Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika czasu wolnego E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-TR-D1-PCW-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika czasu wolnego E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1.Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu pedagogiki czasu wolnego

C2. Kształtowanie wśród studentów umiejętności dotyczących organizacji czasu wolnego

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii, turystyki, rekreacji oraz czasu wolnego

2.Student rozumie i analizuje zjawiska społeczne

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Pięta J. Pedagogika czasu wolnego, Almamer, WSzE, Warszawa, 2008

2. Siwiński W., Pedagogika Czasu Wolnego. AWF, Poznań 2002

3. Kwilecka M., Bezpośrednie funkcje rekreacji, Wyd. AlmaMer, Warszawa 2006

4. Kędzior J., Wawrzak-Chodaczek M., Czas wolny w różnych jego aspektach, Wrocław 2000

5. Mroczkowska D., Czas wolny: refleksje dylematy, perspektywy, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Jodłowska B., Pedagogika czasu wolnego – utopia czy konieczność, Kraków 2002

2. Truszkowska-Wojtkowiak M., Fenome

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student posiada wiedzę o zjawisku czasu wolnego, uwarunkowaniach i czynnikach wpływających na organizację czasu wolnego

EU 2-Student posiada wiedzę dotyczącą roli środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym

EU 3-Student dokonuje analizy wzorów zachowań wolno czasowych człowieka i zagrożenia związane z pojęciem czasu wolnego

EU 4- Student potrafi dokonać analizy budżetu czasu wolnego i form jego wykorzystania

EU 5-Student potrafi wykorzystać metody i formy do racjonalnego spędzania czasu wolnego EU 6 - Student jest świadomy potrzeby samowychowania w zakresie efektywnego wykorzystania czasu wolnego i upowszechniania kultury czasu wolnego w środowisku społecznym

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Przygotowanie prezentacji na podstawie literatury przedmiotu

F2. Prezentacja multimedialna pracy na zajęciach w oparciu o podręczniki i artykuły naukowe

P1. Ocena za aktywność w dyskusji

P2. Pisemny test zaliczeniowy

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

EU 1

(ndst) Student legitymuje się brakiem wystarczającej wiedzy i umiejętnością wyjaśnienia pojęcia czasu wolnego i czynników warunkujących efektywne jego wykorzystanie; (dst) Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu znajomości elementów składowych czasu wolnego oraz środowiskowych i kulturowych czynników warunkujących efektywne jego wykorzystanie; (db) Student posiada dobrą wiedzę z zakresu znajomości pojęcia czasu wolnego, potrafi typologizować definicje czasu wolnego, zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego oraz środowiskowe i kulturowe determinanty jego właściwej organizacji; (bdb) Student ma ugruntowaną i bardzo dobrą wiedzę z zakresu znajomości pojęcia czasu wolnego, umiejętności dotyczące rozpoznania i przeanalizowania zjawisk w sferze czasu wolnego oraz środowiskowych i kulturowych uwarunkowań jego właściwej organizacji

EU 2

(ndst) Student nie ma elementarnej wiedzy o środowiskach wychowawczych i ich roli w procesie wychowania i socjalizacji; (dst) Student słabo interpretuje procesy zachodzące w środowisku życia człowieka i słabo rozumie ich rolę w procesie wychowania (db) Student ma dobrą wiedzę o środowiskach wychowawczych więziach społecznych, czynnikach środowiska warunkujących; (bdb) Student ma bardzo dobrą wiedzę o środowiskach wychowawczych więziach społecznych, czynnikach środowiska socjalizacji w czasie wolnym społeczne funkcjonowanie i rozwój człowieka warunkujących społeczne funkcjonowanie i rozwój człowieka, prezentacja multimedialna i aktywność w dyskusji

EU 3

(ndst) Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania ludzkich zachowań; (dst) Student słabo potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych; (db) Student potrafi dobrze przeanalizować wzory zachowań człowieka w czasie wolnym, warunkiem zaliczenia tego modułu jest zaliczenie prezentacji multimedialnej; (bdb) Student wykazuje wysoki stopień kompetencji i umiejętności analizy determinant zachowań ludzkich, prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych

EU 4

(ndst) Student wykazuje umiejętność opanowania i wykonania w stopniu podstawowym analizy budżetu czasu wolnego i form jego wykorzystania; (dst) Student tworzy w stopniu dostatecznym plan analizy budżetu czasu wolnego i i prezentuje wiedzę z zakresu znajomości form jego wykorzystania; (db) Student w dobrym stopniu dokonuje analizy i planowania budżetu czasu wolnego, zna koncepcje efektywnego spożytkowania go; (bdb) Student potrafi w wysokim stopniu samodzielnie wykonać i zaprezentować na forum grupy własny projekt zagospodarowania czasu wolnego i przeanalizować formy jego wykorzystania

EU 5

(ndst) Student zna w stopniu dopuszczającym formy pożytecznego spędzania przez człowieka czasu wolnego; (dst) Student nie potrafi samodzielnie wykonać projektu w zakresie efektywnego; Student opanował w stopniu dostatecznym formy pożytecznego spędzania czasu wolnego i umiejętność organizowania czasu wolnego, wykazuje dostateczne zrozumienie; (db) Student w dobrym stopniu zna metody stosowane w pedagogice do racjonalnego spędzania czasu wolnego oraz potrafi zaprojektować zorganizowanie czasu wolnego, dobrze zna zagrożenia (bdb) Student opanował bardzo dobrą umiejętność analizy form spędzania czasu wolnego, wykazuje się wysoką znajomością motywów do pożytecznego spędzania czasu wolnego oraz umiejętnością spożytkowania czasu wolnego

EU 6

(ndst) W stopniu dopuszczającym student wykazuje skłonność do samowychowania i samokształcenia w zakresie efektywnego wykorzystania czasu wolnego i w niewielkim stopniu jest świadom potrzeby upowszechniania kultury czasu wolnego w środowisku społecznym; (dst) Student w stopniu dostatecznym student jest skłonny do samowychowania i samokształcenia w związku z pożądanym i efektywnym wykorzystaniem czasu wolnego, ma dostateczną świadomość potrzeby upowszechniania kultury czasu wolnego w środowisku społecznym; (db) Student dobrze rozumie i wykazuje chęć do samowychowania i samokształcenia w zakresie efektywnego wykorzystania czasu wolnego, towarzyszy mu dobra świadomość upowszechniania kultury czasu wolnego w środowisku społecznym; (bdb) Student w wysokim stopniu przejawia skłonność do samowychowania i samokształcenia w zakresie efektywnego wykorzystania czasu wolnego, wykazuje bardzo dobrą świadomość potrzeby upowszechniania kultury czasu wolnego w środowisku społecznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu pedagogiki czasu wolnego

C2. Kształtowanie wśród studentów umiejętności dotyczących organizacji czasu wolnego

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii, turystyki, rekreacji oraz czasu wolnego

2.Student rozumie i analizuje zjawiska społeczne

Pełny opis:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1- Posiada wiedzę o zjawisku czasu wolnego, uwarunkowaniach i czynnikach wpływających na organizację czasu wolnego

EK 2-Student posiada wiedzę dotyczącą roli środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym

EK 3-Student dokonuje analizy wzorów zachowań wolno czasowych człowieka i zagrożenia związane z pojęciem czasu wolnego

EK 4- Student potrafi dokonać analizy budżetu czasu wolnego i form jego wykorzystania

EK 5-Student potrafi wykorzystać metody i formy do racjonalnego spędzania czasu wolnego

EK 6 - Student jest świadomy potrzeby samowychowania w zakresie efektywnego wykorzystania czasu wolnego i upowszechniania kultury czasu wolnego w środowisku społecznym

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – WYKŁADY 15 godzin

W 1 - (1) Miejsce pedagogiki czasu wolnego wśród nauk pedagogicznych

W 2 - (1) Ustalenia terminologiczne w definiowaniu czasu wolnego

W 3 - (1) Funkcje wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze czasu wolnego

W 4 - (1) Rola środowisk wychowawczych w procesie wychowania w czasie wolnym

W 5 - (1) Wychowanie do czasu wolnego jako forma kształtowania osobowości

W 6 - (1) Ewolucja systemu wartości i postaw wobec zajęć w czasie wolnym

W 7 - (1) Poznawcza koncepcja osobowości. Koncepcja samowychowania

W8 - (1) Problemy wychowania do turystyki i rekreacji

W9 - (1) Czynniki warunkujące zaangażowanie człowieka do spędzania czasu wolnego. Znaczenie zdrowotne odpoczynku

W 10 - (1) Charakterystyka zachowania człowieka w czasie wolnym. Wpływ rekreacji na stany emocjonalne i samopoczucie. Zagospodarowanie czasu wolnego

W 11 - (1) Współczesne formy pożytecznego spędzania czasu wolnego: turystyka, sport, filharmonia, teatr, kino, muzeum

W 12 - (1) Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy

W 13 - (1) Psychologiczne bariery organizacji aktywności rekreacyjnej. Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego (agresja, przemoc, subkultury, sekty, blokowiska)

W 14 - (1) Negatywne konsekwencje uzależnień od technologii informacyjnych (telewizja, gry komputerowe, Internet). Zagrożenia cyberprzestrzeni: psychiczne, moralne, społeczne)

W 15 - (1) Zapobieganie przejawom niewłaściwego spędzania czasu wolnego

Forma zajęć – ĆWICZENIA 30 godzin

C 1 - (2) Omówienie organizacji ćwiczeń. Istota pedagogiki czasu wolnego i rekreacji w czasie wolnym

C 2 - (2) Definiowanie podstawowych pojęć czasu wolnego

C 3 - (2) Cele i funkcje czasu wolnego oraz jego składowe

C 4 - (2) Środowiskowe i kulturowe uwarunkowania wykorzystania czasu wolnego

C 5 - (3) Wychowanie do czasu wolnego a wychowanie zdrowotne

C 6 - (4) Budżet czasu wolnego. Czynniki warunkujące zachowania wolno czasowe. Diagnoza form zagospodarowania budżetu czasu wolnego

C 7 - (3) Wzory i formy spędzania czasu wolnego najczęściej praktykowane

C 8 - (3) Instytucje kształtowania wzorców zachowań wolno czasowych

C 9 - (2) Bariery w podejmowaniu aktywności wolno czasowej

C 10 - (2) Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego

C 11 - (3) Rola imprez turystycznych i rekreacyjnych w budżecie czasu wolnego człowieka. Podziały i rodzaje imprez rekreacyjnych

C 12 - (2) Zaliczenie ćwiczeń

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i publikacje naukowe

2. Sprzęt audiowizualny, rzutnik

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Przygotowanie prezentacji na podstawie literatury przedmiotu

F2. Prezentacja multimedialna pracy na zajęciach w oparciu o podręczniki i artykuły naukowe

P1. Ocena za aktywność w dyskusji

P2. Pisemny test zaliczeniowy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pięta J. Pedagogika czasu wolnego, Almamer, WSzE, Warszawa, 2008

2. Siwiński W., Pedagogika Czasu Wolnego. AWF, Poznań 2002

3. Kwilecka M., Bezpośrednie funkcje rekreacji, Wyd. AlmaMer, Warszawa 2006

4. Kędzior J., Wawrzak-Chodaczek M., Czas wolny w różnych jego aspektach, Wrocław 2000

5. Mroczkowska D., Czas wolny: refleksje dylematy, perspektywy, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Jodłowska B., Pedagogika czasu wolnego – utopia czy konieczność, Kraków 2002

2. Truszkowska-Wojtkowiak M., Fenomen czasu wolnego, Gdańsk 2012

8. PROWADZĄCY PRZEDMIOT

1. dr Joanna Gajda

Uwagi:

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

Efekt 1

(ndst) Student legitymuje się brakiem wystarczającej wiedzy i umiejętnością wyjaśnienia pojęcia czasu wolnego i czynników warunkujących efektywne jego wykorzystanie; (dst) Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu znajomości elementów składowych czasu wolnego oraz środowiskowych i kulturowych czynników warunkujących efektywne jego wykorzystanie; (db) Student posiada dobrą wiedzę z zakresu znajomości pojęcia czasu wolnego, potrafi typologizować definicje czasu wolnego, zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego oraz środowiskowe i kulturowe determinanty jego właściwej organizacji; (bdb) Student ma ugruntowaną i bardzo dobrą wiedzę z zakresu znajomości pojęcia czasu wolnego, umiejętności dotyczące rozpoznania i przeanalizowania zjawisk w sferze czasu wolnego oraz środowiskowych i kulturowych uwarunkowań jego właściwej organizacji

Efekt 2

(ndst) Student nie ma elementarnej wiedzy o środowiskach wychowawczych i ich roli w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym; (dst) Student słabo interpretuje procesy zachodzące w środowisku życia człowieka i słabo rozumie ich rolę w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym; (db) Student ma dobrą wiedzę o środowiskach wychowawczych więziach społecznych, czynnikach środowiska warunkujących społeczne funkcjonowanie i rozwój człowieka; (bdb) Student ma bardzo dobrą wiedzę o środowiskach wychowawczych więziach społecznych, czynnikach środowiska warunkujących

społeczne funkcjonowanie i rozwój człowieka, prezentacja multimedialna i aktywność w dyskusji

Efekt 3

(ndst) Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania ludzkich zachowań; (dst) Student słabo

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych; (db) Student potrafi dobrze przeanalizować wzory zachowań człowieka w czasie wolnym, warunkiem zaliczenia tego modułu jest zaliczenie prezentacji multimedialnej; (bdb) Student wykazuje wysoki stopień kompetencji i umiejętności analizy determinant zachowań ludzkich, prognozowania sytuacji oraz

analizowania strategii działań praktycznych

Efekt 4

(ndst) Student wykazuje umiejętność opanowania i wykonania w stopniu podstawowym analizy budżetu czasu wolnego i form jego wykorzystania; (dst) Student tworzy w stopniu dostatecznym plan analizy budżetu czasu wolnego i i prezentuje wiedzę z zakresu znajomości form jego wykorzystania; (db) Student w dobrym stopniu dokonuje analizy i planowania budżetu czasu wolnego, zna koncepcje efektywnego spożytkowania go; (bdb) Student potrafi w wysokim stopniu samodzielnie wykonać i zaprezentować na forum grupy własny projekt zagospodarowania czasu wolnego i przeanalizować formy jego wykorzystania

Efekt 5

(ndst) Student zna w stopniu dopuszczającym formy pożytecznego spędzania przez człowieka czasu wolnego. Student nie potrafi samodzielnie wykonać projektu w zakresie efektywnego spożytkowania czasu wolnego, w minimalnym stopniu potrafi wymienić zagrożenia wynikające z niewłaściwego wypełniania czasu wolnego; (dst) Student opanował w stopniu dostatecznym formy pożytecznego spędzania czasu wolnego i umiejętność organizowania czasu wolnego, wykazuje dostateczne zrozumienie oznak płynących z nieprawidłowego gospodarowania czasem wolnym i wykazał się dostateczną wiedzą w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z nieprawidłowego spędzania czasu wolnego; (db) Student w dobrym stopniu zna metody stosowane w pedagogice do racjonalnego spędzania czasu wolnego oraz potrafi zaprojektować zorganizowanie czasu wolnego, dobrze zna zagrożenia wynikające z nieprawidłowego gospodarowania czasu wolnego, dobrze potrafi zapobiec przejawom niewłaściwego spędzania czasu wolnego; (bdb) Student opanował bardzo dobrą umiejętność analizy form spędzania czasu wolnego, wykazuje się wysoką znajomością motywów do pożytecznego spędzania czasu wolnego oraz umiejętnością przygotowania człowieka do aktywnego i samodzielnego wypełniania czasu wolnego, różnorodną działalnością rekreacyjną, wskazuje na zagrożenia i oznaki płynące z nieprawidłowego gospodarowania czasem wolnym oraz potrafi zapobiec przejawom nieprawidłowego spędzania czasu wolnego

Efekt 6

(ndst) W stopniu dopuszczającym student wykazuje skłonność do samowychowania i samokształcenia w zakresie efektywnego wykorzystania czasu wolnego i w niewielkim stopniu jest świadom potrzeby upowszechniania kultury czasu wolnego w środowisku społecznym; (dst) W stopniu dostatecznym student jest skłonny do samowychowania i samokształcenia w związku z pożądanym i efektywnym wykorzystaniem czasu wolnego, ma dostateczną świadomość potrzeby upowszechniania kultury czasu wolnego w środowisku społecznym; (db) Student dobrze rozumie i wykazuje chęć do samowychowania i samokształcenia w zakresie efektywnego wykorzystania czasu wolnego, towarzyszy mu dobra świadomość upowszechniania kultury czasu wolnego w środowisku społecznym; (bdb) Student w wysokim stopniu przejawia skłonność do samowychowania i samokształcenia w zakresie efektywnego wykorzystania czasu wolnego, wykazuje bardzo dobrą świadomość potrzeby upowszechniania kultury czasu wolnego w środowisku społecznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1.Opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu pedagogiki czasu wolnego

C2. Kształtowanie wśród studentów umiejętności dotyczących organizacji czasu wolnego

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii, turystyki, rekreacji oraz czasu wolnego

2.Student rozumie i analizuje zjawiska społeczne

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Pięta J. Pedagogika czasu wolnego, Almamer, WSzE, Warszawa, 2008

2. Siwiński W., Pedagogika Czasu Wolnego. AWF, Poznań 2002

3. Kwilecka M., Bezpośrednie funkcje rekreacji, Wyd. AlmaMer, Warszawa 2006

4. Kędzior J., Wawrzak-Chodaczek M., Czas wolny w różnych jego aspektach, Wrocław 2000

5. Mroczkowska D., Czas wolny: refleksje dylematy, perspektywy, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Jodłowska B., Pedagogika czasu wolnego – utopia czy konieczność, Kraków 2002

2. Truszkowska-Wojtkowiak M., Fenomen czasu wolnego, Gdańsk 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)