Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie optyczne i okularowe III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIP-FT-D-II-TOIII-02
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie optyczne i okularowe III
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

C1- Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności potrzebnych do oprawiania soczewek organicznych i mineralnych sferycznych, sfero-cylindrycznych i progresywnych w różnego rodzaju oprawkach

C2- Opanowanie przez studentów umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania korekcji okularowej.

C3- Opanowanie przez studentów prawidłowego wykonania korekcji okularowej i oceny jej jakości.

Pełny opis:

W1- Metody obróbki płaskich powierzchni: rodzaje szkieł optycznych, szlifowanie szkła optycznego, polerowanie szkła optycznego. Sposoby ręcznego kształtowania soczewki: kruszenie szkła do zadanego kształtu szablonu, ręczne szlifowanie soczewki okularowej do żądanego kształtu

(faseta płaska i zadana, rodzaje faset) lub poprawa szlifu po automacie szlifierskim (obsługa szlifierki ręcznej).

W2- Metody wykonania szablonu: ręczne wykonywanie szablonu do oprawy , mocowanie oprawki w szabloniarce i obsługa szabloniarki.

W3- Szlifowanie soczewki okularowej: obsługa automatu szlifierskiego (wybór fasety, docisku do tarczy szlifierskiej, wprowadzanie i poprawianie naddatków), różnice w szlifowaniu soczewek mineralnych i organicznych.

W4- Sposoby pomiaru i kontroli jakości oprawy okularowej: pomiary oprawy okularowej, zasady opisu oprawy, materiały na oprawy, właściwości (zalety, wady) podział, wymagania. opis oprawy

okularowej, system linii głównej. system „skrzyni”, charakterystyka materiału, jak przygotować oprawę do montażu szkieł.

W5- Sposoby pomiaru rozstawu źrenic (pomiar PD) ,centrowanie soczewki okularowej: sposoby centrowania soczewki okularowej, obliczanie decentracji, obsługa centroskopu., Formuła Prentice’a centrowanie a rozmiar szkła, ustawianie pryzmy w soczewkach.

W6- Recepta okularowa, podziałka kątowa – skala „TABO”. zasady transpozycji,

W7- Produkcja soczewek mineralnych i organicznych

W8- Metody pomiaru i kontrola jakości soczewki okularowej: obsługa dioptromierza, pomiar mocy soczewki, soczewka - podstawowe terminy, rodzaje soczewek okularowych,

W9- Konstrukcje soczewek wysokoindeksowych, kontrola jakości soczewek, zasady opisu soczewki okularowej.

Lab 1 Podstawowe przepisy BHP pracowni optycznej. Prezentacja specjalistycznych narzędzi i urządzeń służących do wykonywania okularów. Metody obróbki soczewek do zadanego kształtu oprawy: ręczne trasowanie soczewek okularowych, kruszenie szkła, cięcie szkła

Lab 2 Szlifowanie soczewek okularowych do żądanego kształtu oprawy na szlifierce ręcznej.

Lab 3 Montaż soczewek okularowych w oprawy.

Lab 4 Pomiar mocy soczewek okularowych na frontofokometrze., wyznaczanie środka optycznego soczewki oraz osi sferoczylindrycznej.

Lab 5 Wykonywanie szablonu z tektury i przy wykorzystaniu szabloniarki, obsługa szabloniarki.

Lab 6 Wykonanie okularów z mineralnymi soczewkami sferycznymi do oprawy z tworzywa sztucznego.

Lab 7 Wykonanie okularów z soczewkami sferycznymi do oprawy metalowej.

Lab 8 Wykonanie okularów z soczewkami sferoczylindycznymi do oprawy pełnej.

Lab 9 Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy żyłkowej, obsługa rowkarki.

Lab 10 Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy z soczewkami dwuogniskowymi.

Lab 11 Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy z soczewkami progresywnymi.

Lab 12 Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy wierconej.

Lab 13 Lutowanie opraw metalowych, wymiana nanośników, zauszników, konserwacja opraw oraz naprawa innych części okularów.

Lab 14 Konserwacja sprzętu oftalmicznego i optycznego oraz jego drobne naprawy, samodzielny montaż i demontaż urządzeń optycznych.

Literatura:

Zając Zając M. – „Optyka okularowa” Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003

Hein A.,Sidorowicz A., Wagnerowski T – „Oko i okulary.” Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1966.

Wagnerowski T. – „Optyka praktyczna” PWT, Warszawa 1961

Hanc T. – „Pomiary optyczne” Wydawnictwo WNT, Warszawa 1964

Nowak T., Zając M. – „Optyka – kurs elementarny”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.

Sojecki A. – „Optyka” WSiP Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

EU1- Ma podstawową wiedzę z zakresu pomiarów i kontroli charakterystyk optycznych soczewek okularowych. Ma podstawową wiedzę o oprawie okularowej – pomiary antropometryczne, ustawienie, dobór, dopasowanie i naprawy.

EU2- Potrafi posługiwać się aparaturą niezbędną do wykonania pracy okularowej. Umie obrabiać soczewki okularowe, montować je w oprawie i ocenić jakość wykonanej pracy okularowej.

EU3- Potrafi pracować indywidualnie, jak i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację danego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Ocena poprawności montażu soczewek okularowych w oprawie i ocena wykonania raportu końcowego

P1. Ocena wiadomości na kolokwium zaliczeniowym

P2. Ocena uśredniona za raporty końcowe z poszczególnych ćwiczeń

P3. Ocena uśredniona za poprawność wykonania poszczególnych prac okularowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kaczmarzyk
Prowadzący grup: Tomasz Kaczmarzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kaczmarzyk
Prowadzący grup: Tomasz Kaczmarzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jarosik
Prowadzący grup: Marcin Jarosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gondro, Marcin Nabiałek, Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

C1- Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności potrzebnych do oprawiania soczewek organicznych i mineralnych sferycznych, sfero-cylindrycznych i progresywnych w różnego rodzaju oprawkach

C2- Opanowanie przez studentów umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania korekcji okularowej.

C3- Opanowanie przez studentów prawidłowego wykonania korekcji okularowej i oceny jej jakości.

Pełny opis:

W1- Metody obróbki płaskich powierzchni: rodzaje szkieł optycznych, szlifowanie szkła optycznego, polerowanie szkła optycznego. Sposoby ręcznego kształtowania soczewki: kruszenie szkła do zadanego kształtu szablonu, ręczne szlifowanie soczewki okularowej do żądanego kształtu

(faseta płaska i zadana, rodzaje faset) lub poprawa szlifu po automacie szlifierskim (obsługa szlifierki ręcznej).

W2- Metody wykonania szablonu: ręczne wykonywanie szablonu do oprawy , mocowanie oprawki w szabloniarce i obsługa szabloniarki.

W3- Szlifowanie soczewki okularowej: obsługa automatu szlifierskiego (wybór fasety, docisku do tarczy szlifierskiej, wprowadzanie i poprawianie naddatków), różnice w szlifowaniu soczewek mineralnych i organicznych.

W4- Sposoby pomiaru i kontroli jakości oprawy okularowej: pomiary oprawy okularowej, zasady opisu oprawy, materiały na oprawy, właściwości (zalety, wady) podział, wymagania. opis oprawy

okularowej, system linii głównej. system „skrzyni”, charakterystyka materiału, jak przygotować oprawę do montażu szkieł.

W5- Sposoby pomiaru rozstawu źrenic (pomiar PD) ,centrowanie soczewki okularowej: sposoby centrowania soczewki okularowej, obliczanie decentracji, obsługa centroskopu., Formuła Prentice’a centrowanie a rozmiar szkła, ustawianie pryzmy w soczewkach.

W6- Recepta okularowa, podziałka kątowa – skala „TABO”. zasady transpozycji,

W7- Produkcja soczewek mineralnych i organicznych

W8- Metody pomiaru i kontrola jakości soczewki okularowej: obsługa dioptromierza, pomiar mocy soczewki, soczewka - podstawowe terminy, rodzaje soczewek okularowych,

W9- Konstrukcje soczewek wysokoindeksowych, kontrola jakości soczewek, zasady opisu soczewki okularowej.

Lab 1 Podstawowe przepisy BHP pracowni optycznej. Prezentacja specjalistycznych narzędzi i urządzeń służących do wykonywania okularów. Metody obróbki soczewek do zadanego kształtu oprawy: ręczne trasowanie soczewek okularowych, kruszenie szkła, cięcie szkła

Lab 2 Szlifowanie soczewek okularowych do żądanego kształtu oprawy na szlifierce ręcznej.

Lab 3 Montaż soczewek okularowych w oprawy.

Lab 4 Pomiar mocy soczewek okularowych na frontofokometrze., wyznaczanie środka optycznego soczewki oraz osi sferoczylindrycznej.

Lab 5 Wykonywanie szablonu z tektury i przy wykorzystaniu szabloniarki, obsługa szabloniarki.

Lab 6 Wykonanie okularów z mineralnymi soczewkami sferycznymi do oprawy z tworzywa sztucznego.

Lab 7 Wykonanie okularów z soczewkami sferycznymi do oprawy metalowej.

Lab 8 Wykonanie okularów z soczewkami sferoczylindycznymi do oprawy pełnej.

Lab 9 Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy żyłkowej, obsługa rowkarki.

Lab 10 Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy z soczewkami dwuogniskowymi.

Lab 11 Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy z soczewkami progresywnymi.

Lab 12 Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy wierconej.

Lab 13 Lutowanie opraw metalowych, wymiana nanośników, zauszników, konserwacja opraw oraz naprawa innych części okularów.

Lab 14 Konserwacja sprzętu oftalmicznego i optycznego oraz jego drobne naprawy, samodzielny montaż i demontaż urządzeń optycznych.

Literatura:

Zając Zając M. – „Optyka okularowa” Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003

Hein A.,Sidorowicz A., Wagnerowski T – „Oko i okulary.” Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1966.

Wagnerowski T. – „Optyka praktyczna” PWT, Warszawa 1961

Hanc T. – „Pomiary optyczne” Wydawnictwo WNT, Warszawa 1964

Nowak T., Zając M. – „Optyka – kurs elementarny”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.

Sojecki A. – „Optyka” WSiP Warszawa 1997

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)