z zakresu podejmowania decyzji inwestycyjnych. (db) Student potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane strategie zarządzania kapitałami przedsiębiorstwa, zna reguły finansowana oraz potrafi wyliczyć wskaźniki efektywności inwestycji, jednak nie potrafi na ich podstawie podjąć decyzji. (bdb) Student zna strategie i reguły finansowania działalności przedsiębiorstw oraz potrafi podejmować decyzje inwestycyjne.

EK3 (ndst) Student nie potrafi dokonywać wyliczeń i analiz w zakresie pozyskania kosztu kapitału a także dźwigni. (dst) Student ma trudności w wyliczaniu kosztu kapitału i dźwigni. Nie potrafi zanalizować wyników. (db) Student potrafi określić koszt kapitału i poziom dźwigni, ale ma trudności w ich ocenie. (bdb) Student potrafi dokonywać wyliczenia i analizy w zakresie kosztu pozyskania kapitału oraz potrafi analizować dźwignię (finansową, operacyjną i połączoną).

EK4 (ndst) Student nie zna żadnych zasad związanych z planowaniem finansowym. (dst) Student ma trudności z wyliczeniem i interpretacją wskaźników służących do planowania finansowanego. (db) Student potrafi dokonać niektórych wyliczeń ale ma kłopoty z ich interpretacją. (bdb) Student zna podstawowe zasady planowania finansowego w przedsiębiorstwie, dokonuje wyliczeń i analizuje wyniki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Tomasz Budzik, Iwona Otola, Waldemar Szczepaniak, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Prowadzący grup: Tomasz Budzik, Iwetta Budzik-Nowodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy na temat istoty i celu zarządzania finansami

C2. Nabycie przez studentów umiejętności określania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa

C3. Nabycie przez studentów umiejętności wyliczania i interpretacji wskaźników płynności, rentowności i zadłużenia

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat podstawowych kategorii ekonomicznych.

2. Student ma wiedzy na temat sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

3. Student posiada ogólną wiedza z zakresu matematyki finansowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A. Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Gabrusewicz Analiza finansowa przedsiębiorstwa: teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.

3. Finanse przedsiębiorstwa: praca zbiorowa (red.) L. Szyszko, PWE, Warszawa 2000.

4. Wielgórka D. ChudzickiM., Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. PCz. 2010.

5. Dębski W.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Famulska T. Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013

2. Johnson H.: Koszt kapitału. Liber, Warszawa 2000.

3. Machała R.: Zarządzanie finansami i wycena firmy. Unimex, Warszawa 2008.

4. Budzik-Nowodzińska I., Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej jako czynnik zrównoważonego rozwoju, [w:] Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka – środowisko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

5. Wielgórka D., Chosen Problems of Financial Management in Present-Day Economic Institutions. Part I. Chosen Problems of Corporate Financial Management. Ed. Dariusz Wielgórka, JustynaŁukomska-Szarek. Wyd. WZ Częstochowa 2010.

6. Budzik-Nowodzińska I., Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa jako przykład strategii antykryzysowej [w:] Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2017.

7. Budzik-Nowodzińska I., Budzik T., Wybrane wskaźniki analizy struktury kapitałowo-majątkowej na przykładzie przedsiębiorstwa "Centrala importowo-eksportowa chemikalii i aparatury chemicznej, Logistyka nr 6/2012

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.