Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-LP-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka produkcji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2011-02-21 - 2011-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Królik
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Jakub Jaroszyński, Ryszard Królik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Daroń
Prowadzący grup: Marta Daroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Daroń
Prowadzący grup: Marta Daroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Daroń
Prowadzący grup: Marta Daroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących logistyki produkcji

C2. Przekazanie i wykorzystanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu logistyki produkcji do rozwiązywania zagadnień praktycznych

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu logistyki

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii i inżynierii systemów logistycznych

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania procesów logistycznych

Pełny opis:

W 1(1) - Ogólna teoria podstaw logistyki, wyodrębnienie podsystemu logistyki produkcji i umiejscowienie go w systemie logistycznym przedsiębiorstwa produkcyjnego.

W 2(1) - Przedmiot, zakres oraz cechy logistyki produkcji.

W 3(1) - Zapasy produkcji w toku

W 4(1) - Projektowanie sieci logistycznej, zintegrowane systemy wspomagające produkcję - OPT

W 5-6(2) - Zintegrowane systemy wspomagające produkcję – MRP, MRP II

W 7-8(2) - Zintegrowane systemy wspomagające produkcję – ERP, CIM

W 9(1) - Zintegrowane systemy wspomagające produkcję - JiT

W 10(1) - Zasady sterowania przepływem materiałów i surowców w systemie KAN-BAN. Wpływ Kairetsu i Kaizen na funkcjonowanie logistyki produkcji

W 11-12(2) - Transport wewnętrzny – wymagania, środki transportu, projektowanie zapotrzebowania

W 13 (1) – Urządzenia do składowania na wydziałach produkcyjnych

W 14 (1) – Typy i formy produkcji i ich wpływ na system logistyki produkcji

W 15(1) – Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości

C 1 (1) - zajęcia wprowadzające, powtórzenie podstawowych wiadomości dotyczących systemów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem logistyki produkcji

C 2, C3 (2) – Omówienie zagadnień związanych z planowaniem produkcji i stanu zapasów wg prognozy popytu, ćwiczenia i zadania

C 4, C5 (2) – Omówienie zagadnień związanych z planowaniem produkcji i stanu zapasów wg stałego harmonogramu produkcji równego nominalnej zdolności produkcyjnej, ćwiczenia i zadania

C6, C7(2) - Omówienie zagadnień związanych z planowaniem produkcji i stanu zapasów wg stałego harmonogramu produkcji równego średniemu zapotrzebowaniu, ćwiczenia i zadania

C 8 (1) – Kolokwium sprawdzające

C9 - 10 (2) Omówienie problematyki harmonogramowania czasu pracy urządzeń i personelu logistycznego na wydziałach produkcyjnych, zadania

C 11 - 12 (2) Zagadnienia transportu wewnętrznego, zadania

C13- C14 (2) Ekonomiczna wielkość serii produkcji

C 15 (1) – Kolokwium podsumowujące

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 1; Planowanie i sterowanie produkcją. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

2. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 2; Narzędzia, metody, systemy. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

3. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 3; Studia przypadków. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

4. Logistyka produkcji: procesy, systemy, organizacja/red. nauk. Andrzej Szymonik. Difin, Warszawa 2012.

5. Logistyka produkcji: teoria i praktyka/red. Marek Fertsch, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania / Józef Jonak, Aleksander Nieoczym, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.

2. Rick Harris, Chris Harris i Earl Wilson, Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing: przewodnik po systemie zarządzania materiałami dla specjalistów z produkcji, zarządzania produkcją, zakupów, zaopatrzenia oraz technologii, Wydaw. Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław, 2013.

3. Daroń M., Górska M., Wybrane problemy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Logistyka 5/2013

4. Daroń M., Górska M., Doskonalenie procesów logistycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Logistyka 5/2013

5. Daroń M., Górska M., Luterek M., Budzik R., Model gospodarki magazynowej w strategii logistycznej przedsiębiorstwa, Logistyka 2/2010

6. Daroń M., Górska M., Wybrane zagadnienia gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie handlowym, Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 5/2013

7. Daroń M., Górska M., Analiza wykorzystania urządzeń transportowych w magazynie wyrobów gotowych, Logistyka 5/2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Daroń
Prowadzący grup: Marta Daroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących logistyki produkcji

C2. Przekazanie i wykorzystanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu logistyki produkcji do rozwiązywania zagadnień praktycznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu logistyki

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii i inżynierii systemów logistycznych

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania procesów logistycznych

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 1; Planowanie i sterowanie produkcją. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

2. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 2; Narzędzia, metody, systemy. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

3. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 3; Studia przypadków. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

4. Logistyka produkcji: procesy, systemy, organizacja/red. nauk. Andrzej Szymonik. Difin, Warszawa 2012.

5. Logistyka produkcji: teoria i praktyka/red. Marek Fertsch, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania / Józef Jonak, Aleksander Nieoczym, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.

2. Rick Harris, Chris Harris i Earl Wilson, Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing: przewodnik po systemie zarządzania materiałami dla specjalistów z produkcji, zarządzania produkcją, zakupów, zaopatrzenia oraz technologii, Wydaw. Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław, 2013.

3. Daroń M., Górska M., Wybrane problemy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Logistyka 5/2013

4. Daroń M., Górska M., Doskonalenie procesów logistycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Logistyka 5/2013

5. Daroń M., Górska M., Luterek M., Budzik R., Model gospodarki magazynowej w strategii logistycznej przedsiębiorstwa, Logistyka 2/2010

6. Daroń M., Górska M., Wybrane zagadnienia gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie handlowym, Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 5/2013

7. Daroń M., Górska M., Analiza wykorzystania urządzeń transportowych w magazynie wyrobów gotowych, Logistyka 5/2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Daroń
Prowadzący grup: Marta Daroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących logistyki produkcji

C2. Przekazanie i wykorzystanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu logistyki produkcji do rozwiązywania zagadnień praktycznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu logistyki

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii i inżynierii systemów logistycznych

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania procesów logistycznych

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 1; Planowanie i sterowanie produkcją. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

2. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 2; Narzędzia, metody, systemy. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

3. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 3; Studia przypadków. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

4. Logistyka produkcji: procesy, systemy, organizacja/red. nauk. Andrzej Szymonik. Difin, Warszawa 2012.

5. Logistyka produkcji: teoria i praktyka/red. Marek Fertsch, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania / Józef Jonak, Aleksander Nieoczym, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.

2. Rick Harris, Chris Harris i Earl Wilson, Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing: przewodnik po systemie zarządzania materiałami dla specjalistów z produkcji, zarządzania produkcją, zakupów, zaopatrzenia oraz technologii, Wydaw. Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław, 2013.

3. Daroń M., Górska M., Wybrane problemy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Logistyka 5/2013

4. Daroń M., Górska M., Doskonalenie procesów logistycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Logistyka 5/2013

5. Daroń M., Górska M., Luterek M., Budzik R., Model gospodarki magazynowej w strategii logistycznej przedsiębiorstwa, Logistyka 2/2010

6. Daroń M., Górska M., Wybrane zagadnienia gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie handlowym, Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 5/2013

7. Daroń M., Górska M., Analiza wykorzystania urządzeń transportowych w magazynie wyrobów gotowych, Logistyka 5/2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chłąd
Prowadzący grup: Anna Budzik, Mateusz Chłąd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących logistyki produkcji

C2. Przekazanie i wykorzystanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu logistyki produkcji do rozwiązywania zagadnień praktycznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu logistyki

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii i inżynierii systemów logistycznych

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania procesów logistycznych

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 1; Planowanie i sterowanie produkcją. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

2. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 2; Narzędzia, metody, systemy. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

3. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 3; Studia przypadków. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

4. Logistyka produkcji: procesy, systemy, organizacja/red. nauk. Andrzej Szymonik. Difin, Warszawa 2012.

5. Logistyka produkcji: teoria i praktyka/red. Marek Fertsch, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania / Józef Jonak, Aleksander Nieoczym, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.

2. Rick Harris, Chris Harris i Earl Wilson, Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing: przewodnik po systemie zarządzania materiałami dla specjalistów z produkcji, zarządzania produkcją, zakupów, zaopatrzenia oraz technologii, Wydaw. Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław, 2013.

3. Daroń M., Górska M., Wybrane problemy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Logistyka 5/2013

4. Daroń M., Górska M., Doskonalenie procesów logistycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Logistyka 5/2013

5. Daroń M., Górska M., Luterek M., Budzik R., Model gospodarki magazynowej w strategii logistycznej przedsiębiorstwa, Logistyka 2/2010

6. Daroń M., Górska M., Wybrane zagadnienia gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie handlowym, Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 5/2013

7. Daroń M., Górska M., Analiza wykorzystania urządzeń transportowych w magazynie wyrobów gotowych, Logistyka 5/2011.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chłąd
Prowadzący grup: Nicoletta Baskiewicz, Mateusz Chłąd, Marta Daroń, Katarzyna Grondys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących logistyki produkcji

C2. Przekazanie i wykorzystanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu logistyki produkcji do rozwiązywania zagadnień praktycznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu logistyki

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii i inżynierii systemów logistycznych

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania procesów logistycznych

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 1; Planowanie i sterowanie produkcją. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

2. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 2; Narzędzia, metody, systemy. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

3. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 3; Studia przypadków. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

4. Logistyka produkcji: procesy, systemy, organizacja/red. nauk. Andrzej Szymonik. Difin, Warszawa 2012.

5. Logistyka produkcji: teoria i praktyka/red. Marek Fertsch, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania / Józef Jonak, Aleksander Nieoczym, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.

2. Rick Harris, Chris Harris i Earl Wilson, Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing: przewodnik po systemie zarządzania materiałami dla specjalistów z produkcji, zarządzania produkcją, zakupów, zaopatrzenia oraz technologii, Wydaw. Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław, 2013.

3. Daroń M., Górska M., Wybrane problemy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Logistyka 5/2013

4. Daroń M., Górska M., Doskonalenie procesów logistycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Logistyka 5/2013

5. Daroń M., Górska M., Luterek M., Budzik R., Model gospodarki magazynowej w strategii logistycznej przedsiębiorstwa, Logistyka 2/2010

6. Daroń M., Górska M., Wybrane zagadnienia gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie handlowym, Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 5/2013

7. Daroń M., Górska M., Analiza wykorzystania urządzeń transportowych w magazynie wyrobów gotowych, Logistyka 5/2011.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Daroń
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd, Marta Daroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących logistyki produkcji

C2. Przekazanie i wykorzystanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu logistyki produkcji do rozwiązywania zagadnień praktycznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu logistyki

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii i inżynierii systemów logistycznych

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania procesów logistycznych

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 1; Planowanie i sterowanie produkcją. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

2. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 2; Narzędzia, metody, systemy. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

3. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 3; Studia przypadków. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

4. Logistyka produkcji: procesy, systemy, organizacja/red. nauk. Andrzej Szymonik. Difin, Warszawa 2012.

5. Logistyka produkcji: teoria i praktyka/red. Marek Fertsch, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania / Józef Jonak, Aleksander Nieoczym, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.

2. Rick Harris, Chris Harris i Earl Wilson, Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing: przewodnik po systemie zarządzania materiałami dla specjalistów z produkcji, zarządzania produkcją, zakupów, zaopatrzenia oraz technologii, Wydaw. Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław, 2013.

3. Daroń M., Górska M., Wybrane problemy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Logistyka 5/2013

4. Daroń M., Górska M., Doskonalenie procesów logistycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Logistyka 5/2013

5. Daroń M., Górska M., Luterek M., Budzik R., Model gospodarki magazynowej w strategii logistycznej przedsiębiorstwa, Logistyka 2/2010

6. Daroń M., Górska M., Wybrane zagadnienia gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie handlowym, Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 5/2013

7. Daroń M., Górska M., Analiza wykorzystania urządzeń transportowych w magazynie wyrobów gotowych, Logistyka 5/2011.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień dotyczących logistyki produkcji

C2. Przekazanie i wykorzystanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu logistyki produkcji do rozwiązywania zagadnień praktycznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu logistyki

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu teorii i inżynierii systemów logistycznych

3. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania procesów logistycznych

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 1; Planowanie i sterowanie produkcją. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

2. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 2; Narzędzia, metody, systemy. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

3. Józef Bendkowski, Mirosław Matusek, Logistyka produkcji: praktyczne aspekty. Cz. 3; Studia przypadków. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.

4. Logistyka produkcji: procesy, systemy, organizacja/red. nauk. Andrzej Szymonik. Difin, Warszawa 2012.

5. Logistyka produkcji: teoria i praktyka/red. Marek Fertsch, Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania / Józef Jonak, Aleksander Nieoczym, Wydaw. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2014.

2. Rick Harris, Chris Harris i Earl Wilson, Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing: przewodnik po systemie zarządzania materiałami dla specjalistów z produkcji, zarządzania produkcją, zakupów, zaopatrzenia oraz technologii, Wydaw. Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław, 2013.

3. Daroń M., Górska M., Wybrane problemy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Logistyka 5/2013

4. Daroń M., Górska M., Doskonalenie procesów logistycznych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Logistyka 5/2013

5. Daroń M., Górska M., Luterek M., Budzik R., Model gospodarki magazynowej w strategii logistycznej przedsiębiorstwa, Logistyka 2/2010

6. Daroń M., Górska M., Wybrane zagadnienia gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie handlowym, Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 5/2013

7. Daroń M., Górska M., Analiza wykorzystania urządzeń transportowych w magazynie wyrobów gotowych, Logistyka 5/2011.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)