Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-MZ-D1-SP-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia przyrody
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie zagadnień podstawowych związanych z socjologią jako nauką, przedstawienie metod badawczych oraz podstawowych pojęć socjologii (treści kultury, grupa pierwotna, struktury społeczne, problemy i dewiacje społeczne, biologiczne podstawy życia społecznego, socjobiologia, naród i rodzina, nierówności społeczne)

C2. Charakterystyka zjawisk społecznych i stopnia ich powiązania z uwarunkowaniami biologicznymi oraz charakterystyka idei, ideologii i ruchów społecznych związanych z relacjami człowiek-przyroda.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną i intuicyjną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie

2. Student potrafi krytycznie i samodzielnie analizować teksty

3. Student posiada ogólną wiedzę na temat relacji między społeczeństwem a środowiskiem przyrodniczym

Pełny opis:

WYKŁADY Liczba godzin

W 1 - Wprowadzenie do przedmiotu socjologii. Przedstawienie socjologii jako nauki i jej związków z innymi dziedzinami wiedzy. 2

W 2 – Przedstawienie metod badawczych w socjologii z szerszą charakterystyką wybranych narzędzi badawczych 2

W 3 – Omówienie zagadnień związanych z biologicznymi podstawami życia społecznego, społeczne i biologiczne uwarunkowania relacji wobec zdrowia 2

W 4 – Omówienie zagadnień związanych z procesami socjalizacji jednostki oraz kształtowaniem się jej tożsamości 2

W 5, 6 – Zaprezentowanie problemów związanych z systemem aksjonormatywnym oraz omówienie głównych zagadnień dotyczących kultury, w tym wielokulturowości 4

W 7 – Charakterystyka dewiacji społecznych oraz procesów instytucjonalizacji porządku społecznego 2

W 8 – Wybrane nurty ewolucyjne w naukach społecznych – ekologia społeczna i socjobiologia 4

W 9 – Charakterystyka grupy społecznej i więzi społecznych 2

W 10 – Omówienie zagadnień związanych z ewolucją rodziny i jakością życia, w szczególności w aspekcie zachowania wobec zdrowia i choroby 2

W 11 – Przedstawienie głównych problemów dotyczących funkcjonowania organizacji formalnych, w tym państwa 2

W 12 – Charakterystyka stratyfikacji społecznej i głównych koncepcji nierówności społecznych 2

W 13, 14 – Procesy globalizacji i nowe ruchy społeczne w kontekście kształtowania świadomości ekologicznej oraz świadomości związanej z żywnością i żywieniem. Postawy społeczne wobec GMO. 2

W 15 – Kolokwium zaliczeniowe 2

Literatura:

Podstawowa

1. Piotr Sztompka „Socjologia” Znak, Kraków 2012.

2. Anthony Giddens „Socjologia” PWN, Warszawa 2012.

3. Tomasz Szlendak „Socjologia rodziny”, PWN, Warszawa 2010.

4. Barbara Szacka „Wprowadzenie do socjologii”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

Uzupełniająca

1. Jerzy Osiński, „Darwinowski algorytm. Wymiana społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013.

2. P. Berger., Th. Luckmann „Społeczne tworzenie rzeczywistości”, PWN, Warszawa 2010.

3. D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska „Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Skolik
Prowadzący grup: Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)