Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-Z1-Bank-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bankowość
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdefiniowanie struktury i elementów systemu bankowego

C2. Identyfikacja finansowych aspektów procesu zarządzania bankiem

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student dysponuje wiedzą z zakresu problematyki finansów oraz rynków finansowych

2. Student zna podstawowe kategorie ekonomiczne.

3. Student potrafi kalkulować wartość pieniądza

4. Student wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. M. Iwanicz-Drozdowska: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010.

2. M. Zaleska: Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007

3. M. Iwanicz-Drozdowska, W. L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowość: zagadnienia

podstawowe. Poltex, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. K. Jajuga: Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2010

2. M. Capiga: Zarządzanie bankiem, PWN, Warszawa 2010

3. Gospodarowicz, A. Nosowski: Zarządzanie instytucjami kredytowymi;: CH Beck, 2012

4. A. Wójcik-Mazur: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007

5. S.Stachera-Włodarczyk: Zasady funkcjonowania i rodzaje działalności W: Funkcjonowanie banków komercyjnych. Wybrane problemy. Red. nauk. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur. Wyd. P Cz., Częstochowa 2006

6. S.Stachera-Włodarczyk: Działalność rozliczeniowa baku komercyjnego. W: Funkcjonowanie banków komercyjnych. Wybrane problemy. Red. nauk. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur. Wyd. P Cz., Częstochowa 2006

7. S.Stachera-Włodarczyk: Działalność depozytowa baku komercyjnego. W: Funkcjonowanie banków komercyjnych. Wybrane problemy. Red. nauk. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur. Wyd. P Cz., Częstochowa 2006

8. S.Stachera-Włodarczyk, Smykla E.: Finansowanie działalności bankowej – depozyty w polskim systemie bankowym. W: Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania – wyzwania – perspektywy red. OSIŃSKI J., NAWROT M., STROWSKA M., PACHOCKA M. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016

9. S.Stachera-Włodarczyk: Pomiar i ograniczanie ryzyka płynności w bankach komercyjnych[W:] ChosenProblems of Management in Present-Day Institutions Monografia. Red. WIELGÓRKA Dariusz, STĘPIEŃ Marcin. Science and Education Ltd., Sheffield 2015

10. S. Stachera- Włodarczyk: The concept of corporate social responsibility in banks publikacja w Book of Proceedings ICoM 2018, 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT "Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy, (red.) Felicjan Bylok, Anna Albrychiewicz –Słocińska, Leszek Cichobłaziński, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student identyfikuje specyfikę systemu bankowego oraz jego funkcje pełnione w gospodarce

EU 2 – Student rozpoznaje instrumenty polityki pieniężnej oraz rozumie ich wpływ na gospodarkę realną

EU 3 - Student rozpoznaje czynności bankowe oraz przyporządkowuje poszczególne produkty odpowiednim typom banków

EU 4 – Student potrafi przeprowadzić kalkulację marży odsetkowej oraz kosztu podstawowych operacji bankowych

EU 5- Student potrafi kwantyfikować poziom ryzyka bankowego

EU 6 - Student potrafi dokonać analizy kondycji ekonomiczno-finansowej w oparciu o analizę wskaźnikową

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. praca w grupach

F2. ocena projektu

P1. kolokwium zaliczeniowe

P2. Egzamin

Efekt 1

ndost - Student nie potrafi zdefiniować pojęcia oraz funkcji i roli systemu bankowego w systemie finansowym

dost - Student potrafi zdefiniować pojęcie systemu bankowego, wskazać elementy współtworzące system bankowy

db - Student potrafi zdefiniować pojęcie systemu bankowego, wskazać elementy współtworzące system bankowy i scharakteryzować jeden wskazany

bdb - Student potrafi zdefiniować pojęcie systemu bankowego, wskazać i scharakteryzować elementy współtworzące system bankowy i wskazać jego rolę w systemie finansowym

Efekt 2

ndost - Student nie potrafi zdefiniować instrumentów polityki pieniężnej

dost - Student potrafi wskazać instrumenty polityki pieniężnej

db - Student potrafi wskazać instrumenty polityki pieniężnej oraz scharakteryzować jedną dowolnie wybraną grupę

bdb - Student potrafi wskazać instrumenty polityki pieniężnej oraz je scharakteryzować oraz ocenić ich wpływ na gospodarkę

Efekt 3

ndost - Student nie potrafi zdefiniować poszczególnych typów operacji bankowych i czynności bankowych

dost - Student potrafi wskazać różnice pomiędzy operacjami bankowymi a czynnościami bankowymi

db - Student potrafi wskazać i produkty bankowe charakterystyczne dla bankowości inwestycyjnej oraz uniwersalnej

bdb - Student potrafi wskazać i scharakteryzować produkty charakterystyczne dla bankowości inwestycyjnej oraz uniwersalnej. Student potrafi zdefiniować i scharakteryzować typy operacji bankowych, czynności bankowych oraz potrafi oszacować marżę odsetkową wskazanymi metodami

Efekt 4

ndost - Student nie potrafi kalkulować kosztu operacji bankowych

dost - Student potrafi oszacować koszt operacji depozytowych

db - Student potrafi oszacować koszt operacji depozytowych oraz kredytowych

bdb- Student potrafi oszacować poziom marży

Efekt 5

ndost - Student nie potrafi zdefiniować procesu zarządzania ryzykiem bankowym

dost - Student potrafi zdefiniować proces zarządzania ryzykiem bankowym oraz wskazać metody jego analizy i sterowania

db - Student potrafi zdefiniować proces zarządzania ryzykiem bankowym wskazać metody jego analizy oraz potrafi zastosować jedną dowolnie wybraną

bdb 0 Student potrafi zdefiniować proces zarządzania ryzykiem bankowym wskazać metody jego analizy oraz zastosować metody kwantyfikacji wskazane na zajęciach

Efekt 6

ndost - Student nie rozpoznaje elementów analizy wskaźnikowej

dost - Student potrafi zdefiniować i pogrupować typy wskaźników służących ocenie kondycji ekonomiczno-finansowej

db - Student potrafi zdefiniować typy wskaźników służących ocenie kondycji ekonomiczno-finansowej oraz oszacować jedną dowolnie wybraną grupę wskaźników

bdb- Student potrafi zdefiniować typy wskaźników służących ocenie kondycji ekonomiczno-finansowej oraz kalkulować typy wskazane na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Stachera-Włodarczyk
Prowadzący grup: Sylwia Stachera-Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Stachera-Włodarczyk
Prowadzący grup: Sylwia Stachera-Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdefiniowanie struktury i elementów systemu bankowego

C2. Identyfikacja finansowych aspektów procesu zarządzania bankiem

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student dysponuje wiedzą z zakresu problematyki finansów oraz rynków finansowych

2. Student zna podstawowe kategorie ekonomiczne.

3. Student potrafi kalkulować wartość pieniądza

4. Student wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1.M. Iwanicz-Drozdowska: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010.

2.M. Zaleska: Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007

3. M. Iwanicz-Drozdowska, W. L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowość: zagadnienia podstawowe. Poltex, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1.K. Jajuga: Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2010

2.M. Capiga: Zarządzanie bankiem, PWN, Warszawa 2010

3.Gospodarowicz, A. Nosowski: Zarządzanie instytucjami kredytowymi;: CH Beck, 2012

4.A. Wójcik-Mazur: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007

5.S.Stachera-Włodarczyk: Zasady funkcjonowania i rodzaje działalności W: Funkcjonowanie banków komercyjnych. Wybrane problemy. Red. nauk. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur. Wyd. P Cz., Częstochowa 2006

6.S.Stachera-Włodarczyk: Działalność rozliczeniowa baku komercyjnego. W: Funkcjonowanie banków komercyjnych. Wybrane problemy. Red. nauk. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur. Wyd. P Cz., Częstochowa 2006

7.S.Stachera-Włodarczyk: Działalność depozytowa baku komercyjnego. W: Funkcjonowanie banków komercyjnych. Wybrane problemy. Red. nauk. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur. Wyd. P Cz., Częstochowa 2006

8.S.Stachera-Włodarczyk, Smykla E.: Finansowanie działalności bankowej – depozyty w polskim systemie bankowym. W: Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania – wyzwania – perspektywy red. OSIŃSKI J., NAWROT M., STROWSKA M., PACHOCKA M. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016

9.S.Stachera-Włodarczyk: Pomiar i ograniczanie ryzyka płynności w bankach komercyjnych[W:] ChosenProblems of Management in Present-Day Institutions Monografia. Red. WIELGÓRKA Dariusz, STĘPIEŃ Marcin. Science and Education Ltd., Sheffield 2015

10.S. Stachera- Włodarczyk: The concept of corporate social responsibility in banks publikacja w Book of Proceedings ICoM 2018, 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT "Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy, (red.) Felicjan Bylok, Anna Albrychiewicz –Słocińska, Leszek Cichobłaziński, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Stachera-Włodarczyk
Prowadzący grup: Sylwia Stachera-Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdefiniowanie struktury i elementów systemu bankowego

C2. Identyfikacja finansowych aspektów procesu zarządzania bankiem

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student dysponuje wiedzą z zakresu problematyki finansów oraz rynków finansowych

2. Student zna podstawowe kategorie ekonomiczne.

3. Student potrafi kalkulować wartość pieniądza

4. Student wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. M. Iwanicz-Drozdowska: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010.

2. M. Zaleska: Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007

3. M. Iwanicz-Drozdowska, W. L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowość: zagadnienia

podstawowe. Poltex, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. K. Jajuga: Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2010

2. M. Capiga: Zarządzanie bankiem, PWN, Warszawa 2010

3. Gospodarowicz, A. Nosowski: Zarządzanie instytucjami kredytowymi;: CH Beck, 2012

4. A. Wójcik-Mazur: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007

5. S.Stachera-Włodarczyk: Zasady funkcjonowania i rodzaje działalności W: Funkcjonowanie banków komercyjnych. Wybrane problemy. Red. nauk. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur. Wyd. P Cz., Częstochowa 2006

6. S.Stachera-Włodarczyk: Działalność rozliczeniowa baku komercyjnego. W: Funkcjonowanie banków komercyjnych. Wybrane problemy. Red. nauk. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur. Wyd. P Cz., Częstochowa 2006

7. S.Stachera-Włodarczyk: Działalność depozytowa baku komercyjnego. W: Funkcjonowanie banków komercyjnych. Wybrane problemy. Red. nauk. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur. Wyd. P Cz., Częstochowa 2006

8. S.Stachera-Włodarczyk, Smykla E.: Finansowanie działalności bankowej – depozyty w polskim systemie bankowym. W: Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania – wyzwania – perspektywy red. OSIŃSKI J., NAWROT M., STROWSKA M., PACHOCKA M. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016

9. S.Stachera-Włodarczyk: Pomiar i ograniczanie ryzyka płynności w bankach komercyjnych[W:] ChosenProblems of Management in Present-Day Institutions Monografia. Red. WIELGÓRKA Dariusz, STĘPIEŃ Marcin. Science and Education Ltd., Sheffield 2015

10. S. Stachera- Włodarczyk: The concept of corporate social responsibility in banks publikacja w Book of Proceedings ICoM 2018, 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT "Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy, (red.) Felicjan Bylok, Anna Albrychiewicz –Słocińska, Leszek Cichobłaziński, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

1. Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do laboratorium itp. - informacje prezentowane studentom na zajęciach, jeśli wymaga tego formuła zajęć przesyłane są droga elektroniczną.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć - informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) - informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału, znajdują się w gablocie informacyjnej Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wójcik-Mazur
Prowadzący grup: Sylwia Stachera-Włodarczyk, Agnieszka Wójcik-Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zdefiniowanie struktury i elementów systemu bankowego

C2. Identyfikacja finansowych aspektów procesu zarządzania bankiem

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student dysponuje wiedzą z zakresu problematyki finansów oraz rynków finansowych

2. Student zna podstawowe kategorie ekonomiczne.

3. Student potrafi kalkulować wartość pieniądza

4. Student wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. M. Iwanicz-Drozdowska: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2010.

2. M. Zaleska: Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007

3. M. Iwanicz-Drozdowska, W. L. Jaworski, Z. Zawadzka: Bankowość: zagadnienia

podstawowe. Poltex, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. K. Jajuga: Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2010

2. M. Capiga: Zarządzanie bankiem, PWN, Warszawa 2010

3. Gospodarowicz, A. Nosowski: Zarządzanie instytucjami kredytowymi;: CH Beck, 2012

4. A. Wójcik-Mazur: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007

5. S.Stachera-Włodarczyk: Zasady funkcjonowania i rodzaje działalności W: Funkcjonowanie banków komercyjnych. Wybrane problemy. Red. nauk. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur. Wyd. P Cz., Częstochowa 2006

6. S.Stachera-Włodarczyk: Działalność rozliczeniowa baku komercyjnego. W: Funkcjonowanie banków komercyjnych. Wybrane problemy. Red. nauk. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur. Wyd. P Cz., Częstochowa 2006

7. S.Stachera-Włodarczyk: Działalność depozytowa baku komercyjnego. W: Funkcjonowanie banków komercyjnych. Wybrane problemy. Red. nauk. A. Zachorowska, A. Wójcik-Mazur. Wyd. P Cz., Częstochowa 2006

8. S.Stachera-Włodarczyk, Smykla E.: Finansowanie działalności bankowej – depozyty w polskim systemie bankowym. W: Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania – wyzwania – perspektywy red. OSIŃSKI J., NAWROT M., STROWSKA M., PACHOCKA M. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016

9. S.Stachera-Włodarczyk: Pomiar i ograniczanie ryzyka płynności w bankach komercyjnych[W:] ChosenProblems of Management in Present-Day Institutions Monografia. Red. WIELGÓRKA Dariusz, STĘPIEŃ Marcin. Science and Education Ltd., Sheffield 2015

10. S. Stachera- Włodarczyk: The concept of corporate social responsibility in banks publikacja w Book of Proceedings ICoM 2018, 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT "Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy, (red.) Felicjan Bylok, Anna Albrychiewicz –Słocińska, Leszek Cichobłaziński, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

1. Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do laboratorium itp. - informacje prezentowane studentom na zajęciach, jeśli wymaga tego formuła zajęć przesyłane są droga elektroniczną.

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć - informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) - informacje znajdują się na stronie internetowej wydziału

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej wydziału, znajdują się w gablocie informacyjnej Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)