Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki transportu ładunków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-TTŁ-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki transportu ładunków
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie technik wykorzystywanych w różnych gałęziach transportu towarowego oraz ich znaczenia w gospodarce.

C2. Szczegółowa charakterystyka urządzeń oraz środowiska i technologii pomocniczych w procesach transportowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z dziedziny transportu.

2. Student wyjaśnia czym są procesy transportowe.

3. Student identyfikuje podstawowe urządzenia transportowe i potrafi je krótko scharakteryzować.

4. Student stosuje podstawowe zagadnienia związane z kosztami logistyki.

5. Student wykazuje znajomość podstaw rysunku technicznego.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Krystyna Wojewódzka-Król i Elżbieta Załoga, Transport: nowe wyzwania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

2. Janusz Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2015.

3. Marcin Hajdul, Organizacja i monitorowanie procesów transportowych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

4. Elżbieta Gołembska, Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.

5. Andrzej Szymonik, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i): teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013.

6. Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka Logistyka w Polsce: raport 2013, praca zbiorowa Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

7. Piotr Blaik, Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydaw. Ekon. 2010.

8. Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka, Opakowania w systemach logistycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

9. Włodzimierz Rydzkowski, Przewozy intermodalne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

10. Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

11. Ewa Kulińska, Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw: podręcznik dla kierunku studiów Logistyka, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, Opole 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. L. Prochowski, A. Żuchowski, Technika transportu ładunków, WKŁ, Warszawa 2009

2. R. Raczyk, Środki transportu bliskiego i magazynowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009

3. Grondys K., Sitkiewicz M., Ocena realizacji przewozu ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym w Polsce, Komplementarność koncepcji zarządzania i logistyki. T.1. Strategia i dystrybucja w logistyce produkcji i usług (red.) KADŁUBEK Marta, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

4. Kadłubek M. Grondys K., AnalyticalGrounds and EffectiveOperationArea of Green Logistics Management in the Transport Area, International Conference on Communication, Management and Information Technology 2016 (ICCMIT'16), Cosenza, Włochy (26 do 29 kwietnia 2016 r.).

5. Sałek R., Grondys K., Uwarunkowania dla zastosowania nowoczesnych technologii ICT wspierających działalność przewozową w transporcie drogowym, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 12 (214)/2017.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Student potrafi planować procesy transportowe

EU 2 – Student wykorzystuje mapy cyfrowe przy planowaniu procesów transportowych.

EU 3 - Student potrafi dokonać analizy i oceny zagadnienia transportowego w ujęciu ekonomicznym.

EU 4 - Student dokonuje wybranych obliczeń dla omawianych technik transportu ładunków.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1 - Wykonywanie cząstkowych zadań do projektu

F2 - Ocena aktywności z e-learningu

P1 - Projekt inżynierski zadania transportowego w grupach

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

Efekt 1: (ndst) Student nie potrafi planować procesów transportowych; (dst) Student potrafi planować trasę krajową tylko dla jednego zlecenia transportowego; (db) Student potrafi planować trasę krajową dla wielu zleceń transportowych; (bdb) Student potrafi planować trasę dla wielu zleceń transportowych w skali krajowej i międzynarodowej.

Efekt 2: (ndst) Student nie potrafi korzystać z żadnych map cyfrowych; (dst) Student posługuje się jedynie mapą cyfrową google.maps; (db) Student posługuje się mapą cyfrową google.maps, zna także podstawy użytkowania profesjonalnej mapy cyfrowej; (bdb) Student posługuje się mapą cyfrową google.maps, zna podstawy użytkowania profesjonalnej mapy cyfrowej i potrafi dzięki nim zaplanować trasę przewozu ładunku.

Efekt 3: (ndst) Student nie potrafi dokonać analizy i oceny rozważanego zagadnienia transportowego w ujęciu ekonomicznym; (dst) Student potrafi jedynie wskazać elementy kosztotwórcze rozważanego zagadnienia transportowego; (db) Student potrafi dokonać analizy i oceny ogólnych kosztów rozważanego zagadnienia transportowego; (bdb) Student potrafi dokonać analizy i oceny ogólnych kosztów rozważanego zagadnienia transportowego ze wskazaniem kosztów jednostkowych.

Efekt 4: (ndst) Student nie dokonuje żadnych obliczeń dla omawianych technik transportu ładunków; (dst) Student dokonuje obliczeń czasu pracy kierowców w kraju dla omawianych technik transportu ładunków; (db) Student dokonuje obliczeń czasu pracy kierowców w kraju i za granicą dla omawianych technik transportu ładunków z uwzględnieniem różnych czynności transportowych; (bdb) Student dokonuje obliczeń czasu przejazdu w kraju i za granicą dla omawianych technik transportu ładunków, wyznacza czas tankowania paliwa oraz czas realizacji zleceń transportowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Sałek
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Robert Sałek, Marta Starostka-Patyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Sałek
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Robert Sałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie technik wykorzystywanych w różnych gałęziach transportu towarowego oraz ich znaczenia w gospodarce.

C2.Szczegółowa charakterystyka urządzeń oraz środowiska i technologii pomocniczych w procesach transportowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student zna podstawowe zagadnienia z dziedziny transportu.

2. Student wyjaśnia czym są procesy transportowe.

3.Student identyfikuje podstawowe urządzenia transportowe i potrafi je krótko scharakteryzować.

4.Student stosuje podstawowe zagadnienia związane z kosztami logistyki.

5.Student wykazuje znajomość podstaw rysunku technicznego

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1.Krystyna Wojewódzka-Król i Elżbieta Załoga, Transport: nowe wyzwania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

2.Janusz Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2015.

3.Marcin Hajdul, Organizacja i monitorowanie procesów transportowych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

4.Elżbieta Gołembska, Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.

5.Andrzej Szymonik, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i): teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013.

6.Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka Logistyka w Polsce: raport 2013, praca zbiorowa Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

7.Piotr Blaik, Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydaw. Ekon. 2010.

8.Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka, Opakowania w systemach logistycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

9.Włodzimierz Rydzkowski, Przewozy intermodalne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

10.Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

11.Ewa Kulińska, Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw: podręcznik dla kierunku studiów Logistyka, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, Opole 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.L. Prochowski, A. Żuchowski, Technika transportu ładunków, WKŁ, Warszawa 2009

2.R. Raczyk, Środki transportu bliskiego i magazynowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,

3.J. Szpytko, Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,

4.J. Sempruch, T. Piątkowski, Środki techniczne transportu wewnątrzzakładowego, Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2002,

5.K. Ficoń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009,

6.Z. Korzeń, Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,

7.K. Furmanik, Transport przenośnikowy, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,

8.J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grondys
Prowadzący grup: Katarzyna Grondys, Robert Sałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie technik wykorzystywanych w różnych gałęziach transportu towarowego oraz ich znaczenia w gospodarce.

C2.Szczegółowa charakterystyka urządzeń oraz środowiska i technologii pomocniczych w procesach transportowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student zna podstawowe zagadnienia z dziedziny transportu.

2. Student wyjaśnia czym są procesy transportowe.

3.Student identyfikuje podstawowe urządzenia transportowe i potrafi je krótko scharakteryzować.

4.Student stosuje podstawowe zagadnienia związane z kosztami logistyki.

5.Student wykazuje znajomość podstaw rysunku technicznego

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1.Krystyna Wojewódzka-Król i Elżbieta Załoga, Transport: nowe wyzwania, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa 2016.

2.Janusz Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydaw. Ekon., Warszawa 2015.

3.Marcin Hajdul, Organizacja i monitorowanie procesów transportowych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

4.Elżbieta Gołembska, Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010.

5.Andrzej Szymonik, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i): teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013.

6.Ireneusz Fechner, Grzegorz Szyszka Logistyka w Polsce: raport 2013, praca zbiorowa Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

7.Piotr Blaik, Logistyka: koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydaw. Ekon. 2010.

8.Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka, Opakowania w systemach logistycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2010.

9.Włodzimierz Rydzkowski, Przewozy intermodalne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015.

10.Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński, Organizacja i monitorowanie procesów dystrybucji Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014.

11.Ewa Kulińska, Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw: podręcznik dla kierunku studiów Logistyka, Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, Opole 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.L. Prochowski, A. Żuchowski, Technika transportu ładunków, WKŁ, Warszawa 2009

2.R. Raczyk, Środki transportu bliskiego i magazynowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,

3.J. Szpytko, Wybrane maszyny i urządzenia transportu cyklicznego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,

4.J. Sempruch, T. Piątkowski, Środki techniczne transportu wewnątrzzakładowego, Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2002,

5.K. Ficoń, Logistyka techniczna. Infrastruktura logistyczna, BEL Studio, Warszawa 2009,

6.Z. Korzeń, Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009,

7.K. Furmanik, Transport przenośnikowy, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,

8.J. Fijałkowski, Transport wewnętrzny w systemach logistycznych, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)