Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-Z1-AF-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień analizy wstępnej oraz analizy wskaźnikowej przy wykorzystaniu elementów sprawozdania finansowego.

C2. Przedstawianie zagadnień związanych z zależnościami występującymi między poszczególnymi grupami wskaźników, a także zagadnień dotyczących modeli dyskryminacyjnych.

C3. Nabycie przez studenta umiejętności kompleksowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie miar statystycznych.

2. Student zna czynniki ekonomiczne warunkujące sprawne funkcjonowanie podmiotu na rynku.

3. Student posiada wiedzę w zakresie budowy rachunku wyników i rachunku kosztów.

4. Student posiada wiedzę na temat składników bilansu.

5. Student potrafi wymienić źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Wydanie IV zmienione, PWE, Warszawa 2017.

2. Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.

3. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.

4. Tokarski A., Tokarski M., Mosionek-Schweda M., Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego, Wyd. Cedewu, Warszawa 2017.

5. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007 (libra.ibuk.pl 2017).

6. Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2016.

7. Starzeński O., Analiza rynków finansowych, Beck, 2011.

8. Duraj J. (red.), Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Oficyna a Wolters Kluwer, 2015

2. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2016.

3. Golej R., Prędkiewicz K., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydaw. MARINA, Wrocław 2015.

4. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016

5. WIŚNIEWSKA-SAŁEK A., ŁĘGOWIK-ŚWIĄCIK S. , GRONDYS K. , STĘPIEŃ M., The Financial and Economic Analysis of the Situation of Business Entities Using QuantitativeMethods, International Institute of Social and EconomicSciences (IISES), 6th Economic and Finance Conference, Paryż, Francja (06 do 09 września 2016 r.). Praga 2016

6. SKIBIŃSKA Wioletta, Analysis of Current Assets of the Polish Construction Industry in the Years 2002-2004, Processes of Capital Supply in Production Enterprises. Joint Work Edited by Helena Kościelniak. Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Serie Monographs No 1., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006r.

7. SKIBIŃSKA Wioletta, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą analizy dyskryminacyjnej i sztucznych sieci neuronowych, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Praca zbior. pod red. Piotra Chrzana. Cz. 1., Wydawnictwo Uczelniane, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2006r.

8. SKIBIŃSKA Wioletta, Analiza zewnętrznych źródeł finansowania polskich przedsiębiorstw - aspekt regionalny i sektorowy, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. Pr. zbior. pod red. nauk. Andrzeja Hermana i Krystyny Poznańskiej. T.1., Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008r.

9. SKIBIŃSKA Wioletta, Legal and Organizational Aspects of Debt Vindication in Company Management Exemplifield by Chosen Member States of European Union, w: Small and Medium Enterprises (SME'S) Development Challenges in European Union. Ed. by Aneta Pachura, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009 r.

10. SKIBIŃSKA Wioletta, Financial Analysis of the Effectiveness of Maritime Transport Companies, w: Advanced Logistic Systems. Theory and Practice, Vol.5, 2011r.

11. SKIBIŃSKA Wioletta, Analysis of Receivables Management in Poland and in Selected European Countries, w: International Journal of Arts and Sciences, Vol.8, nr 6, 2015r.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student zna elementy sprawozdania finansowego, potrafi dokonać ich wstępnej analizy wraz z interpretacją oraz potrafi obliczyć mierniki dynamiki.

EU 2- Student potrafi dokonać analizy wskaźnikowej wraz z interpretacją na podstawie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.

EU 3- Student potrafi określić zależności występujące pomiędzy wskaźnikami oraz potrafi zastosować analizę Du Ponta i Quick-test.

EU 4- Student potrafi obliczyć i zastosować modele dyskryminacyjne do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz potrafi przeprowadzić analizę strumieni pieniężnych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Prace w zespołach

F2. Prezentacja wykonywanych zadań

P1. Pisemne kolokwium

P2 Egzamin pisemny końcowy

Efekt 1

ndost - Student nie potrafi dokonać wstępnej analizy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa oraz policzyć wybranych wskaźników.

dost - Student potrafi policzyć wybrane wskaźniki i przeprowadza częściowo analizę wstępną sprawozdania finansowego. Często popełnia błędy.

db - Student poprawnie liczy wybrane wskaźniki i dokonuje wstępnej analizy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Nie zawsze wyciąga poprawne wnioski.

bdb- Student bezbłędnie liczy wskaźniki i dokonuje wstępnej analizy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Wyciąga prawidłowe wnioski z przeprowadzonej analizy.

Efekt 2

ndost - Student nie potrafi dokonać analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.

dost - Student potrafi dokonać częściowej analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Liczy niektóre wskaźniki, popełnia błędy, nie potrafi wnioskować.

db - Student potrafi dokonać analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Liczy poprawnie wszystkie wskaźniki. Nie przeprowadza właściwej interpretacji.

bdb - Student potrafi dokonać analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Liczy poprawnie wszystkie wskaźniki. We właściwy sposób interpretuje uzyskuje wyniki.

Efekt 3

ndost - Student nie potrafi określić zależności występujących pomiędzy wskaźnikami. Nie potrafi dokonać analizy Du Ponta i Quick-testu.

dost - Student częściowo potrafi określić zależności występujące pomiędzy wskaźnikami. Dokonuje analizy Du Ponta i Quick-testu popełniając przy tym błędy.

db - Student potrafi określić zależności występujące pomiędzy wskaźnikami. Poprawnie dokonuje analizy Du Ponta i Quick-testu, nie przeprowadza właściwej interpretacji.

bdb - Student potrafi określić zależności występujące pomiędzy wskaźnikami i wyciąga prawidłowe wnioski z tych zależności. Poprawnie dokonuje analizy Du Ponta i Quick-testu oraz przeprowadza właściwą interpretację.

Efekt 4

ndost - Student nie potrafi obliczyć i zastosować modeli dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz nie potrafi przeprowadzić analizy strumieni pieniężnych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.

dost - Student potrafi obliczyć modele dyskryminacyjne do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Popełnia przy tym błędy. Przeprowadza nie do końca poprawną analizę strumieni pieniężnych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.

db - Student poprawnie potrafi obliczyć i zastosować modele dyskryminacyjne do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Nie dokonuje interpretacji wyników pochodzących z modeli. Popełnia przy tym błędy. Student przeprowadza poprawną analizę strumieni pieniężnych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych. Nie dokonuje interpretacji tej analizy.

bdb - Student poprawnie potrafi obliczyć i zastosować modele dyskryminacyjne do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dokonuje właściwej interpretacji wyników pochodzących z modeli. Student przeprowadza poprawną analizę strumieni pieniężnych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych i dokonuje interpretacji tej analizy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skibińska
Prowadzący grup: Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys, Izabela Petryczka
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Izabela Petryczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys, Izabela Petryczka, Anna Rybak
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Izabela Petryczka, Anna Rybak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Rybak, Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Uzyskanie podstawowej na temat sprawozdań finansowych z wykorzystaniem metod analizy wskaźnikowej w procesie podejmowania decyzji.

C2. Przygotowanie studenta do określenia struktury oraz kształtowania kapitału z wykorzystaniem dźwigni finansowej, operacyjnej i połączonej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie miar statystycznych.

2. Student zna czynniki ekonomiczne warunkujące sprawne funkcjonowanie podmiotu na rynku.

3. Student posiada wiedzę w zakresie budowy rachunku wyników i rachunku kosztów.

4. Student posiada wiedzę na temat składników bilansu.

5. Student potrafi wymienić źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Wydanie IV zmienione, PWE, Warszawa 2017.

2. Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.

3. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.

4. Tokarski A., Tokarski M., Mosionek-Schweda M., Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego, Wyd. Cedewu, Warszawa 2014, 2017.

5. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007 (libra.ibuk.pl 2017).

6. Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2016.

7. Starzeński O., Analiza rynków finansowych, Beck, 2011.

8. Duraj J. (red.), Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Lucyna Poniatowska, Ewa Wanda Maruszewska, Analiza finansowa: teoria i zadania, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

2. Monitor Polski B

3. GRONDYS K, KOTT I., MESJASZ-LECH A., Rola statystycznej analizy kosztów w działalności przedsiębiorstwa X, [w:] Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Red. nauk. Wioletta Skibińska, Beata Skowron-Grabowska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.

4. WIŚNIEWSKA-SAŁEK A., ŁĘGOWIK-ŚWIĄCIK S. , GRONDYS K. , STĘPIEŃ M., The Financial and Economic Analysis of the Situation of Business Entities Using QuantitativeMethods, International Institute of Social and EconomicSciences (IISES), 6th Economic and Finance Conference, Paryż, Francja (06 do 09 września 2016 r.). Praga 2016

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Rybak
Prowadzący grup: Anna Rybak, Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień analizy wstępnej oraz analizy wskaźnikowej przy wykorzystaniu elementów sprawozdania finansowego.

C2. Przedstawianie zagadnień związanych z zależnościami występującymi między poszczególnymi grupami wskaźników, a także zagadnień dotyczących modeli dyskryminacyjnych.

C3. Nabycie przez studenta umiejętności kompleksowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie miar statystycznych.

2. Student zna czynniki ekonomiczne warunkujące sprawne funkcjonowanie podmiotu na rynku.

3. Student posiada wiedzę w zakresie budowy rachunku wyników i rachunku kosztów.

4. Student posiada wiedzę na temat składników bilansu.

5. Student potrafi wymienić źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Wydanie IV zmienione, PWE, Warszawa 2017.

2. Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.

3. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.

4. Tokarski A., Tokarski M., Mosionek-Schweda M., Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego, Wyd. Cedewu, Warszawa 2017.

5. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007 (libra.ibuk.pl 2017).

6. Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2016.

7. Starzeński O., Analiza rynków finansowych, Beck, 2011.

8. Duraj J. (red.), Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Oficyna a Wolters Kluwer, 2015

2. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2016.

3. Golej R., Prędkiewicz K., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydaw. MARINA, Wrocław 2015.

4. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016

5. WIŚNIEWSKA-SAŁEK A., ŁĘGOWIK-ŚWIĄCIK S. , GRONDYS K. , STĘPIEŃ M., The Financial and Economic Analysis of the Situation of Business Entities Using QuantitativeMethods, International Institute of Social and EconomicSciences (IISES), 6th Economic and Finance Conference, Paryż, Francja (06 do 09 września 2016 r.). Praga 2016

6. SKIBIŃSKA Wioletta, Analysis of Current Assets of the Polish Construction Industry in the Years 2002-2004, Processes of Capital Supply in Production Enterprises. Joint Work Edited by Helena Kościelniak. Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Serie Monographs No 1., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006r.

7. SKIBIŃSKA Wioletta, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą analizy dyskryminacyjnej i sztucznych sieci neuronowych, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Praca zbior. pod red. Piotra Chrzana. Cz. 1., Wydawnictwo Uczelniane, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2006r.

8. SKIBIŃSKA Wioletta, Analiza zewnętrznych źródeł finansowania polskich przedsiębiorstw - aspekt regionalny i sektorowy, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. Pr. zbior. pod red. nauk. Andrzeja Hermana i Krystyny Poznańskiej. T.1., Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008r.

9. SKIBIŃSKA Wioletta, Legal and Organizational Aspects of Debt Vindication in Company Management Exemplifield by Chosen Member States of European Union, w: Small and Medium Enterprises (SME'S) Development Challenges in European Union. Ed. by Aneta Pachura, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009 r.

10. SKIBIŃSKA Wioletta, Financial Analysis of the Effectiveness of Maritime Transport Companies, w: Advanced Logistic Systems. Theory and Practice, Vol.5, 2011r.

11. SKIBIŃSKA Wioletta, Analysis of Receivables Management in Poland and in Selected European Countries, w: International Journal of Arts and Sciences, Vol.8, nr 6, 2015r.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

1. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć - informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

2. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) - informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w zakładce Informacje dla studentów/plany zajęć.

3. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się również na stronie internetowej Wydziału Zarządzania oraz w gablocie informacyjnej Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem - 3 piętro obok pokoju 310 (budynek główny WZ ) oraz w budynku DS.4, II piętro pokój 76-77.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skibińska
Prowadzący grup: Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień analizy wstępnej oraz analizy wskaźnikowej przy wykorzystaniu elementów sprawozdania finansowego.

C2. Przedstawianie zagadnień związanych z zależnościami występującymi między poszczególnymi grupami wskaźników, a także zagadnień dotyczących modeli dyskryminacyjnych.

C3. Nabycie przez studenta umiejętności kompleksowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie miar statystycznych.

2. Student zna czynniki ekonomiczne warunkujące sprawne funkcjonowanie podmiotu na rynku.

3. Student posiada wiedzę w zakresie budowy rachunku wyników i rachunku kosztów.

4. Student posiada wiedzę na temat składników bilansu.

5. Student potrafi wymienić źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Wydanie IV zmienione, PWE, Warszawa 2017.

2. Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2013.

3. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.

4. Tokarski A., Tokarski M., Mosionek-Schweda M., Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego, Wyd. Cedewu, Warszawa 2017.

5. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007 (libra.ibuk.pl 2017).

6. Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2016.

7. Starzeński O., Analiza rynków finansowych, Beck, 2011.

8. Duraj J. (red.), Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Oficyna a Wolters Kluwer, 2015

2. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2016.

3. Golej R., Prędkiewicz K., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydaw. MARINA, Wrocław 2015.

4. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016

5. WIŚNIEWSKA-SAŁEK A., ŁĘGOWIK-ŚWIĄCIK S. , GRONDYS K. , STĘPIEŃ M., The Financial and Economic Analysis of the Situation of Business Entities Using QuantitativeMethods, International Institute of Social and EconomicSciences (IISES), 6th Economic and Finance Conference, Paryż, Francja (06 do 09 września 2016 r.). Praga 2016

6. SKIBIŃSKA Wioletta, Analysis of Current Assets of the Polish Construction Industry in the Years 2002-2004, Processes of Capital Supply in Production Enterprises. Joint Work Edited by Helena Kościelniak. Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Serie Monographs No 1., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006r.

7. SKIBIŃSKA Wioletta, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą analizy dyskryminacyjnej i sztucznych sieci neuronowych, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Praca zbior. pod red. Piotra Chrzana. Cz. 1., Wydawnictwo Uczelniane, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2006r.

8. SKIBIŃSKA Wioletta, Analiza zewnętrznych źródeł finansowania polskich przedsiębiorstw - aspekt regionalny i sektorowy, w: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. Pr. zbior. pod red. nauk. Andrzeja Hermana i Krystyny Poznańskiej. T.1., Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008r.

9. SKIBIŃSKA Wioletta, Legal and Organizational Aspects of Debt Vindication in Company Management Exemplifield by Chosen Member States of European Union, w: Small and Medium Enterprises (SME'S) Development Challenges in European Union. Ed. by Aneta Pachura, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009 r.

10. SKIBIŃSKA Wioletta, Financial Analysis of the Effectiveness of Maritime Transport Companies, w: Advanced Logistic Systems. Theory and Practice, Vol.5, 2011r.

11. SKIBIŃSKA Wioletta, Analysis of Receivables Management in Poland and in Selected European Countries, w: International Journal of Arts and Sciences, Vol.8, nr 6, 2015r.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

1. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć - informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

2. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) - informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w zakładce Informacje dla studentów/plany zajęć.

3. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się również na stronie internetowej Wydziału Zarządzania oraz w gablocie informacyjnej Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem - 3 piętro obok pokoju 310 (budynek główny WZ ) oraz w budynku DS.4, II piętro pokój 76-77.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)