Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spedycja, ubezpieczenia i procedury celne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-SUP-ZT-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spedycja, ubezpieczenia i procedury celne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przemioty obowiązkowe- Logistyka sem 5 ZT
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1 Prezentacja informacji i umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze transportowym i spedycyjnym na terenie Unii Europejskiej

C2 Charakterystyka systemu ubezpieczeń w transporcie oraz norm wspólnotowego prawa celnego

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1) Student zna podstawy procedury tworzenia norm prawnych

2) Student zna hierarchię aktów prawnych

3) Student posiada wiedzę z zakresu stosowania norm prawnych prawa Unii Europejskiej

4) Student zna zasady stosowania prawa cywilnego i gospodarczego

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W 1 (1) Zajęcia organizacyjne, zapoznanie studentów z pracą w trybie e-learningowym.

W 2 (1) Spedycja - istota i rodzaje.

W 3 (1) Główny Inspektorat Transportu Drogowego - zadania i cele działalności.

W 4 (1) Warunki dopuszczenia do krajowego rynku transportowego

W 5 (1) Warunki dopuszczenia do rynku transportowego na obszarze Unii Europejskiej.

W 6 (1) Czas pracy kierowców - uregulowania prawne.

W 7 (1) Charakter prawny i treść listu przewozowego.

W 8 (1) Wykonywanie przewozów niezarobkowych (na potrzeby własne).

W 9 (1) Przegląd aktów prawnych i dokumentacji stosowanej w działalności spedycyjnej cz. 1.

W 10 (1) Przegląd aktów prawnych i dokumentacji stosowanej w działalności spedycyjnej cz. 1.

W 11 (1) Zasady odpowiedzialności przewoźnika za przewożony towar.

W 12 (1) Rodzaje ubezpieczeń w transporcie towarów cz. 1.

W 13 (1) Wspólnotowy Kodeks Celny - wprowadzenie i wybrane zagadnienia.

W 14 (1) Procedury celne, tryb i warunki ich stosowania w międzynarodowym transporcie towarów cz. 1.

W 15 (1) Procedury celne, tryb i warunki ich stosowania w międzynarodowym transporcie towarów cz. 2.

Ćw. 1 (1) Zajęcia organizacyjne, zapoznanie studentów z pracą w trybie e-learningowym.

Ćw. 2 (1) Istota działalności spedycyjnej - ćwiczenie sprawdzające wiedzę.

Ćw. 3, Ćw. 4 (2) Wybranie przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowego świadczącego usługi w skali krajowej lub międzynarodowej (zleceniobiorcy). Charakterystyka przedsiębiorstwa.

Ćw. 5, Ćw. 6 (2) Wypełnienie dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności spedycyjno-transportowej.

Ćw. 7 (1) Wybór zleceniodawców oraz ustalenie warunków współpracy pomiędzy zleceniodawcami i zleceniobiorcami.

Ćw. 8 (1) Dobór środka transportowego właściwego pod względem rodzaju przewożonego towaru oraz wskazanie osoby/osób odpowiedzialnych za realizację usługi.

Ćw. 9 (1) Dokonanie wyboru odpowiedniego listu przewozowego i uzupełnienie go zgodnie ze wcześniej zdefiniowanymi ustaleniami.

Ćw. 10, Ćw. 11 (2) Wyznaczenie trasy przejazdu środka/-ów transportowych uwzgledniające normy z zakresu czasu pracy i jazdy kierowcy.

Ćw. 12 (1) Uzupełnienie umowy spedycyjnej i zlecenia spedycyjnego stanowiących podstawę świadczenia usług spedycyjno-transportowych.

Ćw. 13 (1) Procedury celne, tryb i warunki ich stosowania w międzynarodowym transporcie towarów - ćwiczenie sprawdzające wiedzę.

Ćw. 14, Ćw. 15 (2) Zastosowanie systemu Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich TARIC i Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR do odnalezienia informacji dotyczących obowiązujących stawek celnych, informacji o ograniczeniach w imporcie i eksporcie, kontyngentach (ograniczeniach) towarowych, zwieszeniach ceł oraz stawkach podatku VAT i akcyzie przy uwzględnieniu rodzaju transportowanego ładunku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Wasilewska-Marszałkowska I. (2014). Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwo Fachowe.

2) Gutowska Ż., Januła E., Truś T. (2011). Spedycja. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

3) Kacperczyk R. (2010). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 1 Transport). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

4) Kacperczyk R. (2009). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 2 Spedycja). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Literatura uzupełniająca:

1) Turoń, K. A., Czech, P. (2017). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami branży transport-spedycja-logistyka. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, nr 44(3) (wersja elektroniczna, dostęp: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2017.034).

2) Bartczak, K., Barańska, A. (2016). Tendencje rozwojowe na rynku usług spedycyjnych w Polsce. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 4 (wersja elektroniczna, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1. element.baztech-48af4490-b5e0-4dd4-b108-c38727fbf01e;jsessionid=F40A17E7D61 753D8A6912997E9855259).

3) Strzelczyk M. (2011), Rynek usług logistycznych na przykładzie polskiej branży TSL. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 4, Częstochowa.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 Student posiada umiejętność identyfikacji regulacji prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych

EK 2 Student posiada wiedzę na temat spedycji

EK 3 Student posiada umiejętność identyfikacji regulacji prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw spedycyjnych

EK 4 Student zna podstawowe regulacje prawne z zakresu ubezpieczeń i procedur celnych dla działalności spedycyjnej

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1 Oceny z zadań wykonanych w e-learningu

P1 Kolokwium

EK 1: (ndst) Student nie zna przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności transportowej we współczesnych warunkach. (dst) Student zna przepisy regulujące podejmowanie i wykonywanie działalności transportowej we współczesnych warunkach. (db) Student zna przepisy regulujące podejmowanie i wykonywanie działalności transportowej we współczesnych warunkach. Zna wymogi ww. działalności. (bdb) Student zna przepisy regulujące podejmowanie i wykonywanie działalności transportowej we współczesnych warunkach. Zna wymogi ww. działalności. Potrafi efektywnie działać na rzecz podejmowania i prowadzenia działalności o charakterze transportowym.

EK 2: (ndst) Student nie posiada wiedzy na temat spedycji. (dst) Student posiada ogólną wiedzę na temat spedycji. (db) Student posiada wiedzę na temat spedycji oraz zna jej klasyfikację. (bdb) Student posiada wiedzę na temat spedycji, zna jej klasyfikację, którą potrafi omówić.

EK 3: (ndst) Student nie zna zasad tworzenia norm prawnych, nie zna hierarchii źródeł prawa przewozowego i gospodarczego w działalności spedycyjnej. (dst) Student potrafi omówić źródła prawa przewozowego i gospodarczego w działalności spedycyjnej, zna hierarchię tych źródeł. (db) Student potrafi scharakteryzować źródła prawa przewozowego i gospodarczego w działalności spedycyjnej, potrafi prawidłowo interpretować wybrane przepisy prawne. (bdb) Student potrafi płynnie scharakteryzować źródła prawa przewozowego i gospodarczego w działalności spedycyjnej, potrafi prawidłowo interpretować wybrane przepisy prawne.

EK 4: (ndst) Student nie zna podstawowych przepisów stosowanych w działalności ubezpieczeniowej w transporcie. Nie zna procedur celnych. (dst) Student zna podstawowe przepisy i procedury stosowane w działalności ubezpieczeniowej w transporcie oraz procedury celne. (db) Student zna podstawowe przepisy i procedury stosowane w działalności ubezpieczeniowej w transporcie oraz procedury celne. Potrafi je prawidłowo interpretować i stosować. (bdb) Student zna podstawowe przepisy i procedury stosowane w działalności ubezpieczeniowej w transporcie oraz procedury celne. Potrafi je prawidłowo interpretować i stosować. Płynnie odróżnia wady i zalety działalności przewozowej, spedycyjnej.

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ciszewska
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd, Monika Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ciszewska
Prowadzący grup: Monika Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ciszewska
Prowadzący grup: Monika Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ciszewska
Prowadzący grup: Monika Ciszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1 Prezentacja informacji i umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze transportowym i spedycyjnym na terenie Unii Europejskiej

C2 Charakterystyka systemu ubezpieczeń w transporcie oraz norm wspólnotowego prawa celnego

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1) Student zna podstawy procedury tworzenia norm prawnych

2) Student zna hierarchię aktów prawnych

3) Student posiada wiedzę z zakresu stosowania norm prawnych prawa Unii Europejskiej

4) Student zna zasady stosowania prawa cywilnego i gospodarczego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Wasilewska-Marszałkowska I. (2014). Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwo Fachowe.

2) Gutowska Ż., Januła E., Truś T. (2011). Spedycja. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

3) Kacperczyk R. (2010). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 1 Transport). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

4) Kacperczyk R. (2009). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 2 Spedycja). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Literatura uzupełniająca:

1) Turoń, K. A., Czech, P. (2017). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami branży transport-spedycja-logistyka. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, nr 44(3) (wersja elektroniczna, dostęp: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2017.034).

2) Bartczak, K., Barańska, A. (2016). Tendencje rozwojowe na rynku usług spedycyjnych w Polsce. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 4 (wersja elektroniczna, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1. element.baztech-48af4490-b5e0-4dd4-b108-c38727fbf01e;jsessionid=F40A17E7D61 753D8A6912997E9855259).

3) Strzelczyk M. (2011), Rynek usług logistycznych na przykładzie polskiej branży TSL. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 4, Częstochowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chłąd
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Mateusz Chłąd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1 Prezentacja informacji i umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze transportowym i spedycyjnym na terenie Unii Europejskiej

C2 Charakterystyka systemu ubezpieczeń w transporcie oraz norm wspólnotowego prawa celnego

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1) Student zna podstawy procedury tworzenia norm prawnych

2) Student zna hierarchię aktów prawnych

3) Student posiada wiedzę z zakresu stosowania norm prawnych prawa Unii Europejskiej

4) Student zna zasady stosowania prawa cywilnego i gospodarczego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Wasilewska-Marszałkowska I. (2014). Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwo Fachowe.

2) Gutowska Ż., Januła E., Truś T. (2011). Spedycja. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

3) Kacperczyk R. (2010). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 1 Transport). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

4) Kacperczyk R. (2009). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 2 Spedycja). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Literatura uzupełniająca:

1) Turoń, K. A., Czech, P. (2017). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami branży transport-spedycja-logistyka. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, nr 44(3) (wersja elektroniczna, dostęp: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2017.034).

2) Bartczak, K., Barańska, A. (2016). Tendencje rozwojowe na rynku usług spedycyjnych w Polsce. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 4 (wersja elektroniczna, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1. element.baztech-48af4490-b5e0-4dd4-b108-c38727fbf01e;jsessionid=F40A17E7D61 753D8A6912997E9855259).

3) Strzelczyk M. (2011), Rynek usług logistycznych na przykładzie polskiej branży TSL. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 4, Częstochowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepanik
Prowadzący grup: Monika Ciszewska, Tomasz Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1 Prezentacja informacji i umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze transportowym i spedycyjnym na terenie Unii Europejskiej.

C2 Charakterystyka systemu ubezpieczeń w transporcie oraz norm wspólnotowego prawa celnego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna podstawy procedury tworzenia norm prawnych.

Student zna hierarchię aktów prawnych.

Student posiada wiedzę z zakresu stosowania norm prawnych prawa Unii Europejskiej.

Student zna zasady stosowania prawa cywilnego i gospodarczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wasilewska-Marszałkowska I. (2014). Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwo Fachowe.

Gutowska Ż., Januła E., Truś T. (2011). Spedycja. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kacperczyk R. (2010). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 1 Transport). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kacperczyk R. (2009). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 2 Spedycja). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Literatura uzupełniająca:

Turoń, K. A., Czech, P. (2017). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami branży transport-spedycja-logistyka. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, nr 44(3) (wersja elektroniczna, dostęp: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.201 7.034).

Bartczak, K., Barańska, A. (2016). Tendencje rozwojowe na rynku usług spedycyjnych w Polsce. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 4 (wersja elektroniczna, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1. element.baztech-48af4490-b5e0-4dd4-b108-c38727fbf01e;jsessionid=F40A17E7D61 753D8A6912997E9855259)

Strzelczyk M. (2011), Rynek usług logistycznych na przykładzie polskiej branży TSL. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 4, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ciszewska
Prowadzący grup: Monika Ciszewska, Katarzyna Grondys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1 Prezentacja informacji i umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze transportowym i spedycyjnym na terenie Unii Europejskiej.

C2 Charakterystyka systemu ubezpieczeń w transporcie oraz norm wspólnotowego prawa celnego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna podstawy procedury tworzenia norm prawnych.

Student zna hierarchię aktów prawnych.

Student posiada wiedzę z zakresu stosowania norm prawnych prawa Unii Europejskiej.

Student zna zasady stosowania prawa cywilnego i gospodarczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wasilewska-Marszałkowska I. (2014). Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwo Fachowe.

Gutowska Ż., Januła E., Truś T. (2011). Spedycja. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kacperczyk R. (2010). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 1 Transport). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kacperczyk R. (2009). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 2 Spedycja). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Literatura uzupełniająca:

Turoń, K. A., Czech, P. (2017). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami branży transport-spedycja-logistyka. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, nr 44(3) (wersja elektroniczna, dostęp: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.201 7.034).

Bartczak, K., Barańska, A. (2016). Tendencje rozwojowe na rynku usług spedycyjnych w Polsce. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 4 (wersja elektroniczna, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1. element.baztech-48af4490-b5e0-4dd4-b108-c38727fbf01e;jsessionid=F40A17E7D61 753D8A6912997E9855259)

Strzelczyk M. (2011), Rynek usług logistycznych na przykładzie polskiej branży TSL. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 4, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepanik
Prowadzący grup: Tomasz Szczepanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1 Prezentacja informacji i umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze transportowym i spedycyjnym na terenie Unii Europejskiej.

C2 Charakterystyka systemu ubezpieczeń w transporcie oraz norm wspólnotowego prawa celnego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna podstawy procedury tworzenia norm prawnych.

Student zna hierarchię aktów prawnych.

Student posiada wiedzę z zakresu stosowania norm prawnych prawa Unii Europejskiej.

Student zna zasady stosowania prawa cywilnego i gospodarczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wasilewska-Marszałkowska I. (2014). Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwo Fachowe.

Gutowska Ż., Januła E., Truś T. (2011). Spedycja. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kacperczyk R. (2010). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 1 Transport). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kacperczyk R. (2009). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 2 Spedycja). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Literatura uzupełniająca:

Turoń, K. A., Czech, P. (2017). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami branży transport-spedycja-logistyka. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, nr 44(3) (wersja elektroniczna, dostęp: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.201 7.034).

Bartczak, K., Barańska, A. (2016). Tendencje rozwojowe na rynku usług spedycyjnych w Polsce. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 4 (wersja elektroniczna, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1. element.baztech-48af4490-b5e0-4dd4-b108-c38727fbf01e;jsessionid=F40A17E7D61 753D8A6912997E9855259)

Strzelczyk M. (2011), Rynek usług logistycznych na przykładzie polskiej branży TSL. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 4, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1 Prezentacja informacji i umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze transportowym i spedycyjnym na terenie Unii Europejskiej.

C2 Charakterystyka systemu ubezpieczeń w transporcie oraz norm wspólnotowego prawa celnego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna podstawy procedury tworzenia norm prawnych.

Student zna hierarchię aktów prawnych.

Student posiada wiedzę z zakresu stosowania norm prawnych prawa Unii Europejskiej.

Student zna zasady stosowania prawa cywilnego i gospodarczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wasilewska-Marszałkowska I. (2014). Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwo Fachowe.

Gutowska Ż., Januła E., Truś T. (2011). Spedycja. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kacperczyk R. (2010). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 1 Transport). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Kacperczyk R. (2009). Transport i spedycja: podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej (Cz. 2 Spedycja). Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Literatura uzupełniająca:

Turoń, K. A., Czech, P. (2017). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami branży transport-spedycja-logistyka. Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, nr 44(3) (wersja elektroniczna, dostęp: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.201 7.034).

Bartczak, K., Barańska, A. (2016). Tendencje rozwojowe na rynku usług spedycyjnych w Polsce. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, nr 4 (wersja elektroniczna, dostęp: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1. element.baztech-48af4490-b5e0-4dd4-b108-c38727fbf01e;jsessionid=F40A17E7D61 753D8A6912997E9855259)

Strzelczyk M. (2011), Rynek usług logistycznych na przykładzie polskiej branży TSL. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie nr 4, Częstochowa.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)