Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza rynku nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FRB-D1-ARN-ZN-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza rynku nieruchomości
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 5 sem. Finanse i rachunkowość w biznesie - Zarządzanie inwest. i nieruch.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu metod analizy rynku nieruchomości.

C2. Wskazanie znaczenia analizy rynku nieruchomości w zawodach związanych z rynkiem nieruchomości oraz w gospodarce rynkowej

C3. Kształtowanie praktycznych umiejętności dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania informacji o nieruchomościach oraz sporządzania analiz rynku nieruchomości.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii i statystyki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa, 2009

2. Gawron H., Analiza rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011

3. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

4. Skotarczak T. (red.), Zmiany na rynku usług związanych z nieruchomościami, Instytut Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska, Szczecin, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Sipa M., Preferencje nabywców nieruchomości mieszkaniowych a inwestycje na rynku nieruchomości w: Działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości. Red. Ławińska O., Sitek M. Wyd. Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2013, s. 72-84.

2. Sipa M., Diversification of Indexes Determining Innovation of Economies - the Visegrad Group Countries, in: Hradec Economic Days 2015. Vol.5 (red.) JEDLICKA Pavel, Gaudeamus, Hradec Kralove 2015, s.174-181, ISBN:978-80-7435-550-9

3. Sipa M., Lemańska-Majdzik A., The Role of Housing Cooperative Societies in Sustainable Development of Housing, in: Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction. Sustainable Building Industry of the Future. September 24-27, 2012, Czestochowa, Poland. Ed. Jarosław Rajczyk, Arnold Pabian. Vol.2.Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Częstochowa 2012, s. 583-588, ISBN:978-83-63500-10-8; ISBN 978-83-63500-07-8

4. Gorzeń-Mitka I., Internet jako źródło informacji na rynku nieruchomości, Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, 2016, s. 57-67; tab.bibliogr.poz.12. ISSN 1896-382X Open Access. Tytuł zeszytu: Obszary gospodarki elektronicznej.

5. Gorzeń-Mitka I. , Grabiec O., Motywy zakupu mieszkań w świetle badań nabywców na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, T. 16, z.4, 2015, s.291-2992.

6. Sitek M., Metody pomiaru zmienności cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych., w: Ryzyko międzynarodowej działalności inwestycyjnej. Pod red. Eugeniusza Sitka., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2009.

7. Skibiński A. (2017) The Changes of the Population Structure and its Consequences in Selected EU Countries – Some Aspects, European Journal of Sustainable Development. Vol. 6, No. 1, 357-368 Web of Science.

8. Skibiński A. (2011) Sytuacja mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 1988-2007 - analiza porównawcza. [w]: Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych. Red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek. Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 247-257

9. Sitek M., Databases and Indices in the Real Estate Market as Tools to Support Risk Management., w: Current Problems of Maintenance of Electrical Equipment and Management (red.) KOLCUN Michal, BOROWIK Lech, LIS Tomasz; Technicka Univerzita v Kosicach, Kosice, 2014

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej,

w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)