Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse przedsiębiorstwa EGZ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-Z1-FPrz-02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse przedsiębiorstwa EGZ
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień odnoszących się do problematyki gospodarowania finansami w przedsiębiorstwie w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej.

C2. Nabycie przez studenta umiejętności podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o finansach.

2. Student wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych.

3. Student posiada ogólną znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych.

4. Student ma wiedzę z zakresu przepływów finansowych w gospodarce.

5. Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi i dokonywać podstawowych czynności prawnych.

6. Student posiada wiedzę o mechanizmie i zasadach funkcjonowania organizacji; instrumentach, metodach i narzędziach wykorzystywanych w procesie zarządzania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Grzywacz J.: Finanse przedsiębiorstwa. SGH, Warszawa 2016

2. Dziawgo D., Zawadzki A.: Finanse przedsiębiorstwa: istota - narzędzia - zarządzanie. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, Warszawa 2011

3. Chudzicki M., Wielgórka D.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. PCz, Częstochowa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych: analiza przykładów i przypadków. WN PWN, Warszawa 2007.

2. Michalski D. Skudlik M.: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka. WN ATH , Bielsko-Biała 2016.

3. Śliwiński P.: Finanse przedsiębiorstw: materiały do ćwiczeń i wykładów. Wyd. UE Poznań 2016.

4. Wielgórka D. Chudzicki M.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2009

5. Wielgórka D.: Finansowanie decyzji inwestycyjnych w zakładach pracy chronionej [w.] Zarządzanie organizacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju (red.) ZACHOROWSKA Alfreda, WIELGÓRKA Dariusz, Wyd. WZ Częstochowa 2017

6. Wielgórka D.: Environmental Management in the Aspect of Sustainable Development in Micro-, Small-, and Medium-Sized Enterprises. Desalination and Water Treatmentvol 57, 2016

7. Budzik T., Particular Aspects of Company Value Management - Example of Income-Based Methods, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

8. Budzik T., Selected Methods of Depreciation and Cost of Leasing in Corporate Financing, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – student wykazuje się znajomością podstawowych pojęć warunkujących zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (przychodów, kosztów, amortyzacji, problematyki pozyskiwania kapitału, kształtowania jego struktury i kosztu, gospodarowania kapitałem przedsiębiorstwa)

EU 2 – student zna zasady podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.

EU 3 – student rozróżnia metody analizy i diagnostyki służące do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

EU 4- Student potrafi dokonywać wyliczeń w zakresie progu rentowności analizować dźwignię (finansową, operacyjną i połączoną) i koszt kapitału w przedsiębiorstwie.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Praca w grupach – analiza przypadków, rozwiązywanie zadań.

F2. Aktywność na zajęciach.

P1. Kolokwium zaliczeniowe obejmujące zadania do rozwiązania.

P2. Egzamin pisemny (test, pytania otwarte, zadania).

EU1

ndost - Nie zna żadnych źródeł finansowania działalności, nie potrafi wymienić składników struktury kapitału, nie zna formuł ani strategii finansowania aktywów obrotowych, nie zna kategorii przychodów, kosztów i amortyzacji.

dost - Potrafi wymienić kilka form finansowania działalności, umie wymienić składniki średniego ważonego kosztu kapitału, ale nie zna formuł służących do ich obliczania, zna pojęcia donoszące się do zarządzania aktywami obrotowymi.

db - Zna wszystkie formy finansowania, potrafi z pomocą nauczyciela obliczyć koszt i strukturę kapitału, wymienia rodzaje amortyzacji z pomocą nauczyciela.

bdb - Potrafi obliczyć koszt każdego składnika struktury kapitału oraz średni ważony koszt kapitału, potrafi wymienić i scharakteryzować strategie finansowania aktywów obrotowych oraz umie interpretować ich wielkości.

EU2

ndost - Nie zna żadnych pojęć związanych z podejmowaniem decyzji finansowych w przedsiębiorstwie

dost - Wymienia pojęcia, ale nie potrafi dokonać żadnych obliczeń.

db- Potrafi przeprowadzić rachunek efektywności kredytu bankowego przy pomocy nauczyciela i przy pomocy nauczyciela je interpretacji.

bdb - Potrafi przeprowadzić rachunek efektywności źródeł finansowania. Interpretuje samodzielnie wyniki obliczeń.

EU 3

ndost - Nie potrafi dokonać analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, nie umie obliczyć wskaźników finansowych.

dost - Zna metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ale potrafi wyłącznie przeprowadzić analizę pionową i poziomą bilansu w sposób właściwy, potrafi wymienić wskaźniki finansowe w poszczególnych obszarach analizy, ale nie umie ich obliczać.

db - Oblicza, ale nie potrafi zinterpretować wielkości składników KON. Zna i charakteryzuje metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, potrafi prawidłowo obliczyć wskaźniki finansowe, jednak nie umie ich zinterpretować i wskazać pomiędzy nimi zależności.

bdb - Zna i charakteryzuje metody analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa, potrafi prawidłowo liczyć i właściwie interpretować wskaźniki finansowe.

EU4

ndost -Student nie potrafi dokonywać wyliczeń w zakresie progu rentowności, nie potrafi dokonywać wyliczeń i analizować dźwignię(finansową, operacyjną i połączoną) i kosztu kapitału w przedsiębiorstwie

dost - Student potrafi dokonywać wyliczeń progu rentowności, ale ma trudności w wyliczeniu. Student potrafi dokonywać wyliczeń dźwigni (finansowej, operacyjnej i połączonej) w ujęciu statycznym i kosztu kapitału w przedsiębiorstwie, ale ma trudności w wyliczeniach dźwigni w ujęciu dynamicznym i jej analizowaniu.

db -Student potrafi dokonywać wyliczeń progu rentowności wskaźników analizy wrażliwości, ale ma trudności w ich analizie Student potrafi dokonywać wyliczeń dźwigni (finansowej, operacyjnej i połączonej) w ujęciu statycznym i dynamicznym i kosztu kapitału w przedsiębiorstwie, ale ma trudności w analizie dźwigni.

bdb - Student potrafi dokonywać wyliczeń w zakresie progu rentowności i potrafi przeprowadzić analizę wrażliwości. Student potrafi dokonywać wyliczeń i analizować dźwignię (finansową, operacyjną i połączoną) w ujęciu statycznym i dynamicznym i kosztu kapitału w przedsiębiorstwie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Stachera-Włodarczyk
Prowadzący grup: Piotr Grabowski, Sylwia Stachera-Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Tomasz Budzik, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzik, Iwetta Budzik-Nowodzińska, Waldemar Szczepaniak
Prowadzący grup: Tomasz Budzik, Iwetta Budzik-Nowodzińska, Waldemar Szczepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzik, Waldemar Szczepaniak, Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Waldemar Szczepaniak, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Tomasz Budzik, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie zagadnień odnoszących się do problematyki gospodarowania finansami w przedsiębiorstwie w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej.

C2. Nabycie przez studenta umiejętności podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 – student wykazuje się znajomością podstawowych pojęć warunkujących zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (przychodów, kosztów, amortyzacji, problematyki pozyskiwania kapitału, kształtowania jego struktury i kosztu, gospodarowania kapitałem przedsiębiorstwa)

EK 2 – student zna zasady podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.

EK 3 – student rozróżnia metody analizy i diagnostyki służące do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

EK 4- Student potrafi dokonywać wyliczeń w zakresie progu rentowności analizować dźwignię (finansową, operacyjną i połączoną) i koszt kapitału w przedsiębiorstwie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Grzywacz J.: Finanse przedsiębiorstwa. SGH, Warszawa 2016

2. Dziawgo D., Zawadzki A.: Finanse przedsiębiorstwa: istota - narzędzia - zarządzanie. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, Warszawa 2011

3. Chudzicki M., Wielgórka D.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. PCz, Częstochowa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych: analiza przykładów i przypadków. WN PWN, Warszawa 2007.

2. Michalski D. Skudlik M.: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka. WN ATH , Bielsko-Biała 2016.

3. Śliwiński P.: Finanse przedsiębiorstw: materiały do ćwiczeń i wykładów. Wyd. UE Poznań 2016.

4. Wielgórka D. Chudzicki M.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2009

5. Wielgórka D.: Finansowanie decyzji inwestycyjnych w zakładach pracy chronionej [w.] Zarządzanie organizacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju (red.) ZACHOROWSKA Alfreda, WIELGÓRKA Dariusz, Wyd. WZ Częstochowa 2017

6. Wielgórka D.: Environmental Management in the Aspect of Sustainable Development in Micro-, Small-, and Medium-Sized Enterprises. Desalination and Water Treatmentvol 57, 2016

7. Budzik T., Particular Aspects of Company Value Management - Example of Income-Based Methods, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

8. Budzik T., Selected Methods of Depreciation and Cost of Leasing in Corporate Financing, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kowalska, Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień odnoszących się do problematyki gospodarowania finansami w przedsiębiorstwie w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej.

C2. Nabycie przez studenta umiejętności podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o finansach.

2. Student wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych, które pozwolą na dokonywanie kalkulacji ekonomicznych.

3. Student posiada ogólną znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych.

4. Student ma wiedzę z zakresu przepływów finansowych w gospodarce.

5. Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi i dokonywać podstawowych czynności prawnych.

6. Student posiada wiedzę o mechanizmie i zasadach funkcjonowania organizacji; instrumentach, metodach i narzędziach wykorzystywanych w procesie zarządzania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Grzywacz J.: Finanse przedsiębiorstwa. SGH, Warszawa 2016

2. Dziawgo D., Zawadzki A.: Finanse przedsiębiorstwa: istota - narzędzia - zarządzanie. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, Warszawa 2011

3. Chudzicki M., Wielgórka D.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. PCz, Częstochowa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych: analiza przykładów i przypadków. WN PWN, Warszawa 2007.

2. Michalski D. Skudlik M.: Finanse przedsiębiorstw w erze globalnego ryzyka. WN ATH , Bielsko-Biała 2016.

3. Śliwiński P.: Finanse przedsiębiorstw: materiały do ćwiczeń i wykładów. Wyd. UE Poznań 2016.

4. Wielgórka D. Chudzicki M.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2009

5. Wielgórka D.: Finansowanie decyzji inwestycyjnych w zakładach pracy chronionej [w.] Zarządzanie organizacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju (red.) ZACHOROWSKA Alfreda, WIELGÓRKA Dariusz, Wyd. WZ Częstochowa 2017

6. Wielgórka D.: Environmental Management in the Aspect of Sustainable Development in Micro-, Small-, and Medium-Sized Enterprises. Desalination and Water Treatmentvol 57, 2016

7. Budzik T., Particular Aspects of Company Value Management - Example of Income-Based Methods, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

8. Budzik T., Selected Methods of Depreciation and Cost of Leasing in Corporate Financing, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

1. Informacje gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do laboratorium itp są prezentowane studentom na zajęciach (jeśli to konieczne) przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich.

2. Informacje na temat miejsca i terminu odbywania się zajęć znajdują się na stronie internetowej wydziału

3. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce)

 podawane są studentom na pierwszych zajęciach,

 znajdują się na stronie internetowej wydziału,

znajdują się w gablocie informacyjnej Katedry Finansów, Bankowości i Rachunkowości (4 piętro)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.