Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-TR-D1-EKON-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii makroekonomicznych

C2. Przekazanie wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk ekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej w zakresie matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W 1 - Wprowadzenie do przedmiotu. Ekonomia jako dyscyplina wiedzy. Podstawowe pojęcia i zasady ekonomii. Istota ekonomii (teoria i praktyka). Funkcjonowanie

gospodarki narodowej. 2h

W 2 – Prawo popytu i podaży. Równowaga mikro- i makroekonomiczna. Rodzaje i istota rynków w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Równowaga ogólna a równowaga cząstkowa. 2h

W 3 – Elastyczność popytu i podaży. 2h

W 4 - Problemy pomiaru gospodarki. Determinanty dochodu narodowego.Tworzenie i podział dochodu narodowego.2h

W 5 - Państwo w gospodarce. Interwencjonizm państwowy. Podstawowe problemy polityki gospodarczej. Budżet państwa. Podatki i wydatki budżetowe a dochód narodowy. 2h

W 6 - Pieniądz i polityka pieniężna. Równowaga na rynku pieniądza. 1h

W 7 - Rynek pracy w wymiarze mikro i makroekonomicznym. Analiza bezrobocia w kontekście innych problemów makroekonomicznych. 1h

W 8 - Inflacja jako problem makroekonomiczny. Skutki i sposoby zmniejszania inflacji. Analiza inflacji w relacjach do innych problemów ekonomicznych.1h

W 9 - Koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny. Główne problemy ekonomiczne współczesnego Świata.1h

W 10 - Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy gospodarki otwartej. Wymiana handlowa. Bilans płatniczy. Kurs walutowy. 1h

C 1 - Wprowadzenie do przedmiotu. Ekonomia jako dyscyplina wiedzy. Podstawowe pojęcia i zasady ekonomii. Istota ekonomii (teoria i praktyka). Funkcjonowanie

gospodarki narodowej. 2h

C 2 - Prawo popytu i podaży. Równowaga mikro- i makroekonomiczna. Rodzaje i istota rynków w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Równowaga ogólna a równowaga cząstkowa. 2h

C 3 – Elastyczność popytu i podaży. 4h

C 4 - Problemy pomiaru gospodarki. Determinanty dochodu narodowego.Tworzenie i podział dochodu narodowego. 4h

C 5 - Państwo w gospodarce. Interwencjonizm państwowy. Podstawowe problemy polityki gospodarczej. Budżet państwa. Podatki i wydatki budżetowe a dochód narodowy. 4h

C 6 - Pieniądz i polityka pieniężna. Równowaga na rynku pieniądza. 4h

C 7 - Rynek pracy w wymiarze mikro i makroekonomicznym. Analiza bezrobocia w kontekście innych problemów makroekonomicznych. 2h

C 8 – Inflacja, jako problem makroekonomiczny. 2h

C 9 - Koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny. 2h

C 10 - Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy gospodarki otwartej. Wymiana handlowa. Bilans płatniczy. Kurs walutowy. 2h

C 13 - Sprawdzian wiadomości 2h

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2006,

2. D. Begg, Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007

3. D. Begg, Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

4. B. Czarny, Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006.

5. E. Sitek (red.): Mikroekonomia. Materiały dydaktyczne, wyd. P.Cz., Częstochowa 2008

Uzupełniająca:

1. P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2008.

2. Ćwikliński H., Polityka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 - Student rozumie i posługuje się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi niezbędnymi do rozumienia istoty ekonomii oraz problematyki mikro- i makroekonomii.

EK 2 – Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych elementów rynku (popyt, podaż, cen,równowaga rynkowa, elastyczności) oraz wykorzystuje znajomość teorii konsumentai producenta do interpretowania problemów praktyki gospodarczej.

EK 3 – Student zna sposoby pomiaru gospodarki, posiada wiedzę z zakresu polityki fiskalnej i monetarnej oraz istotę koniunktury gospodarczej.

EK 4 - Student zna problematykę gospodarki otwartej.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na ćwiczeniach i/lub ocena pracy w grupach.

P1. Kolokwium zaliczeniowe pisemne z możliwością ustnego uzupełnienia odpowiedzi.

P2. Egzamin w formie pisemnej z możliwością ustnego uzupełnienia odpowiedzi.

Efekt 1

(ndst) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%

(dst) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%

(db)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%

(bdb)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%

Efekt 2

(ndst)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%

(dst)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%

(db)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%

(bdb)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%

Efekt 3

(ndst)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%

(dst)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%

(db)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%

(bdb)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%

Efekt 4

(ndst)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%

(dst)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%

(db)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%

(bdb)Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Skibiński
Prowadzący grup: Andrzej Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nitkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Nitkiewicz, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska, Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)