Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D1-Stst-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe- Logistyka sem 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Strzelecka
Prowadzący grup: Agnieszka Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mesjasz-Lech
Prowadzący grup: Agata Mesjasz-Lech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Strzelecka
Prowadzący grup: Agnieszka Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Włodarczyk
Prowadzący grup: Aneta Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skrodzka
Prowadzący grup: Wioletta Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych stanowiących podstawę do przeprowadzenia analizy struktury zbiorowości generalnej, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Pełny opis:

W 1- (1) Istota i przedmiot statystyki oraz etapy badania statystycznego.

W 2- (4) Klasyczne i pozycyjne miary opisu struktury zbiorowości statystycznej: miary tendencji centralnej, zróżnicowania, asymetrii i koncentracji. Implementacja poznanych miar do analizy zagadnień z obszaru logistyki – rozwiązanie przykładowych zadań z wykorzystaniem programu Statistica lub Excel.

W 3- (1) Analiza zależności dla cech niemierzalnych - współczynnik korelacji rang Spearmana. Wykorzystanie współczynnika korelacji rang Spearmana do analizy zagadnień z obszaru logistyki – rozwiązanie przykładowych zadań z wykorzystaniem programu Statistica.

W 4- (1) Analiza zależności dla cech niemierzalnych – mierniki bazujące na statystyce chi-kwadrat. Wykorzystanie poznanych miar korelacji do analizy zagadnień z obszaru logistyki – rozwiązanie przykładowych zadań z wykorzystaniem programu Statistica.

W 5- (3) Statystyczne metody badania współzależności zjawisk społeczno-ekonomicznych: współczynnik korelacji liniowej Pearsona, analiza regresji liniowej. Implementacja poznanych narzędzi statystycznych do analizy zagadnień z obszaru logistyki – rozwiązanie przykładowych zadań problemowych z wykorzystaniem programu Statistica lub Excel.

W 6- (2) Miary indeksowe w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych. Implementacja poznanych mierników dynamiki zjawisk do analizy zagadnień z obszaru logistyki – rozwiązanie przykładowych zadań z wykorzystaniem programu Excel.

W 7- (3) Dekompozycja szeregu czasowego: estymacja parametrów liniowej funkcji trendu, szacowanie wskaźników okresowych, konstrukcja prognoz. Implementacja poznanych metod dekompozycji szeregu czasowego do analizy zagadnień z obszaru logistyki – rozwiązanie przykładowych zadań z wykorzystaniem programu Statistica lub Excel.

Ćw 1 –(1) Projektowanie badania statystycznego, metody prezentacji materiału statystycznego.

Ćw 2- (2) Miary tendencji centralnej, zmienności i asymetrii – algorytmy obliczeniowe oraz interpretacja otrzymanych wyników.

Ćw 3- (1) Kompleksowa analiza struktury zbiorowości statystycznej z wykorzystaniem poznanych miar statystycznych.

Ćw 4 – (1) Pomiar zależności korelacyjnej dla cech niemierzalnych – współczynnik korelacji rang Spearmana.

Ćw 5 - (1) Pomiar zależności korelacyjnej dla cech niemierzalnych – współczynniki mające u podstaw statystykę chi-kwadrat.

Ćw 6 - (1) Kolokwium weryfikujące efekty kształcenia w zakresie analiza struktury zbiorowości statystycznej z wykorzystaniem poznanych miar statystycznych oraz pomiaru zależności korelacyjnej dla cech niemierzalnych.

Ćw 7 - (1) Metody rozpoznawania typów zależności między zmiennymi mierzalnymi - sporządzanie diagramów korelacyjnych. Wykorzystanie współczynnika korelacji liniowej Pearsona do oceny siły i kierunku zależności liniowej między zmiennymi mierzalnymi.

Ćw 8- (2) Analiza regresji: szacowanie i interpretacja parametrów modelu regresji liniowej, miary dokładności oszacowanego modelu, wykorzystanie modelu regresji liniowej w praktyce.

Ćw 9- (2) Ocena dynamiki zjawisk społeczno-ekonomicznych z wykorzystaniem przyrostów absolutnych, względnych i indeksów indywidualnych w ujęciu jednopodstawowym i absolutnym. Indeksy agregatowe dla wielkości absolutnych.

Ćw 10 – (2) Dekompozycja szeregu czasowego: estymacja parametrów liniowej funkcji trendu, szacowanie wskaźników okresowych, konstrukcja prognoz.

Ćw 11- (1) Kolokwium diagnozujące wiedzę i umiejętności studenta w obszarze analizy korelacji i regresji liniowej dla cech mierzalnych oraz analizy dynamiki zjawisk społeczno-gospodarczych.

Literatura:

1. Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

2. Wieczorek M., Statystyka. Lubię to!: zbiór zadań, Warszawa: Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2013.

3. H. Kassyk-Rokicka, Statystyka: zbiór zadań, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2011

Uzupełniająca:

Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Włodarczyk A., Wybrane metody analizy dynamiki zjawisk, rozdział 5, [w:] Metody statystyczne. Zarys teorii, przykłady i zadania, Suchecka J. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, wydanie II poprawione, s. 71 – 128.

Włodarczyk A., Empiryczne własności szeregów stóp zwrotu kursów wymiany na polskim rynku walutowym, [w:] Statystyka i informatyka w nauce o zarządzaniu, Mitas A.W. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2004, s. 115 – 124.

Włodarczyk A., Analiza stabilności wyników inwestycyjnych OFE z wykorzystaniem miernika syntetycznego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, Gdańsk 2010, s. 133-144.

Włodarczyk A., Mesjasz-Lech A., Taxonomic Measure of Economic Stability of Polish Companies as a Tool Supporting Management Process in the Enterprises, Economy & Business, vol. 9/2015, s.135-145.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szajt
Prowadzący grup: Wioletta Skrodzka, Marek Szajt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych stanowiących podstawę do przeprowadzenia analizy struktury zbiorowości generalnej, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

2. Wieczorek M., Statystyka. Lubię to!: zbiór zadań, Warszawa: Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2013.

3. H. Kassyk-Rokicka, Statystyka: zbiór zadań, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2011

Uzupełniająca:

Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Włodarczyk A., Wybrane metody analizy dynamiki zjawisk, rozdział 5, [w:] Metody statystyczne. Zarys teorii, przykłady i zadania, Suchecka J. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, wydanie II poprawione, s. 71 – 128.

Włodarczyk A., Empiryczne własności szeregów stóp zwrotu kursów wymiany na polskim rynku walutowym, [w:] Statystyka i informatyka w nauce o zarządzaniu, Mitas A.W. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2004, s. 115 – 124.

Włodarczyk A., Analiza stabilności wyników inwestycyjnych OFE z wykorzystaniem miernika syntetycznego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, Gdańsk 2010, s. 133-144.

Włodarczyk A., Mesjasz-Lech A., Taxonomic Measure of Economic Stability of Polish Companies as a Tool Supporting Management Process in the Enterprises, Economy & Business, vol. 9/2015, s.135-145.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zawada
Prowadzący grup: Marcin Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych stanowiących podstawę do przeprowadzenia analizy struktury zbiorowości generalnej, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

3. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

2. Wieczorek M., Statystyka. Lubię to!: zbiór zadań, Warszawa: Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2013.

3. H. Kassyk-Rokicka, Statystyka: zbiór zadań, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2011

Uzupełniająca:

Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Włodarczyk A., Wybrane metody analizy dynamiki zjawisk, rozdział 5, [w:] Metody statystyczne. Zarys teorii, przykłady i zadania, Suchecka J. (red.), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, wydanie II poprawione, s. 71 – 128.

Włodarczyk A., Empiryczne własności szeregów stóp zwrotu kursów wymiany na polskim rynku walutowym, [w:] Statystyka i informatyka w nauce o zarządzaniu, Mitas A.W. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2004, s. 115 – 124.

Włodarczyk A., Analiza stabilności wyników inwestycyjnych OFE z wykorzystaniem miernika syntetycznego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, Gdańsk 2010, s. 133-144.

Włodarczyk A., Mesjasz-Lech A., Taxonomic Measure of Economic Stability of Polish Companies as a Tool Supporting Management Process in the Enterprises, Economy & Business, vol. 9/2015, s.135-145.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Strzelecka
Prowadzący grup: Agnieszka Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych stanowiących podstawę do przeprowadzenia analizy struktury zbiorowości generalnej, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Jóźwiak J., Podgórki J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.

Aczel A.D., Sounderpandian J., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Wieczorek M., Statystyka. Lubię to!: zbiór zadań, Warszawa: Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2013.

Włodarczyk A., Instrumenty zarządzania środowiskowego a problematyka emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu, Logistyka, nr 6/2015, s. 509-515.

Suchecka J. (red.), Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Kott
Prowadzący grup: Iga Kott, Agnieszka Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych stanowiących podstawę do przeprowadzenia analizy struktury zbiorowości generalnej, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Jóźwiak J., Podgórki J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.

Aczel A.D., Sounderpandian J., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Wieczorek M., Statystyka. Lubię to!: zbiór zadań, Warszawa: Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2013.

Włodarczyk A., Instrumenty zarządzania środowiskowego a problematyka emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu, Logistyka, nr 6/2015, s. 509-515.

Suchecka J. (red.), Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wiśniewska-Sałek
Prowadzący grup: Agnieszka Strzelecka, Anna Wiśniewska-Sałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych stanowiących podstawę do przeprowadzenia analizy struktury zbiorowości generalnej, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Jóźwiak J., Podgórki J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.

Aczel A.D., Sounderpandian J., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Wieczorek M., Statystyka. Lubię to!: zbiór zadań, Warszawa: Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2013.

Włodarczyk A., Instrumenty zarządzania środowiskowego a problematyka emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu, Logistyka, nr 6/2015, s. 509-515.

Suchecka J. (red.), Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

C2. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych stanowiących podstawę do przeprowadzenia analizy struktury zbiorowości generalnej, analizy współzależności zjawisk oraz analizy dynamiki zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student powinien znać podstawy analizy matematycznej.

Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych.

Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Jóźwiak J., Podgórki J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

Kończak G., Trzpiot G., Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2014.

Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Szajt M., Przestrzeń w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016.

Aczel A.D., Sounderpandian J., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Wieczorek M., Statystyka. Lubię to!: zbiór zadań, Warszawa: Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2013.

Włodarczyk A., Instrumenty zarządzania środowiskowego a problematyka emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu, Logistyka, nr 6/2015, s. 509-515.

Suchecka J. (red.), Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)