Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse sem 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-Fin-01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse sem 1
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu finansów.

C2. Zapoznanie studenta z istotą zjawisk pieniężnych zachodzących w gospodarce - identyfikacja i charakterystyka podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę z zakresu ekonomii, potrafi zdefiniować podstawowe kategorie ekonomiczne.

2. Student posiada umiejętność dostrzegania i analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych.

3. Student posiada umiejętność zbierania i przetwarzania informacji.

4. Student posiada umiejętność wykorzystywania podstawowych metod i narzędzi matematycznych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W 1-2 (2) Przedmiot i zakres nauki finansów: pojęcie, funkcje i systematyka finansów, zjawiska finansowe

W 3-5 (2) System finansowy i jego elementy.

W 6-8 (3) Pieniądz i jego funkcje. Istota, przyczyny i skutki inflacji.

W 9-10 (2) System bankowy. Bank centralny i jego funkcje.

W 11-13 (3) Wybrane zagadnienia finansów publicznych. (dług publiczny, budżet państwa, system podatkowy).

W 14-15 (3) Wstęp do finansów przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia.

C 1 (1) Zajęcia wprowadzające, finanse jako nauka.

C 2-6 (6) Wartość pieniądza w czasie (procent prosty i składany, wielokrotna kapitalizacja odsetek, zmienna stopa procentowa, stopa procentowa dla podokresu).

C 7 Kolokwium zaliczeniowe

C 8-11 (4) Płatności okresowe.

C 12- 14 (3) Pojęcie kredytu bankowego i jego amortyzacja.

C 15 (1) Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. H. Zadora (red.): Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty. Difin 2015.

2. J. Świderska (red.): Współczesny system bankowy: ujęcie instytucjonalne., Difin 2013.

3. D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa: istota - narzędzia – zarządzanie, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011.

Literatura uzupełniająca

1. J. Ostaszewski (red.) Finanse. Difin, Warszawa 2013.

2. S. Owsiak: Finanse. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 2015.

3. T. Budzik, I. Budzik –Nowodzińska, Wybrane wskaźniki analizy struktury kapitałowo majątkowej na przykładzie przedsiębiorstwa "Centrala importowo-eksportowa chemikalii i aparatury chemicznej", Logistyka nr 6/ 2012.

4. Budzik-Nowodzińska I., Wybrane elementy oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego - studium przypadku, Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. Pr. zbior. pod red. nauk. Jana Mroza, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej 2009.

5. Budzik-Nowodzińska I., Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa jako przykład strategii antykryzysowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2017.

6. Ogórek K., Szymańska A., Budzik-Nowodzińska I., Wpływ sytuacji finansowej na wartość przedsiębiorstwa, Logistyka nr 6/2012.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 - Student charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu nauki finansów, w tym dotyczące systemu finansowego i finansów publicznych.

EK 2 - Student charakteryzuje podstawowe zagadnienia dotyczące pieniądza, w tym istotę, przyczyny i skutki inflacji.

EK 3 - Student opisuje strukturę systemu bankowego w Polsce oraz zadania banku centralnego.

EK 4 - Student kalkuluje wartość pieniądza w czasie

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na ćwiczeniach

P1. Kolokwia zaliczeniowe obejmujące zagadnienia praktyczne z ćwiczeń (zadania)

P2. Egzamin obejmujący zagadnienia teoretyczne z wykładu

EK 1: (ndst) Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć związanych z nauką finanse; (dst) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych; (db) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. Definiuje system finansowy, wymienia jego elementy; (bdb) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. Definiuje system finansowy i jego funkcje. Wymienia elementy systemu finansowego. Student charakteryzuje istotę i cele polityki finansowej państwa.

EK 2 : (ndst) Student nie charakteryzuje pojęcia i funkcji pieniądza. Nie potrafi przedstawić definicji i przyczyn inflacji; (dst) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi przedstawić definicje i niektóre rodzaje inflacji; (db) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi scharakteryzować nominalną, realną i efektywną stopę procentową. Potrafi przedstawić definicje i rodzaje inflacji. Potrafi wymienić niektóre przyczyny i skutki inflacji oraz wskazać jej miary. Potrafi wymienić niektóre działania antyinflacyjne. Przedstawia pojęcie deflacji; (bdb) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi scharakteryzować nominalną, realną i efektywną stopę procentową oraz w oparciu o stosowne dane dokonywać ich kalkulacji. Potrafi przedstawić definicje i rodzaje inflacji. Potrafi wymienić i scharakteryzować przyczyny i skutki inflacji oraz działania jej przeciwdziałające. Potrafi scharakteryzować miary inflacji. Przedstawia pojęcie, przyczyny i skutki deflacji. Wykazuje się wiedzą dotyczącą aktualnego poziomu inflacji, a także potrafi odnaleźć historyczne dane dotyczące analizowanego zjawiska.

EK 3: (ndst) Student nie potrafi przedstawić struktury systemu bankowego w Polsce, nie potrafi wymienić zdań banku centralnego; (dst) Student definiuje pojęcie banku, wymienia ich rodzaje. Potrafi wymienić podmioty składające się na strukturę systemu bankowego w Polsce; (db) Student potrafi scharakteryzować strukturę systemu bankowego w Polsce oraz zadania banku centralnego; (bdb) Student krótko charakteryzuje zadania przypisywane bankom komercyjnym i bankowi centralnemu. Potrafi scharakteryzować strukturę systemu bankowego w Polsce. Potrafi przedstawić funkcje banku centralnego oraz cele i instrumenty polityki pieniężnej. Wykazuje się znajomością aktualnych podstawowych stóp procentowych NBP.

EK 4: (ndst) Student nie rozróżnia istoty wartości przyszłej i obecnej pieniądza, nie potrafi dokonać prostych kalkulacji wartości pieniądza w czasie; (dst) Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać prostych kalkulacji wartości pieniądza w czasie (tj. w przypadku braku kapitalizacji odsetek oraz kapitalizacji odsetek 1 raz w roku - w przypadku występowania stałej i zmiennej stopy procentowej); (db) Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Potrafi wyjaśnić istotę operacji oprocentowania i dyskontowania. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie w przypadku wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu roku (zarówno z zastosowaniem stałej, jak i zmiennej stopy procentowej); (bdb) Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Potrafi wyjaśnić istotę operacji oprocentowania i dyskontowania. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie w przypadku wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu roku (zarówno z zastosowaniem stałej, jak i zmiennej stopy procentowej). Potrafi obliczyć przyszłą i obecną wartość nieregularnych płatności okresowych oraz annuitów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tylec
Prowadzący grup: Izabela Krawczyk-Sokołowska, Agnieszka Tylec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Krawczyk-Sokołowska
Prowadzący grup: Izabela Krawczyk-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Agnieszka Ociepa-Kubicka, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Krawczyk-Sokołowska
Prowadzący grup: Izabela Krawczyk-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - z egzaminu przedmiotu
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu finansów.

C2. Zapoznanie studenta z istotą zjawisk pieniężnych zachodzących w gospodarce - identyfikacja i charakterystyka podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę z zakresu ekonomii, potrafi zdefiniować podstawowe kategorie ekonomiczne.

2. Student posiada umiejętność dostrzegania i analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych.

3. Student posiada umiejętność zbierania i przetwarzania informacji.

4. Student posiada umiejętność wykorzystywania podstawowych metod i narzędzi matematycznych.

5. Student potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. H. Zadora (red.): Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty. Difin 2015.

2. J. Świderska (red.): Współczesny system bankowy: ujęcie instytucjonalne., Difin 2013.

3. D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa: istota - narzędzia – zarządzanie, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011.

Literatura uzupełniająca

1. J. Ostaszewski (red.) Finanse. Difin, Warszawa 2013.

2. S. Owsiak: Finanse. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 2015.

3. T. Budzik, I. Budzik –Nowodzińska, Wybrane wskaźniki analizy struktury kapitałowo majątkowej na przykładzie przedsiębiorstwa "Centrala importowo-eksportowa chemikalii i aparatury chemicznej", Logistyka nr 6/ 2012.

4. Budzik-Nowodzińska I., Wybrane elementy oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego - studium przypadku, Produkcja i zarządzanie w hutnictwie. Pr. zbior. pod red. nauk. Jana Mroza, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej 2009.

5. Budzik-Nowodzińska I., Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa jako przykład strategii antykryzysowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2017.

6. Ogórek K., Szymańska A., Budzik-Nowodzińska I., Wpływ sytuacji finansowej na wartość przedsiębiorstwa, Logistyka nr 6/2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.