Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki CNC II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D2-PPT-AP-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki CNC II
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 2 sem. MBM spec. Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

C1. Przekazanie wiedzy z zakresu projektowania procesów technologicznych na obrabiarki CNC.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami programowania wieloosiowych obrabiarek CNC.

C2. Nabycie przez studentów umiejętności opracowania procesów technologicznych wybranych części maszyn na obrabiarki CNC.

Wymagania wstępne

1. Wiedza z zakresu obróbki skrawaniem, narzędzi skrawających oraz projektowania procesów technologicznych.

2. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu obrabiarek CNC.

3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji technicznej.

4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

5. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.

Pełny opis:

Zagadnienia związane z projektowaniem procesów technologicznych typowych części maszyn na obrabiarki konwencjonalne i CNC. Opis dokumentacji technologicznej. Rodzaje półfabrykatów i operacje wstępne procesu technologicznego. Wielkości podstawowe w odniesieniu do naddatków, rodzaje naddatków i czynniki wpływające na ich wielkość. Technologiczność konstrukcji. Ramowy proces technologiczny wału stopniowego. Ramowy proces technologiczny tulei. Obróbka gwintów, sposoby, narzędzia i technologie. Technologiczność konstrukcji dla części kasy korpus. Klasyfikacja metod obróbki kół zębatych walcowych. Obróbka uzębienia metodami kształtowymi oraz obwiedniowymi, zasady i możliwości obróbki, narzędzia i sposób ustawiania narzędzia podczas obróbki. Sposoby obróbki wykańczającej zębów kół zębatych. Rodzaje przekładni kół zębatych stożkowych. Sposoby kształtowania zębów kół zębatych stożkowych. Rodzaje przekładni ślimakowych i ślimaków. Technologia ślimaków i ślimacznic. Programowanie obrabiarek CNC zgodnie z ISO. Sposoby programowania obróbki gwintów na tokarce CNC ze sterowaniem Fanuc seria Oi. Programowanie z zastosowaniem programowania konturowego, na obrabiarce CNC ze sterowaniem Fanuc seria Oi. Sposób wywołania i odwołania kompensacji promienia narzędzia przy frezowaniu. Cykle obróbki otworu przy frezowaniu dla sterowania MTS. Sposoby programowania obrabiarek CNC. Rola i zadania postprocesorów w programach CAM-owskich. Podstawowe pojęcia, zakres i zadania systemów CAD/CAM. Metody komputerowo wspomaganego opracowania procesów technologicznych. Systemy Cax i ich funkcje w wytwarzaniu zintegrowanym.

Literatura:

1. Instrukcje programowania i obsługi maszyn numerycznych.

2. Dokumentacja frezarki CBKO FYS 16NM i tokarki CBKO OSA 20 L.

3. Dokumentacja do symulatora CNC toczenia i frezowania MTS.

Feld M.: Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych części maszyn, WNT, 1994.

4. Habrat W.: Obsługa i programowanie obrabiarek CNC, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2007.

5. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, WNT, Warszawa, 2000.

6. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie, WNT, Warszawa, 1998.

7. Nikiel G.: Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D, Bielsko-Biała, 2004.

8. Pritschow: Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1995

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych na obrabiarki CNC,

Student posiada wiedzę teoretyczną z zakresu programowania wieloosiowych obrabiarek CNC,

Student potrafi opracować ramowy proces technologiczny wybranych części maszyn na obrabiarki CNC,

Student potrafi przygotować pełną dokumentację technologiczną obróbki wybranych części maszyn na obrabiarki CNC .

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena projektów objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem laboratorium i wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku 2012/2013" (zakończony)

Okres: 2013-02-18 - 2013-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Godziny kontaktowe z prowadzącym - 15W, 15L, 15P

Konsultacje - 5h

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 11h

Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych - 15h

Wykonanie projektów(czas poza zajęciami projektowymi) - 10h

Przygotowanie do egzaminu - 14h

Razem 100h

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego - 2.12

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych - 2.2

Sumaryczna liczba ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Marek Kęsy, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)