Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka zaopatrzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-LZ-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka zaopatrzenia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wiedzy teoretycznej, a także wykorzystania praktycznych zasad i prawidłowości występujących w logistyce zaopatrzenia

C2. Charakterystyka wybranych koncepcji logistyki zaopatrzenia oraz wskazanie ich wag i przydatności w codziennym zarządzaniu organizacjami

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logistycznych

2. Student potrafi omówić ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem i strategią przedsiębiorstwa.

3. Student interpretuje wartości liczbowe w wyliczonych zadaniach.

4. Student posiada umiejętność analizy case study z zakresu procesów zaopatrzenia

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W 1, W 2 – (2) Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie i podział zaopatrzenia oraz definicja i zadania logistyki w sferze zaopatrzenia.

W 3 - (1) Działania oraz funkcje procesów zaopatrzenia.

W 4 - (1) Marketing zakupów oraz planowanie potrzeb materiałowych.

W 5,W 6 - (2) Kryteria wyboru i oceny źródeł zakupu.

W 7 - (1) Definicja i rodzaj zapasów występujących w systemach logistycznych.

W 8 - (1) Koszty utrzymywania zapasów w przedsiębiorstwie

W 9 - (1) Konflikt celów w logistyce.

W 10 - (1) Wysokość kosztów zaopatrzenia.

W 11,W 12 - (2) Wykorzystanie Internetu i handlu elektronicznego w logistyce zaopatrzenia.

W 13 - (1) Wykorzystanie modelu stałej wielkości zamówienia do obliczania optymalnej partii dostawy.

W 14 - (1) Metody JIT w logistyce zaopatrzenia w systemach logistycznych.

W 15 - (1) Rozwój globalnej logistyki zaopatrzenia.

Cw 1 - (1) Zajęcia wprowadzające - wyjaśnianie sposobu prowadzenia zajęć oraz zasad zaliczenia przedmiotu.

Cw 2 - (1) Planowanie długoterminowe zapotrzebowania w przedsiębiorstwie.

Cw 3, Cw 4, Cw 5 - (3) Wyliczanie optymalnej partii dostawy.

Cw 6 - (1) Rozwiązywanie zadań z obszaru zapasów typu „ssania”.

Cw 7, Cw 8 - (2) Case study z zakresu logistyki zaopatrzenia

Cw 9, Cw 10 - (2) Koszty dostaw uwzględniające rabaty cenowe stosowane przy zakupie.

Cw 11, Cw 12 - (2) Koszty dostaw uwzględniające rabaty transportowe.

Cw 13 - (1) Wybór odpowiedniego dostawcy z wykorzystaniem metody punktowej

Cw 14 - (1) Planowanie Potrzeb Materiałowych z wykorzystaniem metody MRP

Cw 15 - (1) Sprawdzanie wiadomości – kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fajfer P., Koliński A., Andrzejczyk P., Logistyka w jednostkach gospodarczych. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2015.

2. Harris R., Harris C., Wilson E., Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing: przewodnik po systemie zarządzania materiałami dla specjalistów z produkcji, zarządzania produkcją, zakupów, zaopatrzenia oraz technologii. Wrocław: Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, 2013.

3. Cieśla M. (red.), Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Maczyński A., Wspomaganie komputerowe i logistyka w transporcie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016.

2. J. Nowakowska-Grunt, H. Wojtaszek, A, Kowalczyk, The Implications of Managing Production Companies, World Scientific News Vol 102 2018 http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2018/04/WSN-102-2018-217-223.pdf.

3. Nowakowska-Grunt J.: Operatorzy logistyczni a efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, Logistyka nr 4/2010.

4. Nowakowska-Grunt J., Sałek R.: The Strategy of Bullwhip Effect Minimization in Livestock Feed Supply Chain, Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest 2014.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 - Student potrafi zaprezentować funkcjonalność procesów logistycznych w działalności przedsiębiorstw.

EK 2 - Student potrafi wyodrębnić czynności logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz budowaniu strategii przedsiębiorstwa.

EK 3 - Student rozwiązuje zadania z wykorzystaniem wzorów na optymalną partię dostawę i koszów związanych z zaopatrzeniem oraz potrafi właściwie zinterpretować uzyskane wyniki.

EK 4 - Student potrafi interpretować i rozwiązywać case study oraz swobodnie dyskutować na problemy związane z organizacją zaopatrzenia.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Rozwiązywanie zadań

F2. Prezentacja wykonanych zadań

P1. Egzamin testowy

P2. Kolokwium pisemne

Efekt 1: (ndst) Student nie potrafi zaprezentować funkcjonalność procesów logistycznych w działalności przedsiębiorstw. (dst) Student potrafi zaprezentować podstawową funkcjonalność procesów logistycznych w działalności przedsiębiorstw. (db) Student potrafi zaprezentować funkcjonalność procesów logistycznych w działalności przedsiębiorstw. Potrafi zaprezentować co najmniej jeden przykład takiej aplikacji i krótko ją scharakteryzować. (bdb) Student potrafi zaprezentować funkcjonalność procesów logistycznych w działalności przedsiębiorstw. Potrafi zaprezentować więcej niż jeden przykład takiej aplikacji i krótko ją scharakteryzować

oraz przeanalizować je i porównać ze sobą.

Efekt 2: (ndst) Student nie potrafi wyodrębnić czynności logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz budowaniu strategii przedsiębiorstwa. (dst) Student potrafi wyodrębnić podstawowe czynności logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz budowaniu strategii przedsiębiorstwa. (db) Student potrafi wyodrębnić co najmniej dwie podstawowe czynności logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz budowaniu strategii przedsiębiorstwa. Potrafi je omówić i scharakteryzować. (bdb) Student potrafi wyodrębnić więcej niż dwie podstawowe czynności logistyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz budowaniu strategii przedsiębiorstwa. Potrafi je omówić i podać konkretny przykład zastosowania.

Efekt 3: (ndst) Student nie potrafi rozwiązywać zadań z wykorzystaniem wzorów na optymalną partię dostawę i kosztów związanych z zaopatrzeniem oraz nie potrafi właściwie zinterpretować uzyskanych wyników. (dst) Student potrafi rozwiązywać podstawowe zadania z wykorzystaniem wzorów na optymalną partię dostawę i kosztów związanych z zaopatrzeniem. Nie potrafi właściwie zinterpretować uzyskanych wyników. (db) Student potrafi rozwiązywać złożone zadania z wykorzystaniem wzorów na optymalną partię dostawę i innych kosztów związanych z zaopatrzeniem. Potrafi właściwie zastosować uzyskane wyniki. (bdb) Student potrafi rozwiązywać złożone zadania z wykorzystaniem wzorów na optymalną partię dostawę i koszów związanych z zaopatrzeniem. Potrafi właściwie zinterpretować uzyskane wyniki i odnieść je do podejmowanych decyzji logistycznych.

Efekt 4: (ndst) Student nie potrafi interpretować i rozwiązywać case study oraz swobodnie dyskutować na problemy związane z organizacją zaopatrzenia. (dst) Student potrafi interpretować i rozwiązywać mało złożone case study. Nie potrafi dyskutować na problemy związane z organizacją zaopatrzenia. (db) Student potrafi interpretować i rozwiązywać case study. Nie potrafi swobodnie połączyć posiadanej wiedzy z problematyką poruszaną w case study. (bdb) Student potrafi rozwiązać każdy case study z zakresu zaopatrzenia. Swobodnie dyskutuje o problematyce logistyki zaopatrzenia i jej miejsca w ogólnych zadaniach logistycznych.

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt, Tomasz Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Anna Budzik, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Anna Budzik, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Monika Chłąd, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chłąd
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wiedzy teoretycznej, a także wykorzystania praktycznych zasad i prawidłowości występujących w logistyce zaopatrzenia

C2. Charakterystyka wybranych koncepcji logistyki zaopatrzenia oraz wskazanie ich wag i przydatności w codziennym zarządzaniu organizacjami

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logistycznych

2. Student potrafi omówić ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem i strategią przedsiębior-stwa.

3. Student interpretuje wartości liczbowe w wyliczonych zadaniach.

4. Student posiada umiejętność analizy casestudy z zakresu procesów zaopatrzenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fajfer P., Koliński A., Andrzejczyk P., Logistyka w jednostkach gospodarczych. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2015.

2. Harris R., Harris C., Wilson E., Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing: przewodnik po systemie zarządzania materiałami dla specjalistów z produkcji, zarządzania produkcją, zakupów, zaopatrzenia oraz technologii. Wrocław: Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, 2013.

3. Cieśla M. (red.), Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017.

Literatura uzupełniająca

1. Maczyński A., Wspomaganie komputerowe i logistyka w transporcie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016.

2. J. Nowakowska-Grunt, H. Wojtaszek, A, Kowalczyk, The Implications of Managing Production Companies, World Scientific News Vol 102 2018 http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2018/04/WSN-102-2018-217-223.pdf.

3. Nowakowska-Grunt J.: Operatorzy logistyczni a efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, Logistyka nr 4/2010.

4. Nowakowska-Grunt J., Sałek R.: The Strategy of Bullwhip Effect Minimization in Livestock Feed Supply Chain, Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wiedzy teoretycznej, a także wykorzystania praktycznych zasad i prawidłowości występujących w logistyce zaopatrzenia.

C2. Charakterystyka wybranych koncepcji logistyki zaopatrzenia oraz wskazanie ich wag i przydatności w codziennym zarządzaniu organizacjami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logistycznych.

Student potrafi omówić ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem i strategią przedsiębior-stwa.

Student interpretuje wartości liczbowe w wyliczonych zadaniach.

Student posiada umiejętność analizy casestudy z zakresu procesów zaopatrzenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fajfer P., Koliński A., Andrzejczyk P., Logistyka w jednostkach gospodarczych. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2015.

Harris R., Harris C., Wilson E., Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing: przewodnik po systemie zarządzania materiałami dla specjalistów z produkcji, zarządzania produkcją, zakupów, zaopatrzenia oraz technologii. Wrocław: Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, 2013.

Cieśla M. (red.), Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017.

Literatura uzupełniająca

Mączyński A., Wspomaganie komputerowe i logistyka w transporcie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016.

J. Nowakowska-Grunt, H. Wojtaszek, A, Kowalczyk, The Implications of Managing Production Companies, World Scientific News Vol 102 2018 http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2018/04/WSN-102-2018-217-223.pdf.

Nowakowska-Grunt J.: Operatorzy logistyczni a efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, Logistyka nr 4/2010.

Nowakowska-Grunt J., Sałek R.: The Strategy of Bullwhip Effect Minimization in Livestock Feed Supply Chain, Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd, Agnieszka Draguła, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wiedzy teoretycznej, a także wykorzystania praktycznych zasad i prawidłowości występujących w logistyce zaopatrzenia.

C2. Charakterystyka wybranych koncepcji logistyki zaopatrzenia oraz wskazanie ich wag i przydatności w codziennym zarządzaniu organizacjami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logistycznych.

Student potrafi omówić ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem i strategią przedsiębior-stwa.

Student interpretuje wartości liczbowe w wyliczonych zadaniach.

Student posiada umiejętność analizy casestudy z zakresu procesów zaopatrzenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fajfer P., Koliński A., Andrzejczyk P., Logistyka w jednostkach gospodarczych. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2015.

Harris R., Harris C., Wilson E., Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing: przewodnik po systemie zarządzania materiałami dla specjalistów z produkcji, zarządzania produkcją, zakupów, zaopatrzenia oraz technologii. Wrocław: Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, 2013.

Cieśla M. (red.), Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017.

Literatura uzupełniająca

Mączyński A., Wspomaganie komputerowe i logistyka w transporcie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016.

J. Nowakowska-Grunt, H. Wojtaszek, A, Kowalczyk, The Implications of Managing Production Companies, World Scientific News Vol 102 2018 http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2018/04/WSN-102-2018-217-223.pdf.

Nowakowska-Grunt J.: Operatorzy logistyczni a efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, Logistyka nr 4/2010.

Nowakowska-Grunt J., Sałek R.: The Strategy of Bullwhip Effect Minimization in Livestock Feed Supply Chain, Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd, Joanna Nowakowska-Grunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wiedzy teoretycznej, a także wykorzystania praktycznych zasad i prawidłowości występujących w logistyce zaopatrzenia.

C2. Charakterystyka wybranych koncepcji logistyki zaopatrzenia oraz wskazanie ich wag i przydatności w codziennym zarządzaniu organizacjami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logistycznych.

Student potrafi omówić ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem i strategią przedsiębior-stwa.

Student interpretuje wartości liczbowe w wyliczonych zadaniach.

Student posiada umiejętność analizy casestudy z zakresu procesów zaopatrzenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fajfer P., Koliński A., Andrzejczyk P., Logistyka w jednostkach gospodarczych. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2015.

Harris R., Harris C., Wilson E., Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing: przewodnik po systemie zarządzania materiałami dla specjalistów z produkcji, zarządzania produkcją, zakupów, zaopatrzenia oraz technologii. Wrocław: Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, 2013.

Cieśla M. (red.), Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017.

Literatura uzupełniająca

Mączyński A., Wspomaganie komputerowe i logistyka w transporcie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016.

J. Nowakowska-Grunt, H. Wojtaszek, A, Kowalczyk, The Implications of Managing Production Companies, World Scientific News Vol 102 2018 http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2018/04/WSN-102-2018-217-223.pdf.

Nowakowska-Grunt J.: Operatorzy logistyczni a efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, Logistyka nr 4/2010.

Nowakowska-Grunt J., Sałek R.: The Strategy of Bullwhip Effect Minimization in Livestock Feed Supply Chain, Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie wiedzy teoretycznej, a także wykorzystania praktycznych zasad i prawidłowości występujących w logistyce zaopatrzenia.

C2. Charakterystyka wybranych koncepcji logistyki zaopatrzenia oraz wskazanie ich wag i przydatności w codziennym zarządzaniu organizacjami.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć logistycznych.

Student potrafi omówić ogólne zagadnienia związane z zarządzaniem i strategią przedsiębior-stwa.

Student interpretuje wartości liczbowe w wyliczonych zadaniach.

Student posiada umiejętność analizy casestudy z zakresu procesów zaopatrzenia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fajfer P., Koliński A., Andrzejczyk P., Logistyka w jednostkach gospodarczych. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania, 2015.

Harris R., Harris C., Wilson E., Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean Manufacturing: przewodnik po systemie zarządzania materiałami dla specjalistów z produkcji, zarządzania produkcją, zakupów, zaopatrzenia oraz technologii. Wrocław: Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, 2013.

Cieśla M. (red.), Logistyka w łańcuchach dostaw: wybrane zagadnienia, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017.

Literatura uzupełniająca

Mączyński A., Wspomaganie komputerowe i logistyka w transporcie. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2016.

J. Nowakowska-Grunt, H. Wojtaszek, A, Kowalczyk, The Implications of Managing Production Companies, World Scientific News Vol 102 2018 http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2018/04/WSN-102-2018-217-223.pdf.

Nowakowska-Grunt J.: Operatorzy logistyczni a efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, Logistyka nr 4/2010.

Nowakowska-Grunt J., Sałek R.: The Strategy of Bullwhip Effect Minimization in Livestock Feed Supply Chain, Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century, Obuda University, Budapest 2014.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)