Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia turystyczna E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-TR-D1-GT-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Pytel-Kopczyńska
Prowadzący grup: Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura
Prowadzący grup: Piotr Pachura, Katarzyna Rozpondek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura
Prowadzący grup: Piotr Pachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pachura
Prowadzący grup: Piotr Pachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie problematyki z zakresu specyfiki geografii turystycznej, przekazanie wiedzy dotyczącej metod oceny przydatności środowiska geograficznego dla potrzeb turystyki.

C2. Przedstawienie istoty i znaczenia problematyki regionalizacji turystycznej w Polsce i na świecie Wykorzystanie mapy jako źródła informacji turystycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Przedmiot wprowadzający, wymagania wstępne: zakres wiedzy z przedmiotu Geografia (szkoły gimnazjalnej i średniej). Student ma podstawową wiedzę na temat elementów środowiska geograficznego wybranych obszarów Polski i Europy oraz wiedzę o przestrzeni geograficznej na poziomie krajowym i globalnym.

Pełny opis:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK1 Student ma podstawową wiedzę z zakresu terminologii stosowanej w turystyce i rekreacji, rozumie jej źródła i zastosowanie na poziomie rozszerzonym.

EK2 Student ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania stanów i trendów

występujących na rynkach turystycznych kraju i świata.

EK3 Student ma podstawową wiedzę o mechanizmie i znaczeniu kulturotwórczej

działalności człowieka.

EK4 Student ma wiedzę na temat uwarunkowań przebiegu procesów zachodzących w środowisku geograficznym i na współczesnych rynkach turystycznych.

EK5 Student posiada umiejętność rozumienia, analizowania i oceny zjawisk społeczno-ekonomicznych w obszarze gospodarki turystycznej.

EK6 Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie, analizowanie i wnioskowanie problemów badawczych z zakresu geografii turystycznej.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – WYKŁADY 15 godzin

W 1 - (2) Wprowadzenie do przedmiotu. Geografia turystyczna w systemie nauk geograficznych. Rozwój turystyki, podstawowe pojęcia i definicje w turystyce

W 2 - (2) Specyfika 2. Walory turystyczne pojęcie i klasyfikacje, znaczenie dla atrakcyjności regionów turystycznych

W 3 - (2) Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów europejskich

W 4 - (2) Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów azjatyckich

W 5 - (2) Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów afrykańskich

W 6 - (2) Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów północno i środkowo amerykańskich

W 7 - (2) Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych wybranych krajów południowo amerykańskich

W 8 - (2) Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych obszarów wysp pacyficznych i rejonów polarnych

W 9 - (2) Charakterystyka warunków przyrodniczych i kulturowych oraz atrakcji turystycznych regionów Polski

W 10 - (2) Charakterystyka podstawowych form ruchu turystycznego.

W 11 - (2) Degradacja walorów turystycznych i sposoby ochrony środowiska geograficznego na potrzeby gospodarki

W 12 - (2) Trendy i globalizacja w turystyce międzynarodowej XXI w.

W 13 W14, W15 - (6) Znaczenie funkcji turystycznej w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów – przemysł turystyczny: struktura źródeł dochodów turystyki zagranicznej; wpływy i wydatki na turystykę międzynarodową oraz bilans obrotów turystycznych

Forma zajęć – ĆWICZENIA 15 godzin

C1- (1) Zajęcia wprowadzające – Geografia turystyki w systemie nauk geograficznych. Rozwój turystyki, terminologia turystyczna. Wybrane funkcje i dysfunkcje turystyki.

C2, C3, (2) - Region turystyczny, rodzaje. Światowa Organizacja Turystyki. Regiony turystyczne świata i ich atrakcyjność turystyczna.

C4, C5 - (2) Regiony turystyczne Europy. Znaczenie turystyki w UE

C6 - (1) Turystyka na kontynencie Afryki. Atrakcyjność turystyczna

regionów turystycznych Afryki.

C7 - (1) Przestrzeń turystyczna Ameryki Północnej i Środkowej

C8 - (1) Czynniki decydujące o atrakcyjności turystycznej regionów

turystycznych Ameryki Południowej.

C9 - (1) Regiony turystyczne Azji

C10 – (1) Udział Australii i Oceanii w ruchu turystycznym. Turystyka w rejonach Polarnych

C11, C12 - (2) Regiony turystyczne Polski - walory i atrakcje turystyczne

C13, C14 - (2) Analiza krajowego ruchu turystycznego. Studium przypadku - regiony turystyczne Polski – rozmieszczenie walorów turystycznych, realizowane formy turystyki, szlaki turystyki, perspektywy rozwoju

C15 - (1) Kolokwium sprawdzające.

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Studium przypadków

F2. Prezentacja referatów

P1. Egzamin pisemny

P2. Egzamin praktyczny – studium przypadku do samodzielnej interpretacji

PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

dr hab. Piotr Pachura Prof. P.Cz

dr inż. Marzena Liliana Pytel-Kopczyńska

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Cabaj W., Kruczek Z., 2007. Podstawy geografii turystycznej. Proksenia. Kraków.

2. Jędrusik M., Makowski J., Plit F. 2010. Geografia turystyczna świata. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

3. Kruczek Z., Sacha., 1999. Geografia atrakcji turystycznych Polski. Proksenia. Kraków.

4. Kruczek Z., Sacha S., 1999 i wydania późniejsze. Europa zarys geografii turystycznej. Proksenia. Kraków.

5. Kruczek Z., Sacha S., 1999 i wydania późniejsze.. Kraje pozaeuropejskie zarys geografii turystycznej. Proksenia. Kraków.

6. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008. Geografia turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

7. Warszyńska J. (red), 2000. Geografia turystyczna świata cz. 1 i 2. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

8. Encyklopedia. Geografia turystyczna świata. 2001. Wydawnictwo Kluszczyński.

Uzupełniająca:

1. Naumowicz K., 2002, Regionalizacja turystyczna Polski. Regiony turystyczne, Piła

2. Kruczek Z., Zmyślony P., 2010, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków

3. Wielki atlas świata. 2010. Wydawnictwo Demart.

4. Wielki satelitarny atlas świata. 2005. Wydawnictwa Naukowe PWN.

Uwagi:

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

Efekt 1

(ndst) Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu terminologii stosowanej w turystyce i rekreacji; (dst) Student potrafi określić zagadnienia podstawowe z zakresu terminologii stosowanej w turystyce i rekreacji; (db) Student ma podstawową wiedzę z zakresu terminologii stosowanej w turystyce i rekreacji, jak również rozumie jej źródła i zastosowanie na poziomie rozszerzonym; (bdb) Student ma podstawową wiedzę z zakresu terminologii stosowanej w turystyce i rekreacji, rozumie jej źródła i zastosowanie na poziomie rozszerzonym. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę poszczególnych cech specyficznych.

Efekt 2

(ndst) Student nie ma podstawowej wiedzy na temat zróżnicowania stanów i trendów występujących na rynkach turystycznych; (dst) Student potrafi określić podstawowe zagadnienia z zakresu trendów występujących na rynkach turystycznych kraju i świata; (db) Student ma wiedzę na temat zróżnicowania stanów i trendów występujących na rynkach turystycznych kraju i świata; (bdb) Student zna zróżnicowania stanów i trendów

występujących na rynkach turystycznych kraju i świata. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę poszczególnych cech specyficznych

Efekt 3

(ndst) Student nie zna mechanizmów i zasad funkcjonowania oraz znaczenia kulturotwórczej działalności człowieka; (dst) Student zna w sposób ogólny mechanizm funkcjonowania kulturotwórczej działalności człowieka; (db) Student ma podstawową wiedzę o mechanizmie i zasadach funkcjonowania

oraz znaczenia kulturotwórczej działalności człowieka; (bdb) Student ma wiedzę o mechanizmie i zasadach funkcjonowania oraz znaczenia kulturotwórczej działalności człowieka. Potrafi dokonać krytycznej analizy poszczególnych zasad.

Efekt 4

(ndst) Student nie umie wymienić przebiegu procesów zachodzących w środowisku geograficznym i na współczesnych rynkach turystycznych; (dst) Student potrafi wymienić uwarunkowania przebiegu procesów

zachodzących w środowisku geograficznym i na współczesnych rynkach turystycznych; (db) Student ma wiedzę na temat uwarunkowań przebiegu procesów zachodzących w środowisku geograficznym i na współczesnych rynkach turystycznych; (bdb) Student ma wiedzę na temat uwarunkowań

przebiegu procesów zachodzących w środowisku geograficznym i na współczesnych rynkach turystycznych. Potrafi je wymienić, scharakteryzować i poddać krytycznej analizie.

Efekt 5

(ndst) Student nie posiada umiejętności rozumienia i analizowania

zjawisk społeczno-ekonomicznych w obszarze gospodarki turystycznej; (dst) Student posiada ogólną umiejętność rozumienia analizowania zjawisk społeczno-ekonomicznych w obszarze gospodarki turystycznej; (db) Student posiada umiejętność rozumienia, analizowania i oceny zjawisk społeczno-ekonomicznych w obszarze gospodarki turystycznej; (bdb) Student posiada umiejętność rozumienia, analizowania i oceny zjawisk społeczno-ekonomicznych w obszarze gospodarki turystycznej. Potrafi je wymienić, scharakteryzować i poddać krytycznej analizie

Efekt 6

(ndst) Student nie posiada umiejętności rozwiązywania problemów

analizowania i wnioskowania problemów badawczych z zakresu geografii turystycznej; (dst) Student posiada umiejętność wskazania problemów w zakresie geografii turystycznej wynikające ze specyfiki funkcjonowania sektora turystyki w gospodarce rynkowej; (db) Student posiada umiejętność rozwiązywania bieżących problemów badawczych z zakresu geografii turystycznej; (bdb) Student posiada pogłębione umiejętności rozwiązywania bieżących i strategicznych problemów badawczych z zakresu geografii turystycznej. Potrafi je wymienić, scharakteryzować i poddać krytycznej analizie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)