Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-Z1-Fin-01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu finansów.

C2. Przygotowanie studenta do analizy różnorodnych zjawisk finansowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi zdefiniować podstawowe kategorie ekonomiczne.

2. Student posiada umiejętność dostrzegania i analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych.

3. Student posiada umiejętność zbierania i przetwarzania informacji.

4. Student posiada umiejętność wykorzystywania podstawowych metod i narzędzi matematycznych.

5. Student potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W1 – (3) Przedstawienie treści programowych przewidzianych do realizacji, literatury do przedmiotu i formy zaliczenia wykładu. Przedmiot i zakres nauki finansów: pojęcie, funkcje i systematyka finansów. Przedmiot, cele i rodzaje polityki finansowej.

W 2 – (3) Zjawiska i kategorie finansowe.

W 3 – (3) Pieniądz i jego funkcje. Istota procesów inflacyjnych, przyczyny, skutki, przeciwdziałanie inflacji, istota deflacji.

W 4 – (3) System finansowy – pojęcie, funkcje, elementy i zależności pomiędzy nimi. System podatkowy, budżet państwa

W 5 – (3) System bankowy w Polsce – zadania banku centralnego i banków komercyjnych. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na rynek pieniężny.

C 1 – (3) Zajęcia wprowadzające, finanse jako nauka. Pieniądz i jego cena (nominalna, realna i efektywna stopa procentowa).

C 2 – (3) Istota zmiennej wartości pieniądza w czasie (procent prosty i składany, wielokrotna kapitalizacja odsetek, zmienna stopa procentowa, stopa procentowa dla podokresu).

C 3 – (3) Płatności okresowe, annuity, renta wieczysta.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. S. Owsiak: Finanse. PWE, Warszawa 2015

2. Z. Dobosiewicz: Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa 2005.

3. J. Ostaszewski (red.) Finanse. Difin, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. J. Dyduch: Finanse testy i zadania z rozwiązaniami. Wyd. AGH Kraków 2015.

2. J. Szczepański, L. Szyszko (red.): Finanse przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.

3. D. Wielgórka, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Dariusz Wielgórka, Mariusz Chudzicki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 - Student charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu nauki finansów, w tym istotę systemu finansowego.

EK 2 - Student charakteryzuje podstawowe zagadnienia dotyczące pieniądza, w tym istotę, przyczyny i skutki inflacji.

EK 3 - Student opisuje strukturę systemu bankowego w Polsce oraz zadania banku centralnego.

EK 4 - Student kalkuluje wartość pieniądza w czasie.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1 - Aktywność na ćwiczeniach

P1 - Kolokwium zaliczeniowe obejmujące zagadnienia teoretyczne z ćwiczeń i z wykładu oraz zadania

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

Efekt 1: (ndst) Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć związanych z nauką finanse; (dst) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych; (db) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. Definiuje system finansowy, wymienia jego elementy; (bdb) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. Definiuje system finansowy i jego funkcje. Wymienia elementy systemu finansowego. Student charakteryzuje istotę i cele polityki finansowej państwa.

Efekt 2: (ndst) Student nie charakteryzuje pojęcia i funkcji pieniądza. Nie potrafi przedstawić definicji i przyczyn inflacji; (dst) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi przedstawić definicje i niektóre rodzaje inflacji; (db) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi scharakteryzować nominalną, realną i efektywną stopę procentową. Potrafi przedstawić definicje i rodzaje inflacji. Potrafi wymienić niektóre przyczyny i skutki inflacji oraz wskazać jej miary. Potrafi wymienić niektóre działania antyinflacyjne. Przedstawia pojęcie deflacji; (bdb) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi scharakteryzować nominalną, realną i efektywną stopę procentową oraz w oparciu o stosowne dane dokonywać ich kalkulacji. Potrafi przedstawić definicje i rodzaje inflacji. Potrafi wymienić i scharakteryzować przyczyny i skutki inflacji oraz działania jej przeciwdziałające. Potrafi scharakteryzować miary inflacji. Przedstawia pojęcie, przyczyny i skutki deflacji. Wykazuje się wiedzą dotyczącą aktualnego poziomu inflacji, a także potrafi odnaleźć historyczne dane dotyczące analizowanego zjawiska.

Efekt 3: (ndst) Student nie potrafi przedstawić struktury systemu bankowego w Polsce, nie potrafi wymienić zdań banku centralnego; (dst) Student definiuje pojęcie banku, wymienia ich rodzaje. Potrafi wymienić podmioty składające się na strukturę systemu bankowego w Polsce; (db) Student potrafi scharakteryzować strukturę systemu bankowego w Polsce oraz zadania banku centralnego; (bdb) Student krótko charakteryzuje zadania przypisywane bankom komercyjnym i bankowi centralnemu. Potrafi scharakteryzować strukturę systemu bankowego w Polsce. Potrafi przedstawić funkcje banku centralnego oraz cele i instrumenty polityki pieniężnej. Wykazuje się znajomością aktualnych podstawowych stóp procentowych NBP.

Efekt 4: (ndst) Student nie rozróżnia istoty wartości przyszłej i obecnej pieniądza, nie potrafi dokonać prostych kalkulacji wartości pieniądza w czasie; (dst) Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać prostych kalkulacji wartości pieniądza w czasie (tj. w przypadku braku kapitalizacji odsetek oraz kapitalizacji odsetek 1 raz w roku - w przypadku występowania stałej i zmiennej stopy procentowej); (db) Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Potrafi wyjaśnić istotę operacji oprocentowania i dyskontowania. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie w przypadku wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu roku (zarówno z zastosowaniem stałej, jak i zmiennej stopy procentowej); (bdb) Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Potrafi wyjaśnić istotę operacji oprocentowania i dyskontowania. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie w przypadku wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu roku (zarówno z zastosowaniem stałej, jak i zmiennej stopy procentowej). Potrafi obliczyć przyszłą i obecną wartość nieregularnych płatności okresowych oraz annuitów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Chudzicki
Prowadzący grup: Mariusz Chudzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - z egzaminu przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Dariusz Wielgórka, Lidia Włodarska-Zoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu finansów.

C2. Przygotowanie studenta do analizy różnorodnych zjawisk finansowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi zdefiniować podstawowe kategorie ekonomiczne.

2. Student posiada umiejętność dostrzegania i analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych.

3. Student posiada umiejętność zbierania i przetwarzania informacji.

4. Student posiada umiejętność wykorzystywania podstawowych metod i narzędzi matematycznych.

5. Student potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. S. Owsiak: Finanse. PWE, Warszawa 2015

2. Z. Dobosiewicz: Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa 2005.

3. J. Ostaszewski (red.) Finanse. Difin, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

1. J. Dyduch: Finanse testy i zadania z rozwiązaniami. Wyd. AGH Kraków 2015.

2. J. Szczepański, L. Szyszko (red.): Finanse przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.

3. D. Wielgórka, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Dariusz Wielgórka, Mariusz Chudzicki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.