Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i ocena zagrożeń E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-D1-AIOZ-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza i ocena zagrożeń E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 4 sem BHP D1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Babicz
Prowadzący grup: Wojciech Babicz, Marta Niciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Babicz
Prowadzący grup: Wojciech Babicz, Marta Niciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Babicz
Prowadzący grup: Wojciech Babicz, Marta Niciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Niciejewska
Prowadzący grup: Marta Niciejewska
Strona przedmiotu: https://usosweb.pcz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WZ-BHP-D1-AIOZ-04&callback=g_b18541af
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1.Zapoznanie z podstawowymi pojęciami: czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne, zagrożenie, narażenie, ryzyko zawodowe.

C2.Przedstawienie zagadnień z zakresu norm i zaleceń dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

C3. Przedstawienie poszczególnych grup zagrożeń zawodowych oraz przedstawienie metod pomiaru czynników zagrożeń

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania

2.Student posiada wiedzę z chemii w zakresie dotyczącym właściwości pierwiastków i związków chemicznych

3.Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego

4.Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn

5.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY

W1-Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne. Zagrożenie, narażenie, ryzyko zawodowe. 2h

W2-Najwyższe stężenie(NDS) oraz najwyższe dopuszczalne natężenie (NDN) czynników dla zdrowia w środowisku pracy. Normy i zalecenia. Wartość chwilowa i pułapowa. 2h

W3-Elementy metrologii. 2h

W4-Czynniki materialne środowiska pracy. Oświetlenie. Temperatura. Wilgotność. 3h

W5-Zagrożenia czynnikami mechanicznymi. Rodzaje osłon. Klasyfikacja systemów zabezpieczających. 3h

W6-Zagrożenie hałasem. Źródła hałasu. Skutki oddziaływania hałasu na organizm ludzki. Metody pomiaru hałasu. Metody ograniczania emisji hałasu. Środki ochrony indywidualnej. Regulacje prawne dotyczące pomiaru oraz badań lekarskich. 4h

W7-Zagrożenie drganiami mechanicznymi. Źródła drgań. Skutki narażenia na wibracje. Metody pomiaru. Wartości dopuszczalne. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. 2h

W8-Zagrożenie prądem elektrycznym. Skutki działania prądu na organizm ludzki. Systemy zabezpieczeń. 2h

W9-Zagrożenie promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. 2h

W10-Zagrożenie pyłami. Rodzaje pyłów. Skutki oddziaływania pyłów na organizm ludzki. Metody pomiaru zapylenia. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. 2h

W11-Czynniki chemiczne. Klasyfikacja czynników chemicznych. Regulacje prawne dotyczące pomiarów oraz badań profilaktycznych. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 2h

W12-Czynniki biologiczne. Klasyfikacja. Środki ochrony. 2h

W13-Czynniki mechaniczne. 2h

LABORATORIUM

L1-Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie z regulaminem laboratorium. Przedstawienie wymagań dotyczących obecności na zajęciach i warunków zaliczenia przedmiotu 2h

L2, L3-Badanie wydolności fizycznej na podstawie pomiaru ciśnienia krwi. 4h

L4-Statyczne obciążenie mięśni 2h

L5-Preferencje w spostrzeganiu h2

L6-Ocena poziomu hałasu w pomieszczeniu zamkniętym 2h

L7-Sumowanie poziomów hałasu 2h

L8-Wpływ szumu na odbiór informacji werbalnych 2h

L9-Wykreślenie mapy hałasu 2h

L10-Chłonność akustyczna pomieszczenia 2h

L11-Ocena poziomu wibracji 2h

L12-Ocena parametrów oświetlenia w pomieszczeniu zamkniętym 2h

L13-Ocena parametrów mikroklimatu 2h

L14-Kolokwium zaliczeniowe 2h

L15-Zaliczenie przedmiotu 2 h

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Górska E. Ergonomia. Projektowanie. Diagnoza. Eksperymenty. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.

2. Uzarczyk A. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach narażonych na: czynniki szkodliwe, czynniki uciążliwe, zagrożenia wypadkowe. ODDK, Gdańsk 2006.

3. Koradecka D. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, CIOP, Warszawa 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Niciejewska
Prowadzący grup: Marta Niciejewska
Strona przedmiotu: https://usosweb.pcz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WZ-BHP-D1-AIOZ-04&callback=g_b18541af
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1.Zapoznanie z podstawowymi pojęciami: czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne, zagrożenie, narażenie, ryzyko zawodowe.

C2.Przedstawienie zagadnień z zakresu norm i zaleceń dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

C3. Przedstawienie poszczególnych grup zagrożeń zawodowych oraz przedstawienie metod pomiaru czynników zagrożeń

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania

2.Student posiada wiedzę z chemii w zakresie dotyczącym właściwości pierwiastków i związków chemicznych

3.Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego

4.Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn

5.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Górska E. Ergonomia. Projektowanie. Diagnoza. Eksperymenty. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.

2. Uzarczyk A. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach narażonych na: czynniki szkodliwe, czynniki uciążliwe, zagrożenia wypadkowe. ODDK, Gdańsk 2006.

3. Koradecka D. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, CIOP, Warszawa 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Niciejewska
Prowadzący grup: Marta Niciejewska
Strona przedmiotu: https://usosweb.pcz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WZ-BHP-D1-AIOZ-04&callback=g_b18541af
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1.Zapoznanie z podstawowymi pojęciami: czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne, zagrożenie, narażenie, ryzyko zawodowe.

C2.Przedstawienie zagadnień z zakresu norm i zaleceń dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

C3. Przedstawienie poszczególnych grup zagrożeń zawodowych oraz przedstawienie metod pomiaru czynników zagrożeń

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania

2.Student posiada wiedzę z chemii w zakresie dotyczącym właściwości pierwiastków i związków chemicznych

3.Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego

4.Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn

5.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Górska E. Ergonomia. Projektowanie. Diagnoza. Eksperymenty. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.

2. Uzarczyk A. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach narażonych na: czynniki szkodliwe, czynniki uciążliwe, zagrożenia wypadkowe. ODDK, Gdańsk 2006.

3. Koradecka D. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, CIOP, Warszawa 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Niciejewska
Prowadzący grup: Marta Niciejewska
Strona przedmiotu: https://usosweb.pcz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WZ-BHP-D1-AIOZ-04&callback=g_b18541af
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1.Zapoznanie z podstawowymi pojęciami: czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne, zagrożenie, narażenie, ryzyko zawodowe.

C2.Przedstawienie zagadnień z zakresu norm i zaleceń dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

C3. Przedstawienie poszczególnych grup zagrożeń zawodowych oraz przedstawienie metod pomiaru czynników zagrożeń

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania

2.Student posiada wiedzę z chemii w zakresie dotyczącym właściwości pierwiastków i związków chemicznych

3.Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego

4.Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn

5.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Górska E. Ergonomia. Projektowanie. Diagnoza. Eksperymenty. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.

2. Uzarczyk A. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach narażonych na: czynniki szkodliwe, czynniki uciążliwe, zagrożenia wypadkowe. ODDK, Gdańsk 2006.

3. Koradecka D. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, CIOP, Warszawa 1999.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Niciejewska
Prowadzący grup: Marta Niciejewska
Strona przedmiotu: https://usosweb.pcz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WZ-BHP-D1-AIOZ-04&callback=g_b18541af
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1.Zapoznanie z podstawowymi pojęciami: czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne, zagrożenie, narażenie, ryzyko zawodowe.

C2.Przedstawienie zagadnień z zakresu norm i zaleceń dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

C3. Przedstawienie poszczególnych grup zagrożeń zawodowych oraz przedstawienie metod pomiaru czynników zagrożeń

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania

2.Student posiada wiedzę z chemii w zakresie dotyczącym właściwości pierwiastków i związków chemicznych

3.Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego

4.Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn

5.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Górska E.: Ergonomia. Projektowanie. Diagnoza. Eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

Uzarczyk A.: Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach narażonych na: czynniki szkodliwe, czynniki uciążliwe, zagrożenia wypadkowe, ODDK, Gdańsk 2006.

Romanowska-Słomka I., Słomka A.: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. Tarbonus. Kraków-Tarnobrzeg 2018.

Koradecka D.: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, CIOP, Warszawa 1999.

Ulewicz R., Klimecka-Tatar D., Mazur M., Niciejewska M.: Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości

i Produkcji, Częstochowa, 2015.

Literatura uzupełniająca

Tabor J.: Analiza porównawcza zagrożeń przy pracy w przetwórstwie przemysłowymi, [w:] Bezpieczeństwo systemu. Techniczne, Organizacyjne i Ludzkie Determinanty Bezpieczeństwa Pracy. Monografia. Red. nauk. Szymon Salamon. Sekcja Wydawn. WZ PCzest. Częstochowa 2012.

Tabor J.: Ocena bezpieczeństwa pracy w przetwórstwie przemysłowym na podstawie analizy zagrożeń zawodowych, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Red. Ryszard Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.

Niciejewska M.: Mikroklimat w środowisku pracy, a zmiany fizjologiczne w organizmie człowieka - wybrane aspekty, w: Instrumenty doskonalenia w zarządzaniu (red.) Ulewicz Robert, Sygut Piotr, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2016, s. 162-175.

Niciejewska M., Idzikowski A., Lestyanszka Skurkova K.: Impact of Technical, Organizational and Human Factors on Accident Rate of Small-Sized Enterprises, Management Systems in Production Engineering 2021, Vol. 29, pp.131-144.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Niciejewska
Prowadzący grup: Marta Niciejewska, Monika Osyra, Justyna Żywiołek
Strona przedmiotu: https://usosweb.pcz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WZ-BHP-D1-AIOZ-04&callback=g_b18541af
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1.Zapoznanie z podstawowymi pojęciami: czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne, zagrożenie, narażenie, ryzyko zawodowe.

C2.Przedstawienie zagadnień z zakresu norm i zaleceń dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

C3. Przedstawienie poszczególnych grup zagrożeń zawodowych oraz przedstawienie metod pomiaru czynników zagrożeń

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania

2.Student posiada wiedzę z chemii w zakresie dotyczącym właściwości pierwiastków i związków chemicznych

3.Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego

4.Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn

5.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Górska E.: Ergonomia. Projektowanie. Diagnoza. Eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

Uzarczyk A.: Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach narażonych na: czynniki szkodliwe, czynniki uciążliwe, zagrożenia wypadkowe, ODDK, Gdańsk 2006.

Romanowska-Słomka I., Słomka A.: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. Tarbonus. Kraków-Tarnobrzeg 2018.

Koradecka D.: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, CIOP, Warszawa 1999.

Ulewicz R., Klimecka-Tatar D., Mazur M., Niciejewska M.: Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości

i Produkcji, Częstochowa, 2015.

Literatura uzupełniająca

Tabor J.: Analiza porównawcza zagrożeń przy pracy w przetwórstwie przemysłowymi, [w:] Bezpieczeństwo systemu. Techniczne, Organizacyjne i Ludzkie Determinanty Bezpieczeństwa Pracy. Monografia. Red. nauk. Szymon Salamon. Sekcja Wydawn. WZ PCzest. Częstochowa 2012.

Tabor J.: Ocena bezpieczeństwa pracy w przetwórstwie przemysłowym na podstawie analizy zagrożeń zawodowych, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Red. Ryszard Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.

Niciejewska M.: Mikroklimat w środowisku pracy, a zmiany fizjologiczne w organizmie człowieka - wybrane aspekty, w: Instrumenty doskonalenia w zarządzaniu (red.) Ulewicz Robert, Sygut Piotr, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2016, s. 162-175.

Niciejewska M., Idzikowski A., Lestyanszka Skurkova K.: Impact of Technical, Organizational and Human Factors on Accident Rate of Small-Sized Enterprises, Management Systems in Production Engineering 2021, Vol. 29, pp.131-144.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://usosweb.pcz.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WZ-BHP-D1-AIOZ-04&callback=g_b18541af
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1.Zapoznanie z podstawowymi pojęciami: czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne, zagrożenie, narażenie, ryzyko zawodowe.

C2.Przedstawienie zagadnień z zakresu norm i zaleceń dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń

C3. Przedstawienie poszczególnych grup zagrożeń zawodowych oraz przedstawienie metod pomiaru czynników zagrożeń

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania

2.Student posiada wiedzę z chemii w zakresie dotyczącym właściwości pierwiastków i związków chemicznych

3.Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego

4.Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn

5.Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Górska E.: Ergonomia. Projektowanie. Diagnoza. Eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.

Uzarczyk A.: Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach narażonych na: czynniki szkodliwe, czynniki uciążliwe, zagrożenia wypadkowe, ODDK, Gdańsk 2006.

Romanowska-Słomka I., Słomka A.: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. Tarbonus. Kraków-Tarnobrzeg 2018.

Koradecka D.: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, CIOP, Warszawa 1999.

Ulewicz R., Klimecka-Tatar D., Mazur M., Niciejewska M.: Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości

i Produkcji, Częstochowa, 2015.

Literatura uzupełniająca

Tabor J.: Analiza porównawcza zagrożeń przy pracy w przetwórstwie przemysłowymi, [w:] Bezpieczeństwo systemu. Techniczne, Organizacyjne i Ludzkie Determinanty Bezpieczeństwa Pracy. Monografia. Red. nauk. Szymon Salamon. Sekcja Wydawn. WZ PCzest. Częstochowa 2012.

Tabor J.: Ocena bezpieczeństwa pracy w przetwórstwie przemysłowym na podstawie analizy zagrożeń zawodowych, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Red. Ryszard Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013.

Niciejewska M.: Mikroklimat w środowisku pracy, a zmiany fizjologiczne w organizmie człowieka - wybrane aspekty, w: Instrumenty doskonalenia w zarządzaniu (red.) Ulewicz Robert, Sygut Piotr, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa 2016, s. 162-175.

Niciejewska M., Idzikowski A., Lestyanszka Skurkova K.: Impact of Technical, Organizational and Human Factors on Accident Rate of Small-Sized Enterprises, Management Systems in Production Engineering 2021, Vol. 29, pp.131-144.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)