Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia w gospodarce nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FRB-D2-DGN-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia w gospodarce nieruchomościami
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 3 sem. Finanse i rachunkowość w biznesie - Zarządzanie inwest. i nieruch.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy na temat znaczenia kapitału ludzkiego dla rozwoju społeczno-gospodarczego

C2. Zapoznanie studentów z przebiegiem procesów demograficznych w przekroju lokalnym, regionalnym i globalnym.

C3. Wypracowanie umiejętności wskazania zależności pomiędzy zjawiskami demograficznymi a ekonomicznymi w kontekście gospodarki nieruchomościami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych.

2. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie statystyki opisowej (analizy struktury, analizy

współzależności, analizy dynamiki).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E.Z.Zdrojewski (2004) Demografia dla ekonomistów. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin

2. J.Z.Holzer (2006) Demografia. Wyd. PWE, Warszawa.

3. R. Niemczyk (2009) Gospodarka i obrót nieruchomościami. Wyd. Difin S.A., Warszawa.

4. M. Bryx (2009) Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji: praca zbiorowa pod red. M. Bryxa. Wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Skibiński (2017) The Changes of the Population Structure and its Consequences in Selected EU Countries – Some Aspects, European Journal of Sustainable Development. Vol. 6, No. 1, 357-368 Web of Science.

2. A. Skibiński (2011) Sytuacja mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 1988-2007 - analiza porównawcza. [w]: Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych. Red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek. Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 247-257

3. A. Skibiński, M. Sipa (2015) Labor force of the Visegrad Group Countries in the context of Demographic Changes- selected aspects. Information Management and Business Review Vol. 7 no. 6.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Skibiński
Prowadzący grup: Andrzej Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy na temat znaczenia kapitału ludzkiego dla rozwoju społeczno-gospodarczego

C2. Zapoznanie studentów z przebiegiem procesów demograficznych w przekroju lokalnym, regionalnym i globalnym.

C3. Wypracowanie umiejętności wskazania zależności pomiędzy zjawiskami demograficznymi a ekonomicznymi w kontekście gospodarki nieruchomościami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych.

2. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie statystyki opisowej (analizy struktury, analizy

współzależności, analizy dynamiki).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E.Z.Zdrojewski (2004) Demografia dla ekonomistów. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin

2. J.Z.Holzer (2006) Demografia. Wyd. PWE, Warszawa.

3. R. Niemczyk (2009) Gospodarka i obrót nieruchomościami. Wyd. Difin S.A., Warszawa.

4. M. Bryx (2009) Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji: praca zbiorowa pod red. M. Bryxa. Wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Skibiński (2017) The Changes of the Population Structure and its Consequences in Selected EU Countries – Some Aspects, European Journal of Sustainable Development. Vol. 6, No. 1, 357-368 Web of Science.

2. A. Skibiński (2011) Sytuacja mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 1988-2007 - analiza porównawcza. [w]: Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych. Red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek. Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 247-257

3. A. Skibiński, M. Sipa (2015) Labor force of the Visegrad Group Countries in the context of Demographic Changes- selected aspects. Information Management and Business Review Vol. 7 no. 6.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Skibiński
Prowadzący grup: Andrzej Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie wiedzy na temat znaczenia kapitału ludzkiego dla rozwoju społeczno-gospodarczego

C2. Zapoznanie studentów z przebiegiem procesów demograficznych w przekroju lokalnym, regionalnym i globalnym.

C3. Wypracowanie umiejętności wskazania zależności pomiędzy zjawiskami demograficznymi a ekonomicznymi w kontekście gospodarki nieruchomościami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student posiada znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych.

2. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie statystyki opisowej (analizy struktury, analizy

współzależności, analizy dynamiki).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E.Z.Zdrojewski (2004) Demografia dla ekonomistów. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin

2. J.Z.Holzer (2006) Demografia. Wyd. PWE, Warszawa.

3. R. Niemczyk (2009) Gospodarka i obrót nieruchomościami. Wyd. Difin S.A., Warszawa.

4. M. Bryx (2009) Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji: praca zbiorowa pod red. M. Bryxa. Wyd. Instytut Rozwoju Miast, Kraków.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Skibiński (2017) The Changes of the Population Structure and its Consequences in Selected EU Countries – Some Aspects, European Journal of Sustainable Development. Vol. 6, No. 1, 357-368 Web of Science.

2. A. Skibiński (2011) Sytuacja mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 1988-2007 - analiza porównawcza. [w]: Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych. Red. nauk. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek. Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 247-257

3. A. Skibiński, M. Sipa (2015) Labor force of the Visegrad Group Countries in the context of Demographic Changes- selected aspects. Information Management and Business Review Vol. 7 no. 6.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)