Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-Z1-Fin-01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem. LOG-Z
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu finansów.

C2. Zapoznanie studenta z istotą zjawisk pieniężnych zachodzących w gospodarce - identyfikacja i charakterystyka podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę z zakresu ekonomii, potrafi zdefiniować podstawowe kategorie ekonomiczne.

2. Student posiada umiejętność dostrzegania i analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych.

3. Student posiada umiejętność zbierania i przetwarzania informacji.

4. Student posiada umiejętność wykorzystywania podstawowych metod i narzędzi matematycznych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY

W 1-2 - (2) Przedmiot i zakres nauki finansów: pojęcie, funkcje i systematyka finansów, zjawiska finansowe.

W 3-5 - (3) System finansowy i jego elementy.

W 6-8 - (3) Pieniądz i jego funkcje. Istota, przyczyny i skutki inflacji.

W 9-10 - (2) System bankowy. Bank centralny i jego funkcje.

W 11-13 - (3) Wybrane zagadnienia finansów publicznych. (dług publiczny, budżet państwa, system podatkowy).

W 14-15 - (2) Wstęp do finansów przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia.

ĆWICZENIA

C 1 - (1) Zajęcia wprowadzające, finanse jako nauka.

C 2-4 - (3) Wartość pieniądza w czasie (procent prosty i składany, wielokrotna kapitalizacja odsetek, zmienna stopa procentowa, stopa procentowa dla podokresu).

C 5-6 - (2) Płatności okresowe.

C 7-8 - (2) Pojęcie kredytu bankowego i jego amortyzacja.

C 9 - (1) Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. H. Zadora (red.): Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty. Difin 2015.

2. J. Świderska (red.): Współczesny system bankowy: ujęcie instytucjonalne., Difin 2013.

3. D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa: istota - narzędzia – zarządzanie, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011.

4. L. Włodarska – Zoła, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Literatura uzupełniająca

1. J. Ostaszewski (red.) Finanse. Difin, Warszawa 2013.

2. S. Owsiak: Finanse. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 2015.

3. T. Budzik, I. Budzik –Nowodzińska, Wybrane wskaźniki analizy struktury kapitałowo majątkowej na przykładzie przedsiębiorstwa "Centrala importowo-eksportowa chemikalii i aparatury chemicznej", Logistyka nr 6/ 2012.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 - Student charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu nauki finansów, w tym dotyczące systemu finansowego i finansów publicznych.

EK 2 - Student charakteryzuje podstawowe zagadnienia dotyczące pieniądza, w tym istotę, przyczyny i skutki inflacji.

EK 3 - Student opisuje strukturę systemu bankowego w Polsce oraz zadania banku centralnego.

EK 4 - Student kalkuluje wartość pieniądza w czasie.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na ćwiczeniach

P1. Kolokwium zaliczeniowe obejmujące zagadnienia praktyczne z ćwiczeń (zadania)

P2. Kolokwium obejmujące zagadnienia teoretyczne z wykładu

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

EK 1 (ndst) Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć związanych z nauką finanse. (dst) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. (db) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. Definiuje system finansowy, wymienia jego elementy. (bdb) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. Definiuje system finansowy i jego funkcje. Wymienia elementy systemu finansowego. Student charakteryzuje istotę i cele polityki finansowej państwa.

EK 2 (ndst) Student nie charakteryzuje pojęcia i funkcji pieniądza. Nie potrafi przedstawić definicji i przyczyn inflacji. (dst) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi przedstawić definicje i niektóre rodzaje inflacji. (db) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi scharakteryzować nominalną, realną i efektywną stopę procentową. Potrafi przedstawić definicje i rodzaje inflacji. Potrafi wymienić niektóre przyczyny i skutki inflacji oraz wskazać jej miary. Potrafi wymienić niektóre działania antyinflacyjne. Przedstawia pojęcie deflacji. (bdb) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi scharakteryzować nominalną, realną i efektywną stopę procentową oraz w oparciu o stosowne dane dokonywać ich kalkulacji. Potrafi przedstawić definicje i rodzaje inflacji. Potrafi wymienić i scharakteryzować przyczyny i skutki inflacji oraz działania jej przeciwdziałające. Potrafi scharakteryzować miary inflacji. Przedstawia pojęcie, przyczyny i skutki deflacji. Wykazuje się wiedzą dotyczącą aktualnego poziomu inflacji, a także potrafi odnaleźć historyczne dane dotyczące analizowanego zjawiska.

EK 3 (ndst) Student nie potrafi przedstawić struktury systemu bankowego w Polsce, nie potrafi wymienić zdań banku centralnego. (dst) Student definiuje pojęcie banku, wymienia ich rodzaje. Potrafi wymienić podmioty składające się na strukturę systemu bankowego w Polsce. (db) Student potrafi scharakteryzować strukturę systemu bankowego w Polsce oraz zadania banku centralnego. (bdb) Student krótko charakteryzuje zadania przypisywane bankom komercyjnym i bankowi centralnemu. Potrafi scharakteryzować strukturę systemu bankowego w Polsce. Potrafi przedstawić funkcje banku centralnego oraz cele i instrumenty polityki pieniężnej. Wykazuje się znajomością aktualnych podstawowych stóp procentowych NBP.

EK 4 (ndst) Student nie rozróżnia istoty wartości przyszłej i obecnej pieniądza, nie potrafi dokonać prostych kalkulacji wartości pieniądza w czasie. (dst) Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać prostych kalkulacji wartości pieniądza w czasie (tj. w przypadku braku kapitalizacji odsetek oraz kapitalizacji odsetek 1 raz w roku - w przypadku występowania stałej i zmiennej stopy procentowej). (db) Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Potrafi wyjaśnić istotę operacji oprocentowania i dyskontowania. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie w przypadku wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu roku (zarówno z zastosowaniem stałej, jak i zmiennej stopy procentowej). (bdb) Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Potrafi wyjaśnić istotę operacji oprocentowania i dyskontowania. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie w przypadku wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu roku (zarówno z zastosowaniem stałej, jak i zmiennej stopy procentowej). Potrafi obliczyć przyszłą i obecną wartość nieregularnych płatności okresowych oraz annuitów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tylec
Prowadzący grup: Agnieszka Tylec, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Cichoń
Prowadzący grup: Seweryn Cichoń, Lidia Włodarska-Zoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Włodarska-Zoła
Prowadzący grup: Lidia Włodarska-Zoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu finansów.

C2. Zapoznanie studenta z istotą zjawisk pieniężnych zachodzących w gospodarce - identyfikacja i charakterystyka podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę z zakresu ekonomii, potrafi zdefiniować podstawowe kategorie ekonomiczne.

2. Student posiada umiejętność dostrzegania i analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych.

3. Student posiada umiejętność zbierania i przetwarzania informacji.

4. Student posiada umiejętność wykorzystywania podstawowych metod i narzędzi matematycznych.

5. Student potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Pełny opis:

Treści programowe

Wykłady

W 1-2 Przedmiot i zakres nauki finansów: pojęcie, funkcje i systematyka finansów, zjawiska finansowe 2

W 3-5 System finansowy i jego elementy. 3

W 6-8 Pieniądz i jego funkcje. Istota, przyczyny i skutki inflacji. 3

W 9-10 System bankowy. Bank centralny i jego funkcje. 2

W 11-13Wybrane zagadnienia finansów publicznych. (dług publiczny, budżet państwa, system podatkowy). 3

W 14-15 Wstęp do finansów przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia. 2

Ćwiczenia

C 1 Zajęcia wprowadzające, finanse jako nauka. 1

C 2-4 Wartość pieniądza w czasie (procent prosty i składany, wielokrotna kapitalizacja odsetek, zmienna stopa procentowa, stopa procentowa dla podokresu). 3

C 5-6 Płatności okresowe. 2

C 7-8 Pojęcie kredytu bankowego i jego amortyzacja. 2

C 9 Kolokwium zaliczeniowe. 1

Literatura:

LITERATURA

Podstawowa

1. H. Zadora (red.): Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty. Difin 2015.

2. J. Świderska (red.): Współczesny system bankowy: ujęcie instytucjonalne., Difin 2013.

3. D. Dziawgo, A. Zawadzki, Finanse przedsiębiorstwa: istota - narzędzia – zarządzanie, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011.

4. L. Włodarska – Zoła, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

Uzupełniająca

1. J. Ostaszewski (red.) Finanse. Difin, Warszawa 2013.

2. S. Owsiak: Finanse. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa 2015.

3. T. Budzik, I. Budzik –Nowodzińska, Wybrane wskaźniki analizy struktury kapitałowo majątkowej na przykładzie przedsiębiorstwa "Centrala importowo-eksportowa chemikalii i aparatury chemicznej", Logistyka nr 6/ 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.