Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie finansami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-Z2-ZF-01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy na temat istoty i celu zarządzania finansami

C2. Nabycie przez studentów umiejętności określania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa

C3. Nabycie przez studentów umiejętności wyliczania i interpretacji wskaźników płynności, rentowności i zadłużenia

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat podstawowych kategorii ekonomicznych.

2. Student ma wiedzy na temat sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

3. Student posiada ogólną wiedza z zakresu matematyki finansowej.

Pełny opis:

W1-2 Wprowadzenie do zarządzania finansami. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, spółki. Klasyfikacja przedsiębiorców oraz przedsiębiorstw. Ewidencja procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Ocena sytuacji finansowej – przypomnienie. 2h

W 3 Cel i przedmiot zarzadzania finansami przedsiębiorstw. 1h

W 4 - 5 Podstawowe informacje o kapitałach przedsiębiorstwa. Finansowanie zewnętrzne, wewnętrzne, własne i obce. 2h

W 6 Koszty pozyskania kapitału. 1h

W 7 Wstęp do decyzji finansowych. Strategia finansowania, strategia finansowa. Reguły finasowania działalności przedsiębiorstw. 1h

W 8 - 9 Pojęcie dźwigni w zarządzaniu finansami. 2h

W10-12 Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. 3h

W 13-14 Planowanie finansowe. 2h

W 15 Kolokwium podsumowujące. 1h

C1 - 2 Zajęcia organizacyjne. Sprawozdania finansowe, określenie potrzeb kapitałowych i struktury majątkowo-kapitałowej– zadania. 1h

C3 Analiza standingu finansowego – zadania praktyczne na sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych. 1h

C4 – C6Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie. 3h

C7 – C9 Koszt kapitału - zadania praktyczne na sprawozdania finansowych spółek giełdowych. 3h

C10 – 12 Dźwignia operacyjna, finansowa, połączona – zadania i przykłady praktyczne. 3h

C13– 14Planowanie finansowe – zadania. 2h

C15 Kolokwium sprawdzające. 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa: teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.

3. Finanse przedsiębiorstwa: praca zbiorowa (red.) L. Szyszko, PWE, Warszawa 2000.

4. Wielgórka D. Chudzicki M. Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. PCz. Częstochowa 2010.

5. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

6. Budzik-Nowodzińska I., Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej jako czynnik zrównoważonego rozwoju, [w:] Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka – środowisko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

7. Budzik-Nowodzińska I., Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa jako przykład strategii antykryzysowej [w:] Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2017.

8. Budzik-Nowodzińska I., Budzik T., Wybrane wskaźniki analizy struktury kapitałowo-majątkowej na przykładzie przedsiębiorstwa "Centrala importowo-eksportowa chemikalii i aparatury chemicznej, Logistyka nr 6/2012.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Efekty uczenia się:

EK 1- Student zna istotę i cel zarządzania finansami oraz wie, jak ewidencjonować procesy gospodarcze i jak je oceniać.

EK 2- Student zna reguły finansowania działalności przedsiębiorstw oraz potrafi podejmować decyzje inwestycyjne.

EK 3- Student potrafi dokonywać wyliczeń w zakresie kosztu pozyskania kapitału oraz potrafi analizować dźwignię (finansową, operacyjną i połączoną).

EK 4- Student zna podstawowe zasady planowania finansowego w przedsiębiorstwie.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe nr 1 na ćwiczeniach

P2. Kolokwium zaliczeniowe nr 2 na ćwiczeniach

P3. Kolokwium zaliczeniowe na wykładzie

FORMA OCENY - SZCZEGÓŁY

EK1 (ndst) Student nie zna istoty i celu zarządzania finansami. (dst) Student potrafi nieprecyzyjnie wskazać istotę i cel zarządzania

finansami. (db) Student potrafi wskazać istotę i cel zarządzania finansami, potrafi je ewidencjonować, ale nie potrafi dokonać ich oceny.

(bdb) Student potrafi wskazać istotę i cel zarządzania finansami, potrafi je ewidencjonować, ale nie potrafi dokonać ich oceny.

EK2 (ndst) Student nie zna reguł i strategii finansowania działalności przedsiębiorstw scharakteryzować oaz nie potrafi podejmować

decyzji inwestycyjnych. (dst) Student potrafi wymienić, ale ma trudności w scharakteryzowaniu wybranych strategii zarządzania kapitałami

przedsiębiorstwa i zna tylko podstawowe pojęcia z zakresu podejmowania decyzji inwestycyjnych. (db) Student potrafi wymienić i

scharakteryzować wybrane strategie zarządzania kapitałami przedsiębiorstwa, zna reguły finansowana oraz potrafi wyliczyć wskaźniki

efektywności inwestycji, jednak nie potrafi na ich podstawie podjąć decyzji. (bdb) Student zna strategie i reguły finansowania działalności

przedsiębiorstw oraz potrafi podejmować decyzje inwestycyjne.

EK3 (ndst) Student nie potrafi dokonywać wyliczeń i analiz w zakresie pozyskania kosztu kapitału a także dźwigni. (dst) Student ma

trudności w wyliczaniu kosztu kapitału i dźwigni. Nie potrafi zanalizować wyników. (db) Student potrafi określić koszt kapitału i poziom

dźwigni, ale ma trudności w ich ocenie. (bdb) Student potrafi dokonywać wyliczenia i analizy w zakresie kosztu pozyskania kapitału oraz

potrafi analizować dźwignię (finansową, operacyjną i połączoną).

EK4 (ndst) Student nie zna żadnych zasad związanych z planowaniem finansowym. (dst) Student ma trudności z wyliczeniem i

interpretacją wskaźników służących do planowania finansowanego. (db) Student potrafi dokonać niektórych wyliczeń ale ma kłopoty z ich

interpretacją. (bdb) Student zna podstawowe zasady planowania finansowego w przedsiębiorstwie, dokonuje wyliczeń i analizuje wyniki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bień
Prowadzący grup: Ewa Bień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Prowadzący grup: Tomasz Budzik, Iwetta Budzik-Nowodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy na temat istoty i celu zarządzania finansami

C2. Nabycie przez studentów umiejętności określania potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa

C3. Nabycie przez studentów umiejętności wyliczania i interpretacji wskaźników płynności, rentowności i zadłużenia

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę na temat podstawowych kategorii ekonomicznych.

2. Student ma wiedzy na temat sprawozdań finansowych przedsiębiorstw.

3. Student posiada ogólną wiedza z zakresu matematyki finansowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa: teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.

3. Finanse przedsiębiorstwa: praca zbiorowa (red.) L. Szyszko, PWE, Warszawa 2000.

4. Wielgórka D. ChudzickiM. Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. PCz. Częstochowa 2010.

5. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

6. Budzik-Nowodzińska I., Efektywność ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej jako czynnik zrównoważonego rozwoju, [w:] Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka – środowisko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

7. Budzik-Nowodzińska I., Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa jako przykład strategii antykryzysowej [w:] Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2017.

8. Budzik-Nowodzińska I., Budzik T., Wybrane wskaźniki analizy struktury kapitałowo-majątkowej na przykładzie przedsiębiorstwa "Centrala importowo-eksportowa chemikalii i aparatury chemicznej, Logistyka nr 6/2012.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.