Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka międzynarodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-LM-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka międzynarodowa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 5 SL
WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 5 ZT
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wpływu procesów globalizacji i umiędzynarodowienia na zmiany zachodzące w systemach logistycznych.

C2. Scharakteryzowanie międzynarodowych systemów logistycznych. Pokazanie możliwości i warunków kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu logistyki.

2. Student posiada wiedzę z zakresu globalizacji.

3. Student prezentuje znajomość procesów logistycznych.

4. Student zna i potrafi scharakteryzować koszty procesów logistycznych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W 1 – (2) Istota i znaczenie logistyki międzynarodowej

W 2 - (1) Międzynarodowe systemy logistyczne

W 3 - (2) Procesy i czynności logistyczne realizowane w skali międzynarodowej

W 4 - (1) Międzynarodowa infrastruktura logistyki

W 5 - (2) Reguły i procedury transportowe

W 6 - (2) Przedsiębiorstwa i instytucje uczestniczące w realizacji procesów i czynności logistycznych w skali międzynarodowej

W 7 - (1) Międzynarodowe łańcuchy dostaw

W 8 - (2) Przewozy intermodalne w logistyce międzynarodowej

W 9 - (2) Informatyzacja w zarządzaniu logistyką międzynarodową

C 1 (2) - Zdefiniowanie zakresu i zadań logistyki międzynarodowej i logistyki globalnej. Konsekwencje umiędzynarodowienia oraz globalizacji procesów gospodarowania i zarządzania w sferze logistyki.

C 2 (2) – Istota i warunki kształtowania międzynarodowych systemów logistycznych.

C 3 (1) - Systematyka procesów i czynności logistycznych realizowanych w skali międzynarodowej.

C 4 (3) - Składniki międzynarodowej infrastruktury logistyki. Węzłowa infrastruktura logistyki.

C 5 (1) - Systematyka podmiotów logistycznych. Wpływ polityki rządowej na działalność logistyczną w skali międzynarodowej.

C 6 (1) - Proces transportowy w logistyce międzynarodowej.

C 7 (1) – Istota i zadania zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw

C 8 (1) - Pojęcie transportu intermodalnego oraz przyczyny rozwoju przewozów intermodalnych.

C 9 (3) - Informatyczna infrastruktura zarządzania logistyką międzynarodową. Elektroniczna wymiana informacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej / Red. nauk. E. Gołembska, Zb. Bentyn, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

2. E. Gołembska Logistyka międzynarodowa: aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

3. E.Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Literatura uzupełniająca:

4. Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej / Red. Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012

5. Gołembska E. Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej Łódź 2007

6. Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej / Red. Elżbieta Gołembska. Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010

7. Nowakowska-Grunt J. Kot S., Mesjasz-Lech A., Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową. Logistyka w świetle współczesnych badań, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

8. Nowakowska-Grunt J.: Strategie wzrostu wartości w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Szczecin 2011, s.145-156

9. Nowakowska-Grunt J.: Marketing-Logistics Aspects of Polish Food Industry Enterprises Management in the Globalization Process. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej MONOGRAPHS nr 7, Częstochowa 2007.

10. Czasopismo Logistyka

11. Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1- Student potrafi omówić międzynarodowe systemy logistyczne i rozumie znaczenie procesów globalizacji.

EK 2- Student identyfikuje i omawia procesy logistyczne realizowane w skali międzynarodowej.

EK 3- Student zna międzynarodowe regulacje transportowe.

EK 4- Student potrafi scharakteryzować i omówić podmioty realizujące procesy i czynności logistyczne w skali międzynarodowej.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium pisemne

P2. Egzamin

Efekt 1: (ndst) Student nie potrafi omówić międzynarodowych systemów logistycznych. (dst) Student potrafi omówić międzynarodowe systemy logistyczne. (db) Student potrafi omówić systemy logistyczne. Zna znaczenie procesów globalizacji. (bdb) Student potrafi omówić systemy logistyczne. Zna znaczenie procesów globalizacji i potrafi je omówić.

Efekt 2: (ndst) Student nie identyfikuje procesów logistycznych realizowanych w skali międzynarodowej. (dst) Student identyfikuje procesy logistyczne realizowane w skali międzynarodowej. (db) Student identyfikuje i omawia procesy logistyczne realizowane w skali międzynarodowej. (bdb) Student prawidłowo identyfikuje, omawia i ocenia procesy logistyczne realizowane w skali międzynarodowej.

Efekt 3: (ndst) Student nie potrafi wymienić międzynarodowych regulacji transportowych. (dst) Student potrafi wymienić i omówić reguły i procedury transportowo handlowe w logistyce międzynarodowej. (db) Student potrafi wymienić i omówić reguły i procedury transportowo handlowe w logistyce międzynarodowej i scharakteryzować klauzule transportowe. (bdb) Student potrafi wymienić i omówić reguły i procedury transportowo handlowe w logistyce międzynarodowej i scharakteryzować klauzule transportowe. Potrafi ocenić ich wpływ na bezpieczeństwo procesów transportowych.

Efekt 4: (ndst) Student nie potrafi scharakteryzować i omówić podmiotów realizujących procesy i czynności logistyczne w skali międzynarodowej.. (dst) Student zna systematykę podmiotów logistycznych. (db) Student zna systematykę podmiotów logistycznych. Omawia składniki międzynarodowej infrastruktury logistyki. (bdb) Student zna systematykę podmiotów logistycznych. Omawia składniki międzynarodowej infrastruktury logistyki. Potrafi przedstawić wpływ polityki rządowej na działalność logistyczną w skali międzynarodowej.

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sukiennik
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Katarzyna Sukiennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wpływu procesów globalizacji i umiędzynarodowienia na zmiany zachodzące w systemach logistycznych.

C2. Scharakteryzowanie międzynarodowych systemów logistycznych. Pokazanie możliwości i warunków kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu logistyki.

2. Student posiada wiedzę z zakresu globalizacji.

3. Student prezentuje znajomość procesów logistycznych.

4. Student zna i potrafi scharakteryzować koszty procesów logistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej / Red. nauk. E. Gołembska, Zb. Bentyn, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

2. E. Gołembska Logistyka międzynarodowa: aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

3. E.Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Literatura uzupełniająca:

4. Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej / Red. Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012

5. Gołembska E. Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej Łódź 2007

6. Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej / Red. Elżbieta Gołembska. Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010

7. Nowakowska-Grunt J. Kot S., Mesjasz-Lech A., Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową. Logistyka w świetle współczesnych badań, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

8. Nowakowska-Grunt J.: Strategie wzrostu wartości w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Szczecin 2011, s.145-156

9. Nowakowska-Grunt J.: Marketing-Logistics Aspects of Polish Food Industry Enterprises Management in the Globalization Process. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej MONOGRAPHS nr 7, Częstochowa 2007.

10. Czasopismo Logistyka

11. Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wpływu procesów globalizacji i umiędzynarodowienia na zmiany zachodzące w systemach logistycznych.

C2. Scharakteryzowanie międzynarodowych systemów logistycznych. Pokazanie możliwości i warunków kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu logistyki.

2. Student posiada wiedzę z zakresu globalizacji.

3. Student prezentuje znajomość procesów logistycznych.

4. Student zna i potrafi scharakteryzować koszty procesów logistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej / Red. nauk. E. Gołembska, Zb. Bentyn, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

2. E. Gołembska Logistyka międzynarodowa: aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

3. E.Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Literatura uzupełniająca:

4. Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej / Red. Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012

5. Gołembska E. Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej Łódź 2007

6. Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej / Red. Elżbieta Gołembska. Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010

7. Nowakowska-Grunt J. Kot S., Mesjasz-Lech A., Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową. Logistyka w świetle współczesnych badań, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

8. Nowakowska-Grunt J.: Strategie wzrostu wartości w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Szczecin 2011, s.145-156

9. Nowakowska-Grunt J.: Marketing-Logistics Aspects of Polish Food Industry Enterprises Management in the Globalization Process. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej MONOGRAPHS nr 7, Częstochowa 2007.

10. Czasopismo Logistyka

11. Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Judyta Kabus, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wpływu procesów globalizacji i umiędzynarodowienia na zmiany zachodzące w systemach logistycznych.

C2. Scharakteryzowanie międzynarodowych systemów logistycznych. Pokazanie możliwości i warunków kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu logistyki.

Student posiada wiedzę z zakresu globalizacji.

Student prezentuje znajomość procesów logistycznych.

Student zna i potrafi scharakteryzować koszty procesów logistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej / Red. nauk. E. Gołembska, Zb. Bentyn, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

E. Gołembska Logistyka międzynarodowa: aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

E.Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Literatura uzupełniająca:

Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej / Red. Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012

Gołembska E. Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej Łódź 2007

Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej / Red. Elżbieta Gołembska. Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010

Nowakowska-Grunt J. Kot S., Mesjasz-Lech A., Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową. Logistyka w świetle współczesnych badań, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Nowakowska-Grunt J.: Strategie wzrostu wartości w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Szczecin 2011, s.145-156

Nowakowska-Grunt J.: Marketing-Logistics Aspects of Polish Food Industry Enterprises Management in the Globalization Process. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej MONOGRAPHS nr 7, Częstochowa 2007.

Czasopismo Logistyka

Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Judyta Kabus, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wpływu procesów globalizacji i umiędzynarodowienia na zmiany zachodzące w systemach logistycznych.

C2. Scharakteryzowanie międzynarodowych systemów logistycznych. Pokazanie możliwości i warunków kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu logistyki.

Student posiada wiedzę z zakresu globalizacji.

Student prezentuje znajomość procesów logistycznych.

Student zna i potrafi scharakteryzować koszty procesów logistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej / Red. nauk. E. Gołembska, Zb. Bentyn, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

E. Gołembska Logistyka międzynarodowa: aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

E.Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Literatura uzupełniająca:

Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej / Red. Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012

Gołembska E. Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej Łódź 2007

Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej / Red. Elżbieta Gołembska. Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010

Nowakowska-Grunt J. Kot S., Mesjasz-Lech A., Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową. Logistyka w świetle współczesnych badań, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Nowakowska-Grunt J.: Strategie wzrostu wartości w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Szczecin 2011, s.145-156

Nowakowska-Grunt J.: Marketing-Logistics Aspects of Polish Food Industry Enterprises Management in the Globalization Process. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej MONOGRAPHS nr 7, Częstochowa 2007.

Czasopismo Logistyka

Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wpływu procesów globalizacji i umiędzynarodowienia na zmiany zachodzące w systemach logistycznych.

C2. Scharakteryzowanie międzynarodowych systemów logistycznych. Pokazanie możliwości i warunków kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu logistyki.

Student posiada wiedzę z zakresu globalizacji.

Student prezentuje znajomość procesów logistycznych.

Student zna i potrafi scharakteryzować koszty procesów logistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej / Red. nauk. E. Gołembska, Zb. Bentyn, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

E. Gołembska Logistyka międzynarodowa: aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

E.Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Literatura uzupełniająca:

Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej / Red. Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012

Gołembska E. Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej Łódź 2007

Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej / Red. Elżbieta Gołembska. Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010

Nowakowska-Grunt J. Kot S., Mesjasz-Lech A., Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową. Logistyka w świetle współczesnych badań, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Nowakowska-Grunt J.: Strategie wzrostu wartości w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Szczecin 2011, s.145-156

Nowakowska-Grunt J.: Marketing-Logistics Aspects of Polish Food Industry Enterprises Management in the Globalization Process. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej MONOGRAPHS nr 7, Częstochowa 2007.

Czasopismo Logistyka

Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wpływu procesów globalizacji i umiędzynarodowienia na zmiany zachodzące w systemach logistycznych.

C2. Scharakteryzowanie międzynarodowych systemów logistycznych. Pokazanie możliwości i warunków kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu logistyki.

Student posiada wiedzę z zakresu globalizacji.

Student prezentuje znajomość procesów logistycznych.

Student zna i potrafi scharakteryzować koszty procesów logistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej / Red. nauk. E. Gołembska, Zb. Bentyn, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.

E. Gołembska Logistyka międzynarodowa: aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2014.

E.Gołembska, Z. Bentyn, Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

Literatura uzupełniająca:

Logistyka międzynarodowa wyzwaniem dla gospodarki światowej / Red. Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012

Gołembska E. Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej Łódź 2007

Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej / Red. Elżbieta Gołembska. Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010

Nowakowska-Grunt J. Kot S., Mesjasz-Lech A., Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową. Logistyka w świetle współczesnych badań, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017.

Nowakowska-Grunt J.: Strategie wzrostu wartości w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Szczecin 2011, s.145-156

Nowakowska-Grunt J.: Marketing-Logistics Aspects of Polish Food Industry Enterprises Management in the Globalization Process. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej MONOGRAPHS nr 7, Częstochowa 2007.

Czasopismo Logistyka

Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)