Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki CNC I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-Z2-PPT-AP-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki CNC I
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

C1. Przekazanie wiedzy z zakresu projektowania procesów technologicznych na obrabiarki CNC.

C2. Zapoznanie studentów z zasadami programowania wieloosiowych obrabiarek CNC.

C3. Nabycie przez studentów umiejętności opracowania procesów technologicznych wybranych części maszyn na obrabiarki CNC.

Wymagania wstępne

1. Wiedza z zakresu obróbki skrawania, narzędzi skrawających oraz projektowania procesów technologicznych.

2. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu obrabiarek CNC.

3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji technicznej.

4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

5. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.

Pełny opis:

Sposoby mocowania przedmiotów obrabianych na tokarkach i centrach tokarskich. Uproszczony schemat ideowy dwuosiowej tokarki

sterowanej numerycznie. Schemat ideowy serwonapędu z prędkościowym i położeniowym sprzężeniem zwrotnym. Możliwości

technologiczne tokarek i wieloosiowych center tokarskich CNC. Możliwości technologiczne frezarek i wieloosiowych center frezerskich

CNC. Zasady wyznaczania i sposoby opisywania osi sterowanych numerycznie w obrabiarkach CNC, przykłady. Zespoły funkcjonalne w

obrabiarkach CNC. Cechy współczesnych tokarek CNC i tokarskich centrów obróbczych. Zmiany poglądów dotyczących

technologiczności konstrukcji ze względu na zastosowanie centrów obróbczych CNC. Charakterystyka obróbki HSC i HPC i przykłady ich

zastosowania. Czym powinny charakteryzować się nowoczesne obrabiarki. Wady i zalety obrabiarek o strukturze zamkniętej (w

porównaniu z obrabiarkami o konwencjonalnej kinematyce). Przykłady zastosowania maszyn o zamkniętej strukturze kinematycznej.

Klasyfikacja napędów głównych w obrabiarkach i urządzeniach technologicznych. Wymagania techniczne zespołów wrzecionowych.

Charakterystyka i sposoby łożyskowania wrzecion i elektrowrzecion. charakterystyka interpolatorów.

Charakterystyka cyfrowych układów napędowych ( porównanie serwonapędem analogowym). Architektura i charakterystyka systemów

DNC. Charakterystyka narzędzi skrawających dla obrabiarek i centrów obróbkowych CNC. Metody nadzoru i diagnostyki narzędzi.

Nadzorowanie i diagnostyka procesu produkcji. Zespoły poddawane nadzorowaniu i diagnostyce w obrabiarce.

Literatura:

1. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa, 2009.

2. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT, Warszawa, 2008.

3. Kosmol J. i inni: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007.

4. Grzesik W. i inni: Programowanie obrabiarek NC/CNC, WNT, Warszawa, 2006.

5. Nikiel G.: Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D, Wyd. Akademii Techniczno-

Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2004.

6. Habrat W.: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie, Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2003.

7. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, WNT, Warszawa, 2000.

8. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie, WNT, Warszawa, 1998.

9. Pritschow: Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,

1995.

10. Instrukcje programowania i obsługi obrabiarek CNC.

11. Dokumentacja frezarki CBKO FYS 16NM i tokarki CBKO OSA 20 L.

12. Dokumentacja symulatora MTS dla toczenia i frezowania CNC.

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych na obrabiarki CNC,

Student posiada wiedzę teoretyczną z zakresu programowania wieloosiowych obrabiarek CNC,

Student potrafi opracować ramowy proces technologiczny wybranych części maszyn na obrabiarki CNC,

Student potrafi przygotować pełną dokumentację technologiczną obróbki wybranych części maszyn na obrabiarki CNC.

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/2013" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Rafał Gołębski, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boral
Prowadzący grup: Piotr Boral, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Godziny kontaktowe z prowadzącym - 15W, 15L, 15P

Egzamin - 3h

Konsultacje - 5h

Przygotowanie do zajęć (praktycznych) - 15h

Przygotowanie sprawozdań i prezentacji - 10h

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 86

Przygotowanie do zadania sprawdzającego i/lub egzaminu - 86h

Razem - 250h

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego - 2.12

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych - 2.2

Sumaryczna liczba ECTS - 10

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)