Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie kadrami w turystyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-TR-D1-ZKwT-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kadrami w turystyce
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych i aktualnych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi, praktycznymi i nowoczesnymi aspektami oraz narzędziami zarządzania zasobami ludzkimi w turystyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat ewolucji funkcji personalnej, pojęć i celów zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

4. Student potrafi opracować system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze.

5. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym , selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach turystycznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, Warszawa 2008.

2. Raciborski J., Prawo turystyczne, LexisNexis, Warszawa 2001.

3. Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, AE, Poznań 1997.

Literatura uzupełniająca:

1.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.

2. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 2000.

3. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

4. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.

5. McKenna E., Beech E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, GB i spółka, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej na temat zarządzania personelem w sektorze turystycznym do opisu i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji turystycznej.

EU 2- Student wymienia metody, techniki oraz instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym.

EU 3 – Student posiada umiejętność obserwacji przebiegu procesu kadrowego w przedsiębiorstwach turystycznych.

EU 4 – Student analizuje posiadaną wiedzę oraz ma umiejętność spostrzegania i obserwacji efektywności realizacji procesu kadrowego w przedsiębiorstwach turystycznych.

EU 5 – Student posiada umiejętność wykorzystania poznanych sposobów kierowania personelem do analizowania i konstruowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania przygotowywane w ramach zajęć.

F2. Referat teoretyczny i prezentacja wybranych tematów z zarządzania zasobami ludzkimi w Power Point .

P1. Przygotowanie przykładu przebiegu procesu kadrowego w wybranej firmie.

P2. Kolokwium zaliczeniowe w formie testu.

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

EU 1

(ndst) Student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej na temat zarządzania personelem do opisu i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji turystycznej; (dst) Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej na temat zarządzania personelem do opisu i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji turystycznej; (db) Student nie tylko potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu zarządzania personelem i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji; (bdb) Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania zarządzania personelem oraz przebiegu procesu kadrowego w organizacji turystycznej

EU 2

(ndst) Student nie zna metod i narzędzi, w tym technik zarządzania zasobami ludzkimi; (dst) Student potrafi wymienić metody i narzędzia, techniki tworzenia modelu zarządzania zasobami ludzkimi; (db)Student nie tylko potrafi wymienić metody i narzędzia, w tym techniki tworzenia modeli zarządzania zasobami ludzkimi, posiada także umiejętność ich charakterystyki; (bdb) Student nie tylko potrafi wymienić metody i narzędzia, w tym techniki tworzenia modeli zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, ale także posiada umiejętność ich charakterystyki, pogłębionej i wzbogaconej o dobór elementów kompetencji kadrowych

EU 3

(ndst) Student nie posiada wiedzy oraz umiejętności obserwacji przebiegu procesu kadrowego; (dst) Student posiada wiedzę oraz umiejętność dostrzegania i obserwacji realizacji etapów procesu kadrowego, jednak nie umie dokonać opisu tych etapów, ograniczając się do ich wymieniania; (db) Student nie tylko posiada wiedzę oraz umiejętność dostrzegania i obserwacji przebiegu procesu kadrowego w organizacji, ale potrafi także dokonać teoretycznej charakterystyki jego etapów; (bdb) Student posiada wiedzę oraz umiejętności dostrzegania, obserwacji przebiegu procesu kadrowego w organizacji. pogłębionej i wzbogaconej o wyjaśnianie wzajemnych relacji między poszczególnymi etapami.

EU 4

(ndst) Student nie potrafi dokonać analizy i oceny efektywności realizacji etapów procesu kadrowego nie analizuje nowych metod zarządzania zasobami ludzkimi, nie proponuje, w tym zakresie odpowiednich rozstrzygnięć; (dst) Student poprawnie wykorzystuje poznane na zajęciach narzędzia i metody tworzenia modeli zarządzania zasobami ludzkimi - prezentując jednak ich efekty bez umiejętności ich rzetelnego opisu i oceny; (db) Student poprawnie wykorzystuje poznane na zajęciach narzędzia tworzenia modeli zarządzania zasobami ludzkimi, wykazując jednocześnie umiejętności ich rzetelnego opisu i oceny. (bdb) Student potrafi analizować, prezentować i dyskutować na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, poprawnie analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozwiązania

EU 5

(ndst) Student nie posiada umiejętności wykorzystania poznanych sposobów kierowania personelem, nie analizuje i nie potrafi konstruować systemu zzl w przedsiębiorstwach turystycznych; (dst) Student poprawnie wykorzystuje poznane sposoby kierowania personelem, nie potrafi jednak konstruować systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym; (db) Student poprawnie wykorzystuje poznane na zajęciach sposoby kierowania personelem, wykazując jednocześnie umiejętność analizy i metody konstruowania systemu zzl w przedsiębiorstwie turystycznym; (bdb) Student potrafi analizować, prezentować i dyskutować na temat sposobów kierowania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji turystycznej, poprawnie analizuje proponowane rozwiązania i konstruuje system zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych i aktualnych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi, praktycznymi i nowoczesnymi aspektami oraz narzędziami zarządzania zasobami ludzkimi w turystyce.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat ewolucji funkcji personalnej, pojęć i celów zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym .

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

4. Student potrafi opracować system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu

o indywidualne potrzeby pracownicze.

5. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym , selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach turystycznych.

Pełny opis:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1- Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej na temat zarządzania personelem w sektorze turystycznym do opisu i analizowania przebiegu procesu

kadrowego w organizacji turystycznej.

EK 2- Student wymienia metody, techniki oraz instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym .

EK 3 – Student posiada umiejętność obserwacji przebiegu procesu kadrowego w przedsiębiorstwach turystycznych.

EK 4 – Student analizuje posiadaną wiedzę oraz ma umiejętność spostrzegania i obserwacji efektywności realizacji procesu kadrowego w przedsiębiorstwach turystycznych.

EK 5 – Student posiada umiejętność wykorzystania poznanych sposobów kierowania personelem do analizowania i konstruowania systemu zarządzania zasobami ludzkimi

w przedsiębiorstwach turystycznych.

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – WYKŁADY 15 godzin

W 1 - (1) Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym. Adresaci działań i ich potrzeby.

W 2 - (1) Sektor turystyczny jako ważny obszar zzl;

W 3 - (1) Rynek pracy w turystyce i rekreacji.

W 4 - (1) Proces rekrutacji w przedsiębiorstwach turystycznych.

W 5 - (1) Strategie i polityka personalna w turystyce i rekreacji

W 6 - (1) Wymogi kompetencyjne do branży turystycznej.

W 7 - (1) Techniki i etapy procesu selekcji potencjalnych pracowników branży turystycznej

W 8 - (1) Etapy procesu selekcji potencjalnych pracowników branży turystycznej

W 9 - (1) Rozmowa kwalifikacyjna i AC w sektorze turystycznym

W 10 - (1) Opis i adaptacja do wybranego stanowiska pracy w turystyce

W 11 - (1) Szkolenia i doskonalenie zawodowe w sektorze turystycznym

W 12 - (1) Wynagrodzenia i możliwość awansu w branży turystycznej

W 13 - (1) Oceny pracownicze w turystyce, metody, techniki, kryteria.

W 14 - (1) Rotacje i zwolnienia pracownicze w sektorze turystycznym

W 15 - (1) Podsumowanie wykładów

Forma zajęć – ĆWICZENIA 15 godzin

C 1 - (1) Omówienie przebiegu i organizacji pracy na zajęciach. Omówienie zasad zaliczenia. Podanie literatury do przedmiotu oraz przedstawienie sposobu korzystania ze źródeł. Integracja grupowa - ćwiczenia

C 2 - (1) Omówienie pojęć: , istota i cele zzl, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie personelem, kierowanie, polityka personalna,

C 3 - (1) Turystyka jako sektor gospodarczy – dyskusja grupowa, przykłady.

C 4 - (1) Dyskusja grupowa – przygotowanie procesu rekrutacji w przedsiębiorstwach turystycznych;

C 5 - (1) Praca jako czynnik produkcji w sektorze gospodarczym, znane metody rekrutacji, pozyskiwania personelu, selekcji oraz rodzaje rozmów kwalifikacyjnych. Ćwiczenia w grupach.

C 6 - (1) Dyskusja grupowa. Diagnoza potrzeb personalnych, kompetencje pracownicze w turystyce.

C 7 - (1) Ćwiczenia w grupach. Profil kandydata, zasady tworzenia opisu stanowiska pracy. `

C 8 - (1) Wprowadzenie, adaptacja i szkolenie pracownicze na stanowisko pracy.

C 9 - (1) Dyskusja grupowa na podstawie wcześniej przygotowanych materiałów, na czym polega motywowanie pracowników (materialne i niematerialne).

C 10 - (1) System motywacyjny w turystyce.

C 11 - (1) Dyskusja grupowa na temat roli awansu w organizacji, realizacji ścieżki kariery zawodowej;

C 12 - (1) Rola, funkcje i znaczenie ocen pracowniczych w organizacji (prezentacja PP).

C 13 - (1) Pojęcia, funkcje i formy wynagrodzeń pracowniczych.

C 14 - (1) Sterowanie konfliktem interpersonalnym w organizacji.

C 15 - (1) Zwolnienia pracownicze – Outplacement. Podsumowanie ćwiczeń.

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki, czasopisma, publikacje naukowe, artykuły w czasopismach specjalistycznych.

2. Rzutnik na folie, projektor multimedialny (prezentacja Power Point), notebook.

3. Przykłady Case Study

4. Tablica, kreda, mazaki

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania przygotowywane w ramach zajęć.

F2. Referat teoretyczny i prezentacja wybranych tematów z zarządzania zasobami ludzkimi w Power Point .

P1. Przygotowanie przykładu przebiegu procesu kadrowego w wybranej firmie.

P2. Kolokwium zaliczeniowe w formie testu.

7. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, Warszawa 2008.

2. Raciborski J., Prawo turystyczne, LexisNexis, Warszawa 2001.

3. Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, AE, Poznań 1997.

Literatura uzupełniająca:

1.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.

2. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 2000.

3. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

4. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.

5. McKenna E., Beech E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, GB i spółka, Kraków 2006.

PROWADZĄCY PRZEDMIOT

1. dr Agata Przewoźna-Krzemińska

Uwagi:

FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

Efekt 1

(ndst) Student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej

na temat zarządzania personelem do opisu i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji turystycznej; (dst) Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej na temat zarządzania personelem do opisu i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji turystycznej; (db) Student nie tylko potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu zarządzania personelem i analizowania przebiegu procesu kadrowego w organizacji; (bdb) Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania zarządzania personelem oraz przebiegu procesu kadrowego w organizacji turystycznej

Efekt 2

(ndst) Student nie zna metod i narzędzi, w tym technik zarządzania zasobami ludzkimi; (dst) Student potrafi wymienić metody i narzędzia, techniki tworzenia modelu zarządzania zasobami ludzkimi; (db)Student nie tylko potrafi wymienić metody i narzędzia, w tym techniki tworzenia modeli zarządzania zasobami ludzkimi, posiada także umiejętność ich charakterystyki; (bdb) Student nie tylko potrafi wymienić metody i narzędzia, w tym techniki tworzenia modeli zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, ale także posiada umiejętność ich charakterystyki, pogłębionej i wzbogaconej o dobór elementów kompetencji kadrowych

Efekt 3

(ndst) Student nie posiada wiedzy oraz umiejętności obserwacji przebiegu procesu kadrowego; (db) Student posiada wiedzę oraz umiejętność dostrzegania i obserwacji realizacji etapów procesu kadrowego, jednak nie umie dokonać opisu tych etapów, ograniczając się do ich wymieniania; (db) Student nie tylko posiada wiedzę oraz umiejętność dostrzegania i obserwacji przebiegu procesu kadrowego w organizacji, ale potrafi także dokonać teoretycznej charakterystyki jego etapów; (bdb) Student posiada wiedzę oraz umiejętności dostrzegania, obserwacji przebiegu procesu kadrowego w organizacji. pogłębionej i wzbogaconej o wyjaśnianie wzajemnych relacji między poszczególnymi etapami.

Efekt 4

(ndst) Student nie potrafi dokonać analizy i oceny efektywności realizacji etapów procesu kadrowego nie analizuje nowych metod zarządzania zasobami ludzkimi, nie proponuje, w tym zakresie odpowiednich rozstrzygnięć; (dst) Student poprawnie wykorzystuje poznane na zajęciach narzędzia i metody tworzenia modeli zarządzania zasobami ludzkimi - prezentując jednak ich efekty bez umiejętności ich rzetelnego opisu i oceny; (db) Student poprawnie wykorzystuje poznane na zajęciach narzędzia tworzenia modeli zarządzania zasobami ludzkimi, wykazując jednocześnie umiejętności ich rzetelnego opisu i oceny; (bdb) Student potrafi analizować, prezentować i dyskutować na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, poprawnie analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje odpowiednie rozwiązania

Efekt 5

(ndst) Student nie posiada umiejętności wykorzystania poznanych sposobów kierowania personelem, nie analizuje i nie potrafi konstruować systemu zzl w przedsiębiorstwach turystycznych; (dst) Student poprawnie wykorzystuje poznane sposoby kierowania personelem, nie potrafi jednak konstruować systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie turystycznym; (db) Student poprawnie wykorzystuje poznane na zajęciach sposoby kierowania personelem, wykazując jednocześnie umiejętność analizy i metody konstruowania sytemu zzl w przedsiębiorstwie turystycznym; (bdb) Student potrafi analizować, prezentować i dyskutować na temat sposobów kierowania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji turystycznej, poprawnie analizuje proponowane rozwiązania i konstruuje system zarządzania zasobami ludzkimi

w przedsiębiorstwach turystycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zadros
Prowadzący grup: Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych i aktualnych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi, praktycznymi i nowoczesnymi aspektami oraz narzędziami zarządzania zasobami ludzkimi w turystyce.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę na temat ewolucji funkcji personalnej, pojęć i celów zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym.

2. Student zna metody, techniki oraz narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym.

3. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych.

4. Student potrafi opracować system zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o indywidualne potrzeby pracownicze.

5. Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną na temat zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym , selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących zarządzania zespołami pracowniczymi w organizacjach turystycznych.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin, Warszawa 2008.

2. Raciborski J., Prawo turystyczne, LexisNexis, Warszawa 2001.

3. Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, AE, Poznań 1997.

Literatura uzupełniająca:

1.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.

2. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 2000.

3. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

4. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.

5. McKenna E., Beech E., Zarządzanie zasobami ludzkimi, GB i spółka, Kraków 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)