Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Otoczenie prawne biznesu sem. 6

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-OPB-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Otoczenie prawne biznesu sem. 6
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 6 ZDMP
WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 6 ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego

C2. Charakterystyka źródeł prawa gospodarczego

C3. Zapoznanie studentów z zasadami obrotu gospodarczego

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa , prawa handlowego i gospodarczego.

2. Student umie posługiwać się aktami prawnymi.

3. Student rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych, prowadzenia

działalności gospodarczej.

4. Student posiada wiedzę ogólną na temat państwa, prawa, podziału władzy.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i

terminów z zakresu prawa gospodarczego.2

2.Zaprezentowanie zasad działania Krajowego Rejestru Sądowego. 4

3.Omówienie zasad prawa upadłościowego i naprawczego, ochrony

konkurencji i konsumentów.6

4.Omówienie źródeł prawa gospodarczego. 6

5.Przedstawienie problematyki spółek, fundacji i stowarzyszeń. 6

6.Omówienie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 2

7.Praktyczne porady z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej. 2

8. Praca zaliczeniowa. 2

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. J. Ablewicz., Prawo handlowe i gospodarcze, Wyd. C.H. Beck. 2016.

2.M. Dutko – Prawo w e-biznesie, Wyd. Helion Gliwice, 2016.

3.A. Filipowicz. Podstawy prawa dla ekonomistów. Wyd. C.H. Beck. 2006.

4. Red. U. Promińska. Prawo własności przemysłowej, Difin, Warszawa 2005

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• Red. U. Kalina-Prasznic. Mała encyklopedia prawa. Wyd. C.H. Beck. 2005.

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2003 r. Nr 60,

poz.535) (PDF)

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo upadłościowe(Dz.U. z2017 r. poz. 2344) (PDF)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Odzimek
Prowadzący grup: Tomasz Odzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego

C2. Charakterystyka źródeł prawa gospodarczego

C3. Zapoznanie studentów z zasadami obrotu gospodarczego

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa, prawa handlowego i gospodarczego.

2. Student umie posługiwać się aktami prawnymi.

3. Student rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych, prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Student posiada wiedzę ogólną na temat państwa, prawa, podziału władzy.

Pełny opis:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów z zakresu prawa gospodarczego 2

W 2- Zaprezentowanie zasad prawa dla przedsiębiorców w Konstytucji dla biznesu 4

W 3- Omówienie zasad prawa upadłościowego i naprawczego, ochrony konkurencji i konsumentów 4

W 4-Omówienie instytucji Krajowy Rejestr Sądowy 4

W 5-Przedstawienie problematyki tworzenia, zarządzania i reprezentowania spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń 10

W 6- Omówienie Ustawy Prawo przedsiębiorców 2

W 7- Praktyczne porady z zakresu zakładania działalności gospodarczej 2

W 8 – Praca zaliczeniowa 2

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. 1. J. Ablewicz., Prawo handlowe i gospodarcze, Wyd. C.H. Beck. 2016.

2. 2.M. Dutko – Prawo w e-biznesie, Wyd. Helion Gliwice, 2016.

3. 3.A. Filipowicz. Podstawy prawa dla ekonomistów. Wyd. C.H. Beck. 2006.

4. 4. Red. U. Promińska. Prawo własności przemysłowej, Difin, Warszawa 2005

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA • Red. U. Kalina-Prasznic. Mała encyklopedia prawa. Wyd. C.H. Beck. 2005. • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz.535)

• T. Odzimek, Aspekty funkcjonowania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce przez pryzmat regionów, Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T.2 (red.) Łukasik K., Nowodziński P., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego

C2. Charakterystyka źródeł prawa gospodarczego

C3. Zapoznanie studentów z zasadami obrotu gospodarczego

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa, prawa handlowego i gospodarczego.

2. Student umie posługiwać się aktami prawnymi.

3. Student rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych, prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Student posiada wiedzę ogólną na temat państwa, prawa, podziału władzy.

Pełny opis:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów z zakresu prawa gospodarczego 2

W 2- Zaprezentowanie zasad prawa dla przedsiębiorców w Konstytucji dla biznesu 4

W 3- Omówienie zasad prawa upadłościowego i naprawczego, ochrony konkurencji i konsumentów 4

W 4-Omówienie instytucji Krajowy Rejestr Sądowy 4

W 5-Przedstawienie problematyki tworzenia, zarządzania i reprezentowania spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń 10

W 6- Omówienie Ustawy Prawo przedsiębiorców 2

W 7- Praktyczne porady z zakresu zakładania działalności gospodarczej 2

W 8 – Praca zaliczeniowa 2

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. 1. J. Ablewicz., Prawo handlowe i gospodarcze, Wyd. C.H. Beck. 2016.

2. 2.M. Dutko – Prawo w e-biznesie, Wyd. Helion Gliwice, 2016.

3. 3.A. Filipowicz. Podstawy prawa dla ekonomistów. Wyd. C.H. Beck. 2006.

4. 4. Red. U. Promińska. Prawo własności przemysłowej, Difin, Warszawa 2005

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA • Red. U. Kalina-Prasznic. Mała encyklopedia prawa. Wyd. C.H. Beck. 2005. • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz.535)

• T. Odzimek, Aspekty funkcjonowania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce przez pryzmat regionów, Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T.2 (red.) Łukasik K., Nowodziński P., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego

C2. Charakterystyka źródeł prawa gospodarczego

C3. Zapoznanie studentów z zasadami obrotu gospodarczego

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa, prawa handlowego i gospodarczego.

2. Student umie posługiwać się aktami prawnymi.

3. Student rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych, prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Student posiada wiedzę ogólną na temat państwa, prawa, podziału władzy.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. 1. J. Ablewicz., Prawo handlowe i gospodarcze, Wyd. C.H. Beck. 2016.

2. 2.M. Dutko – Prawo w e-biznesie, Wyd. Helion Gliwice, 2016.

3. 3.A. Filipowicz. Podstawy prawa dla ekonomistów. Wyd. C.H. Beck. 2006.

4. 4. Red. U. Promińska. Prawo własności przemysłowej, Difin, Warszawa 2005

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA • Red. U. Kalina-Prasznic. Mała encyklopedia prawa. Wyd. C.H. Beck. 2005. • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz.535)

• T. Odzimek, Aspekty funkcjonowania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce przez pryzmat regionów, Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T.2 (red.) Łukasik K., Nowodziński P., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Królik, Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego

C2. Charakterystyka źródeł prawa gospodarczego

C3. Zapoznanie studentów z zasadami obrotu gospodarczego

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa, prawa handlowego i gospodarczego.

2. Student umie posługiwać się aktami prawnymi.

3. Student rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych, prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Student posiada wiedzę ogólną na temat państwa, prawa, podziału władzy.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. 1. J. Ablewicz., Prawo handlowe i gospodarcze, Wyd. C.H. Beck. 2016.

2. 2.M. Dutko – Prawo w e-biznesie, Wyd. Helion Gliwice, 2016.

3. 3.A. Filipowicz. Podstawy prawa dla ekonomistów. Wyd. C.H. Beck. 2006.

4. 4. Red. U. Promińska. Prawo własności przemysłowej, Difin, Warszawa 2005

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA • Red. U. Kalina-Prasznic. Mała encyklopedia prawa. Wyd. C.H. Beck. 2005. • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz.535)

• T. Odzimek, Aspekty funkcjonowania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce przez pryzmat regionów, Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T.2 (red.) Łukasik K., Nowodziński P., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)