Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyczna obsługa klienta E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-LOK-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyczna obsługa klienta E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 6 sem LOGISTYKA INŻYNIERSKA ISL
WZ Przedmioty obowiązkowe 6 sem LOGISTYKA INŻYNIERSKA ZiIT
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kramarz M., Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie., Difin, Warszawa 2014.

2. J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

3. S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014

2. K. Sukiennik, J. Jaroszyński, Budowanie relacji z klientami w przedsiębiorstwach internetowych, [w:] Integracja - dezintegracja - entropia. Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem (red.) A. Pachura, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskie Częstochowa 2016

3. K. Sukiennik, K. Grondys, K.Brendzel-Skowera, T. Szczepanik, Evaluation of Logistics Customer Service in Performance of Courier Services, Supply Chain Management Journal,vol7, nr2, 2016

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Student posiada wiedzę teoretyczną w zakresie identyfikacji i analizy pojęcia obsługi klienta w logistyce

EU 2 - Student posiada wiedzę teoretyczną w zakresie identyfikacji i analizy elementów logistycznej obsługi klienta

EU 3 - Student posiada wiedzę teoretyczną w zakresie identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie

EU 4 - Student posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie pomiaru logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie

Metody i kryteria oceniania:

F1. Bieżąca ocena aktywności studenta

F2. Kolokwium sprawdzające efekty nauczania.

P1 Egzamin

EU1:

2,0 -Student nie posiada wiedzy teoretycznej w zakresie identyfikacji i analizy pojęcia obsługi klienta w logistyce

3,0 -Student nieprecyzyjnie definiuje podstawowe pojęcia teoretyczne związane z pojęciem obsługi klienta w logistyce

4,0 -Student zna precyzyjnie podstawy teoretyczne związane z identyfikacją pojęcia obsługi klienta w logistyce

5,0 -Student zna precyzyjnie podstawy teoretyczne związane z logistyczną obsługą klienta, identyfikuje je i analizuje

EU2:

2,0 -Student nie posiada wiedzy teoretycznej w zakresie identyfikacji i analizy elementów logistycznej obsługi klienta

3,0 -Student nieprecyzyjnie identyfikuje elementy logistycznej obsługi klienta

4,0 - Student precyzyjnie identyfikuje elementy logistycznej obsługi klienta

5,0 -Student precyzyjnie identyfikuje elementy logistycznej obsługi klienta i je analizuje

EU3:

2,0 -Student nie posiada wiedzy teoretycznej w zakresie identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie

3,0 -Student potrafi określać cele logistycznej obsługi klienta, ale popełnia błędy

4,0 -Student prawidłowo potrafi określać cele logistycznej obsługi klienta

5,0 -Student prawidłowo potrafi określać cele logistycznej obsługi klienta i je analizować

EU4:

2,0 -Student nie posiada wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie pomiaru logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie

3,0 -Student nieprecyzyjnie definiuje podstawowe pojęcia teoretyczne związane z pomiarem logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie

4,0 -Student precyzyjnie definiuje podstawowe pojęcia teoretyczne związane z pomiarem logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i posiada niektóre umiejętności praktyczne w tym zakresie

5,0 -Student precyzyjnie definiuje podstawowe pojęcia teoretyczne związane z pomiarem logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i posiada umiejętności praktyczne w tym zakresie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sukiennik
Prowadzący grup: Katarzyna Sukiennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek
Prowadzący grup: Anna Budzik, Marta Kadłubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kadłubek
Prowadzący grup: Marta Kadłubek, Iga Kott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kramarz M., Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie., Difin, Warszawa 2014.

2. J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

3. S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014

2. M. Kadłubek: Management of Logistic Customer Service in Organizational Structures of Transportation Companies, (w:) The Proceedings of VI International Scientific Conference MANAGEMENT 2016, 29 września–02 października 2016 r., Nowy Smokowiec, Słowacja, 2016, s. 93-97; dostęp online:

https://www.unipo.sk/public/media/3948/ZBORNIK%202016.pdf

3. I. Kott: Wartość dodana w obsłudze klienta na przykładzie centrów logistycznych. W: Uwarunkowania przedsiębiorczości i rozwoju organizacji. Monografia. Red. nauk. Helena Kościelniak, Beata Skowron-Grabowska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sukiennik
Prowadzący grup: Katarzyna Sukiennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kramarz M., Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie., Difin, Warszawa 2014.

2. J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

3. S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014

2. M. Kadłubek: Management of Logistic Customer Service in Organizational Structures of Transportation Companies, (w:) The Proceedings of VI International Scientific Conference MANAGEMENT 2016, 29 września–02 października 2016 r., Nowy Smokowiec, Słowacja, 2016, s. 93-97; dostęp online: https://www.unipo.sk/public/media/3948/ZBORNIK%202016.pdf

3. I. Kott: Wartość dodana w obsłudze klienta na przykładzie centrów logistycznych. W: Uwarunkowania przedsiębiorczości i rozwoju organizacji. Monografia. Red. nauk. Helena Kościelniak, Beata Skowron-Grabowska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nowakowska-Grunt
Prowadzący grup: Joanna Nowakowska-Grunt, Katarzyna Sukiennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kramarz M., Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie., Difin, Warszawa 2014.

2. J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

3. S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014

2. M. Kadłubek: Management of Logistic Customer Service in Organizational Structures of Transportation Companies, (w:) The Proceedings of VI International Scientific Conference MANAGEMENT 2016, 29 września–02 października 2016 r., Nowy Smokowiec, Słowacja, 2016, s. 93-97; dostęp online: https://www.unipo.sk/public/media/3948/ZBORNIK%202016.pdf

3. I. Kott: Wartość dodana w obsłudze klienta na przykładzie centrów logistycznych. W: Uwarunkowania przedsiębiorczości i rozwoju organizacji. Monografia. Red. nauk. Helena Kościelniak, Beata Skowron-Grabowska, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chłąd
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Mateusz Chłąd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kramarz M., Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie., Difin, Warszawa 2014.

2. J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

3. S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014

2. K. Sukiennik, J. Jaroszyński, Budowanie relacji z klientami w przedsiębiorstwach internetowych, [w:] Integracja - dezintegracja - entropia. Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem (red.) A. Pachura, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskie Częstochowa 2016

3. K. Sukiennik, K. Grondys, K.Brendzel-Skowera, T. Szczepanik, Evaluation of Logistics Customer Service in Performance of Courier Services, Supply Chain Management Journal,vol7, nr2, 2016

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chłąd
Prowadzący grup: Aleksandra Belof, Anna Budzik, Mateusz Chłąd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kramarz M., Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie., Difin, Warszawa 2014.

2. J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

3. S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014

2. K. Sukiennik, J. Jaroszyński, Budowanie relacji z klientami w przedsiębiorstwach internetowych, [w:] Integracja - dezintegracja - entropia. Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem (red.) A. Pachura, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskie Częstochowa 2016

3. K. Sukiennik, K. Grondys, K.Brendzel-Skowera, T. Szczepanik, Evaluation of Logistics Customer Service in Performance of Courier Services, Supply Chain Management Journal,vol7, nr2, 2016

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chłąd
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kramarz M., Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie., Difin, Warszawa 2014.

2. J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

3. S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014

2. K. Sukiennik, J. Jaroszyński, Budowanie relacji z klientami w przedsiębiorstwach internetowych, [w:] Integracja - dezintegracja - entropia. Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem (red.) A. Pachura, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskie Częstochowa 2016

3. K. Sukiennik, K. Grondys, K.Brendzel-Skowera, T. Szczepanik, Evaluation of Logistics Customer Service in Performance of Courier Services, Supply Chain Management Journal,vol7, nr2, 2016

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych obsługi klienta w logistyce

C2. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu identyfikacji i analizy celów logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i mierników umożliwiających pomiar ich realizacji

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Znajomość procesów logistycznych i podstaw marketingu

2. Znajomość współzależności kosztowych procesów logistycznych

3. Umiejętność analizowania procesów gospodarczych

4. Umiejętność formułowania wniosków na podstawie dostępnych informacji

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kramarz M., Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji. Pomiar, ocena, strategie., Difin, Warszawa 2014.

2. J.J. Coyle, E.J.Bardi, C.J. Langley: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

3. S. Smyk: Obsługa logistyczna, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. A. Koliński, B. Śliwczyński: Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014

2. K. Sukiennik, J. Jaroszyński, Budowanie relacji z klientami w przedsiębiorstwach internetowych, [w:] Integracja - dezintegracja - entropia. Wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem (red.) A. Pachura, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskie Częstochowa 2016

3. K. Sukiennik, K. Grondys, K.Brendzel-Skowera, T. Szczepanik, Evaluation of Logistics Customer Service in Performance of Courier Services, Supply Chain Management Journal,vol7, nr2, 2016

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)