Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z1-FIN-01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu finansów.

C2. Zapoznanie studenta z istotą zjawisk pieniężnych zachodzących w gospodarce - identyfikacja i charakterystyka podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma ogólną wiedzę z zakresu ekonomii, potrafi zdefiniować podstawowe kategorie ekonomiczne.

2. Student posiada umiejętność dostrzegania i analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych.

3. Student posiada umiejętność zbierania i przetwarzania informacji.

4. Student posiada umiejętność wykorzystywania podstawowych metod i narzędzi matematycznych.

5. Student potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Pełny opis:

W 1-2 - (2) Przedmiot i zakres nauki finansów: pojęcie, funkcje i systematyka finansów, zjawiska finansowe

W 3-5 - (3) System finansowy i jego elementy, polityka finansowa państwa

W 6-8 - (3) Pieniądz i jego funkcje. Istota, przyczyny i skutki inflacji

W 9-10 - (2) System bankowy. Bank centralny i jego funkcje

W 11-12 - (2) Wybrane zagadnienia finansów publicznych. Dochody i wydatki sektora publicznego, dług publiczny, budżet państwa, budżet jednostki samorządu terytorialnego

W 13-14 - (2) System podatkowy w Polsce

W 15 - (1) Zaliczenie wykładów

C 1 - (1) Zajęcia wprowadzające, finanse jako nauka

C 2-4 - (3) Pieniądz i jego cena (nominalna, realna i efektywna stopa procentowa). Procent a punkt procentowy

C 5-10 - (6) Wartość pieniądza w czasie (procent prosty i składany, wielokrotna kapitalizacja odsetek, zmienna stopa procentowa, stopa procentowa dla podokresu)

C 11-14 - (4) Kredyt, amortyzacja kredytu

C 15 - (1) Kolokwium zaliczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa

1. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.): System finansowy w Polsce. PWN, Warszawa 2008 (Tom 1 i 2).

2. Z. Dobosiewicz: Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa 2005.

3. J. Ostaszewski (red.): Finanse. Difin, Warszawa 2013. 4. M. Podgórska, J. Klimkowska: Matematyka finansowa. PWN, Warszawa 2013.

5. A. Wernik: Finanse publiczne. PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Z. Dobosiewicz: Bankowość. PWN, Warszawa 2011.

2. A. Rutkowski: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2016. 3. P. Ciżkowicz: Inflacja, inwestycje, polityka pieniężna. PWE, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

EK 1 - Student charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu nauki finansów, w tym dotyczące systemu finansowego i polityki finansowej państwa.

EK 2 - Student charakteryzuje podstawowe zagadnienia dotyczące pieniądza, w tym istotę, przyczyny i skutki inflacji; student kalkuluje wartość pieniądza w czasie oraz umie dokonać amortyzacji kredytu wybraną metodą.

EK 3 - Student opisuje strukturę systemu bankowego w Polsce oraz zadania banku centralnego.

EK 4 - Student charakteryzuje elementarne zagadnienia z zakresu finansów publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na ćwiczeniach

P1. Kolokwium zaliczeniowe obejmujące zagadnienia teoretyczne z ćwiczeń oraz zadania

P2. Zaliczenie wykładów obejmujące zagadnienia teoretyczne z wykładu

EK 1: (ndst) Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć związanych z nauką finanse; (dst) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych;

(db) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. Definiuje system finansowy, wymienia jego elementy; (bdb) Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. Definiuje system finansowy i jego funkcje. Wymienia elementy systemu finansowego. Student charakteryzuje istotę i cele polityki finansowej państwa.

EK 2: (ndst) Student nie charakteryzuje pojęcia i funkcji pieniądza. Nie potrafi przedstawić definicji i przyczyn inflacji. Student nie rozróżnia istoty wartości przyszłej i obecnej pieniądza, nie zna rodzajów kredytów, nie potrafi dokonać prostych kalkulacji wartości pieniądza w czasie oraz amortyzacji kredytu

(dst) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi przedstawić definicje i niektóre rodzaje inflacji. Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać prostych kalkulacji wartości pieniądza w czasie (tj. w przypadku braku kapitalizacji odsetek oraz kapitalizacji odsetek 1 raz w roku - w przypadku występowania stałej i zmiennej stopy procentowej). Zna rodzaje kredytów, ale nie potrafi przeprowadzić amortyzacji kredytu

(db) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi scharakteryzować nominalną, realną i efektywną stopę procentową. Potrafi przedstawić definicje i rodzaje inflacji. Potrafi wymienić niektóre przyczyny i skutki inflacji oraz wskazać jej miary. Potrafi wymienić niektóre działania antyinflacyjne. Przedstawia pojęcie deflacji. Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Potrafi wyjaśnić istotę operacji oprocentowania i dyskontowania. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie w przypadku wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu roku (zarówno z zastosowaniem stałej, jak i zmiennej stopy procentowej). Zna rodzaje kredytów i dokonuje amortyzacji

(bdb) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi scharakteryzować nominalną, realną i efektywną stopę procentową oraz w oparciu o stosowne dane dokonywać ich kalkulacji. Potrafi przedstawić definicje i rodzaje inflacji. Potrafi wymienić i scharakteryzować przyczyny i skutki inflacji oraz działania jej przeciwdziałające. Potrafi scharakteryzować miary inflacji. Przedstawia pojęcie, przyczyny i skutki deflacji. Wykazuje się wiedzą dotyczącą aktualnego poziomu inflacji, a także potrafi odnaleźć historyczne dane dotyczące analizowanego zjawiska. Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Potrafi wyjaśnić istotę operacji oprocentowania i dyskontowania. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie w przypadku wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu roku (zarówno z zastosowaniem stałej, jak i zmiennej stopy procentowej). Zna rodzaje kredytów, potrafi dokonać ich amortyzacji oraz wskazać optymalny wybór dla klienta

EK 3: (ndst) Student nie potrafi przedstawić struktury systemu bankowego w Polsce, nie potrafi wymienić zdań banku centralnego.

(dst) Student definiuje pojęcie banku, wymienia ich rodzaje. Potrafi wymienić podmioty składające się na strukturę systemu bankowego w Polsce.

(db) Student potrafi scharakteryzować strukturę systemu bankowego w Polsce oraz zadania banku centralnego.

(bdb) Student krótko charakteryzuje zadania przypisywane bankom komercyjnym i bankowi centralnemu. Potrafi scharakteryzować strukturę systemu bankowego w Polsce. Potrafi przedstawić funkcje banku centralnego oraz cele i instrumenty polityki pieniężnej. Wykazuje się znajomością aktualnych podstawowych stóp procentowych NBP.

EK 4: (ndst) Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych kategorii dotyczących finansów publicznych.

(dst) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje finansów publicznych. Potrafi wymienić główne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, przedstawia pojęcie podatku, budżetu państwa, deficytu budżetowego oraz długu publicznego.

(db) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje finansów publicznych. Potrafi wymienić główne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, przedstawia pojęcie podatku i opłaty, definiuje budżet państwa, budżet, deficyt budżetowy oraz dług publiczny. Potrafi wymienić główne dochody i kierunki wydatków budżetowych oraz scharakteryzować strukturę systemu podatkowego w Polsce.

(bdb) Student charakteryzuje pojęcie i funkcje finansów publicznych. Potrafi wymienić główne podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych oraz źródła dochodów sektora publicznego. Potrafi krótko scharakteryzować procedurę budżetową w przypadku uchwalania budżetu państwa. Potrafi wymienić główne dochody i kierunki wydatków budżetowych oraz scharakteryzować strukturę systemu podatkowego w Polsce. Przedstawia pojęcie i przyczyny deficytu budżetowego oraz długu publicznego. Wykazuje się wiedzą dotyczącą szacunkowych wartości długu publicznego, dochodów i wydatków budżetowych oraz stanu budżetu państwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wielgórka
Prowadzący grup: Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bień
Prowadzący grup: Ewa Bień, Dariusz Wielgórka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ociepa-Kubicka
Prowadzący grup: Agnieszka Ociepa-Kubicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwetta Budzik-Nowodzińska, Zuzanna Ostraszewska
Prowadzący grup: Iwetta Budzik-Nowodzińska, Zuzanna Ostraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzik
Prowadzący grup: Tomasz Budzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzik
Prowadzący grup: Tomasz Budzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy z zakresu finansów.

C2. Zapoznanie studenta z istotą zjawisk pieniężnych zachodzących w gospodarce - identyfikacja i charakterystyka podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada umiejętność dostrzegania i analizowania podstawowych zjawisk ekonomicznych.

2. Student posiada umiejętność zbierania i przetwarzania informacji.

3. Student posiada umiejętność wykorzystywania podstawowych metod i narzędzi matematycznych.

4. Student potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Literatura:

Literatura podstawowa

1. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.): System finansowy w Polsce. PWN, Warszawa 2008 (Tom 1 i 2).

2. Z. Dobosiewicz: Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa 2009.

3. M. Sobczyk: Matematyka finansowa. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2011.

4. M. Podstawka (red.): Finanse. PWN, Warszawa 2013.

5. J. Śliwa, R. Pawlicki: Wprowadzenie do finansów, Difin, Warszawa 2013.

6. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013.

7. S. Owsiak: Finanse, PWN, Warszawa 2015.

8. R. J. Shiller: Finanse a dobrobyt społeczny. PTE, Warszawa 2016

9. P. Sołtyk, M. Dębowska-Sołtyk: Finanse samorządowe, Difin, Warszawa 2016.

10. M. Sołtysiak: Kalkulacja pieniądza na rynkach finansowych: stopy procentowe - kalkulacja wartości pieniądza w czasie, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017.

Literatura uzupełniająca

1. J. Osiatyński: Finanse publiczne. PWN, Warszawa 2006.

2. J. Szczepański, L. Szyszko (red.): Finanse przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.

3. D. Ostrowska (red.): System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce, Difin, Warszawa 2013.

4. U. Banaszczak-Soroka: Rynki finansowe: organizacja, instytucje, uczestnicy, Wydaw. C. H. Beck, 2014.

5. H. Zadora: Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty, Difin, Warszawa 2015.

6. J. Dyduch: Finanse: testy i zadania z rozwiązaniami, Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 2015.

7. A. Rutkowski: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2016.

8. J. Czekaj: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. PWN, Warszawa 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.