Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Audyt personalny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D2-04-AP-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Audyt personalny
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe Zarządzanie II stopień sem 4. ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Niewiadomski
Prowadzący grup: Krzysztof Niewiadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Niewiadomski
Prowadzący grup: Krzysztof Niewiadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka, Agnieszka Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zasad przeprowadzania audytu personalnego w przedsiębiorstwach

C2. Umiejętność opracowania i przeprowadzenia audytu personalnego

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu funkcjonowania działu personalnego w organizacji

2. Wiedza na temat ocen pracowniczych stosowanych w organizacjach

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Audyt personalny, audyt funkcji personalnej – pojęcia, istota ,cel.2h

2. Bodźce do wdrożenia audytu personalnego organizacji.2h

3. Audyt personalny, a audyt funkcji personalnej – różnice, podobieństwa.2h

4. Zasady współpracy audytora z kadrami i kierownictwem.2h

5. Ryzyko personalne, a cel audytu.2h

6. Narzędzia wykorzystywane w trakcie przeprowadzania audytu personalnego (testy osobowości, metoda oceny 360°, Development Center, Assessment Center, Analiza Indywidualna Extended DISC, testy kompetencyjne).2h

7. Plan audytu personalnego, zasady tworzenia.2h

8 Audyt procedur w organizacji:, audyt procedur rozwoju i szkolenia.2h

9. Audyt procedur rekrutacji i selekcji.2h

10. Audyt procedur adaptacji pracownika.2h

11.Audyt procedur oceniania i zwalniania pracowników.2h

12. Zasady tworzenia raportu (podstawa do stworzenia oraz zaimplementowania działań naprawczych i podnoszących efektywność działalności organizacji).2h

13. Ocena relacji pracowników i interesariuszy organizacji.2h

14. Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu personalnego,

wykorzystanie audytu personalnego dla rozwoju organizacji.2h

15. Podsumowanie wykładów i omówienie zasad egzaminu.2h

ĆWICZENIA

1. Omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu, ćwiczenia dotyczące komunikacji interpersonalnej, podanie literatury, podział zadań.2h

2.Audyt personalny w praktyce przedsiębiorstw – stosowanie i znaczenie, prezentacja PP, dyskusja grupowa.2h

3.Analiza i wybór narzędzi wykorzystywanych przy przeprowadzaniu audytu personalnego, praca w grupach i prezentacja narzędzi.2h

4. Przegląd dokumentacji pracowniczej i jej analiza (stosowanych rozwiązań, wzorów, poprawności formalnej i merytorycznej) – prezentacja PP.2h

5. Audyt procedur rekrutacji, selekcji i adaptacji pracownika w praktyce - prezentacja PP, dyskusja grupowa.2h

6. Audyt procedur szkolenia, przykłady i dyskusja grupowa.2h

7. Audyt rozwoju pracownika i oceniania – możliwości zastosowania audytu personalnego do planowania ścieżek kariery zawodowej.2h

8. Analiza i wprowadzenie usprawnień w zakresie procesu pracy, a mianowicie: poprawa regulaminu organizacyjnego, pracy, wynagradzania – dyskusja grupowa, przykłady przedstawione przez grupy.2h

9.Weryfikacja oraz ulepszenie procesów dotyczących procedur zatrudnienia pracowników oraz stworzenie rzetelnej dokumentacji dotyczących angażu kandydatów – praca w grupach i prezentacja grupowa.2h

10. Analiza kompetencji specjalistów ds. kadrowych w świetle audytu personalnego – prezentacje PP, dyskusja.2h

11. Ocena relacji pracowników z interesariuszami organizacji i jej wpływ na zmianę wizerunku organizacji w otoczeniu.2h

12. Tworzenie procedur audytu personalnego dotyczących wynagrodzeń pracowniczych – indywidualne prezentacje.2h

13.Tworzenie procedur audytu personalnego dotyczących zwolnień pracowniczych – indywidualne prezentacje.2h

14.Test sprawdzający wiedzę, omówienie zagadnień testowych.2h

15. Podsumowanie ćwiczeń i omówienie zasad egzaminu.2h

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Marciniak J., Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Kluwer SA Wolters, Warszawa 2015.

2. Nowak M., Controlling personalny w przedsiębiorstwie, , Kluwer SA Wolters, Warszawa 2008.

3. Pocztowski A., Potoczek N. , Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. W: Zarządzanie personelem dziś i jutro. Red. Z. Janowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000. 4.Shiri S. , Strategic Role of HR Audit in Organizational Effectiveness. „Journal of Management & Public Policy”, nr 3(2), 2012.

5. Ludwiczyński A., Król H., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, PWM, Warszawa 2006

6. Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: Ryszard Królik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zasad przeprowadzania audytu personalnego w przedsiębiorstwach

C2. Umiejętność opracowania i przeprowadzenia audytu personalnego

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu funkcjonowania działu personalnego w organizacji

2. Wiedza na temat ocen pracowniczych stosowanych w organizacjach

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Pełny opis:

W 1– Audyt personalny, audyt funkcji personalnej – pojęcia, istota ,cel. 2

W 2 - Bodźce do wdrożenia audytu personalnego organizacji. 2

W 3 – Audyt personalny, a audyt funkcji personalnej – różnice, podobieństwa. 2

W 4 – Zasady współpracy audytora z kadrami i kierownictwem. 2

W 5 – Ryzyko personalne, a cel audytu. 2

W 6 – Narzędzia wykorzystywane w trakcie przeprowadzania audytu personalnego (testy osobowości, metoda oceny 360°, Development Center, Assessment Center, Analiza Indywidualna Extended DISC, testy kompetencyjne). 2

W 7 – Plan audytu personalnego, zasady tworzenia. 2

W 8 – Audyt procedur w organizacji:, audyt procedur rozwoju i szkolenia.

W 9 - Audyt procedur rekrutacji i selekcji.

W 10 Audyt procedur adaptacji pracownika. 2

W 11 -Audyt procedur oceniania i zwalniania pracowników. 2

W 12 – Zasady tworzenia raportu (podstawa do stworzenia oraz zaimplementowania działań naprawczych i podnoszących efektywność działalności organizacji). 2

W 13 – Ocena relacji pracowników i interesariuszy organizacji.

W 14 – Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu personalnego, wykorzystanie audytu personalnego dla rozwoju organizacji. 2

W 15 – Podsumowanie wykładów i omówienie zasad egzaminu. 2

C 1- Omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu, ćwiczenia dotyczące komunikacji interpersonalnej, podanie literatury, podział zadań. 2

C 2– Audyt personalny w praktyce przedsiębiorstw – stosowanie i znaczenie, prezentacja PP, dyskusja grupowa. 2

Ć 3- Analiza i wybór narzędzi wykorzystywanych przy przeprowadzaniu audytu personalnego, praca w grupach i prezentacja narzędzi. 2

Ć 4 - Przegląd dokumentacji pracowniczej i jej analiza (stosowanych rozwiązań, wzorów, poprawności formalnej i merytorycznej) – prezentacja PP 2

C 5 – Audyt procedur rekrutacji, selekcji i adaptacji pracownika w praktyce - prezentacja PP, dyskusja grupowa. 2

Ć 6 - Audyt procedur szkolenia, przykłady i dyskusja grupowa. 2

C 7 – Audyt rozwoju pracownika i oceniania – możliwości zastosowania audytu personalnego do planowania ścieżek kariery zawodowej. 2

C 8 - Analiza i wprowadzenie usprawnień w zakresie procesu pracy, a mianowicie: poprawa regulaminu organizacyjnego, pracy, wynagradzania – dyskusja grupowa, przykłady przedstawione przez grupy. 2

C 9 - Weryfikacja oraz ulepszenie procesów dotyczących procedur zatrudnienia pracowników oraz stworzenie rzetelnej dokumentacji dotyczących angażu kandydatów – praca w grupach i prezentacja grupowa. 2

C 10 - Analiza kompetencji specjalistów ds. kadrowych w świetle audytu personalnego – prezentacje PP, dyskusja. 2

C 11 - Ocena relacji pracowników z interesariuszami organizacji i jej wpływ na zmianę wizerunku organizacji w otoczeniu. 2

C 12- Tworzenie procedur audytu personalnego dotyczących wynagrodzeń pracowniczych – indywidualne prezentacje. 2

C 13 - Tworzenie procedur audytu personalnego dotyczących zwolnień pracowniczych – indywidualne prezentacje. 2

C 14 –Test sprawdzający wiedzę, omówienie zagadnień testowych. 2

C 15 – Podsumowanie ćwiczeń i omówienie zasad egzaminu. 2

Literatura:

Literatura podstawowa

1.Marciniak J., Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Kluwer SA Wolters, Warszawa 2015.

2.Csaba Balit Illes., Human Resources Management and Corporate Competitiveness,

Godollo 2012.

3. Nowak M., Controlling personalny w przedsiębiorstwie, , Kluwer SA Wolters, Warszawa 2008.

4.Przewoźna-Krzemińska A., Renumeration and Trainings as HR Audit Components Increasing the Employee Motivation and Commitment, http://real.mtak.hu/41646/1/Management_Organizations_and_Society-Agroinform-2017jan08-DOI_CrossRef-Chapter_2.2.pdf

Literatura uzupełniająca

1.Pocztowski A., Potoczek N. , Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. W: Zarządzanie personelem dziś i jutro. Red. Z. Janowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

2.Shiri S. , Strategic Role of HR Audit in Organizational Effectiveness. „Journal of Management & Public Policy”, nr 3(2), 2012.

3.Ludwiczyński A., Król H., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, PWM, Warszawa 2006.

4. Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zasad przeprowadzania audytu personalnego w przedsiębiorstwach

C2. Umiejętność opracowania i przeprowadzenia audytu personalnego

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu funkcjonowania działu personalnego w organizacji

2. Wiedza na temat ocen pracowniczych stosowanych w organizacjach

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Pełny opis:

W 1– Audyt personalny, audyt funkcji personalnej – pojęcia, istota ,cel. 2

W 2 - Bodźce do wdrożenia audytu personalnego organizacji. 2

W 3 – Audyt personalny, a audyt funkcji personalnej – różnice, podobieństwa. 2

W 4 – Zasady współpracy audytora z kadrami i kierownictwem. 2

W 5 – Ryzyko personalne, a cel audytu. 2

W 6 – Narzędzia wykorzystywane w trakcie przeprowadzania audytu personalnego (testy osobowości, metoda oceny 360°, Development Center, Assessment Center, Analiza Indywidualna Extended DISC, testy kompetencyjne). 2

W 7 – Plan audytu personalnego, zasady tworzenia. 2

W 8 – Audyt procedur w organizacji:, audyt procedur rozwoju i szkolenia.

W 9 - Audyt procedur rekrutacji i selekcji.

W 10 Audyt procedur adaptacji pracownika. 2

W 11 -Audyt procedur oceniania i zwalniania pracowników. 2

W 12 – Zasady tworzenia raportu (podstawa do stworzenia oraz zaimplementowania działań naprawczych i podnoszących efektywność działalności organizacji). 2

W 13 – Ocena relacji pracowników i interesariuszy organizacji.

W 14 – Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu personalnego, wykorzystanie audytu personalnego dla rozwoju organizacji. 2

W 15 – Podsumowanie wykładów i omówienie zasad egzaminu. 2

C 1- Omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu, ćwiczenia dotyczące komunikacji interpersonalnej, podanie literatury, podział zadań. 2

C 2– Audyt personalny w praktyce przedsiębiorstw – stosowanie i znaczenie, prezentacja PP, dyskusja grupowa. 2

Ć 3- Analiza i wybór narzędzi wykorzystywanych przy przeprowadzaniu audytu personalnego, praca w grupach i prezentacja narzędzi. 2

Ć 4 - Przegląd dokumentacji pracowniczej i jej analiza (stosowanych rozwiązań, wzorów, poprawności formalnej i merytorycznej) – prezentacja PP 2

C 5 – Audyt procedur rekrutacji, selekcji i adaptacji pracownika w praktyce - prezentacja PP, dyskusja grupowa. 2

Ć 6 - Audyt procedur szkolenia, przykłady i dyskusja grupowa. 2

C 7 – Audyt rozwoju pracownika i oceniania – możliwości zastosowania audytu personalnego do planowania ścieżek kariery zawodowej. 2

C 8 - Analiza i wprowadzenie usprawnień w zakresie procesu pracy, a mianowicie: poprawa regulaminu organizacyjnego, pracy, wynagradzania – dyskusja grupowa, przykłady przedstawione przez grupy. 2

C 9 - Weryfikacja oraz ulepszenie procesów dotyczących procedur zatrudnienia pracowników oraz stworzenie rzetelnej dokumentacji dotyczących angażu kandydatów – praca w grupach i prezentacja grupowa. 2

C 10 - Analiza kompetencji specjalistów ds. kadrowych w świetle audytu personalnego – prezentacje PP, dyskusja. 2

C 11 - Ocena relacji pracowników z interesariuszami organizacji i jej wpływ na zmianę wizerunku organizacji w otoczeniu. 2

C 12- Tworzenie procedur audytu personalnego dotyczących wynagrodzeń pracowniczych – indywidualne prezentacje. 2

C 13 - Tworzenie procedur audytu personalnego dotyczących zwolnień pracowniczych – indywidualne prezentacje. 2

C 14 –Test sprawdzający wiedzę, omówienie zagadnień testowych. 2

C 15 – Podsumowanie ćwiczeń i omówienie zasad egzaminu. 2

Literatura:

Literatura podstawowa

1.Marciniak J., Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Kluwer SA Wolters, Warszawa 2015.

2.Csaba Balit Illes., Human Resources Management and Corporate Competitiveness,

Godollo 2012.

3. Nowak M., Controlling personalny w przedsiębiorstwie, , Kluwer SA Wolters, Warszawa 2008.

4.Przewoźna-Krzemińska A., Renumeration and Trainings as HR Audit Components Increasing the Employee Motivation and Commitment, http://real.mtak.hu/41646/1/Management_Organizations_and_Society-Agroinform-2017jan08-DOI_CrossRef-Chapter_2.2.pdf

Literatura uzupełniająca

1.Pocztowski A., Potoczek N. , Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. W: Zarządzanie personelem dziś i jutro. Red. Z. Janowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

2.Shiri S. , Strategic Role of HR Audit in Organizational Effectiveness. „Journal of Management & Public Policy”, nr 3(2), 2012.

3.Ludwiczyński A., Król H., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, PWM, Warszawa 2006.

4. Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zasad przeprowadzania audytu personalnego w przedsiębiorstwach

C2. Umiejętność opracowania i przeprowadzenia audytu personalnego

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu funkcjonowania działu personalnego w organizacji

2. Wiedza na temat ocen pracowniczych stosowanych w organizacjach

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Pełny opis:

W 1– Audyt personalny, audyt funkcji personalnej – pojęcia, istota ,cel. 2

W 2 - Bodźce do wdrożenia audytu personalnego organizacji. 2

W 3 – Audyt personalny, a audyt funkcji personalnej – różnice, podobieństwa. 2

W 4 – Zasady współpracy audytora z kadrami i kierownictwem. 2

W 5 – Ryzyko personalne, a cel audytu. 2

W 6 – Narzędzia wykorzystywane w trakcie przeprowadzania audytu personalnego (testy osobowości, metoda oceny 360°, Development Center, Assessment Center, Analiza Indywidualna Extended DISC, testy kompetencyjne). 2

W 7 – Plan audytu personalnego, zasady tworzenia. 2

W 8 – Audyt procedur w organizacji:, audyt procedur rozwoju i szkolenia.

W 9 - Audyt procedur rekrutacji i selekcji.

W 10 Audyt procedur adaptacji pracownika. 2

W 11 -Audyt procedur oceniania i zwalniania pracowników. 2

W 12 – Zasady tworzenia raportu (podstawa do stworzenia oraz zaimplementowania działań naprawczych i podnoszących efektywność działalności organizacji). 2

W 13 – Ocena relacji pracowników i interesariuszy organizacji.

W 14 – Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu personalnego, wykorzystanie audytu personalnego dla rozwoju organizacji. 2

W 15 – Podsumowanie wykładów i omówienie zasad egzaminu. 2

C 1- Omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu, ćwiczenia dotyczące komunikacji interpersonalnej, podanie literatury, podział zadań. 2

C 2– Audyt personalny w praktyce przedsiębiorstw – stosowanie i znaczenie, prezentacja PP, dyskusja grupowa. 2

Ć 3- Analiza i wybór narzędzi wykorzystywanych przy przeprowadzaniu audytu personalnego, praca w grupach i prezentacja narzędzi. 2

Ć 4 - Przegląd dokumentacji pracowniczej i jej analiza (stosowanych rozwiązań, wzorów, poprawności formalnej i merytorycznej) – prezentacja PP 2

C 5 – Audyt procedur rekrutacji, selekcji i adaptacji pracownika w praktyce - prezentacja PP, dyskusja grupowa. 2

Ć 6 - Audyt procedur szkolenia, przykłady i dyskusja grupowa. 2

C 7 – Audyt rozwoju pracownika i oceniania – możliwości zastosowania audytu personalnego do planowania ścieżek kariery zawodowej. 2

C 8 - Analiza i wprowadzenie usprawnień w zakresie procesu pracy, a mianowicie: poprawa regulaminu organizacyjnego, pracy, wynagradzania – dyskusja grupowa, przykłady przedstawione przez grupy. 2

C 9 - Weryfikacja oraz ulepszenie procesów dotyczących procedur zatrudnienia pracowników oraz stworzenie rzetelnej dokumentacji dotyczących angażu kandydatów – praca w grupach i prezentacja grupowa. 2

C 10 - Analiza kompetencji specjalistów ds. kadrowych w świetle audytu personalnego – prezentacje PP, dyskusja. 2

C 11 - Ocena relacji pracowników z interesariuszami organizacji i jej wpływ na zmianę wizerunku organizacji w otoczeniu. 2

C 12- Tworzenie procedur audytu personalnego dotyczących wynagrodzeń pracowniczych – indywidualne prezentacje. 2

C 13 - Tworzenie procedur audytu personalnego dotyczących zwolnień pracowniczych – indywidualne prezentacje. 2

C 14 –Test sprawdzający wiedzę, omówienie zagadnień testowych. 2

C 15 – Podsumowanie ćwiczeń i omówienie zasad egzaminu. 2

Literatura:

Literatura podstawowa

1.Marciniak J., Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Kluwer SA Wolters, Warszawa 2015.

2.Csaba Balit Illes., Human Resources Management and Corporate Competitiveness,

Godollo 2012.

3. Nowak M., Controlling personalny w przedsiębiorstwie, , Kluwer SA Wolters, Warszawa 2008.

4.Przewoźna-Krzemińska A., Renumeration and Trainings as HR Audit Components Increasing the Employee Motivation and Commitment, http://real.mtak.hu/41646/1/Management_Organizations_and_Society-Agroinform-2017jan08-DOI_CrossRef-Chapter_2.2.pdf

Literatura uzupełniająca

1.Pocztowski A., Potoczek N. , Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. W: Zarządzanie personelem dziś i jutro. Red. Z. Janowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

2.Shiri S. , Strategic Role of HR Audit in Organizational Effectiveness. „Journal of Management & Public Policy”, nr 3(2), 2012.

3.Ludwiczyński A., Król H., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, PWM, Warszawa 2006.

4. Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zasad przeprowadzania audytu personalnego w przedsiębiorstwach

C2. Umiejętność opracowania i przeprowadzenia audytu personalnego

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu funkcjonowania działu personalnego w organizacji

2. Wiedza na temat ocen pracowniczych stosowanych w organizacjach

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Literatura:

Literatura podstawowa

1.Marciniak J., Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Kluwer SA Wolters, Warszawa 2015.

2.Csaba Balit Illes., Human Resources Management and Corporate Competitiveness,

Godollo 2012.

3. Nowak M., Controlling personalny w przedsiębiorstwie, , Kluwer SA Wolters, Warszawa 2008.

4.Przewoźna-Krzemińska A., Renumeration and Trainings as HR Audit Components Increasing the Employee Motivation and Commitment, http://real.mtak.hu/41646/1/Management_Organizations_and_Society-Agroinform-2017jan08-DOI_CrossRef-Chapter_2.2.pdf

Literatura uzupełniająca

1.Pocztowski A., Potoczek N. , Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. W: Zarządzanie personelem dziś i jutro. Red. Z. Janowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

2.Shiri S. , Strategic Role of HR Audit in Organizational Effectiveness. „Journal of Management & Public Policy”, nr 3(2), 2012.

3.Ludwiczyński A., Król H., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, PWM, Warszawa 2006.

4. Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie podstawowych zasad przeprowadzania audytu personalnego w przedsiębiorstwach

C2. Umiejętność opracowania i przeprowadzenia audytu personalnego

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu funkcjonowania działu personalnego w organizacji

2. Wiedza na temat ocen pracowniczych stosowanych w organizacjach

3. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych

Literatura:

Literatura podstawowa

1.Marciniak J., Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Kluwer SA Wolters, Warszawa 2015.

2.Csaba Balit Illes., Human Resources Management and Corporate Competitiveness,

Godollo 2012.

3. Nowak M., Controlling personalny w przedsiębiorstwie, , Kluwer SA Wolters, Warszawa 2008.

4.Przewoźna-Krzemińska A., Renumeration and Trainings as HR Audit Components Increasing the Employee Motivation and Commitment, http://real.mtak.hu/41646/1/Management_Organizations_and_Society-Agroinform-2017jan08-DOI_CrossRef-Chapter_2.2.pdf

Literatura uzupełniająca

1.Pocztowski A., Potoczek N. , Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. W: Zarządzanie personelem dziś i jutro. Red. Z. Janowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

2.Shiri S. , Strategic Role of HR Audit in Organizational Effectiveness. „Journal of Management & Public Policy”, nr 3(2), 2012.

3.Ludwiczyński A., Król H., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, PWM, Warszawa 2006.

4. Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)