Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyczna obsługa klienta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-LOK-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyczna obsługa klienta
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 6 SL
WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 6 ZT
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2011-02-21 - 2011-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sukiennik
Prowadzący grup: Katarzyna Sukiennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek
Prowadzący grup: Anna Budzik, Marta Kadłubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd, Marta Kadłubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Pełny opis:

W1 (1)- Wprowadzenie do przedmiotu

W2 (1) - Obsługa klienta w zarządzaniu

W3 (1) - Istota obsługi klienta

W4 (1) - Definicja obsługi klienta w logistyce

W5 (1) - Elementy logistycznej obsługi klienta - cz.1

W6 (1) - Elementy logistycznej obsługi klienta - cz.2

W7 (1) - Standaryzacja obsługi klienta w logistyce

W8 (1) - Pomiar logistycznej obsługi klienta

W9 (1) -Formuły obliczania mierników logistycznej obsługi klienta

W10 (1) - Poziom logistycznej obsługi klienta

W11 (1) - Polityka obsługi klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem

W12 (1) - Rentowność klientów

W13 - Koncepcja efektywnej obsługi klienta ECR

W14 (1) - Koncepcja luk w obsłudze klienta

W15 (1) - Metoda SERVQUAL w obsłudze klienta

Ćw1 (6) - Specyfika procesu logistycznej obsługi klienta w teorii i praktyce

Ćw2 (6) - Omówienie wad i zalet poszczególnych działań w obszarze logistycznej obsługi klienta

Ćw3 (6) - Analiza składników kosztowych logistycznej obsługi klienta

Ćw4 (6) - Analiza celów i mierników logistycznej obsługi klienta dla wybranych przedsiębiorstw

Ćw5 -(6) Ocena poziomu logistycznej obsługi klienta przy wykorzystaniu różnych koncepcji i metod pomiaru

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kramarz: Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji: pomiar, ocena, strategie, Difin, Warszawa 2014.

2. J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

3. S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

2. M. Kadłubek: Management of Logistic Customer Service in Organizational Structures of Transportation Companies, (w:) The Proceedings of VI International Scientific Conference MANAGEMENT 2016, 29 września–02 października 2016 r., Nowy Smokowiec, Słowacja, 2016, s. 93-97; dostęp online: https://www.unipo.sk /public/media/3948/ZBORNIK%202016.pdf.

3. M. Kadłubek, Mierniki terminowości i bezbłędności w zarządzaniu usługami transportowymi, Przegląd Organizacji, nr 6 (941), 2018.

4. I. Kott: Wartość dodana w obsłudze klienta na przykładzie centrów logistycznych. W: Uwarunkowania przedsiębiorczości i rozwoju organizacji. Monografia. Red. nauk. Helena Kościelniak, Beata Skowron-Grabowska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sukiennik
Prowadzący grup: Katarzyna Sukiennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. M. Kramarz: Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji: pomiar, ocena, strategie, Difin, Warszawa 2014.

2. J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

3. S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

2. M. Kadłubek: Management of Logistic Customer Service in Organizational Structures of Transportation Companies, (w:) The Proceedings of VI International Scientific Conference MANAGEMENT 2016, 29 września–02 października 2016 r., Nowy Smokowiec, Słowacja, 2016, s. 93-97; dostęp online: https://www.unipo.sk /public/media/3948/ZBORNIK%202016.pdf.

3. M. Kadłubek, Mierniki terminowości i bezbłędności w zarządzaniu usługami transportowymi, Przegląd Organizacji, nr 6 (941), 2018.

4. I. Kott: Wartość dodana w obsłudze klienta na przykładzie centrów logistycznych. W: Uwarunkowania przedsiębiorczości i rozwoju organizacji. Monografia. Red. nauk. Helena Kościelniak, Beata Skowron-Grabowska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt, Katarzyna Sukiennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. M. Kramarz: Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji: pomiar, ocena, strategie, Difin, Warszawa 2014.

2. J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

3. S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

2. M. Kadłubek: Management of Logistic Customer Service in Organizational Structures of Transportation Companies, (w:) The Proceedings of VI International Scientific Conference MANAGEMENT 2016, 29 września–02 października 2016 r., Nowy Smokowiec, Słowacja, 2016, s. 93-97; dostęp online: https://www.unipo.sk /public/media/3948/ZBORNIK%202016.pdf.

3. M. Kadłubek, Mierniki terminowości i bezbłędności w zarządzaniu usługami transportowymi, Przegląd Organizacji, nr 6 (941), 2018.

4. I. Kott: Wartość dodana w obsłudze klienta na przykładzie centrów logistycznych. W: Uwarunkowania przedsiębiorczości i rozwoju organizacji. Monografia. Red. nauk. Helena Kościelniak, Beata Skowron-Grabowska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chłąd
Prowadzący grup: Anna Budzik, Mateusz Chłąd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Kramarz: Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji: pomiar, ocena, strategie, Difin, Warszawa 2014.

J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

K. Sukiennik, J. Jaroszyński, Budowanie relacji z klientami w przedsiębiorstwach internetowych, [w:] Integracja - dezintegracja - entropia. Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem (red.) A. Pachura, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskie Częstochowa 2016

K. Sukiennik, K. Grondys, K.Brendzel-Skowera, T. Szczepanik, Evaluation of Logistics Customer Service in Performance of Courier Services, Supply Chain Management Journal,vol7, nr2, 2016

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chłąd
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Anna Budzik, Mateusz Chłąd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Kramarz: Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji: pomiar, ocena, strategie, Difin, Warszawa 2014.

J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

K. Sukiennik, J. Jaroszyński, Budowanie relacji z klientami w przedsiębiorstwach internetowych, [w:] Integracja - dezintegracja - entropia. Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem (red.) A. Pachura, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskie Częstochowa 2016

K. Sukiennik, K. Grondys, K.Brendzel-Skowera, T. Szczepanik, Evaluation of Logistics Customer Service in Performance of Courier Services, Supply Chain Management Journal,vol7, nr2, 2016

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chłąd
Prowadzący grup: Anna Budzik, Mateusz Chłąd, Olha Husieva, Aneta Ziobrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Kramarz: Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji: pomiar, ocena, strategie, Difin, Warszawa 2014.

J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

K. Sukiennik, J. Jaroszyński, Budowanie relacji z klientami w przedsiębiorstwach internetowych, [w:] Integracja - dezintegracja - entropia. Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem (red.) A. Pachura, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskie Częstochowa 2016

K. Sukiennik, K. Grondys, K.Brendzel-Skowera, T. Szczepanik, Evaluation of Logistics Customer Service in Performance of Courier Services, Supply Chain Management Journal,vol7, nr2, 2016

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Kramarz: Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji: pomiar, ocena, strategie, Difin, Warszawa 2014.

J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca:

A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

K. Sukiennik, J. Jaroszyński, Budowanie relacji z klientami w przedsiębiorstwach internetowych, [w:] Integracja - dezintegracja - entropia. Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem (red.) A. Pachura, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskie Częstochowa 2016

K. Sukiennik, K. Grondys, K.Brendzel-Skowera, T. Szczepanik, Evaluation of Logistics Customer Service in Performance of Courier Services, Supply Chain Management Journal,vol7, nr2, 2016

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)