Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza strategiczna firmy rodzinnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-AS-PiZMŚP-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza strategiczna firmy rodzinnej
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 6 PZMSP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Królik
Prowadzący grup: Ryszard Królik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie funkcjonowania firmy rodzinnej

C2. Przekazanie wiedzy z zakresu analizy strategicznej współczesnego przedsiębiorstwa

C3. Przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa i jego wpływie na proces konstruowania strategii

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego.

3. Student zna podstawowe informacje z zakresu analizy otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Pojęcie, cele analizy strategicznej przedsiębiorstwa.1h

2. Elementy składowe procesu analizy strategicznej firmy.1h

3. Misja i wizja przedsiębiorstwa rodzinnego.1h

4. Analiza otoczenia bliższego w kontekście założeń strategicznych.1h

5. Analiza makrootoczenia - metoda delficka i scenariuszowa.2h

6. Analiza SWOT – heurystyczna technika analityczna.2h

7. Analiza sektorowa.1h

8. Analiza pozycji konkurencyjnej metodą 5 sił M.E. Portera – analiza strukturalna sektora.2h

9. Schemat oceny atrakcyjności sektora. Ocena punktowa.1h

10. Bilans strategiczny zasobów przedsiębiorstwa.1h

11. Projektowanie strategii z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa rodzinnego.2h

ĆWICZENIA

1.Zajęcia organizacyjne, omówienie przewodnika po przedmiocie: cel, program zajęć oraz zasady zaliczania ćwiczeń. Omówienie zasad rozwiązywania studium przypadków i prezentowania wyników..2h

2. Omówienie i zaprezentowanie przykładowych wariantów analiz strategicznych na przykładzie analiz strategicznych wybranych Spółek notowanych na WGPW.2h

3. Zasady tworzenia misji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki firm rodzinnych. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja.2h

4. Analiza otoczenia bliższego w kontekście założeń strategicznych. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja.2h

5. Analiza makrootoczenia - metoda delficka i scenariuszowa. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja.2h

6-7.Analiza SWOT – heurystyczna technika analityczna. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja.4h

8. Analiza sektorowa. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja.2h

9. Analiza pozycji konkurencyjnej metodą 5 sił M.E. Portera – analiza strukturalna sektora. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja.2h

10. Schemat oceny atrakcyjności sektora. Ocena punktowa. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja.2h

11-12.Bilans strategiczny zasobów przedsiębiorstwa. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja.4h

13-14. Projektowanie strategii z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa rodzinnego. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja.4h

15. Podsumowanie pracy studentów. Ocena końcowa.2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2016,

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

[h]

ECTS

ECTS

Godziny kontaktowe z prowadzącym

Wykład i Ćwiczenia

45

1,8

7

Przygotowanie się do ćwiczeń

25

1

Przygotowanie się do zaliczenia

25

1

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą (poza zajęciami)

25

1

Obecność na konsultacjach

17

0,68

Przygotowanie do egzaminu

35

1,4

Obecność na egzaminie

3

0,1

SUMARYCZNA LICZBA GODZIN/PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU

Σ 175 h

Σ 7 ECTS

5

2. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2010,

3. J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Difin, Warszawa 2004

4. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000,

5. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007,

6. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001,

7. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007,

Uzupełniająca:

8. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007,

9. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007

10. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Puto
Prowadzący grup: Ewa Kempa, Agnieszka Puto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie funkcjonowania firmy rodzinnej

C2. Przekazanie wiedzy z zakresu analizy strategicznej współczesnego przedsiębiorstwa

C3. Przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa i jego wpływie na proces konstruowania strategii

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego.

3. Student zna podstawowe informacje z zakresu analizy otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Forma zajęć – WYKŁADY 15 godzin

W 1 - Pojęcie, cele analizy strategicznej przedsiębiorstwa 1h

W 2 - Elementy składowe procesu analizy strategicznej firmy 1h

W 3 - Misja i wizja przedsiębiorstwa rodzinnego 1h

W 4 - Analiza otoczenia bliższego w kontekście założeń strategicznych 1h

W 5 - Analiza makrootoczenia - metoda delficka i scenariuszowa 2h

W 6 - Analiza SWOT – heurystyczna technika analityczna 2h

W 7 - Analiza sektorowa 1h

W 8 - Analiza pozycji konkurencyjnej metodą 5 sił M.E. Portera – analiza strukturalna sektora 2h

W 9 - Schemat oceny atrakcyjności sektora. Ocena punktowa 1h

W 10 - Bilans strategiczny zasobów przedsiębiorstwa1h

W 11 – Projektowanie strategii z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa rodzinnego 2h

ĆWICZENIA 30 godzin

C 1 - Zajęcia organizacyjne, omówienie przewodnika po przedmiocie: cel, program zajęć oraz zasady zaliczania ćwiczeń. Omówienie zasad rozwiązywania studium przypadków i prezentowania wyników. 2h

C 2 – Omówienie i zaprezentowanie przykładowych wariantów analiz strategicznych na przykładzie analiz strategicznych wybranych Spółek notowanych na WGPW. 2h

C 3 – Zasady tworzenia misji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki firm rodzinnych. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 2h

C 4 - Analiza otoczenia bliższego w kontekście założeń strategicznych. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 2h

C 5 - Analiza makrootoczenia - metoda delficka i scenariuszowa. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 2h

C 6,7 - Analiza SWOT – heurystyczna technika analityczna. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 4h

C 8 - Analiza sektorowa. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 2h

C 9 - Analiza pozycji konkurencyjnej metodą 5 sił M.E. Portera – analiza strukturalna sektora. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 2h

C 10- Schemat oceny atrakcyjności sektora. Ocena punktowa. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 2h

C 11, C12 - Bilans strategiczny zasobów przedsiębiorstwa. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 4h

C 13, C14 - Projektowanie strategii z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa rodzinnego. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 4h

C 15 - Podsumowanie pracy studentów. Ocena końcowa 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2016,

2. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2010,

3. J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Difin, Warszawa 2004

4. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000,

5. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007,

6. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001,

7. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007,

Uzupełniająca:

8. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007,

9. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007

10. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Puto
Prowadzący grup: Agnieszka Puto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie funkcjonowania firmy rodzinnej

C2. Przekazanie wiedzy z zakresu analizy strategicznej współczesnego przedsiębiorstwa

C3. Przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa i jego wpływie na proces konstruowania strategii

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego.

3. Student zna podstawowe informacje z zakresu analizy otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Forma zajęć – WYKŁADY 15 godzin

W 1 - Pojęcie, cele analizy strategicznej przedsiębiorstwa 1h

W 2 - Elementy składowe procesu analizy strategicznej firmy 1h

W 3 - Misja i wizja przedsiębiorstwa rodzinnego 1h

W 4 - Analiza otoczenia bliższego w kontekście założeń strategicznych 1h

W 5 - Analiza makrootoczenia - metoda delficka i scenariuszowa 2h

W 6 - Analiza SWOT – heurystyczna technika analityczna 2h

W 7 - Analiza sektorowa 1h

W 8 - Analiza pozycji konkurencyjnej metodą 5 sił M.E. Portera – analiza strukturalna sektora 2h

W 9 - Schemat oceny atrakcyjności sektora. Ocena punktowa 1h

W 10 - Bilans strategiczny zasobów przedsiębiorstwa1h

W 11 – Projektowanie strategii z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa rodzinnego 2h

ĆWICZENIA 30 godzin

C 1 - Zajęcia organizacyjne, omówienie przewodnika po przedmiocie: cel, program zajęć oraz zasady zaliczania ćwiczeń. Omówienie zasad rozwiązywania studium przypadków i prezentowania wyników. 2h

C 2 – Omówienie i zaprezentowanie przykładowych wariantów analiz strategicznych na przykładzie analiz strategicznych wybranych Spółek notowanych na WGPW. 2h

C 3 – Zasady tworzenia misji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki firm rodzinnych. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 2h

C 4 - Analiza otoczenia bliższego w kontekście założeń strategicznych. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 2h

C 5 - Analiza makrootoczenia - metoda delficka i scenariuszowa. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 2h

C 6,7 - Analiza SWOT – heurystyczna technika analityczna. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 4h

C 8 - Analiza sektorowa. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 2h

C 9 - Analiza pozycji konkurencyjnej metodą 5 sił M.E. Portera – analiza strukturalna sektora. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 2h

C 10- Schemat oceny atrakcyjności sektora. Ocena punktowa. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 2h

C 11, C12 - Bilans strategiczny zasobów przedsiębiorstwa. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 4h

C 13, C14 - Projektowanie strategii z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa rodzinnego. Praca na studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja. 4h

C 15 - Podsumowanie pracy studentów. Ocena końcowa 2h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2016,

2. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2010,

3. J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Difin, Warszawa 2004

4. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000,

5. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007,

6. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001,

7. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007,

Uzupełniająca:

8. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007,

9. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007

10. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Puto
Prowadzący grup: Agnieszka Puto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie funkcjonowania firmy rodzinnej

C2. Przekazanie wiedzy z zakresu analizy strategicznej współczesnego przedsiębiorstwa

C3. Przekazanie wiedzy o funkcjonowaniu otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa i jego wpływie na proces konstruowania strategii

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu podstaw zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Student posiada podstawową wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego.

3. Student zna podstawowe informacje z zakresu analizy otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2016,

2. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2010,

3. J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Difin, Warszawa 2004

4. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000,

5. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007,

6. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001,

7. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007,

Uzupełniająca:

8. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007,

9. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007

10. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Puto
Prowadzący grup: Agnieszka Puto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Puto
Prowadzący grup: Agnieszka Puto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)