Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krajoznawstwo E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-TR-D1-K-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krajoznawstwo E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek, Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek, Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zelga-Szmidla
Prowadzący grup: Katarzyna Rozpondek, Anna Zelga-Szmidla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1 Zapoznanie studentów z typami krajobrazów i wskazanie antropogenicznego oddziaływania na krajobrazy

C2 Przedstawienie studentom pojęć z zakresu krajoznawstwa

C3 Ukazanie ewolucji krajoznawstwa i jego roli we współczesnym świecie

C4 Popularyzowanie idei i wartości krajoznawstwa w Polsce

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.Student posiada ogólną wiedzę z zakresu geografii Polski

2.Student posiada ogólną wiedzę na temat walorów krajoznawczych

3.Student posiada wiedzę dotyczącą najnowszych tendencji w ruchu krajoznawczym

4.Posiada podstawowe umiejętności poszukiwania i gromadzenia informacji

Pełny opis:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1 Student zna terminologie z zakresu krajoznawstwa i turystyki

EK2 Student zna i umie interpretować podstawowe akty prawne z zakresu krajoznawstwa

EK 3 Posiada wiedzę na temat walorów krajoznawczych poszczególnych regionów Polski

EK 4 Student ma świadomość zagrożeń wynikających z antropogenicznej ingerencji człowieka w środowisko

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – WYKŁADY

W 1 - (2) Wprowadzenie do tematyki wykładów- przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu krajoznawstwa.

W 2 - (2) Krajobraz, elementy krajobrazu. Znaczenie krajobrazu jako zasobu w gospodarce przestrzennej

W 3 - (2) Rozwój krajoznawstwa w Polsce

W 4 - (2) Podstawowe akty prawne z zakresu krajoznawstwa Kongresy Krajoznawcze.

W 5 - (2) Rola krajoznawstwa we współczesnym społeczeństwie

W 6 - (2) Metody i środki stosowane w krajoznawstwie

W7 - (2) Formy i kierunki działalności krajoznawczej

W8- Inwentaryzacja krajoznawcza

W9 - (2) Krajoznawstwo turystyczne

W10, W11 - (4) Walory i atrakcje krajoznawcze na obszarze Polski i ich znaczenie dla turystyki

W12 - (2) Regionalizm krajoznawczy

W13, W14 - (4) Metody i środki popularyzacji krajoznawstwa i wiedzy krajoznawczej.

W15 - (2) Ochrona przyrody a krajoznawstwo i turystyka. Obszary chronione w planowaniu przestrzennym.

Forma zajęć – ĆWICZENIA

C1 - (1) Zapoznanie studentów z tematyką ćwiczeń, przedstawienie kryteriów oceniania.

C2 - (1) Metodyka organizowania i programowania krajoznawstwa turystycznego

C3 - (1) Interpretacja podstawowych aktów prawnych z zakresu krajoznawstwa

C4,C5, C6, C7 - (4) Popularne szlaki i trasy turystyczne w Polsce .

C8 - (1) Pojęcie dziedzictwa kulturowego.

Polskie obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

C 9, C 10, C11 - (3) Przygotowanie programu wycieczki turystyczno-krajoznawczej w wybranym regionie.

C12, C13 - (2) Ochrona wartości przyrodniczych a rozwój turystyki

C14 - (1) Kolokwium

C 15 - (1) poprawa, wpisy 1

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki, monografie i skrypty

2. Prezentacja wykładów i ćwiczeń w programie Power Point

3. Akty prawne

4. Mapy

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1 Kolokwium podsumowujące

P2 Referat

P3 Egzamin z umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Z. Kruczek, A. Kurek, M. Nowacki, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka Proksenia, Kraków 2010

• G. Bieńczyk, Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, 2003

• Z. Kruczek, Metodyka Krajoznawstwa , Proksenia, Kraków 2000

Literatura uzupełniająca

• W. Cabaj, Z. Kruczek, Podstawy geografii turystycznej, Proksenia Kraków 2009

• Z.Kruczek , Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, Kraków, 2010

PROWADZĄCY PRZEDMIOT

dr Agnieszka Ociepa-Kubicka

Uwagi:

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

Efekt 1

(ndst) Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu krajoznawstwa; (dst) Student zna tylko pojedyncze terminy z zakresu krajoznawstwa; (db) Student zna większość pojęć związanych z krajoznawstwem; (bdb) Student zna prawidłowa terminologię z zakresu krajoznawstwa

Efekt 2

(ndst) Student nie zna podstawowych aktów prawnych; (dst) Student wymienia kilka aktów prawnych, nie potrafi ich interpretować; (db) Student zna akty prawne jednak nie wszystkie prawidłowo interpretuje; (bdb) Student zna akty prawne związane z krajoznawstwem oraz dokonuje prawidłowo ich interpretacji

Efekt 3

(ndst) Student nie posiada wiedzy na temat walorów krajoznawczych regionów Polski; (dst) Student posiada wiedzę na temat regionów Polski jednak nie potrafi prawidłowo przedstawić ich walorów krajoznawczych; (db) Student posiada wiedzę na temat walorów krajoznawczych wybranych regionów Polski; (bdb) Student posiada wiedzę na temat walorów krajoznawczych wszystkich regionów Polski

Efekt 4

(ndst) Student nie ma świadomości zagrożeń wynikających z ingerencji człowieka w środowisko naturalne; (dst) Student ma świadomość pewnych zagrożeń wynikających z ingerencji człowieka w środowisko naturalne; (db) Student ma świadomość zagrożeń wynikających z ingerencji człowieka w środowisko naturalne ale nie potrafi podać wyczerpującej ilości przykładów; (bdb) Student ma świadomość wszystkich zagrożeń wynikających z ingerencji człowieka w środowisko naturalne popiera to licznymi przykładami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)