Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zadania działu personalnego sem. 5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-OiZDP-ZK-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i zadania działu personalnego sem. 5
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami systemu prawa pracy

C2. Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się przepisami z zakresu prawa pracy.

C3. Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania działu personalnego w organizacji.

C4.Zapoznanie studentów ze wskaźnikami opisującymi efektywność i sprawność działania działu personalnego

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat czynności prawnych.

4.Student zna podstawy funkcjonowania organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

W 1- Źródła prawa pracy. Stosunek pracy- pojęcie, podmioty, przedmiot. 1

W 2- Powstanie, zmiana i ustanie stosunku pracy. 1

W 3- Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. 1

W 4-. Odpowiedzialność majątkowa i porządkowa pracownika. 1

W 5- Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisów BHP, prowadzenie administracji pracowniczej 1

W6, W7 Analiza wskaźnikowa rentowności zarządzania zasobami ludzkimi 2

W8 W9 Controlling personalny 2

W10 W11 Problemy organizacji pracy działu personalnego 2

W12 Tworzenie opisów stanowisk pracy i umiejscowienie ich w strukturze firmy 1

W13 W14 Naliczanie wynagrodzeń. Zadania związane z przepisami podatkowymi i ubezpieczeniem pracowników 2

W15 Obsługa dokumentacji kadrowo-płacowej 1

C 1- Omówienie przebiegu i organizacji pracy na zajęciach. Omówienie zasad zaliczenia. Podanie literatury do przedmiotu oraz przedstawienie sposobu korzystania ze źródeł. Podział za zespoły zadaniowe. 1

C 2 Zasady interpretacji przepisów prawa. Rola i źródła orzecznictwa sądowego w rozwiązywaniu problemów kadrowych. 1

C 3- Przyporządkowywanie podstawy prawnej i orzecznictwa do stanów faktycznych w zakresie prawa pracy. 1

C4 C 5- Samodzielne opracowywanie rozwiązań kazusów za zakresu prawa pracy. 2

C6, C7 Wskaźniki rentowności zatrudnienia, wskaźniki wynagrodzenia 2

C8, C9 Wskaźniki wydajności pracy, wskaźniki kosztów pracy 2

C10, C11 Projektowanie procesu planowania zatrudnienia, kontroli oraz informowania pracowników 1

C12 Koordynacja działań komórki ds. w zakresie tworzenia i dopasowywania do pracowników systemów motywacyjnych 1

C13 Koordynacja działań komórki ds. personalnych związanych z ocenianiem pracowników 1

C 14 Odmiany controlingu, cele stosowania i cechy controllingu personalnego 1

C15 Sprawdzian wiadomości 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ze względu na specyfikę i zmienność regulacji prawnych zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu prowadzący i studenci aktualizują na bieżąco informacje korzystając z serwisów:

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kadry

Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy

1. .Kodeks pracy, 2019 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

2. Świątkowski Andrzej Marian, Kodeks pracy .Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2006

3. Florek Ludwig, Prawo Pracy Orzecznictwo, C.H. Beck, Warszawa 2011

4.Łapiński Karol, Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy Wolters Kluwer Polska 2011 Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- Strategie i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2010

5.Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006

6.Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007

7.Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009

Uzupełniająca

1. Baran Krzysztof Wojciech, Ćwiertniak Bolesław, Dorre-Nowak Dominika, Walczak Krzysztof, Prawo pracy, Wolters Kluwer Polska 2010

2. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006

3. Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2006

4. Kopertyńska Maria, Wanda, Motywowanie Pracowników, Wyd. Placet, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

EU 1- Student rozpoznaje przepisy prawa pracy i potrafi scharakteryzować stosunek pracy.

EU 2 - Student potrafi realizować zadania z zakresu weryfikacji poprawności działań personalnych.

EU 3- Student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania działu personalnego.

EU 4- Student zna zasady odpowiedzialności pracodawcy i pracownika za naruszenie przepisów prawa pracy.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Przygotowanie przeglądu orzecznictwa.

F2. Prezentacja opracowanych kazusów.

P1 Sprawdzian pisemny.

P2. Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Królik, Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z zasadami systemu prawa pracy

C2. Wykształcenie u studentów umiejętności posługiwania się przepisami z zakresu prawa pracy.

C3. Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania działu personalnego w organizacji.

C4.Zapoznanie studentów ze wskaźnikami opisującymi efektywność i sprawność działania działu personalnego

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady tworzenia prawa.

2. Student potrafi scharakteryzować podmioty prawa.

3. Student posiada wiedzę na temat czynności prawnych.

4.Student zna podstawy funkcjonowania organizacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełny opis:

W 1- Źródła prawa pracy. Stosunek pracy- pojęcie, podmioty, przedmiot. 1

W 2- Powstanie, zmiana i ustanie stosunku pracy. 1

W 3- Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. 1

W 4-. Odpowiedzialność majątkowa i porządkowa pracownika. 1

W 5- Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisów BHP, prowadzenie administracji pracowniczej 1

W6, W7 Analiza wskaźnikowa rentowności zarządzania zasobami ludzkimi 2

W8 W9 Controlling personalny 2

W10 W11 Problemy organizacji pracy działu personalnego 2

W12 Tworzenie opisów stanowisk pracy i umiejscowienie ich w strukturze firmy 1

W13 W14 Naliczanie wynagrodzeń. Zadania związane z przepisami podatkowymi i ubezpieczeniem pracowników 2

W15 Obsługa dokumentacji kadrowo-płacowej 1

C 1- Omówienie przebiegu i organizacji pracy na zajęciach. Omówienie zasad zaliczenia. Podanie literatury do przedmiotu oraz przedstawienie sposobu korzystania ze źródeł. Podział za zespoły zadaniowe. 1

C 2 Zasady interpretacji przepisów prawa. Rola i źródła orzecznictwa sądowego w rozwiązywaniu problemów kadrowych. 1

C 3- Przyporządkowywanie podstawy prawnej i orzecznictwa do stanów faktycznych w zakresie prawa pracy. 1

C4 C 5- Samodzielne opracowywanie rozwiązań kazusów za zakresu prawa pracy. 2

C6, C7 Wskaźniki rentowności zatrudnienia, wskaźniki wynagrodzenia 2

C8, C9 Wskaźniki wydajności pracy, wskaźniki kosztów pracy 2

C10, C11 Projektowanie procesu planowania zatrudnienia, kontroli oraz informowania pracowników 1

C12 Koordynacja działań komórki ds. w zakresie tworzenia i dopasowywania do pracowników systemów motywacyjnych 1

C13 Koordynacja działań komórki ds. personalnych związanych z ocenianiem pracowników 1

C 14 Odmiany controlingu, cele stosowania i cechy controllingu personalnego 1

C15 Sprawdzian wiadomości 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ze względu na specyfikę i zmienność regulacji prawnych zagadnień realizowanych w ramach przedmiotu prowadzący i studenci aktualizują na bieżąco informacje korzystając z serwisów:

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kadry

Państwowej Inspekcji Pracy: https://www.pip.gov.pl/pl/prawo-pracy

1. .Kodeks pracy, 2019 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

2. Świątkowski Andrzej Marian, Kodeks pracy .Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2006

3. Florek Ludwig, Prawo Pracy Orzecznictwo, C.H. Beck, Warszawa 2011

4.Łapiński Karol, Umowa o pracę na czas określony w polskim i unijnym prawie pracy Wolters Kluwer Polska 2011 Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi- Strategie i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2010

5.Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006

6.Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007

7.Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009

Uzupełniająca

1. Baran Krzysztof Wojciech, Ćwiertniak Bolesław, Dorre-Nowak Dominika, Walczak Krzysztof, Prawo pracy, Wolters Kluwer Polska 2010

2. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006

3. Listwan T. [red.], Zarządzanie kadrami, C. H. Beck, Warszawa 2006

4. Kopertyńska Maria, Wanda, Motywowanie Pracowników, Wyd. Placet, Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Albrychiewicz-Słocińska, Ryszard Królik
Prowadzący grup: Anna Albrychiewicz-Słocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)