Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-Z1-Mik-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem. LOG-Z
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Matematyka w programach nauczania szkół średnich.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY

W 1 - (1) Podstawowe kategorie ekonomiczne (definicja ekonomii, mikroekonomii, pojęcia ekonomii pozytywnej, normatywnej). Główne nurty ekonomiczne. Proces gospodarowania (potrzeby, produkcja, podział, wymiana, konsumpcja). Czynniki produkcji (praca, ziemia, kapitał). Renta ekonomiczna.

W 2 - (1) Ograniczoność zasobów a decyzje ekonomiczne (problem rzadkości zasobów i technologii, alokacja zasobów, krzywa możliwości produkcyjnych, koszt alternatywny).

Racjonalność gospodarcza (racjonalność rzeczywista i proceduralna). Konieczność dokonywania wyborów, korzyści i koszty. Zasada optymalizacji decyzji.

W 3 - (1) Ogólna charakterystyka gospodarki rynkowej (wymiana i rynek, mechanizm rynkowy, model gospodarki rynkowej, gospodarka mieszana). Elementy rynku: popyt, podaż, cena. Zachowanie organizacji na rynku. Organizacje w budowaniu dobrobytu społecznego.

W 4 - (1) Popyt, prawo popytu, czynniki wpływające na rozmiary popytu: dochody konsumentów, gusty i preferencje, substytuty i dobra komplementarne, przewidywanie cen relatywnych, liczba ludności, efekty naśladownictwa

i demonstracji.

W 5 - (1) Podaż, prawo podaży, czynniki wpływające na rozmiary podaży: ceny czynników produkcji, technologia, podatki i subsydia, przewidywanie cen, ilość przedsiębiorstw w gałęzi.

W 6 - (1) Cena równowagi - model statyczny (równowaga rynkowa przypadki szczególne, równowaga rynkowa w praktyce, równowaga rynkowa - statyka porównawcza).

W 7 - (1) Cena równowagi - model dynamiczny (o wahaniach: tłumionych, wybuchowych, doskonałych).

W 8 - (1) Elastyczność cenowa popytu (pojęcie elastyczności, elastyczność łukowa

i punktowa, metody mierzenia elastyczności punktowej, nachylenie krzywej popytu a elastyczność, determinanty elastyczności cenowej popytu: występowanie substytutów, znaczenie dobra w dochodzie konsumenta, czynnik czasu). Elastyczność a przychody przedsiębiorstw. Przychód całkowity, przeciętny

i marginalny. Elastycznośc mieszana popytu.

W 9 - (1) Elastyczność dochodowa popytu. Dobra: normalne i podrzędne, podstawowe i luksusowe. Prawo oraz krzywe Engla. Elastyczność mieszana popytu. Elastyczność cenowa podaży.

W 10 - (1) Teoria konsumenta (konsument jako podmiot gospodarujący, użyteczność miarą zadowolenia z konsumpcji, użyteczność całkowita i marginalna, system preferencji konsumenta).

W 11 - (1) Teoria konsumenta (krzywa obojętności konsumenta i jej cechy, marginalna stopa substytucji MSS, MSS a nachylenie krzywej obojętności, prawo malejącej MSS, ograniczenia wyboru konsumenta, ograniczenie budżetu, optimum konsumenta, zmiany dochodów konsumenta, zmiany cen dóbr).

W 12 - (1) Formy własności przedsiębiorstw (istota i cechy przedsiębiorstwa rynkowego, instytucjonalne formy organizacyjne przedsiębiorstwa). Rodzaje spółek. Funkcjonowanie organizacji non-profit.

W 13 - (1) Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. Efektywność techniczna

i ekonomiczna. Funkcja produkcji w krótkim okresie. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów. Teoria produkcji. Funkcja produkcji w długim okresie. Efekty skali produkcji. Izokwanty produkcji. Optimum produkcji.

W 14 - (1) Koszty produkcji oraz ich klasyfikacja (znaczenie kosztów produkcji, koszty prywatne i społeczne, alternatywne, rachunkowe i ekonomiczne, koszty

w krótkim i długim okresie czasu). Funkcje kosztów produkcji. Koszty: stałe, zmienne, całkowite, marginalne. Koszty produkcji - Zależności KZP-PP oraz KM-PM. Koszty produkcji - prezentacja geometryczna.

Próg rentowności (założenia, definicje, próg rentowności ilościowy, wartościowy

i procentowy).

W 15 – (1) Formy rynku: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol. Równowaga na rynku konkurencyjnym i rynku pracy. Wpływ czynników ekonomicznych na bezpieczeństwo instytucji i procesy zarządzania.

ĆWICZENIA

C 1 – (1) Wprowadzenie do mikroekonomii (definicja ekonomii, mikroekonomii, pojęcia ekonomii pozytywnej, normatywnej). Proces gospodarowania. Czynniki produkcji.

C 2 - (1) Ograniczoność zasobów a decyzje ekonomiczne. Racjonalność gospodarcza. Konieczność dokonywania wyborów, korzyści i koszty. Zasada optymalizacji decyzji.

C 3 - (1) Popyt, prawo popytu, czynniki wpływające na rozmiary popytu.

C 4 - (1) Podaż, prawo podaży, czynniki wpływające na rozmiary podaży.

C 5 - Cena równowagi - model statyczny. Cena równowagi - model dynamiczny.

C 6 - (1) Elastyczność popytu i podaży.

C 7, C 8 - (2) Teoria konsumenta. Ograniczenie budżetu, optimum konsumenta, zmiany dochodów konsumenta, zmiany cen dóbr.

C 9, C 10 - (2) Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów.

C 11 - (1) Koszty produkcji oraz ich klasyfikacja (znaczenie kosztów produkcji, koszty prywatne i społeczne, alternatywne, rachunkowe i ekonomiczne, koszty

w krótkim i długim okresie czasu).

C 12 – (1) Sprawdzian wiadomości.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015.

2. Dach Z., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2012.

3. B. Borkowska, B. Klimczak, Mikroekonomia: ćwiczenia, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Mankiw G., Taylor M., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

2. Begg D, Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.

3. Wolska G., Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 – Student analizuje i rozróżnia poszczególne zjawiska i procesy ekonomiczne oraz potrafi dokonać wyboru metod badawczych do oceny badanego zjawiska ekonomicznego.

EK 2 - Student rozpoznaje, wymienia i rozumie pojęcia związane z mikroekonomią.

EK 3 – Student wykorzystuje znajomość teorii konsumenta i producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze.

EK 4 - Student rozumie i interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i potrafi wyciągać wnioski w odniesieniu do praktyki gospodarki rynkowej.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Ocena pracy indywidualnej i pracy w grupach – analiza i interpretacja studiów przypadków, zadań rachunkowych oraz problemowych.

P1. Pisemny sprawdzian z opanowania materiału teoretycznego wraz z zadaniami rachunkowymi.

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

Efekt 1. (ndst) Student nie rozróżnia poszczególnych zjawisk i procesów ekonomicznych oraz nie potrafi dokonać wyboru metod badawczych do oceny badanego zjawiska ekonomicznego. (dst) Student rozróżnia podstawowe zjawiska i procesy ekonomiczne oraz potrafi dokonać wyboru podstawowych metod badawczych do oceny badanego zjawiska ekonomicznego. (db) Student rozróżnia i analizuje większość zjawisk i procesów ekonomicznych oraz potrafi dokonać wyboru metod badawczych do oceny większości badanych zjawisk ekonomicznych. (bdb) Student samodzielnie analizuje i rozróżnia poszczególne zjawiska i procesy ekonomiczne oraz samodzielnie potrafi dokonać wyboru metod badawczych do oceny badanego zjawiska ekonomicznego.

Efekt 2. (ndst) Student nie rozpoznaje, nie wymienia i nie rozumie pojęć związanych z mikroekonomią. (dst) Student rozpoznaje, wymienia i rozumie podstawowe pojęcia związane z mikroekonomią. (db) Student samodzielnie rozpoznaje, wymienia i rozumie większość pojęć związanych z mikroekonomią. (bdb) Student samodzielnie rozpoznaje, wymienia i rozumie pojęcia związane

z mikroekonomią.

Efekt 3.(ndst) Student nie wykorzystuje znajomości teorii konsumenta

i producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze. (dst) Student zna podstawowe zagadnienia teorii konsumenta

i producenta oraz interpretuje proste problemy praktyki gospodarczej, potrafi wskazać zasady racjonalności i determinanty decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze. (db) Student samodzielnie wykorzystuje znajomość teorii konsumenta i producenta oraz interpretuje wybrane problemy praktyki gospodarczej, ocenia racjonalność i determinanty decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze. (bdb)Student samodzielnie wykorzystuje znajomość teorii konsumenta i producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej oraz do oceny racjonalności i determinantów decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze.

Efekt 4. (ndst) Student nie rozumie i nie interpretuje wyników rozwiązywanych zadań i nie potrafi wyciągać wniosków w odniesieniu do praktyki gospodarki rynkowej. (dst) Student rozumie i samodzielnie interpretuje wyniki 50% rozwiązywanych zadań i potrafi wyciągać wnioski w odniesieniu do praktyki gospodarki rynkowej. (db) Student rozumie i samodzielnie interpretuje wyniki 75% rozwiązywanych zadań i potrafi wyciągać wnioski w odniesieniu do praktyki gospodarki rynkowej. (bdb) Student rozumie i samodzielnie interpretuje wyniki rozwiązywanych zadań i potrafi wyciągać wnioski w odniesieniu do praktyki gospodarki rynkowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorzeń-Mitka
Prowadzący grup: Iwona Gorzeń-Mitka, Olga Ławińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nitkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Nitkiewicz, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ociepa-Kubicka
Prowadzący grup: Agnieszka Ociepa-Kubicka, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Matematyka w programach nauczania szkół średnich.

Pełny opis:

Treści programowe

Wyklady

W 1 - Podstawowe kategorie ekonomiczne (definicja ekonomii, mikroekonomii, pojęcia ekonomii pozytywnej, normatywnej). Główne nurty ekonomiczne. Proces gospodarowania (potrzeby, produkcja, podział, wymiana, konsumpcja). Czynniki produkcji (praca, ziemia, kapitał). Renta ekonomiczna. 1

W 2 - Ograniczoność zasobów a decyzje ekonomiczne (problem rzadkości zasobów i technologii, alokacja zasobów, krzywa możliwości produkcyjnych, koszt alternatywny). Racjonalność gospodarcza (racjonalność rzeczywista i proceduralna). Konieczność dokonywania wyborów, korzyści i koszty. Zasada optymalizacji decyzji.1

W 3 - Ogólna charakterystyka gospodarki rynkowej (wymiana i rynek, mechanizm rynkowy, model gospodarki rynkowej, gospodarka mieszana). Elementy rynku: popyt, podaż, cena. Zachowanie organizacji na rynku. Organizacje w budowaniu dobrobytu społecznego. 1

W 4 - Popyt, prawo popytu, czynniki wpływające na rozmiary popytu: dochody konsumentów, gusty i preferencje, substytuty i dobra komplementarne, przewidywanie cen relatywnych, liczba ludności, efekty naśladownictwa i demonstracji. 1

W 5 - Podaż, prawo podaży, czynniki wpływające na rozmiary podaży: ceny czynników produkcji, technologia, podatki i subsydia, przewidywanie cen, ilość przedsiębiorstw w gałęzi. 1

W 6 - Cena równowagi - model statyczny (równowaga rynkowa przypadki szczególne, równowaga rynkowa w praktyce, równowaga rynkowa - statyka porównawcza). 1

W 7 - Cena równowagi - model dynamiczny (o wahaniach: tłumionych, wybuchowych, doskonałych). 1

W 8 - Elastyczność cenowa popytu (pojęcie elastyczności, elastyczność łukowa i punktowa, metody mierzenia elastyczności punktowej, nachylenie krzywej popytu a elastyczność, determinanty elastyczności cenowej popytu: występowanie substytutów, znaczenie dobra w dochodzie konsumenta, czynnik czasu). Elastyczność a przychody przedsiębiorstw. Przychód całkowity, przeciętny i marginalny. Elastycznośc mieszana popytu. 1

W 9 - Elastyczność dochodowa popytu. Dobra: normalne i podrzędne, podstawowe i luksusowe. Prawo oraz krzywe Engla. Elastyczność mieszana popytu. Elastyczność cenowa podaży. 1

W 10 - Teoria konsumenta (konsument jako podmiot gospodarujący, użyteczność miarą zadowolenia z konsumpcji, użyteczność całkowita i marginalna, system preferencji konsumenta). 1

W 11 - Teoria konsumenta (krzywa obojętności konsumenta i jej cechy, marginalna stopa substytucji MSS, MSS a nachylenie krzywej obojętności, prawo malejącej MSS, ograniczenia wyboru konsumenta, ograniczenie budżetu, optimum konsumenta, zmiany dochodów konsumenta, zmiany cen dóbr). 1

W 12 - Formy własności przedsiębiorstw (istota i cechy przedsiębiorstwa rynkowego, instytucjonalne formy organizacyjne przedsiębiorstwa). Rodzaje spółek. Funkcjonowanie organizacji non-profit.1

W 13 - Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. Efektywność techniczna i ekonomiczna. Funkcja produkcji w krótkim okresie. Produkt całkowity,

przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów. Teoria produkcji. Funkcja produkcji w długim okresie. Efekty skali produkcji. Izokwanty produkcji. Optimum produkcji. 1

W 14 - Koszty produkcji oraz ich klasyfikacja (znaczenie kosztów produkcji, koszty prywatne i społeczne, alternatywne, rachunkowe i ekonomiczne, koszty w krótkim i długim okresie czasu). Funkcje kosztów produkcji. Koszty: stałe, zmienne, całkowite, marginalne. Koszty produkcji - Zależności KZP-PP oraz KM-PM. Koszty produkcji - prezentacja geometryczna. Próg rentowności (założenia, definicje, próg rentowności ilościowy, wartościowyi procentowy). 1

W 15 – Formy rynku: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol. Równowaga na rynku konkurencyjnym i rynku pracy. Wpływ czynników ekonomicznych na bezpieczeństwo instytucji i procesy zarządzania. 1

Ćwiczenia

C 1 – Wprowadzenie do mikroekonomii (definicja ekonomii, mikroekonomii, pojęcia ekonomii pozytywnej, normatywnej). Proces gospodarowania. Czynniki produkcji. 1

C 2 - Ograniczoność zasobów a decyzje ekonomiczne. Racjonalność gospodarcza. Konieczność dokonywania wyborów, korzyści i koszty. Zasada optymalizacji decyzji. 1

C 3 - Popyt, prawo popytu, czynniki wpływające na rozmiary popytu. 1

C 4 - Podaż, prawo podaży, czynniki wpływające na rozmiary podaży. 1

C 5 - Cena równowagi - model statyczny. Cena równowagi - model dynamiczny. 1

C 6 - Elastyczność popytu i podaży. 1

C 7, C 8 - Teoria konsumenta. Ograniczenie budżetu, optimum konsumenta, zmiany dochodów konsumenta, zmiany cen dóbr. 2

C 9, C 10 - Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów. 2

C 11 Koszty produkcji oraz ich klasyfikacja (znaczenie kosztów produkcji, koszty prywatne i społeczne, alternatywne, rachunkowe i ekonomiczne, koszty w krótkim i długim okresie czasu). 1

C 12 – Sprawdzian wiadomości. 1

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015.

2. Dach Z., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2012.

3. B. Borkowska, B. Klimczak, Mikroekonomia: ćwiczenia, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu

Ekonomicznego, 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Mankiw G., Taylor M., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

2. Begg D, Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.

3. Wolska G., Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Biniek-Poskart
Prowadzący grup: Anna Biniek-Poskart, Anna Padlowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Matematyka w programach nauczania szkół średnich.

Pełny opis:

Treści programowe

Wyklady

W 1 - Podstawowe kategorie ekonomiczne (definicja ekonomii, mikroekonomii, pojęcia ekonomii pozytywnej, normatywnej). Główne nurty ekonomiczne. Proces gospodarowania (potrzeby, produkcja, podział, wymiana, konsumpcja). Czynniki produkcji (praca, ziemia, kapitał). Renta ekonomiczna. 1

W 2 - Ograniczoność zasobów a decyzje ekonomiczne (problem rzadkości zasobów i technologii, alokacja zasobów, krzywa możliwości produkcyjnych, koszt alternatywny). Racjonalność gospodarcza (racjonalność rzeczywista i proceduralna). Konieczność dokonywania wyborów, korzyści i koszty. Zasada optymalizacji decyzji.1

W 3 - Ogólna charakterystyka gospodarki rynkowej (wymiana i rynek, mechanizm rynkowy, model gospodarki rynkowej, gospodarka mieszana). Elementy rynku: popyt, podaż, cena. Zachowanie organizacji na rynku. Organizacje w budowaniu dobrobytu społecznego. 1

W 4 - Popyt, prawo popytu, czynniki wpływające na rozmiary popytu: dochody konsumentów, gusty i preferencje, substytuty i dobra komplementarne, przewidywanie cen relatywnych, liczba ludności, efekty naśladownictwa i demonstracji. 1

W 5 - Podaż, prawo podaży, czynniki wpływające na rozmiary podaży: ceny czynników produkcji, technologia, podatki i subsydia, przewidywanie cen, ilość przedsiębiorstw w gałęzi. 1

W 6 - Cena równowagi - model statyczny (równowaga rynkowa przypadki szczególne, równowaga rynkowa w praktyce, równowaga rynkowa - statyka porównawcza). 1

W 7 - Cena równowagi - model dynamiczny (o wahaniach: tłumionych, wybuchowych, doskonałych). 1

W 8 - Elastyczność cenowa popytu (pojęcie elastyczności, elastyczność łukowa i punktowa, metody mierzenia elastyczności punktowej, nachylenie krzywej popytu a elastyczność, determinanty elastyczności cenowej popytu: występowanie substytutów, znaczenie dobra w dochodzie konsumenta, czynnik czasu). Elastyczność a przychody przedsiębiorstw. Przychód całkowity, przeciętny i marginalny. Elastycznośc mieszana popytu. 1

W 9 - Elastyczność dochodowa popytu. Dobra: normalne i podrzędne, podstawowe i luksusowe. Prawo oraz krzywe Engla. Elastyczność mieszana popytu. Elastyczność cenowa podaży. 1

W 10 - Teoria konsumenta (konsument jako podmiot gospodarujący, użyteczność miarą zadowolenia z konsumpcji, użyteczność całkowita i marginalna, system preferencji konsumenta). 1

W 11 - Teoria konsumenta (krzywa obojętności konsumenta i jej cechy, marginalna stopa substytucji MSS, MSS a nachylenie krzywej obojętności, prawo malejącej MSS, ograniczenia wyboru konsumenta, ograniczenie budżetu, optimum konsumenta, zmiany dochodów konsumenta, zmiany cen dóbr). 1

W 12 - Formy własności przedsiębiorstw (istota i cechy przedsiębiorstwa rynkowego, instytucjonalne formy organizacyjne przedsiębiorstwa). Rodzaje spółek. Funkcjonowanie organizacji non-profit.1

W 13 - Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. Efektywność techniczna i ekonomiczna. Funkcja produkcji w krótkim okresie. Produkt całkowity,

przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów. Teoria produkcji. Funkcja produkcji w długim okresie. Efekty skali produkcji. Izokwanty produkcji. Optimum produkcji. 1

W 14 - Koszty produkcji oraz ich klasyfikacja (znaczenie kosztów produkcji, koszty prywatne i społeczne, alternatywne, rachunkowe i ekonomiczne, koszty w krótkim i długim okresie czasu). Funkcje kosztów produkcji. Koszty: stałe, zmienne, całkowite, marginalne. Koszty produkcji - Zależności KZP-PP oraz KM-PM. Koszty produkcji - prezentacja geometryczna. Próg rentowności (założenia, definicje, próg rentowności ilościowy, wartościowyi procentowy). 1

W 15 – Formy rynku: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol. Równowaga na rynku konkurencyjnym i rynku pracy. Wpływ czynników ekonomicznych na bezpieczeństwo instytucji i procesy zarządzania. 1

Ćwiczenia

C 1 – Wprowadzenie do mikroekonomii (definicja ekonomii, mikroekonomii, pojęcia ekonomii pozytywnej, normatywnej). Proces gospodarowania. Czynniki produkcji. 1

C 2 - Ograniczoność zasobów a decyzje ekonomiczne. Racjonalność gospodarcza. Konieczność dokonywania wyborów, korzyści i koszty. Zasada optymalizacji decyzji. 1

C 3 - Popyt, prawo popytu, czynniki wpływające na rozmiary popytu. 1

C 4 - Podaż, prawo podaży, czynniki wpływające na rozmiary podaży. 1

C 5 - Cena równowagi - model statyczny. Cena równowagi - model dynamiczny. 1

C 6 - Elastyczność popytu i podaży. 1

C 7, C 8 - Teoria konsumenta. Ograniczenie budżetu, optimum konsumenta, zmiany dochodów konsumenta, zmiany cen dóbr. 2

C 9, C 10 - Podstawy decyzji ekonomicznych producenta. Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie. Produkt całkowity, przeciętny i marginalny. Prawo malejących przychodów. 2

C 11 Koszty produkcji oraz ich klasyfikacja (znaczenie kosztów produkcji, koszty prywatne i społeczne, alternatywne, rachunkowe i ekonomiczne, koszty w krótkim i długim okresie czasu). 1

C 12 – Sprawdzian wiadomości. 1

Literatura:

LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015.

2. Dach Z., Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2012.

3. B. Borkowska, B. Klimczak, Mikroekonomia: ćwiczenia, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu

Ekonomicznego, 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Mankiw G., Taylor M., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

2. Begg D, Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.

3. Wolska G., Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Ławińska
Prowadzący grup: Olga Ławińska, Anna Padlowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Matematyka według programów nauczania szkół średnich

Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mikroekonomia / Zofia Dach. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Mikroekonomia / Klimczak B., , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015

Mikroekonomia. Ćwiczenia / Klimczak B., Borkowska B., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015

Mikroekonomia / [oprac.] Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014.

Mikroekonomia / N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2015.

M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Wyd. Key Text, 2016.

Literatura uzupełniająca:

1Mikroekonomia: zbiór zadań / Beata Granosik, Agnieszka Jakubowska, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2017.

Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja : ćwiczenia i zadania / red. Grażyna Wolska, Agnieszka Bretyn, Warszawa : Wydaw. Difin, 2014.

Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja / red. Grażyna Wolska, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014.

Ryzyko w eksporcie: metody i sposoby ograniczania / Iwona Gorzeń-Mitka, KeyText, Warszawa, 2007

Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem / Red. Iwona Gorzeń-Mitka, Częstochowa : Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2013.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bień
Prowadzący grup: Ewa Bień, Olga Ławińska, Anna Padlowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Matematyka według programów nauczania szkół średnich

Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mikroekonomia / Zofia Dach. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Mikroekonomia / Klimczak B., , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015

Mikroekonomia. Ćwiczenia / Klimczak B., Borkowska B., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015

Mikroekonomia / [oprac.] Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014.

Mikroekonomia / N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2015.

M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Wyd. Key Text, 2016.

Literatura uzupełniająca:

1Mikroekonomia: zbiór zadań / Beata Granosik, Agnieszka Jakubowska, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2017.

Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja : ćwiczenia i zadania / red. Grażyna Wolska, Agnieszka Bretyn, Warszawa : Wydaw. Difin, 2014.

Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja / red. Grażyna Wolska, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014.

Ryzyko w eksporcie: metody i sposoby ograniczania / Iwona Gorzeń-Mitka, KeyText, Warszawa, 2007

Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem / Red. Iwona Gorzeń-Mitka, Częstochowa : Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2013.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Padlowska
Prowadzący grup: Anna Padlowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Matematyka według programów nauczania szkół średnich

Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mikroekonomia / Zofia Dach. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Mikroekonomia / Klimczak B., , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015

Mikroekonomia. Ćwiczenia / Klimczak B., Borkowska B., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015

Mikroekonomia / [oprac.] Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014.

Mikroekonomia / N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2015.

M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Wyd. Key Text, 2016.

Literatura uzupełniająca:

1Mikroekonomia: zbiór zadań / Beata Granosik, Agnieszka Jakubowska, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2017.

Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja : ćwiczenia i zadania / red. Grażyna Wolska, Agnieszka Bretyn, Warszawa : Wydaw. Difin, 2014.

Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja / red. Grażyna Wolska, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014.

Ryzyko w eksporcie: metody i sposoby ograniczania / Iwona Gorzeń-Mitka, KeyText, Warszawa, 2007

Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem / Red. Iwona Gorzeń-Mitka, Częstochowa : Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2013.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Matematyka według programów nauczania szkół średnich

Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

Mikroekonomia / Zofia Dach. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Mikroekonomia / Klimczak B., , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015

Mikroekonomia. Ćwiczenia / Klimczak B., Borkowska B., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015

Mikroekonomia / [oprac.] Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbush R. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014.

Mikroekonomia / N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2015.

M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii. Wyd. Key Text, 2016.

Literatura uzupełniająca:

1Mikroekonomia: zbiór zadań / Beata Granosik, Agnieszka Jakubowska, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2017.

Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja : ćwiczenia i zadania / red. Grażyna Wolska, Agnieszka Bretyn, Warszawa : Wydaw. Difin, 2014.

Mikroekonomia: pojęcia, przedmiot, ewolucja / red. Grażyna Wolska, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2014.

Ryzyko w eksporcie: metody i sposoby ograniczania / Iwona Gorzeń-Mitka, KeyText, Warszawa, 2007

Problemy doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem / Red. Iwona Gorzeń-Mitka, Częstochowa : Wydaw. Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2013.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)