Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FRB-D1-SOC-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 2 sem. Finanse i rachunkowość w biznesie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Felicjan Bylok
Prowadzący grup: Felicjan Bylok, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja głównych koncepcji socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu oraz wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do społecznych

2. Student potrafi krytycznie analizować czytaną literaturę

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Sztomka P., Socjologia, Znak, Kraków 2012.

2. Giddens A., Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

3. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

3. Kwiatek A., Przedsiębiorcza kariera w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, [w:] I. Gorzeń-Mitka (red.) Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, WWZPCZ, Częstochowa 2013

4. Kwiatek A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście różnorodności w organizacji, [w:] A. Bazan-Bulanda, E. Robak (red.), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, WWZPCz, Częstochowa 2014

5. Bsoul M., Obecność związków zawodowych w społeczeństwie obywatelskim, "Humanizacja Pracy" nr spec. Związki zawodowe w zglobalizowanym świecie. Nr 1 Funkcje i pozycja związków zawodowych, 2012

6. Bsoul M., Szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej, [w:] J. Jaskiernia (red.) Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji, Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013

7. Skolik S., Dewiacje społeczne a celowo-racjonalne ujmowanie porządku społecznego [w:] E. Robak (red.) Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

8. Skolik S., Ewolucja struktur społecznych Wikimediów. Studium przypadku rozwoju zbiorowości prosumenckich [w:] F.Bylok, U. Swadźba (red.) Między pracą a konsumpcją. Co decyduje o miejscu człowieka w dzisiejszym społeczeństwie?, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2014

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Felicjan Bylok
Prowadzący grup: Felicjan Bylok, Katarzyna Kukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja głównych koncepcji socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu oraz wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do społecznych

2. Student potrafi krytycznie analizować czytaną literaturę

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Sztomka P., Socjologia, Znak, Kraków 2012.

2. Giddens A., Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

3. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

3. Felicjan Bylok, Organizacyjny kapitał społeczny w przedsiębiorstwach. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.

4. Kwiatek A., Przedsiębiorcza kariera w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, [w:] I. Gorzeń-Mitka (red.) Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, WWZPCZ, Częstochowa 2013

5. Kwiatek A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście różnorodności w organizacji, [w:] A. Bazan-Bulanda, E. Robak (red.), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, WWZPCz, Częstochowa 2014

6. Bsoul M., Obecność związków zawodowych w społeczeństwie obywatelskim, "Humanizacja Pracy" nr spec. Związki zawodowe w zglobalizowanym świecie. Nr 1 Funkcje i pozycja związków zawodowych, 2012

7. Bsoul M., Szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej, [w:] J. Jaskiernia (red.) Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji, Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013

8. Skolik S., Dewiacje społeczne a celowo-racjonalne ujmowanie porządku społecznego [w:] E. Robak (red.) Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

9. Skolik S., Ewolucja struktur społecznych Wikimediów. Studium przypadku rozwoju zbiorowości prosumenckich [w:] F.Bylok, U. Swadźba (red.) Między pracą a konsumpcją. Co decyduje o miejscu człowieka w dzisiejszym społeczeństwie?, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2014

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Felicjan Bylok
Prowadzący grup: Felicjan Bylok, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja głównych koncepcji socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu oraz wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do społecznych

2. Student potrafi krytycznie analizować czytaną literaturę

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Sztomka P., Socjologia, Znak, Kraków 2012.

2. Giddens A., Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

3. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

3. Felicjan Bylok, Organizacyjny kapitał społeczny w przedsiębiorstwach. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.

4. Kwiatek A., Przedsiębiorcza kariera w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, [w:] I. Gorzeń-Mitka (red.) Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, WWZPCZ, Częstochowa 2013

5. Kwiatek A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście różnorodności w organizacji, [w:] A. Bazan-Bulanda, E. Robak (red.), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, WWZPCz, Częstochowa 2014

6. Bsoul M., Obecność związków zawodowych w społeczeństwie obywatelskim, "Humanizacja Pracy" nr spec. Związki zawodowe w zglobalizowanym świecie. Nr 1 Funkcje i pozycja związków zawodowych, 2012

7. Bsoul M., Szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej, [w:] J. Jaskiernia (red.) Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji, Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013

8. Skolik S., Dewiacje społeczne a celowo-racjonalne ujmowanie porządku społecznego [w:] E. Robak (red.) Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

9. Skolik S., Ewolucja struktur społecznych Wikimediów. Studium przypadku rozwoju zbiorowości prosumenckich [w:] F.Bylok, U. Swadźba (red.) Między pracą a konsumpcją. Co decyduje o miejscu człowieka w dzisiejszym społeczeństwie?, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2014

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Felicjan Bylok, Patrycja Krawczyk
Prowadzący grup: Felicjan Bylok, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja głównych koncepcji socjologicznych jako narzędzi interpretacji współczesnej rzeczywistości społecznej.

C2. Zastosowanie kategorii socjologicznych do opisu oraz wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student potrafi używać podstawowych pojęć służących do społecznych

2. Student potrafi krytycznie analizować czytaną literaturę

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Sztomka P., Socjologia, Znak, Kraków 2012.

2. Giddens A., Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

3. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

1. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2002.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

3. Felicjan Bylok, Organizacyjny kapitał społeczny w przedsiębiorstwach. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2020.

4. Kwiatek A., Przedsiębiorcza kariera w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, [w:] I. Gorzeń-Mitka (red.) Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, WWZPCZ, Częstochowa 2013

5. Kwiatek A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście różnorodności w organizacji, [w:] A. Bazan-Bulanda, E. Robak (red.), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach, WWZPCz, Częstochowa 2014

6. Bsoul M., Obecność związków zawodowych w społeczeństwie obywatelskim, "Humanizacja Pracy" nr spec. Związki zawodowe w zglobalizowanym świecie. Nr 1 Funkcje i pozycja związków zawodowych, 2012

7. Bsoul M., Szanse rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Unii Europejskiej, [w:] J. Jaskiernia (red.) Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji, Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013

8. Skolik S., Dewiacje społeczne a celowo-racjonalne ujmowanie porządku społecznego [w:] E. Robak (red.) Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

9. Skolik S., Ewolucja struktur społecznych Wikimediów. Studium przypadku rozwoju zbiorowości prosumenckich [w:] F.Bylok, U. Swadźba (red.) Między pracą a konsumpcją. Co decyduje o miejscu człowieka w dzisiejszym społeczeństwie?, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2014

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)