Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIP-ZIP-D1-Fiz-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wip.pcz.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU:

C1-Poznanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki, obejmującej mechanikę, ruch drgający i falowy, hydrostatykę i hydrodynamikę oraz termodynamikę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice.

C2- Opanowanie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu prostych zadań i problemów z fizyki.

WYMAGANA WIEDZA, UMIEJĘTNOSCI, KOMPETENCJE:

1. Wiedza z podstaw z fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej.

2. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

3. Umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania podstawowych zadań z fizyki.

4. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD 15h:

W1- Skalary i wektory w fizyce. Elementy rachunku wektorowego

W2- Mechanika punktu materialnego (ruchy, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

W3- Mechanika bryły sztywnej (środek masy, moment bezwładności, moment siły, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej, moment pędu).

W4- Ruch drgający i falowy (drgania, ruch harmoniczny, drgania tłumione i wymuszone, fale biegnące, matematyczny opis fali, zjawiska falowe, fale dźwiękowe).

W5- Hydrostatyka i hydrodynamika (płyny, ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego, lepkość, rodzaje przepływów).

W6- Elementy termodynamiki i teorii kinetyczno molekularnej gazów (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne, silniki cieplne).

W7- Kolokwium zaliczeniowe.

ĆWICZENIA 15h:

Na ćwiczeniach rachunkowych rozwiązywane są zadania z fizyki dotyczące następujących treści programowych z wykładów:

C1- Rachunek wektorowy i mechanika punktu materialnego ( działania na wektorach, różne rodzaje ruchu, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

C2- Ruch drgający i falowy (ruch harmoniczny, matematyczny opis fali).

C3- Statyka i dynamika płynów (ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego).

C4- Elementy termodynamiki (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne).

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych.

2. Zestawy zadań i problemów do rozwiązywania na ćwiczeniach rachunkowych.

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I i II, WNT, Warszawa 2005.

4. 1 i 2 tom podręcznika dostępnego online: https://openstax.org/subjects/science

Efekty uczenia się:

EU1- Student zna teorie i prawa fizyki, w zakresie opisanym treściami programowymi na poziomie umożliwiającym rozumienie i opis zjawisk fizycznych

EU2- Student potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania zadań i problemów z fizyki

EU3- Student potrafi krytycznie ocenić posiadaną wiedzę oraz ma świadomość konieczności nieustannego samokształcenia wynikającego z postępu technologicznego

Metody i kryteria oceniania:

SPOSÓB OCENY

F1. Ocena przygotowania do ćwiczeń rachunkowych i aktywności na ćwiczeniach

F2. Oceny z kolokwiów

P1. Kolokwium zaliczeniowe

P2. Ocena uśredniona z kolokwiów.

OCENA POSZCZEGÓLNYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

EU 1 Student zna teorie i prawa fizyki, w zakresie opisanym treściami programowymi na poziomie umożliwiającym rozumienie i opis zjawisk fizycznych i procesów inżynierskich:

2-Student nie opanował podstawowej wiedzy określonej przez EU1

3-Student częściowo i powierzchownie opanował wiedzę określoną przez EU1

4-Student ma niewielkie braki w zakresie wiedzy określonej przez EU1

5-Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu określonego przez EU1

EU 2 Student potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania zadań i problemów z fizyki:

2-Student nie potrafi rozwiązywać nawet najprostszych zadań

3-Student potrafi rozwiązywać proste zadania z pomocą prowadzącego

4-Student potrafi rozwiązywać proste zadania

5-Student potrafi rozwiązywać zadania o różnym stopniu trudności, wykazuje się aktywnością i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań

EU 3 Student potrafi krytycznie ocenić posiadaną wiedzę oraz ma świadomość konieczności nieustannego samokształcenia wynikającego z postępu technologicznego:

2-Student nie jest zainteresowany treściami programowymi, nie jest przygotowany do zajęć

3-Student jest biernym słuchaczem i unika aktywności na zajęciach

4-Student jest przygotowany do zajęć, ale unika aktywnego udziału

5-Student jest przygotowany do zajęć i bierze w nich aktywny udział

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2009/2010" (zakończony)

Okres: 2010-02-15 - 2010-06-11
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Wnuk
Prowadzący grup: Izabela Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wysłocki
Prowadzący grup: Marcin Dośpiał, Jerzy Wysłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2011-02-21 - 2011-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wysłocki
Prowadzący grup: Izabela Wnuk, Jerzy Wysłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/2013" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wysłocki
Prowadzący grup: Radosław Kowalczyk, Jerzy Wysłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku 2012/2013" (zakończony)

Okres: 2013-02-18 - 2013-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Ewa Drzazga-Szczęśniak, Katarzyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wysłocki
Prowadzący grup: Piotr Gębara, Jerzy Wysłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wysłocki
Prowadzący grup: Jerzy Wysłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wysłocki
Prowadzący grup: Izabela Wnuk, Jerzy Wysłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wysłocki
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik, Jerzy Wysłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wysłocki
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik, Jerzy Wysłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Boryca, Edyta Kardas, Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Strona przedmiotu: http://www.wip.pcz.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU:

C1-Poznanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki, obejmującej mechanikę, ruch drgający i falowy, hydrostatykę i hydrodynamikę oraz termodynamikę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice.

C2- Opanowanie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu prostych zadań i problemów z fizyki.

WYMAGANA WIEDZA, UMIEJĘTNOSCI, KOMPETENCJE:

1. Wiedza z podstaw z fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej.

2. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

3. Umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania podstawowych zadań z fizyki.

4. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD 15h:

W1- Skalary i wektory w fizyce. Elementy rachunku wektorowego

W2- Mechanika punktu materialnego (ruchy, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

W3- Mechanika bryły sztywnej (środek masy, moment bezwładności, moment siły, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej, moment pędu).

W4- Ruch drgający i falowy (drgania, ruch harmoniczny, drgania tłumione i wymuszone, fale biegnące, matematyczny opis fali, zjawiska falowe, fale dźwiękowe).

W5- Hydrostatyka i hydrodynamika (płyny, ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego, lepkość, rodzaje przepływów).

W6- Elementy termodynamiki i teorii kinetyczno molekularnej gazów (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne, silniki cieplne).

W7- Kolokwium zaliczeniowe.

ĆWICZENIA 15h:

Na ćwiczeniach rachunkowych rozwiązywane są zadania z fizyki dotyczące następujących treści programowych z wykładów:

C1- Rachunek wektorowy i mechanika punktu materialnego ( działania na wektorach, różne rodzaje ruchu, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

C2- Ruch drgający i falowy (ruch harmoniczny, matematyczny opis fali).

C3- Statyka i dynamika płynów (ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego).

C4- Elementy termodynamiki (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne).

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych.

2. Zestawy zadań i problemów do rozwiązywania na ćwiczeniach rachunkowych.

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I i II, WNT, Warszawa 2005.

4. 1 i 2 tom podręcznika dostępnego online: https://openstax.org/subjects/science

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik, Anna Przybył
Strona przedmiotu: http://www.wip.pcz.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU:

C1-Poznanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki, obejmującej mechanikę, ruch drgający i falowy, hydrostatykę i hydrodynamikę oraz termodynamikę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice.

C2- Opanowanie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu prostych zadań i problemów z fizyki.

WYMAGANA WIEDZA, UMIEJĘTNOSCI, KOMPETENCJE:

1. Wiedza z podstaw z fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej.

2. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

3. Umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania podstawowych zadań z fizyki.

4. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD 15h:

W1- Skalary i wektory w fizyce. Elementy rachunku wektorowego

W2- Mechanika punktu materialnego (ruchy, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

W3- Mechanika bryły sztywnej (środek masy, moment bezwładności, moment siły, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej, moment pędu).

W4- Ruch drgający i falowy (drgania, ruch harmoniczny, drgania tłumione i wymuszone, fale biegnące, matematyczny opis fali, zjawiska falowe, fale dźwiękowe).

W5- Hydrostatyka i hydrodynamika (płyny, ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego, lepkość, rodzaje przepływów).

W6- Elementy termodynamiki i teorii kinetyczno molekularnej gazów (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne, silniki cieplne).

W7- Kolokwium zaliczeniowe.

ĆWICZENIA 15h:

Na ćwiczeniach rachunkowych rozwiązywane są zadania z fizyki dotyczące następujących treści programowych z wykładów:

C1- Rachunek wektorowy i mechanika punktu materialnego ( działania na wektorach, różne rodzaje ruchu, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

C2- Ruch drgający i falowy (ruch harmoniczny, matematyczny opis fali).

C3- Statyka i dynamika płynów (ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego).

C4- Elementy termodynamiki (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne).

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych.

2. Zestawy zadań i problemów do rozwiązywania na ćwiczeniach rachunkowych.

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I i II, WNT, Warszawa 2005.

4. 1 i 2 tom podręcznika dostępnego online: https://openstax.org/subjects/science

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Strona przedmiotu: http://www.wip.pcz.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU:

C1-Poznanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki, obejmującej mechanikę, ruch drgający i falowy, hydrostatykę i hydrodynamikę oraz termodynamikę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice.

C2- Opanowanie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu prostych zadań i problemów z fizyki.

WYMAGANA WIEDZA, UMIEJĘTNOSCI, KOMPETENCJE:

1. Wiedza z podstaw z fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej.

2. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

3. Umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania podstawowych zadań z fizyki.

4. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD 15h:

W1- Skalary i wektory w fizyce. Elementy rachunku wektorowego

W2- Mechanika punktu materialnego (ruchy, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

W3- Mechanika bryły sztywnej (środek masy, moment bezwładności, moment siły, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej, moment pędu).

W4- Ruch drgający i falowy (drgania, ruch harmoniczny, drgania tłumione i wymuszone, fale biegnące, matematyczny opis fali, zjawiska falowe, fale dźwiękowe).

W5- Hydrostatyka i hydrodynamika (płyny, ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego, lepkość, rodzaje przepływów).

W6- Elementy termodynamiki i teorii kinetyczno molekularnej gazów (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne, silniki cieplne).

W7- Kolokwium zaliczeniowe.

ĆWICZENIA 15h:

Na ćwiczeniach rachunkowych rozwiązywane są zadania z fizyki dotyczące następujących treści programowych z wykładów:

C1- Rachunek wektorowy i mechanika punktu materialnego ( działania na wektorach, różne rodzaje ruchu, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

C2- Ruch drgający i falowy (ruch harmoniczny, matematyczny opis fali).

C3- Statyka i dynamika płynów (ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego).

C4- Elementy termodynamiki (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne).

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych.

2. Zestawy zadań i problemów do rozwiązywania na ćwiczeniach rachunkowych.

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I i II, WNT, Warszawa 2005.

4. 1 i 2 tom podręcznika dostępnego online: https://openstax.org/subjects/science

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik, Anna Przybył
Strona przedmiotu: http://www.wip.pcz.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU:

C1-Poznanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki, obejmującej mechanikę, ruch drgający i falowy, hydrostatykę i hydrodynamikę oraz termodynamikę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice.

C2- Opanowanie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu prostych zadań i problemów z fizyki.

WYMAGANA WIEDZA, UMIEJĘTNOSCI, KOMPETENCJE:

1. Wiedza z podstaw z fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej.

2. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

3. Umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania podstawowych zadań z fizyki.

4. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD 15h:

W1- Skalary i wektory w fizyce. Elementy rachunku wektorowego

W2- Mechanika punktu materialnego (ruchy, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

W3- Mechanika bryły sztywnej (środek masy, moment bezwładności, moment siły, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej, moment pędu).

W4- Ruch drgający i falowy (drgania, ruch harmoniczny, drgania tłumione i wymuszone, fale biegnące, matematyczny opis fali, zjawiska falowe, fale dźwiękowe).

W5- Hydrostatyka i hydrodynamika (płyny, ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego, lepkość, rodzaje przepływów).

W6- Elementy termodynamiki i teorii kinetyczno molekularnej gazów (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne, silniki cieplne).

W7- Kolokwium zaliczeniowe.

ĆWICZENIA 15h:

Na ćwiczeniach rachunkowych rozwiązywane są zadania z fizyki dotyczące następujących treści programowych z wykładów:

C1- Rachunek wektorowy i mechanika punktu materialnego ( działania na wektorach, różne rodzaje ruchu, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

C2- Ruch drgający i falowy (ruch harmoniczny, matematyczny opis fali).

C3- Statyka i dynamika płynów (ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego).

C4- Elementy termodynamiki (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne).

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych.

2. Zestawy zadań i problemów do rozwiązywania na ćwiczeniach rachunkowych.

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I i II, WNT, Warszawa 2005.

4. 1 i 2 tom podręcznika dostępnego online: https://openstax.org/subjects/science

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik, Paweł Pietrusiewicz
Strona przedmiotu: http://www.wip.pcz.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU:

C1-Poznanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki, obejmującej mechanikę, ruch drgający i falowy, hydrostatykę i hydrodynamikę oraz termodynamikę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice.

C2- Opanowanie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu prostych zadań i problemów z fizyki.

WYMAGANA WIEDZA, UMIEJĘTNOSCI, KOMPETENCJE:

1. Wiedza z podstaw z fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej.

2. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

3. Umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania podstawowych zadań z fizyki.

4. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD 15h:

W1- Skalary i wektory w fizyce. Elementy rachunku wektorowego

W2- Mechanika punktu materialnego (ruchy, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

W3- Mechanika bryły sztywnej (środek masy, moment bezwładności, moment siły, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej, moment pędu).

W4- Ruch drgający i falowy (drgania, ruch harmoniczny, drgania tłumione i wymuszone, fale biegnące, matematyczny opis fali, zjawiska falowe, fale dźwiękowe).

W5- Hydrostatyka i hydrodynamika (płyny, ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego, lepkość, rodzaje przepływów).

W6- Elementy termodynamiki i teorii kinetyczno molekularnej gazów (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne, silniki cieplne).

W7- Kolokwium zaliczeniowe.

ĆWICZENIA 15h:

Na ćwiczeniach rachunkowych rozwiązywane są zadania z fizyki dotyczące następujących treści programowych z wykładów:

C1- Rachunek wektorowy i mechanika punktu materialnego ( działania na wektorach, różne rodzaje ruchu, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

C2- Ruch drgający i falowy (ruch harmoniczny, matematyczny opis fali).

C3- Statyka i dynamika płynów (ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego).

C4- Elementy termodynamiki (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne).

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych.

2. Zestawy zadań i problemów do rozwiązywania na ćwiczeniach rachunkowych.

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I i II, WNT, Warszawa 2005.

4. 1 i 2 tom podręcznika dostępnego online: https://openstax.org/subjects/science

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Strona przedmiotu: http://www.wip.pcz.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU:

C1-Poznanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki, obejmującej mechanikę, ruch drgający i falowy, hydrostatykę i hydrodynamikę oraz termodynamikę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice.

C2- Opanowanie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu prostych zadań i problemów z fizyki.

WYMAGANA WIEDZA, UMIEJĘTNOSCI, KOMPETENCJE:

1. Wiedza z podstaw z fizyki i matematyki z zakresu szkoły średniej.

2. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

3. Umiejętność wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania podstawowych zadań z fizyki.

4. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD 15h:

W1- Skalary i wektory w fizyce. Elementy rachunku wektorowego

W2- Mechanika punktu materialnego (ruchy, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

W3- Mechanika bryły sztywnej (środek masy, moment bezwładności, moment siły, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej, moment pędu).

W4- Ruch drgający i falowy (drgania, ruch harmoniczny, drgania tłumione i wymuszone, fale biegnące, matematyczny opis fali, zjawiska falowe, fale dźwiękowe).

W5- Hydrostatyka i hydrodynamika (płyny, ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego, lepkość, rodzaje przepływów).

W6- Elementy termodynamiki i teorii kinetyczno molekularnej gazów (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne, silniki cieplne).

W7- Kolokwium zaliczeniowe.

ĆWICZENIA 15h:

Na ćwiczeniach rachunkowych rozwiązywane są zadania z fizyki dotyczące następujących treści programowych z wykładów:

C1- Rachunek wektorowy i mechanika punktu materialnego ( działania na wektorach, różne rodzaje ruchu, zasady dynamiki, praca i energia, zasady zachowania w mechanice).

C2- Ruch drgający i falowy (ruch harmoniczny, matematyczny opis fali).

C3- Statyka i dynamika płynów (ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, prawo Bernoulliego).

C4- Elementy termodynamiki (temperatura i ciepło, przemiany fazowe, model cząsteczkowy gazu doskonałego, ciepło właściwe, zasada ekwipartycji energii, zasady termodynamiki, procesy termodynamiczne).

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych.

2. Zestawy zadań i problemów do rozwiązywania na ćwiczeniach rachunkowych.

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

3. J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I i II, WNT, Warszawa 2005.

4. 1 i 2 tom podręcznika dostępnego online: https://openstax.org/subjects/science

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)