Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-TR-D1-PRAW-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Przyswojenie przez studenta podstawowych pojęć z zakresu prawa.

C2. Wykształcenie u studenta umiejętności stosowania prawa w działalności turystycznej i rekreacyjnej.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student zna źródła prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat gałęzi prawa.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W 1- Omówienie źródeł prawa. Zaprezentowanie pojęcia przepis prawny a norma prawna. Omówienie elementów wykładni prawa 1h

W 2- Podstawy prawa cywilnego. Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej, jednostki nie posiadającej osobowości prawnej. 1h

W 3-Omówienie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych 1h

W 4 - Organy administracji rządowej. Organy samorządu terytorialnego. 1h

W 5 –Źródła prawa administracyjnego. Akt administracyjny i decyzja administracyjna. Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym. 2h

W 6- Obowiązki administracyjne związane z: podróżowaniem, podejmowaniem działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji, zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom turystyki i rekreacji. 2h

W 7- Działalność gospodarcza i zawodowa- pojęcie. 1h

W 8-. Pojecie przedsiębiorców i ich rejestracja. 1h

W 9- Umowy o świadczenie usług turystycznych i rekreacyjnych.2h

W 10- Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów turystyki.2h

W 11- Ochrona konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych.1h

C 1- Zasady interpretacji przepisów prawa. Rola i źródła orzecznictwa sądowego. 2h

C 2-- Przyporządkowywanie podstawy prawnej i orzecznictwa do stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego.2h

C 3- Przyporządkowywanie podstawy prawnej i orzecznictwa do stanów faktycznych z zakresu prawa administracyjnego.2h

C 4- Przyporządkowywanie podstawy prawnej i orzecznictwa do stanów faktycznych z zakresu prawa gospodarczego.2h

C 5- Samodzielne opracowywanie projektów wniosków o rejestrację przedsiębiorcy, który świadczy usługi turystyczne i rekreacyjne.2h

C 6- Samodzielne opracowywanie rozwiązań kazusów dotyczących odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej organizatorów turystyki.3h

C 7- Prezentacja opracowanych projektów.2h

Efekty uczenia się:

EK 1- Student charakteryzuje poszczególne czynności prawne, podmioty i przedmioty stosunków prawnych.

EK 2- Student opisuje główne zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia usług turystycznych i rekreacyjnych.

EK 3- Student zna zasady odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów turystyki.

EK 4- Student rozpoznaje podmioty administracji rządowej i samorządowej oraz ich kompetencje.

EK 5 – Student zna regulacje prawne ochrony konsumenta usług turystycznych i rekreacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Przygotowanie przeglądu orzecznictwa.

P1. Prezentacja opracowanych kazusów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda, Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)