Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-INF-D1-MetNu-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

CELE PRZEDMIOTU:

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami numerycznymi dotyczącymi rozwiązywania problemów z zakresu algebry, analizy matematycznej, analizy wyników doświadczeń, modelowania numerycznego.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania metod numerycznych w rozwiązywaniu zadań inżynierskich z wykorzystaniem umiejętności tworzenia programów narzędziowych w języku C++.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE - WYKŁADY

1 – Rys historyczny. Ocena jakości metod numerycznych, miary błędów.

2 – Mnożenie i odwracanie macierzy.

3 – Interpolacja.

4 – Aproksymacja.

5 – Wartości własne i wektory własne macierzy.

6 – Metody rozwiązywania układów równań liniowych.

7 – Metody rozwiązywania układów równań nieliniowych.

8 – Różniczkowanie numeryczne.

9 – Całkowanie numeryczne.

10 – Przybliżone metody rozwiązywania zagadnień początkowych.

11 – Przybliżone metody rozwiązywania zagadnień brzegowych.

12 – Przybliżone metody rozwiązywania zagadnień początkowo-brzegowych.

TREŚCI PROGRAMOWE - LABORATORIUM

1 – Operacje arytmetyczne na macierzach.

2 – Obliczanie wyznacznika, odwracanie macierzy.

3 – Interpolacja.

4 – Aproksymacja. Ocena jakości aproksymacji.

5 – Ocena jakości aproksymacji i interpolacji.

6 – Wartości własne i wektory własne macierzy.

7 – Metody dokładne rozwiązywania układów równań liniowych.

8 – Metody iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych.

9 – Metody przybliżone rozwiązywania równań nieliniowych.

10 – Rozwiązywanie układów równań nieliniowych.

11 – Różniczkowanie numeryczne.

12 – Całkowanie numeryczne.

13 – Przybliżone metody rozwiązywania zagadnień początkowo-brzegowych.

Literatura:

1. E. Majchrzak, B. Mochnacki : Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, wyd. IV, Gliwice 2004.

2. K. Wanat: Algorytmy numeryczne, Wyd. Dir, Gliwice 1993

3. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006

4. A. Björck, G. Dahlquist, Metody numeryczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.

5. Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski. Metody Numeryczne. WNT 1993.

6. A. Ralston. Wstęp do analizy numerycznej. PWN 1971.

7. J. Jankowska, M. Jankowski, Przegląd metod i algorytmów numerycznych. Cześć 1, WNT Warszawa 1988

8. M. Dryja, J. Jankowska, M. Jankowski, Przegląd metod i algorytmów numerycznych. Cześć 2, WNT Warszawa 1988

Efekty uczenia się:

EK 1 – posiada podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą metod numerycznych,

EK 2 – potrafi ocenić jakość wybranej metody numerycznej,

EK 3 – potrafi wybrać odpowiednie metody numeryczne do rozwiązania problemów inżynierskich,

EK 4 – zna i potrafi stosować metody aproksymacji i interpolacji wyników badań eksperymentalnych,

EK 5 – zna i potrafi stosować przybliżone metody różniczkowania oraz całkowania,

EK 6 – posiada wiedzę dotyczącą metod rozwiązywania równań liniowych i nieliniowych,

EK 7 – potrafi stworzyć oprogramowanie do rozwiązywania układów równań liniowych oraz nieliniowych,

EK 8 – posiada wiedzę dotyczącą dokładnych i przybliżonych metod rozwiązywania układów równań,

EK 9 – potrafi rozwiązać zagadnienie brzegowo-początkowe wybraną metodą numeryczną,

EK 10 – potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu i realizacji ćwiczenia.

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczenia

F3. – ocena sprawozdania z realizacji ćwiczenia objętego programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu – zaliczenie wykładu (lub egzamin)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bokota
Prowadzący grup: Adam Bokota, Wanda Kik, Krystyna Sokół, Joanna Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bokota
Prowadzący grup: Adam Bokota, Sebastian Freus, Dorota Smorawa, Krystyna Sokół, Krzysztof Wiaderek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bokota
Prowadzący grup: Adam Bokota, Joanna Kulawik, Krystyna Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bokota
Prowadzący grup: Adam Bokota, Katarzyna Gospodarek, Grzegorz Grodzki, Joanna Kulawik, Krzysztof Wiaderek, Joanna Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bokota
Prowadzący grup: Adam Bokota, Grzegorz Grodzki, Krystyna Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kulawik
Prowadzący grup: Grzegorz Grodzki, Adam Kulawik, Krystyna Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Uwagi:

Godziny kontaktowe z prowadzącym 30W+30L=60h

Godziny konsultacji z prowadzącym 5h

Zapoznanie ze wskazaną literaturą 20h

Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 15h

Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych,

projektów (czas poza zajęciami laboratoryjnymi) 10h

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 15h

Suma 125h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU

5 ECTS

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego

2.6 ECTS

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych

2.2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kulawik
Prowadzący grup: Adam Kulawik, Wojciech Różycki, Tomasz Skrzypczak, Krystyna Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Grodzki, Adam Kulawik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kulawik
Prowadzący grup: Grzegorz Grodzki, Krzysztof Kaczmarek, Adam Kulawik, Joanna Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)