Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sterowanie elektropneumatyczne i systemy automatyzacji produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D1-SES-AP-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0710) Inżynieria i technika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sterowanie elektropneumatyczne i systemy automatyzacji produkcji
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 6 sem. MBM Automatyzacja Procesów Wytwarzania i Robotyka, stacj. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z metodami i technikami sterowania z

wykorzystaniem układów elektropneumatycznych.

Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie doboru

i konfiguracji elementów wykonawczych pneumatycznych.

Zdobycie przez studentów wiedzy niezbędnej do projektowania

systemów automatyzacji produkcji.

Pełny opis:

WYKŁAD

Wprowadzenie do przedmiotu, historia rozwoju pneumatyki i

sterowania elektropneumatycznego, systemy automatyzacjiprodukcji.

Charakterystyka techniki napędu i sterowania elektropneumatycznego.

Elementy i zespoły sterujące.

Przetworniki energii sprężonego powietrza.

Wytwarzanie, przygotowanie i przesył sprężonego powietrza.

Komponenty wprowadzania, przekształcania informacji i

przetwarzania informacji w układach elektropneumatycznych.

Układy pneumohydrauliczne.

Synteza układów sterowania z zastosowaniem elementów

ektropneumatycznych.

Technologie wykonywania elementów elektropneumatycznych.

Projektowanie systemów automatyzacji produkcji z wykorzystaniem

elementów elektropneumatycznych.

LABORATORIUM

Wprowadzenie do przedmiotu, wprowadzenie do programu

FluidSIM.

Elementy pneumatycznych układów sterowania.

Elementy elektropneumatycznych układów sterowania. 4

Realizacja sterowania elektropneumatycznego z zastosowaniem

funkcji logicznych.

Przykłady prostych układów sterowania z zastosowaniem

elementów pneumatycznych i elektropneumatycznych.

Elektropneumatyczne sterowanie ruchem.

Elektropneumatyczne sterowanie prostymi urządzeniami.

Budowa systemów automatyzacji produkcji z wykorzystaniem

elementów elektropneumatycznych.

Literatura:

1. Tomasiak E.: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Wyd. Pol.

Śląskiej, Gliwice 2001

2. Szenajch W.: Napęd i sterowanie automatyczne. WNT, Warszawa 2016.

3. Szelerski M.W. Układy pneumatyczne w maszynach i urządzeniach. Poradnik. KaBe S.C. 2018

4. Praca zbiorowa pod red. Świdra J.: Sterowanie i automatyzacja procesów

technologicznych i układów mechatronicznych. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2008.

5. Olszewski M.: Podstawy mechatroniki. Wydawnictwo REA, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Student potrafi zaproponować określony układ elektropneumatyczny do realizacji

określonego zadania produkcyjnego

Potrafi zaprezentować konstrukcje i zasady działania elementów układu

elektropneumatycznego

Potrafi dobrać elementy układów i zaprojektować typowy systemu

automatyzacji produkcji

Metody i kryteria oceniania:

– ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

– ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania

ćwiczeń

– ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

– ocena aktywności podczas zajęć

– ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu

prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę

– ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)