Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-Z1-STATWZA-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka w zarządzaniu
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 2 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iga Kott
Prowadzący grup: Robert Janik, Iga Kott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z badaniem zjawisk

społeczno-ekonomicznych, metodami ich pomiaru oraz prezentacją danych. Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia takich badań i prezentacji uzyskanych w ten sposób danych statystycznych.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane

do opisu struktury zbiorowości, analizy dynamiki zjawisk oraz analizy współzależności zjawisk

o charakterze społeczno-ekonomicznym, a także wykształcenie umiejętności samodzielnego wyznaczania tychże mierników. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych.

C3. Wykształcenie umiejętności samodzielnego przeprowadzania wszechstronnej analizy zjawisk

o charakterze ekonomiczno-społecznym z wykorzystaniem poznanych metod statystycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy matematyki.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu ekonomii, finansów

i zarządzania.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy

z różnymi komputerowymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2021.

2. Rabiej M., Statystka z programem Statistica, Wydawnictwo Helion 2014.

3. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

4. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Bąk I., Markowicz I., Wawrzyniak, K., Mojsiewicz M., Statystyka opisowa. Przykłady i zadania, Wydawnictwo CeDeWu, 2020.

2. Kott I., Harmonic Analysis as a Method of Electricity Consumption Forecast, w: Energy and Environment in Knowledge Based Economy, red:Nitkiewicz T., Lescroart L., Wydawnictwo

La Haute Ecole, 2008.

1. Zawada M., Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej w procesie inwestowania na rynku kapitałowym w Polsce, w: Nowoczesne instrumenty zarządzania,

red: Mesjasz-Lech A., Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2009.

2. Kott I., Grondys K., Mesjasz-Lech A., Rola statystycznej analizy kosztów w działalności przedsiębiorstwa X, w: Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red: Skowron-Grabowska B., Skibińska W., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.

3. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA.PL. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

4. Suchecka J., Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Noga
Prowadzący grup: Agnieszka Noga, Katarzyna Sukiennik, Marcin Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z badaniem zjawisk

społeczno-ekonomicznych, metodami ich pomiaru oraz prezentacją danych. Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia takich badań i prezentacji uzyskanych w ten sposób danych statystycznych.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane

do opisu struktury zbiorowości, analizy dynamiki zjawisk oraz analizy współzależności zjawisk

o charakterze społeczno-ekonomicznym, a także wykształcenie umiejętności samodzielnego wyznaczania tychże mierników. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych.

C3. Wykształcenie umiejętności samodzielnego przeprowadzania wszechstronnej analizy zjawisk

o charakterze ekonomiczno-społecznym z wykorzystaniem poznanych metod statystycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy matematyki.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu ekonomii, finansów

i zarządzania.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy

z różnymi komputerowymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2021.

2. Rabiej M., Statystka z programem Statistica, Wydawnictwo Helion 2014.

3. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

4. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Bąk I., Markowicz I., Wawrzyniak, K., Mojsiewicz M., Statystyka opisowa. Przykłady i zadania, Wydawnictwo CeDeWu, 2020.

2. Kott I., Harmonic Analysis as a Method of Electricity Consumption Forecast, w: Energy and Environment in Knowledge Based Economy, red:Nitkiewicz T., Lescroart L., Wydawnictwo

La Haute Ecole, 2008.

1. Zawada M., Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej w procesie inwestowania na rynku kapitałowym w Polsce, w: Nowoczesne instrumenty zarządzania,

red: Mesjasz-Lech A., Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2009.

2. Kott I., Grondys K., Mesjasz-Lech A., Rola statystycznej analizy kosztów w działalności przedsiębiorstwa X, w: Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red: Skowron-Grabowska B., Skibińska W., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.

3. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA.PL. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

4. Suchecka J., Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z badaniem zjawisk

społeczno-ekonomicznych, metodami ich pomiaru oraz prezentacją danych. Wykształcenie umiejętności przeprowadzenia takich badań i prezentacji uzyskanych w ten sposób danych statystycznych.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane

do opisu struktury zbiorowości, analizy dynamiki zjawisk oraz analizy współzależności zjawisk

o charakterze społeczno-ekonomicznym, a także wykształcenie umiejętności samodzielnego wyznaczania tychże mierników. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych.

C3. Wykształcenie umiejętności samodzielnego przeprowadzania wszechstronnej analizy zjawisk

o charakterze ekonomiczno-społecznym z wykorzystaniem poznanych metod statystycznych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy matematyki.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu ekonomii, finansów

i zarządzania.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy

z różnymi komputerowymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2021.

2. Rabiej M., Statystka z programem Statistica, Wydawnictwo Helion 2014.

3. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

4. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Bąk I., Markowicz I., Wawrzyniak, K., Mojsiewicz M., Statystyka opisowa. Przykłady i zadania, Wydawnictwo CeDeWu, 2020.

2. Kott I., Harmonic Analysis as a Method of Electricity Consumption Forecast, w: Energy and Environment in Knowledge Based Economy, red:Nitkiewicz T., Lescroart L., Wydawnictwo

La Haute Ecole, 2008.

1. Zawada M., Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej w procesie inwestowania na rynku kapitałowym w Polsce, w: Nowoczesne instrumenty zarządzania,

red: Mesjasz-Lech A., Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2009.

2. Kott I., Grondys K., Mesjasz-Lech A., Rola statystycznej analizy kosztów w działalności przedsiębiorstwa X, w: Determinanty zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red: Skowron-Grabowska B., Skibińska W., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.

3. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA.PL. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

4. Suchecka J., Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)