Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PD 2 Analiza finansowa sem. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D2-AF-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PD 2 Analiza finansowa sem. 1
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studenta z istotą i celem analizy finansowej, z zagadnieniem wstępnej analizy sprawozdań finansowych oraz z wykorzystaniem metod analizy w procesie podejmowania decyzji.

C2. Przygotowanie do samodzielnego dokonania analizy wskaźnikowej i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i prawidłowego wnioskowania w ramach przeprowadzonych analiz.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz podstaw zarządzania.

2. Student zna podstawy rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej.

3.Student potrafi wymienić źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa.

4.Student zna czynniki ekonomiczne warunkujące sprawne funkcjonowanie podmiotu na rynku.

5.Student dysponuje podstawową wiedzą w zakresie miar statystycznych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W1, W2- (2) Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów związanych

z analizą finansową. Omówienie istoty analizy finansowej w przedsiębiorstwie w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.

W3, W4 - (2) Prezentacja źródeł informacji niezbędnych w realizacji analiz finansowych. Omówienie pojęcia i struktury sprawozdania finansowego. Omówienie zasad wstępnej analizy bilansu przedsiębiorstwa.

W5, W6 - (2) Przedstawienie pojęcia i zasad sporządzania bilansu analitycznego. Omówienie zasad wstępnej analizy rachunku zysków i strat

z wykorzystaniem wskaźników struktury i dynamiki.

W7, W8 - (2) Analiza relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi kategoriami wyniku finansowego. Omówienie struktury rachunku przepływów pieniężnych.

W9, W10 - (2) Prezentacja pojęć z zakresu kapitału obrotowego netto. Sposoby szacowania poziomu kapitału oraz jego zapotrzebowania.

W11, W12, W13 - (3) Metody rachunkowe w analizie finansowej. Analiza wskaźnikowa płynności finansowej przedsiębiorstwa. Omówienie skutków braku oraz nadmiernej płynności.

W14, W15 - (3) Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa w aspekcie zdolności wykorzystania kapitałów obcych. Analiza wskaźnikowa obsługi zadłużenia.

W16, W17, W18 - (2) Analiza wskaźników sprawności gospodarczej. Analiza rotacji wybranych pozycji rachunkowych. Ocena gospodarowania zasobami.

W19, W20, W21, W22 - (4) Analiza wskaźników rentowności sprzedaży przedsiębiorstwa. Analiza wskaźników rentowności aktywów przedsiębiorstwa. Analiza wskaźników rentowności kapitału przedsiębiorstwa. Przedstawienie modelu progu rentowności.

W23, W24, W25 - (3) Ocena wyniku finansowego. Źródła pozyskiwania kapitału. Analiza kosztów kapitału.

W26, W27, W28 - (3) Omówienie pojęcia i mechanizmu dźwigni. Omówienie mechanizmu dźwigni operacyjnej z wykorzystaniem prezentacji graficznej. Przedstawienie zasad mechanizmu działania dźwigni finansowej oraz połączonej.

W29, 30 - (2) Istota działania dźwigni w oparciu o model Du Ponta.

C 1- (2) Omówienie programu zajęć i warunków zaliczenia przedmiotu. Przedstawienie istoty, zadań oraz celu analizy finansowej.

C 2- (2) Przedstawienie sprawozdań finansowych jako źródeł informacji do analizy. Analiza dynamiki poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych.

C 3- (2) Analiza struktury sprawozdań finansowych.

C 4- (2) Ocena struktury kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa. Pojęcie kapitału stałego i kapitału obrotowego netto.

C 5- (2) Ocena płynności finansowej podmiotu i jej wpływ na poziom kapitału pracującego.

C 6- (2) Analiza efektywności gospodarczej – wskaźniki obrotowości (rotacji). Cykl środków pieniężnych

C 7- (2) Ocena zyskowności przedsiębiorstwa poprzez analizę wskaźników rentowności.

C 8- (2) Badanie stopnia zadłużenia podmiotu oraz jego zdolności do spłaty zobowiązań.

C 9- (2) Analiza wstępna i wskaźnikowa wybranego przedsiębiorstwa

C 10- (2) Sprawdzenie wiadomości z zakresu wstępnej oraz wskaźnikowej analizy sprawozdań finansowych – kolokwium pisemne

C 11- (2) Próg rentowności – prezentacja graficzna oraz zastosowanie w działalności przedsiębiorstwa.

C 12- (2) Dźwignia operacyjna w przedsiębiorstwie – sposób liczenia i wykorzystania.

C 13- (2) Dźwignia finansowa jako narzędzie planowania finansowego – sposób liczenia i wykorzystanie.

C 14- (2) Sprawdzenie wiadomości dotyczących progu rentowności oraz dźwigni finansowej i dźwigni operacyjnej – kolokwium pisemne.

C 15 – (2) Podsumowanie zajęć, omówienie wyników, uzupełnienie informacji.

Literatura:

Podstawowa:

1. Gołębiewski G., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2014 r.

2. Golej R., Prędkowicz K., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. MARINA, Wrocław 2015 r.

3. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa: teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014 r.

4. Bronisław Micherda (red.), Sprawozdania finansowe i ich analiza: analiza finansowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011 r.

5. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017 r.

Uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk A., Kowalak R., Piotrowska K., Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwach micro w świetle Ustawy O Rachunkowość, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocłąw 2016 r.

2. Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstw. Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2018 r.

3. Skibińska W., Analysis of Receivables Management in Poland and in Selected European Countries, International Journal of Arts and Sciences, nr. 6, 2015 r.

4. Nowicka- Skowron M., Skibińska W., Analiza struktury finansowej wybranych branż gospodarki polskiej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 6, 2008 r.

5. Skibińska W., Analiza zewnętrznych źródeł finansowania polskich przedsiębiorstw - aspekt regionalny i sektorowy, Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych. Pr. zbior. pod red. nauk. Andrzeja Hermana i Krystyny Poznańskiej. T.1., Warszawa 2008 r.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1- Student dokonuje analizy dynamiki poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych.

EK 2- Student dokonuje analizy struktury sprawozdań finansowych oraz wstępnej analizy struktury kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa.

EK 3- Student dokonuje analizy wskaźnikowej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

EK 4- Student poprawnie analizuje poszczególne czynniki wpływające na wynik finansowy, rozumie zagadnienie progu rentowności oraz efektów dźwigni finansowej i operacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Poprawność obliczeń zadań rachunkowych

F2. Poprawność interpretacji i trafność wnioskowania wyników analizy

F3. Ocena aktywności z e-learningu

P1. Kolokwium pisemne z zakresu analizy wstępnej oraz wskaźnikowej analizy finansowej

P2. Kolokwium pisemne z zagadnień dotyczących progu rentowności oraz dźwigni finansowej i operacyjnej

Efekt 1 (ndst) Student nie dokonuje analizy dynamiki poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych. (dst) Student tylko częściowo dokonuje analizy dynamiki poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych. (db) Student dokonuje analizy dynamiki poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych poprzez wykonanie odpowiednich obliczeń. (bdb) Student dokonuje analizy dynamiki poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych poprzez wykonanie odpowiednich obliczeń a także wyciąga trafne wnioski z przeprowadzonej analizy.

Efekt 2 (ndst) Student nie dokonuje analizy struktury sprawozdań finansowych ani analizy struktury kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa. (dst) Student częściowo dokonuje analizy struktury sprawozdań finansowych oraz analizy struktury kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa. (db) Student dokonuje analizy struktury sprawozdań finansowych oraz analizy struktury kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa szacując wartości odpowiednich wskaźników. (bdb) Student dokonuje analizy struktury sprawozdań finansowych oraz analizy struktury kapitałowo-majątkowej przedsiębiorstwa szacując wartości odpowiednich wskaźników a także potrafi wyciągnąć trafne wnioski z przeprowadzonej analizy.

Efekt 3 (ndst) Student nie dokonuje analizy wskaźnikowej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. (dst) Student szacuje tylko część spośród poznanych wskaźników służących do ceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. (db) Student szacuje wskaźniki płynności finansowej, efektywności, zadłużenia oraz rentowności przedsiębiorstwa. (bdb) Student szacuje wskaźniki płynności finansowej, zadłużenia, obrotowości oraz rentowności przedsiębiorstwa i dokonuje interpretacji i oceny kondycji finansowej podmiotu na podstawie otrzymanych wyników.

Efekt 4 (ndst) Student nie dokonuje analizy poszczególnych czynników wpływających na wynik finansowy. (dst) Student poprawnie analizuje wpływ przychodów ze sprzedaży oraz kosztów pozyskania tych przychodów na wynik finansowy przedsiębiorstwa. (db) Student poprawnie analizuje wpływ przychodów ze sprzedaży oraz kosztów uzyskania przychodów na wynik finansowy, dokonuje oceny wyniku finansowego. Student właściwie szacuje próg rentowności produkcji i stopnie dźwigni operacyjnej i finansowej. (bdb) Student poprawnie analizuje wpływ przychodów ze sprzedaży oraz kosztów pozyskania tych przychodów na wynik finansowy, dokonuje oceny wyniku finansowego. Student właściwie szacuje próg rentowności produkcji a także liczy stopnie dźwigni operacyjnej i finansowej oraz właściwie interpretuje wyniki obliczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skibińska
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Helena Kościelniak, Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicoletta Baskiewicz
Prowadzący grup: Nicoletta Baskiewicz, Katarzyna Grondys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skibińska
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Izabela Petryczka, Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nicoletta Baskiewicz
Prowadzący grup: Nicoletta Baskiewicz, Izabela Petryczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Izabela Petryczka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skibińska
Prowadzący grup: Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Skibińska
Prowadzący grup: Wioletta Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)