Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie i gospodarce magazynowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-BiHPwT-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie i gospodarce magazynowej
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 6 SL
WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 6 ZT
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żywiołek
Prowadzący grup: Andrzej Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Brzeziński
Prowadzący grup: Andrzej Brzeziński, Monika Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Brzeziński
Prowadzący grup: Andrzej Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, pojęć i norm prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

C2. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących transportu w systemach magazynowych

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji pracy

2. Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

3. Student potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne

4. Student potrafi wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych

5. Student potrafi poszukiwać niezbędnych informacji

Pełny opis:

W1, W2 (2)- Podstawowe pojęcia i definicje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Prawne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w uregulowaniach krajowych oraz międzynarodowych.

W3(1) - Polskie Normy w odniesieniu do tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach. Prawa i obowiązki pracownika magazynowego w zakresie BHP.

W4 (1)- Zagrożenia na stanowiskach pracy w magazynach - podział i charakterystyka. Czynniki kształtujące BHP w magazynach.

W5, W6 (2)- Skutki nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie - wypadki przy pracy i choroby zawodowe w magazynach.

W7 (1)- Prace niebezpieczne w magazynach.

W8, W9,W10 (3)- BHP w transporcie wewnętrznym: analiza niebezpiecznych zdarzeń, bezpieczeństwo bierne i czynne, przepisy BHP.

W11, W12 (2)- Metody oceny ryzyka zawodowego w magazynach.

W12 (1)-Szkolenie pracowników magazynowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W14 (1)- Charakterystyka znaków bezpieczeństwa w magazynach.

W15 (1)- Profilaktyka ochrony zdrowia pracowników magazynowych.

C1 (1)- Zapoznanie studentów z zasadami obowiązującymi przy zaliczeniu.

C2 (3)- Analiza aktów prawnych z zakresu BHP.

C3 (2)- Charakterystyka wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych

i uciążliwych w magazynach i transporcie.

C4 (2)- Wyposażenie magazynów.

C5 (2)- Analiza prac niebezpiecznych w magazynie.

C6 (2)- Podstawowe wiadomości dotyczące pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w magazynach.

C7 (2)- Technologia pracy w magazynach.

C8 (2)- Organizacja składowania i przechowywania materiałów

C9 (2)- Analiza wypadków przy pracy w magazynie.

C10 (2)- Transport mechaniczny.

C11 (2)- Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w magazynach.

C12 (2)- Metody oceny ryzyka zawodowego - analiza i przykłady.

C13 (2)- Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika magazynu.

C14, C15 (4)- Analiza instrukcji magazynowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jędrzejczyk W., Nitkiewicz T., Zarządzanie BHP - czynniki oddziaływania na stanowisko i środowisko pracy, Częstochowa: Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015.

2. Krause M., Analiza stanu BHP i analiza wypadków w przedsiębiorstwie: ćwiczenia, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015.

3. Halusiak S., Uciński J., Transport wewnętrzny: zagadnienia wybrane, Politechnika Łódzka, Łódź 2014.

4. Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2014.

5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001773.

Literatura uzupełniająca:

1. Bryła R.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. ODDiK, 2011.

2. Janczak A.: ADR w spedycji magazynie. Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych. Vademecum BHP. Dom Wydawniczy Zacharek, 2010.

3. Żurawski K.: Vademecum BHP w praktyce. Wózki jezdniowe. Dom Wydawniczy Zacharek, 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Brzeziński
Prowadzący grup: Andrzej Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, pojęć i norm prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

C2. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących transportu w systemach magazynowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji pracy

2. Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

3. Student potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne

4. Student potrafi wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych

5. Student potrafi poszukiwać niezbędnych informacji

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Jędrzejczyk W., Nitkiewicz T., Zarządzanie BHP - czynniki oddziaływania na stanowisko i środowisko pracy, Częstochowa: Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015.

2. Krause M., Analiza stanu BHP i analiza wypadków w przedsiębiorstwie: ćwiczenia, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015.

3. Halusiak S., Uciński J., Transport wewnętrzny: zagadnienia wybrane, Politechnika Łódzka, Łódź 2014.

4. Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2014.

5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001773.

Literatura uzupełniająca:

1. Bryła R.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. ODDiK, 2011.

2. Janczak A.: ADR w spedycji magazynie. Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych. Vademecum BHP. Dom Wydawniczy Zacharek, 2010.

3. Żurawski K.: Vademecum BHP w praktyce. Wózki jezdniowe. Dom Wydawniczy Zacharek, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Brzeziński, Jarosław Jasiński
Prowadzący grup: Andrzej Brzeziński, Jarosław Jasiński, Paweł Smolnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, pojęć i norm prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

C2. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących transportu w systemach magazynowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji pracy

2. Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

3. Student potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne

4. Student potrafi wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych

5. Student potrafi poszukiwać niezbędnych informacji

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Jędrzejczyk W., Nitkiewicz T., Zarządzanie BHP - czynniki oddziaływania na stanowisko i środowisko pracy, Częstochowa: Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015.

2. Krause M., Analiza stanu BHP i analiza wypadków w przedsiębiorstwie: ćwiczenia, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015.

3. Halusiak S., Uciński J., Transport wewnętrzny: zagadnienia wybrane, Politechnika Łódzka, Łódź 2014.

4. Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2014.

5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001773.

Literatura uzupełniająca:

1. Bryła R.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. ODDiK, 2011.

2. Janczak A.: ADR w spedycji magazynie. Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych. Vademecum BHP. Dom Wydawniczy Zacharek, 2010.

3. Żurawski K.: Vademecum BHP w praktyce. Wózki jezdniowe. Dom Wydawniczy Zacharek, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Smolnik
Prowadzący grup: Monika Osyra, Paweł Smolnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, pojęć i norm prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

C2. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących transportu w systemach magazynowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji pracy

2. Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

3. Student potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne

4. Student potrafi wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych

5. Student potrafi poszukiwać niezbędnych informacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jędrzejczyk W., Nitkiewicz T., Zarządzanie BHP - czynniki oddziaływania na stanowisko i środowisko pracy, Częstochowa: Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015.

Krause M., Analiza stanu BHP i analiza wypadków w przedsiębiorstwie: ćwiczenia, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015.

Brzeziński A., Bezpieczeństwo i higiena pracy w wiązce celów i oczekiwań pracowniczych, [w:] Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania, (red) A. Marjański, M.R. Contreras Leora, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zeszyt 7, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2015, .

Halusiak S., Uciński J., Transport wewnętrzny: zagadnienia wybrane, Politechnika Łódzka, Łódź 2014.

Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2014.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001773.

Literatura uzupełniająca:

Bryła R.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. ODDiK, 2011.

Janczak A.: ADR w spedycji magazynie. Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych. Vademecum BHP. Dom Wydawniczy Zacharek, 2010.

Żurawski K.: Vademecum BHP w praktyce. Wózki jezdniowe. Dom Wydawniczy Zacharek, 2010

Idzikowski A., Stasiak L., Brzeziński A., Konodyba-Rorat B., Ocena bezpieczeństwa na stanowisku doradcy z funkcją kasjera w sektorze bankowym, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Knosala (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2018.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Smolnik
Prowadzący grup: Paweł Smolnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, pojęć i norm prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

C2. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących transportu w systemach magazynowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji pracy

2. Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

3. Student potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne

4. Student potrafi wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych

5. Student potrafi poszukiwać niezbędnych informacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jędrzejczyk W., Nitkiewicz T., Zarządzanie BHP - czynniki oddziaływania na stanowisko i środowisko pracy, Częstochowa: Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015.

Krause M., Analiza stanu BHP i analiza wypadków w przedsiębiorstwie: ćwiczenia, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015.

Brzeziński A., Bezpieczeństwo i higiena pracy w wiązce celów i oczekiwań pracowniczych, [w:] Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania, (red) A. Marjański, M.R. Contreras Leora, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zeszyt 7, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2015, .

Halusiak S., Uciński J., Transport wewnętrzny: zagadnienia wybrane, Politechnika Łódzka, Łódź 2014.

Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2014.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001773.

Literatura uzupełniająca:

Bryła R.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. ODDiK, 2011.

Janczak A.: ADR w spedycji magazynie. Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych. Vademecum BHP. Dom Wydawniczy Zacharek, 2010.

Żurawski K.: Vademecum BHP w praktyce. Wózki jezdniowe. Dom Wydawniczy Zacharek, 2010

Idzikowski A., Stasiak L., Brzeziński A., Konodyba-Rorat B., Ocena bezpieczeństwa na stanowisku doradcy z funkcją kasjera w sektorze bankowym, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Knosala (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2018.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Smolnik
Prowadzący grup: Paweł Smolnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, pojęć i norm prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

C2. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących transportu w systemach magazynowych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji pracy

2. Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

3. Student potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne

4. Student potrafi wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych

5. Student potrafi poszukiwać niezbędnych informacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jędrzejczyk W., Nitkiewicz T., Zarządzanie BHP - czynniki oddziaływania na stanowisko i środowisko pracy, Częstochowa: Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015.

Krause M., Analiza stanu BHP i analiza wypadków w przedsiębiorstwie: ćwiczenia, Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015.

Brzeziński A., Bezpieczeństwo i higiena pracy w wiązce celów i oczekiwań pracowniczych, [w:] Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy zarządzania, (red) A. Marjański, M.R. Contreras Leora, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zeszyt 7, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2015, .

Halusiak S., Uciński J., Transport wewnętrzny: zagadnienia wybrane, Politechnika Łódzka, Łódź 2014.

Rączkowski B.: BHP w praktyce, Wyd. ODDK, Gdańsk 2014.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001773.

Literatura uzupełniająca:

Bryła R.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. ODDiK, 2011.

Janczak A.: ADR w spedycji magazynie. Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych. Vademecum BHP. Dom Wydawniczy Zacharek, 2010.

Żurawski K.: Vademecum BHP w praktyce. Wózki jezdniowe. Dom Wydawniczy Zacharek, 2010

Idzikowski A., Stasiak L., Brzeziński A., Konodyba-Rorat B., Ocena bezpieczeństwa na stanowisku doradcy z funkcją kasjera w sektorze bankowym, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, R. Knosala (red.), Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2018.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)