Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy obrotu nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FRB-D1-PON-ZN-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy obrotu nieruchomościami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 5 sem. Finanse i rachunkowość w biznesie - Zarządzanie inwest. i nieruch.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Iwona Gorzeń-Mitka, Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zasad i warunków obrotu nieruchomościami na rynku.

C2. Charakterystyka działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz prezentacja zasad funkcjonowania biura obrotu nieruchomościami.

C3. Opis wybranej transakcji na rynku nieruchomości.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi zdefiniować pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości.

2. Student potrafi scharakteryzować determinanty popytu i podaży rynkowej.

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego.

4. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

5. Student potrafi dokonać podstawowej analizy struktury i trendów rynkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Doganowski R., Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Brzeszczyńska S., Ciepła H., Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

3. Kucharska-Stasiak E. (red.), Postawy funkcjonowania rynku nieruchomości. Ujęcie teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

4. Górski M., Obrót nieruchomościami, Wyd. Difin, Warszawa 2014.

5. Bryx M., Rynek nieruchomości, system i funkcjonowanie, Wyd. Poltext, Warszawa 2007.

6. Brzeski W., Cichoń D., Jurek K., Rogatko B., Nieruchomości w Polsce pośrednictwo i zarządzanie, Europejski Instytut Nieruchomości, Warszawa-Kraków 2008.

7. Brzeziński Z., Pośrednik na rynku nieruchomości, Wyd. Poltext, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Bernatowicz Ł., Nosiński M., Zarządzanie nieruchomościami - praktyczny poradnik, Wyd. ODDK, Warszawa 2016.

2. Skotarczak T. (red.), Spółdzielnie mieszkaniowe dylematy funkcjonowania i rozwoju, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.

3. Foryś I., Obrót nieruchomościami, Wyd. Poltext, Warszawa 2009.

4. Lemańska-Majdzik A., Tomski P. (2013), Cele w zarządzaniu przedsiębiorstwem usługowym obsługującym rynek nieruchomości - wyniki badań empirycznych, [w:] Wyzwania globalne i lokalne zarządzania podmiotami gospodarczymi, (red.) Sipa M., Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 97-108.

5. Lemańska-Majdzik A., Tomski P. (2013), Charakterystyka przedsiębiorstw obsługujących w zakresie pośrednictwa na rynku nieruchomości, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, Z. 2, s. 269-278.

6. Lemańska-Majdzik A., Tomski P. (2014), Identyfikacja czynników sukcesu przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości. Przypadek usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, Świat Nieruchomości, Nr 1 (87), s. 5-9.

7. Lemańska-Majdzik A., Tomski P. (2014), Konkurencyjność przedsiębiorstwa usługowego. Identyfikacja działań przedsiębiorstw obsługujących rynek nieruchomości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 353, s. 110-120.

8. Lemańska-Majdzik A., Tomski P. (2014), System MLS jako narzędzie wsparcia strategii kooperencji przedsiębiorstw świadczących usługi pośrednictwa na rynku nieruchomości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Nr 1921, Z. 74, s. 371-382.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)