Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo sem. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-Pra-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo sem. 1
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe- Logistyka sem1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja podstaw wiedzy o systemie prawnym.

C2. Umiejętność zastosowania podstawowej wiedzy prawniczej w praktyce.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy logicznego myślenia.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W 1- (2) Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie pojęcia prawo, przepis prawny, norma prawna. Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Hierarchia źródeł prawa – normy kolizyjne.

W 2- (2) Gałęzie prawa. Wstęp do prawa cywilnego – pojęcie stosunku cywilnoprawnego. Czynność prawna. Rodzaje czynności prawnych.

W 3- (2) Pojęcie oświadczenia woli, wady oświadczeń woli. Formy zawierania umów.

W 4- (2) Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych. Instytucja ubezwłasnowolnienia, skutki ubezwłasnowolnienia.

W 5- (2) Pojęcie przedstawicielstwa. Rodzaje przedstawicielstwa, przesłanki skuteczności przedstawicielstwa, zakres pełnomocnictwa.

W 6- (2) Podstawowe pojęcia z zakresu prawa zobowiązań. Zasada swobody zawierania umów a umowy nazwane.

W 7- (2) Pojęcie dziedziczenia, definicja spadku, spadkobiercy, spadkodawcy. Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku.

W 8- (2) Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Rodzaje testamentów, zdolność testowania. Przesłanki ważności testamentu. Przyjęcie i odrzucenie spadku.

W 9- (2) Pojęcie niegodności dziedziczenia. Zapis i polecenie. Instytucja zachowku - uprawnieni do zachowku.

W 10- (2) Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy. Źródła prawa pracy. Pojęcie stosunku pracy. Tzw. pracownicze formy świadczenia pracy a niepracownicze zatrudnienie.

W11- (2) Źródła prawa gospodarczego. Definicja działalności gospodarczej, pojęcie mikro, małego i średniego przedsiębiorcy na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. Zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej a koncesje i zezwolenia.

W 12- (2) Charakterystyka prawa spółek handlowych na gruncie ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

W 13- (2) Charakterystyka prawa spółek handlowych na gruncie ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

W14- (2) Pojęcie prawa wspólnotowego, proces tworzenia prawa, instytucje prawotwórcze UE.

W15- (2) Organy ochrony prawnej: Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, organy wymiaru sprawiedliwości

C1- (1) Zajęcia organizacyjne, omówienie przedmiotu ćwiczeń, sposobu uzyskania zaliczenia.

C2- (12) Prezentacje multimedialne obejmujące problematykę prawną. Analiza casusów na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

C3- (1) Kolokwium zaliczeniowe.

C4- (1) Omówienie wyników kolokwium, zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

Podstawowa:

1. Podstawy prawa dla ekonomistów, B. Gnela, Wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2015

2. Prawo dla ekonomistów: Podręcznik akademicki, B. Ćwierz-Matysiak, T. Kocowski, K. Marak, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013

3. License agreement as a tool for intellectual property rights trade, M. Konopka, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania, nr 27, t.2, 2017 r.

Uzupełniająca:

1. Konopka M. „License agreement as a tool for intellectual property rights trade” Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. Nr 27/2017

2. Konopka M. „Logistyczne i prawne aspekty świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w świetle bezwzględnego charakteru prawa własności” Gospodarka Materiałowa i Logistyka Nr 9/2016

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1- Student zna podstawowy aparat pojęciowy używany w systemie prawnym.

EK 2- Student zna zasady tworzenia i stosowania prawa cywilnego i gospodarczego.

EK 3- Student zna hierarchię aktów prawnych i potrafi ją wykorzystać w praktyce.

EK 4- Student posiada umiejętność dochodzenia swoich praw wynikających z norm prawa.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F. Ocena prezentacji multimedialnej.

P1. Kolokwium zaliczeniowe.

P2. Egzamin.

Efekt 1: (ndst) Student nie posiada wiedzy o systemie prawnym; (dst) Student posiada wiedzę o systemie prawnym w podstawowym zakresie; (db) Student posiada wiedzę o systemie prawnym; (bdb) Student biegle wymienia i charakteryzuje podstawowe pojęcia systemu prawnego.

Efekt 2: (ndst) Student nie zna zasad tworzenia i stosowania prawa cywilnego i gospodarczego; (dst) Student potrafi zaprezentować zasady tworzenia i stosowania prawa cywilnego i gospodarczego (db) Student potrafi zaprezentować zasady tworzenia i stosowania prawa cywilnego i gospodarczego. Zna hierarchię ww. źródeł prawa; (bdb) Student potrafi zaprezentować zasady tworzenia i stosowania prawa cywilnego i gospodarczego. Zna hierarchię ww. źródeł prawa. Potrafi efektywnie wykorzystać ww. wiedzę w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Efekt 3: (ndst) Student nie zna hierarchii aktów prawnych; (dst) Student zna hierarchię aktów prawnych; (db) Student zna hierarchię aktów prawnych i potrafi ją wykorzystać w praktyce; (bdb) Student biegle wymienia i charakteryzuje poszczególne zasady hierarchii aktów prawnych i potrafi je wykorzystać w praktyce.

Efekt 4: (ndst) Student nie posiada umiejętności dochodzenia swoich praw wynikających z norm prawa; (dst) Student posiada słabą umiejętność dochodzenia swoich praw wynikających z norm prawa; (db) Student posiada umiejętność dochodzenia swoich praw wynikających z norm prawa; (bdb) Student posiada umiejętność dochodzenia swoich praw wynikających z norm prawa. Potrafi efektywnie zarządzać ww. prawami, płynnie stosuje posiadane umiejętności w działalności przedsiębiorstw i instytucji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda, Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska, Monika Osyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Barańska
Prowadzący grup: Marzena Barańska, Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Seweryn Cichoń, Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja podstaw wiedzy o systemie prawnym.

C2. Umiejętność zastosowania podstawowej wiedzy prawniczej w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawy logicznego myślenia

Literatura:

Podstawowa:

1. Podstawy prawa dla ekonomistów, B. Gnela, Wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2015

2. Prawo dla ekonomistów: Podręcznik akademicki, B. Ćwierz-Matysiak, T. Kocowski, K. Marak, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013

3. License agreement as a tool for intellectual property rights trade, M. Konopka, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania, nr 27, t.2, 2017 r.

Uzupełniająca:

1. Konopka M. „License agreement as a tool for intellectual property rights trade” Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. Nr 27/2017

2. Konopka M. „Logistyczne i prawne aspekty świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w świetle bezwzględnego charakteru prawa własności” Gospodarka Materiałowa i Logistyka Nr 9/2016

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka, Tomasz Szczepanik
Prowadzący grup: Michał Konopka, Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja podstaw wiedzy o systemie prawny.

C2. Umiejętność zastosowania podstawowej wiedzy prawniczej w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna podstawy logicznego myślenia.

Literatura:

LITERATURA PRZEDMIOTU

Literatura podstawowa:

Gnela B. (2015) Podstawy prawa dla ekonomistów Wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2015.

Ćwierz-Matysiak B., Kocowski T., Marak K., (2013) Prawo dla ekonomistów: Podręcznik akademicki Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Konopka M. (2020) Mobbing jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Zeszyty Naukowe PCz nr 37/2020

Literatura uzupełniająca:

Konopka M. (2017) „License agreement as a tool for intellectual property rights trade” Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. Nr 27/2017.

Konopka M. (2016) „Logistyczne i prawne aspekty świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w świetle bezwzględnego charakteru prawa własności” Gospodarka Materiałowa i Logistyka Nr 9/2016.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Konopka
Prowadzący grup: Michał Konopka, Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Prezentacja podstaw wiedzy o systemie prawny.

C2. Umiejętność zastosowania podstawowej wiedzy prawniczej w praktyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna podstawy logicznego myślenia.

Literatura:

LITERATURA PRZEDMIOTU

Literatura podstawowa:

Gnela B. (2015) Podstawy prawa dla ekonomistów Wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2015.

Ćwierz-Matysiak B., Kocowski T., Marak K., (2013) Prawo dla ekonomistów: Podręcznik akademicki Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

Konopka M. (2020) Mobbing jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Zeszyty Naukowe PCz nr 37/2020

Literatura uzupełniająca:

Konopka M. (2017) „License agreement as a tool for intellectual property rights trade” Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. Nr 27/2017.

Konopka M. (2016) „Logistyczne i prawne aspekty świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w świetle bezwzględnego charakteru prawa własności” Gospodarka Materiałowa i Logistyka Nr 9/2016.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)