Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse sem. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-F-01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse sem. 1
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu finansów.

C2. Zapoznanie studenta z istotą zjawisk pieniężnych zachodzących w gospodarce - identyfikacja i charakterystyka podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego.

C3. Przygotowanie studenta do analizy różnorodnych zjawisk finansowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę z zakresu ekonomii, potrafi zdefiniować podstawowe kategorie ekonomiczne.

2. Student posiada umiejętność dostrzegania i analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych.

3. Student posiada umiejętność zbierania i przetwarzania informacji.

4. Student posiada umiejętność wykorzystywania podstawowych metod i narzędzi matematycznych.

5. Student potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W 1-2 Przedmiot i zakres nauki finansów: pojęcie, funkcje i systematyka finansów, zjawiska finansowe (2h)

W 3-5 System finansowy i jego elementy, polityka finansowa państwa. (3h)

W 6-8 Pieniądz i jego funkcje. Istota, przyczyny i skutki inflacji. (3h)

W 9-10 System bankowy. Bank centralny i jego funkcje. (2h)

W 11-13Wybrane zagadnienia finansów publicznych. Dochody i wydatki sektora publicznego, dług publiczny, budżet państwa, budżet jednostki samorządu terytorialnego. (3h)

W 14-15 System podatkowy w Polsce. (2h)

C 1 Zajęcia wprowadzające, finanse jako nauka. (1h)

C 2-4 Pieniądz i jego cena (nominalna, realna i efektywna stopa procentowa). Procent a punkt procentowy. (3h)

C 5-9 Wartość pieniądza w czasie (procent prosty i składany, wielokrotna kapitalizacja odsetek, zmienna stopa procentowa, stopa procentowa dla podokresu). (5h)

C 10-11 Płatności okresowe. (2h)

C 12-13 Annuity. (3h)

C14 Renta wieczysta. (1h)

C 15 Kolokwium zaliczeniowe. (1h)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.): System finansowy w Polsce. PWN, Warszawa 2008 (Tom 1 i 2).

2. Z. Dobosiewicz: Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa 2009.

3. J. Ostaszewski (red.) Finanse. Difin, Warszawa 2005.

4. M. Sobczyk: Matematyka finansowa. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006

5. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

1. J. Osiatyński: Finanse publiczne. PWN, Warszawa 2006.

2. A. Rutkowski: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2007.

3. J. Szczepański, L. Szyszko (red.): Finanse przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.

4. H. Hazlitt: Inflacja wróg publiczny numer jeden. Fijor, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

EK 1 - Student charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu nauki finansów, w tym dotyczące systemu finansowego i polityki finansowej państwa.

EK 2 - Student charakteryzuje podstawowe zagadnienia dotyczące pieniądza, w tym istotę, przyczyny i skutki inflacji.

EK 3 - Student opisuje strukturę systemu bankowego w Polsce oraz zadania banku centralnego.

EK 4 - Student charakteryzuje elementarne zagadnienia z zakresu finansów publicznych.

EK 5 - Student kalkuluje wartość pieniądza w czasie.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na ćwiczeniach

P1. Kolokwium zaliczeniowe obejmujące zagadnienia teoretyczne z ćwiczeń i z wykładu oraz zadania

EK 1 (ndst) Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć związanych z nauką finanse. (dst) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. (db) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. Definiuje system finansowy, wymienia jego elementy. (bdb) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. Definiuje system finansowy i jego funkcje. Wymienia elementy systemu finansowego. Student charakteryzuje istotę i cele polityki finansowej państwa.

EK 2 (ndst) Student nie charakteryzuje pojęcia i funkcji pieniądza. Nie potrafi przedstawić definicji i przyczyn inflacji. (dst) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi przedstawić definicje i niektóre rodzaje inflacji. (db) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi scharakteryzować nominalną, realną i efektywną stopę procentową. Potrafi przedstawić definicje i rodzaje inflacji. Potrafi wymienić niektóre przyczyny i skutki inflacji oraz wskazać jej miary. Potrafi wymienić niektóre działania antyinflacyjne. Przedstawia pojęcie deflacji. (bdb) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi scharakteryzować nominalną, realną i efektywną stopę procentową oraz w oparciu o stosowne dane dokonywać ich kalkulacji. Potrafi przedstawić definicje i rodzaje inflacji. Potrafi wymienić i scharakteryzować przyczyny i skutki inflacji oraz działania jej przeciwdziałające. Potrafi scharakteryzować miary inflacji. Przedstawia pojęcie, przyczyny i skutki deflacji. Wykazuje się wiedzą dotyczącą aktualnego poziomu inflacji, a także potrafi odnaleźć historyczne dane dotyczące analizowanego zjawiska.

EK 3 (ndst) Student nie potrafi przedstawić struktury systemu bankowego w Polsce, nie potrafi wymienić zdań banku centralnego. (dst) Student definiuje pojęcie banku, wymienia ich rodzaje. Potrafi wymienić podmioty składające się na strukturę systemu bankowego w Polsce. (db) Student potrafi scharakteryzować strukturę systemu bankowego w Polsce oraz zadania banku centralnego. (bdb) Student krótko charakteryzuje zadania przypisywane bankom komercyjnym i bankowi centralnemu. Potrafi scharakteryzować strukturę systemu bankowego w Polsce. Potrafi przedstawić funkcje banku centralnego oraz cele i instrumenty polityki pieniężnej. Wykazuje się znajomością aktualnych podstawowych stóp procentowych NBP.

EK 4 (ndst) Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych kategorii dotyczących finansów publicznych. (dst) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje finansów publicznych. Potrafi wymienić główne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, przedstawia pojęcie podatku, budżetu państwa, deficytu budżetowego oraz długu publicznego. (db) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje finansów publicznych. Potrafi wymienić główne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, przedstawia pojęcie podatku i opłaty, definiuje budżet państwa, budżet, deficyt budżetowy oraz dług publiczny. Potrafi wymienić główne dochody i kierunki wydatków budżetowych oraz scharakteryzować strukturę systemu podatkowego w Polsce. (bdb) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje finansów publicznych. Potrafi wymienić główne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych oraz źródła dochodów sektora publicznego. Potrafi krótko scharakteryzować procedurę budżetową w przypadku uchwalania budżetu państwa. Potrafi wymienić główne dochody i kierunki wydatków budżetowych oraz scharakteryzować strukturę systemu podatkowego w Polsce. Przedstawia pojęcie i przyczyny deficytu budżetowego oraz długu publicznego. Wykazuje się wiedzą dotyczącą szacunkowych wartości długu publicznego, dochodów i wydatków budżetowych oraz stanu budżetu państwa.

EK 5 (ndst) Student nie rozróżnia istoty wartości przyszłej i obecnej pieniądza, nie potrafi dokonać prostych kalkulacji wartości pieniądza w czasie. (dst) Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać prostych kalkulacji wartości pieniądza w czasie (tj. w przypadku braku kapitalizacji odsetek oraz kapitalizacji odsetek 1 raz w roku - w przypadku występowania stałej i zmiennej stopy procentowej). (db) Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Potrafi wyjaśnić istotę operacji oprocentowania i dyskontowania. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie w przypadku wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu roku (zarówno z zastosowaniem stałej, jak i zmiennej stopy procentowej). (bdb) Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Potrafi wyjaśnić istotę operacji oprocentowania i dyskontowania. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie w przypadku wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu roku (zarówno z zastosowaniem stałej, jak i zmiennej stopy procentowej). Potrafi obliczyć przyszłą i obecną wartość nieregularnych płatności okresowych oraz annuitów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Tylec
Prowadzący grup: Agnieszka Tylec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Krawczyk-Sokołowska
Prowadzący grup: Izabela Krawczyk-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Krawczyk-Sokołowska
Prowadzący grup: Izabela Krawczyk-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Krawczyk-Sokołowska
Prowadzący grup: Izabela Krawczyk-Sokołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

1. CELE PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu finansów.

C2. Zapoznanie studenta z istotą zjawisk pieniężnych zachodzących w gospodarce - identyfikacja i charakterystyka podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego.

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę z zakresu ekonomii, potrafi zdefiniować podstawowe kategorie ekonomiczne.

2. Student posiada umiejętność dostrzegania i analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych.

3. Student posiada umiejętność zbierania i przetwarzania informacji.

4. Student posiada umiejętność wykorzystywania podstawowych metod i narzędzi matematycznych.

5. Student potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.): System finansowy w Polsce. PWN, Warszawa 2008 (Tom 1 i 2).

2. Z. Dobosiewicz: Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa 2005.

3. J. Ostaszewski (red.): Finanse. Difin, Warszawa 2013.

4. M. Podgórska, J. Klimkowska: Matematyka finansowa. PWN, Warszawa 2013.

5. A. Wernik: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Z. Dobosiewicz: Bankowość. PWN, Warszawa 2011.

2. A. Rutkowski: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2016.

3. P. Ciżkowicz: Inflacja, inwestycje, polityka pieniężna. PWE, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.