Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka biznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-Z1-EB-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka biznesu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy zarówno z zakresu etyki ogólnej, jak i etyki szczegółowej związanej z problematyką etycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

C2. Wskazanie i precyzyjne określenie wybranych zachowań nieetycznych oraz poprawnie wzorcowych pod względem swej etyczności, w kontekście przyszłego zawodu słuchaczy wykładu (cel: podniesienie poziomu wrażliwości etycznej studentów).

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

2. Student posiada podstawową wiedzę na temat bieżących wiadomości z życia gospodarczego (szczególnie tych, które budzą kontrowersje).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – WYKŁADY 15 godzin

W 1- Zajęcia wprowadzające – miejsce etyki biznesu w teorii etyki 1h

W 2- Podstawowe pojęcia i kategorie etyki 1h

W 3- Kształtowanie się etyki biznesu 1h

W 4- Problem pogodzenia cnót życia moralnego z konsumpcjonizmem i konkurencją wolnego rynku 1h

W 5- Źródła i uzasadnienia wartości oraz norm moralnych 1h

W 6- Kryteria oceny moralnej czynu uczestnika życia gospodarczego 1h

W 7- Sprawiedliwość rynkowa 1h

W 8- Odpowiedzialność moralna w biznesie 1h

W 9- Praktyki monopolistyczne i nieuczciwa konkurencja jako przykłady dewiacji wolnego rynku 1h

W 10- Rozwiązywanie dylematów etycznych w życiu gospodarczym 1h

W 11- Rola zaufania w „robieniu interesów” 1h

W 12- Zasady zachowań etycznych wzorcowego menedżera 1h

W 13-Etyczne aspekty procesu kadrowego 1h

W 14- Stosunek firmy do pracownika oraz pracownika do firmy – kodeksy etyczne 1h

W 15- Test końcowy i wpisy zaliczeń przedmiotu 1h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. Jan Klimek, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Wyd. Difin, Warszawa 2014.

3. Mirosława Rybak, Etyka menedżera: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, 2011.

4. Janina Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2004, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, red. Gasparski W., Dietl J., Warszawa 2001;

2. Maria Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Spółdzielnia Wydaw. "Czytelnik", Warszawa 1947.

3. Ł.Skiba: „Etyka jako fundament kapitału społecznego w przedsiębiorstwach”, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach (red.) ROBAK Elżbieta, KARCZEWSKA Anna, SKIBA Maja, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2017.

4. Ł.Skiba: „Etyka zarządzania organizacją”, [w:] Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim. Red nauk. Ewa Gorczycka, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EK 1-Ogólna wiedza na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych.

EK 2-Umiejętność identyfikacji i opisu trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek.

EK 3- Student ma wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer.

EK 4-Student potrafi wskazać i opisać cechy wzorcowego etycznie menedżera.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Test końcowy

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

EK 1 (ndst) Student nie posiada ogólnej wiedzy na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych. (dst) Student posiada wybiórczą wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych. (db) Student posiada pełną wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych. (bdb) Student posiada pełną wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych, ponadto potrafi ich obszary przeanalizować i wyrazić o nich opinię.

EK 2 (ndst) Student nie posiada umiejętności identyfikacji i opisu trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek. (dst) Student potrafi dokonać identyfikacji i opisu wybranych trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek. (db) Student potrafi dokonać identyfikacji i opisu wszystkich (omówionych na zajęciach) trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek. (bdb) Student potrafi dokonać identyfikacji i opisu wszystkich (omówionych na zajęciach) trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek.jak również wyrazić własną opinię.

EK 3 (ndst) Student nie ma wiedzy na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer. (dst) Student posiada wybiórczą wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer.

(db) Student posiada kompletną wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer. (bdb) Student posiada pełną(wyniesioną z wykładu) wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer, a ponadto potrafi wskazać i uzasadnić dodatkowe nieprawidłowości etyczne w biznesie.

EK 4 (ndst) Student nie potrafi wskazać i opisać cech wzorcowego etycznie menedżera. (dst) Student potrafi wskazać i opisać wybrane cechy wzorcowego etycznie menedżera. (db) Student potrafi wskazać i opisać wszystkie omówione na zajęciach cechy wzorcowego etycznie menedżera. (bdb) Student potrafi wskazać i opisać wszystkie omówione na zajęciach cechy wzorcowego etycznie menedżera, ponadto potrafi wskazać i uzasadnić dodatkowe cechy przydatne z etycznego punktu widzenia w pracy menedżera.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Skiba
Prowadzący grup: Łukasz Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy zarówno z zakresu etyki ogólnej, jak i etyki szczegółowej związanej z problematyką etycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

C2. Wskazanie i precyzyjne określenie wybranych zachowań nieetycznych oraz poprawnie wzorcowych pod względem swej etyczności, w kontekście przyszłego zawodu słuchaczy wykładu (cel: podniesienie poziomu wrażliwości etycznej studentów).

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

2. Student posiada podstawową wiedzę na temat bieżących wiadomości z życia gospodarczego (szczególnie tych, które budzą kontrowersje).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. Jan Klimek, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Wyd. Difin, Warszawa 2014.

3. Mirosława Rybak, Etyka menedżera: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, 2011.

4. Janina Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2004, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, red. Gasparski W., Dietl J., Warszawa 2001;

2. Maria Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Spółdzielnia Wydaw. "Czytelnik", Warszawa 1947.

3. Ł.Skiba: „Etyka jako fundament kapitału społecznego w przedsiębiorstwach”, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach (red.) ROBAK Elżbieta, KARCZEWSKA Anna, SKIBA Maja, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2017.

4. Ł.Skiba: „Etyka zarządzania organizacją”, [w:] Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim. Red nauk. Ewa Gorczycka, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2008.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)