Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-MIKR-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 2 sem. LOGISTYKA INŻYNIERSKA
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

C3. Wyjaśnienie warunków podejmowania racjonalnych decyzji przez gospodarstwa domowe

i przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rekowski M.: Mikroekonomia, Akademia, Poznań 2015.

2. Klimczak B.: Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Vernasca G., Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia Wyd.5, PWE, Warszawa 2014.

2. Zalega T., Mikroekonomia Współczesna Zbiór Zadań Wyd.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Okręglicka M., Mynarzova M. Modele wzrostu przedsiębiorstwa w literaturze ekonomicznej [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 9-22;

4. Okręglicka M. Determinanty popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, 2011, s. 221-232;

5. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., Specyfika strategii konkurencyjnych małych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych, Przedsiębiorstwo i Region, nr 1, 2009, s. 61-69.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EU 1. Student rozpoznaje, wymienia i rozróżnia pojęcia związane z mikroekonomią.

EU 2. Student zna, rozumie i analizuje popytową stronę rynku, rolę i sposób podejmowania decyzji przez konsumenta na rynku.

EU 3. Student zna, rozumie i analizuje podażową stronę rynku, rolę i sposób podejmowania decyzji producenta na rynku.

EU 4. Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania struktur rynkowych i analizuje warunki osiągania równowagi w różnych strukturach rynkowych.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Rozwiązywanie zadań i interpretacja wyników (ćwiczenia).

F2. Aktywność i przygotowanie do ćwiczeń.

P1. Sprawdzian pisemny z opanowania materiału (zaliczenie ćwiczeń).

P2. Egzamin pisemny testowy (wykład). Możliwa uzupełniająca odpowiedź ustna lub pisemna.

EU1:

2,0 - Student nie posiada wiedzy w zakresie pojęć związanych z mikroekonomią

3,0 - Student posiada minimalną wiedzę w zakresie pojęć związanych z mikroekonomią.

4,0 - Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie pojęć związanych z mikroekonomią.

5,0 - Student posiada dogłębną wiedzę w zakresie pojęć związanych z mikroekonomią.

EU2:

2,0 - Student nie posiada wiedzy o popytowej stronie rynku, roli i sposobie podejmowania decyzji przez konsumenta na rynku.

3,0 - Student posiada minimalną wiedzę o popytowej stronie rynku, roli i sposobie podejmowania decyzji przez konsumenta na rynku.

4,0 - Student posiada poszerzoną wiedzę o popytowej stronie rynku, roli i sposobie podejmowania decyzji przez konsumenta na rynku.

5,0 - Student posiada dogłębną wiedzę o popytowej stronie rynku, roli i sposobie podejmowania decyzji przez konsumenta na rynku.

EU3:

2,0 - Student nie posiada wiedzy o podażowej stronie rynku, roli i sposobie podejmowania decyzji producenta na rynku.

3,0 - Student posiada minimalną wiedzę o podażowej stronie rynku, roli i sposobie podejmowania decyzji producenta na rynku.

4,0 - Student posiada poszerzoną wiedzę o podażowej stronie rynku, roli i sposobie podejmowania decyzji producenta na rynku.

5,0 - Student posiada dogłębną wiedzę o podażowej stronie rynku, roli i sposobie podejmowania decyzji producenta na rynku.

EU4:

2,0 - Student nie posiada wiedzy w zakresie funkcjonowania struktur rynkowych i analizuje warunki osiągania równowagi w różnych strukturach rynkowych.

3,0 - Student posiada minimalną wiedzę w zakresie funkcjonowania struktur rynkowych i analizuje warunki osiągania równowagi w różnych strukturach rynkowych.

4,0 - Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie funkcjonowania struktur rynkowych i analizuje warunki osiągania równowagi w różnych strukturach rynkowych.

5,0 - Student posiada dogłębną wiedzę w zakresie funkcjonowania struktur rynkowych i analizuje warunki osiągania równowagi w różnych strukturach rynkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Anna Lemańska-Majdzik, Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Gorzeń-Mitka
Prowadzący grup: Iwona Gorzeń-Mitka, Andrzej Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Chłąd
Prowadzący grup: Mateusz Chłąd, Monika Chłąd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków oraz wyjaśnienie warunków podejmowania racjonalnych decyzji przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Granosik B., Jakubowska A., Mikroekonomia: zbiór zadań , Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2017

2. Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015

3. Borkowska B., Klimczak B., Mikroekonomia. Ćwiczenia, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2015

4. Dach Z., Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012

Literatura uzupełniająca:

1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. M. Rekowski: Mikroekonomia, Wyd. Marek Rekowski, Poznań 2001

3. T. Zalega: Mikroekonomia współczesna, Wyd. nauk. Wydz. Zarz. UW, Warszawa 2015

4. E. Sitek (red.): Mikroekonomia. Materiały dydaktyczne, Wyd. P.Cz., Częstochowa 2008

5. PYTEL-KOPCZYŃSKA M., OLEKSIAK P., Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o kreatywność i innowacyjność, [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) PACHURA Piotr, OCIEPA-KUBICKA Agnieszka, ZELGA-SZMIDLA Anna, KIELESIŃSKA Agata, Wydawnictwo Naukowe Intellect , Waleńczów 2018, s. 47-60

6. PYTEL-KOPCZYŃSKA M., Analiza czynników kształtujących psychospołeczne warunki pracy w aspekcie zarządzania rozwojem organizacji, [w:] Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach (red.) SZYMAŃSKA Katarzyna, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2014, s. 114-122

7. PYTEL M., Wyzwania dla zarządzania systemem pracy w uczących się i rozwijających organizacjach. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego nr 5 2011, s. 473-484

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Jędrzejczyk
Prowadzący grup: Waldemar Jędrzejczyk, Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków oraz wyjaśnienie warunków podejmowania racjonalnych decyzji przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Granosik B., Jakubowska A., Mikroekonomia: zbiór zadań , Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2017

2. Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015

3. Borkowska B., Klimczak B., Mikroekonomia. Ćwiczenia, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 2015

4. Dach Z., Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012

Literatura uzupełniająca:

1. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. M. Rekowski: Mikroekonomia, Wyd. Marek Rekowski, Poznań 2001

3. T. Zalega: Mikroekonomia współczesna, Wyd. nauk. Wydz. Zarz. UW, Warszawa 2015

4. E. Sitek (red.): Mikroekonomia. Materiały dydaktyczne, Wyd. P.Cz., Częstochowa 2008

5. PYTEL-KOPCZYŃSKA M., OLEKSIAK P., Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy w oparciu o kreatywność i innowacyjność, [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) PACHURA Piotr, OCIEPA-KUBICKA Agnieszka, ZELGA-SZMIDLA Anna, KIELESIŃSKA Agata, Wydawnictwo Naukowe Intellect , Waleńczów 2018, s. 47-60

6. PYTEL-KOPCZYŃSKA M., Analiza czynników kształtujących psychospołeczne warunki pracy w aspekcie zarządzania rozwojem organizacji, [w:] Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach (red.) SZYMAŃSKA Katarzyna, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2014, s. 114-122

7. PYTEL M., Wyzwania dla zarządzania systemem pracy w uczących się i rozwijających organizacjach. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego nr 5 2011, s. 473-484

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Okręglicka
Prowadzący grup: Małgorzata Okręglicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków oraz wyjaśnienie warunków podejmowania racjonalnych decyzji przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rekowski M.: Mikroekonomia, Akademia, Poznań 2015.

2. Klimczak B.: Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Vernasca G., Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia Wyd.5, PWE, Warszawa 2014.

2. Zalega T., Mikroekonomia Współczesna Zbiór Zadań Wyd.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Okręglicka M., Mynarzova M. Modele wzrostu przedsiębiorstwa w literaturze ekonomicznej [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 9-22;

4. Okręglicka M. Determinanty popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, 2011, s. 221-232;

5. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., Specyfika strategii konkurencyjnych małych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych, Przedsiębiorstwo i Region, nr 1, 2009, s. 61-69.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Ławińska
Prowadzący grup: Olga Ławińska, Anna Padlowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

C3. Wyjaśnienie warunków podejmowania racjonalnych decyzji przez gospodarstwa domowe

i przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rekowski M.: Mikroekonomia, Akademia, Poznań 2015.

2. Klimczak B.: Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Vernasca G., Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia Wyd.5, PWE, Warszawa 2014.

2. Zalega T., Mikroekonomia Współczesna Zbiór Zadań Wyd.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Okręglicka M., Mynarzova M. Modele wzrostu przedsiębiorstwa w literaturze ekonomicznej [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 9-22;

4. Okręglicka M. Determinanty popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, 2011, s. 221-232;

5. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., Specyfika strategii konkurencyjnych małych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych, Przedsiębiorstwo i Region, nr 1, 2009, s. 61-69.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Ławińska
Prowadzący grup: Olga Ławińska, Anna Padlowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

C3. Wyjaśnienie warunków podejmowania racjonalnych decyzji przez gospodarstwa domowe

i przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rekowski M.: Mikroekonomia, Akademia, Poznań 2015.

2. Klimczak B.: Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Vernasca G., Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia Wyd.5, PWE, Warszawa 2014.

2. Zalega T., Mikroekonomia Współczesna Zbiór Zadań Wyd.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Okręglicka M., Mynarzova M. Modele wzrostu przedsiębiorstwa w literaturze ekonomicznej [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 9-22;

4. Okręglicka M. Determinanty popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, 2011, s. 221-232;

5. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., Specyfika strategii konkurencyjnych małych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych, Przedsiębiorstwo i Region, nr 1, 2009, s. 61-69.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Biniek-Poskart
Prowadzący grup: Anna Biniek-Poskart
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

C3. Wyjaśnienie warunków podejmowania racjonalnych decyzji przez gospodarstwa domowe

i przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rekowski M.: Mikroekonomia, Akademia, Poznań 2015.

2. Klimczak B.: Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Vernasca G., Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia Wyd.5, PWE, Warszawa 2014.

2. Zalega T., Mikroekonomia Współczesna Zbiór Zadań Wyd.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Okręglicka M., Mynarzova M. Modele wzrostu przedsiębiorstwa w literaturze ekonomicznej [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 9-22;

4. Okręglicka M. Determinanty popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, 2011, s. 221-232;

5. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., Specyfika strategii konkurencyjnych małych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych, Przedsiębiorstwo i Region, nr 1, 2009, s. 61-69.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Przedstawienie zagadnień i modeli współczesnej mikroekonomii, wyjaśnienie funkcjonowania rynków i podmiotów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

C2. Zapoznanie z metodami i narzędziami analizy mikroekonomicznej w zakresie badania zachowań pojedynczych podmiotów gospodarczych oraz funkcjonowania rynków.

C3. Wyjaśnienie warunków podejmowania racjonalnych decyzji przez gospodarstwa domowe

i przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej.

Pełny opis:

1. Matematyka według programów nauczania szkół średnich

2. Podstawy przedsiębiorczości według programów nauczania szkół średnich

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rekowski M.: Mikroekonomia, Akademia, Poznań 2015.

2. Klimczak B.: Mikroekonomia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Vernasca G., Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia Wyd.5, PWE, Warszawa 2014.

2. Zalega T., Mikroekonomia Współczesna Zbiór Zadań Wyd.2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

3. Okręglicka M., Mynarzova M. Modele wzrostu przedsiębiorstwa w literaturze ekonomicznej [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.), Zarządzanie współczesną organizacją Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 9-22;

4. Okręglicka M. Determinanty popytu indywidualnego na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 52, 2011, s. 221-232;

5. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., Specyfika strategii konkurencyjnych małych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych, Przedsiębiorstwo i Region, nr 1, 2009, s. 61-69.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)