Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowanych i pomieszczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-D1-BUOBIP-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowanych i pomieszczeń
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 4 sem BHP D1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sobocińska
Prowadzący grup: Marta Niciejewska, Anna Sobocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Babicz
Prowadzący grup: Wojciech Babicz, Bogna Konodyba-Rorat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sobocińska
Prowadzący grup: Anna Sobocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sobocińska
Prowadzący grup: Anna Sobocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących pomieszczeń i obiektów budowlanych

C2.Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń i obiektów budowlanych określonymi w Polskich Normach

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zasady projektowania

2.Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania

3.Student posiada wiedzę z chemii w zakresie dotyczącym właściwości pierwiastków i związków chemicznych

4.Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego

5.Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn

6. student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa

7. Student posiada wiedzę z ergonomii dotyczącą zagrożeń występujących w procesach pracy

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Substyk M.: Utrzymanie i kontrola obiektów budowlanych, ODDK, Gdańsk 2016,

2. Substyk M.: Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego, ODDK, Gdańsk 2016

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji, Warszawa 2014,

2. Boczkowski A.: Vademecum elektryka. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych,Warszawa 2013

3. Maj. T.: Eksploatacja obiektów budowlanych. Podręcznik, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sobocińska
Prowadzący grup: Anna Sobocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących pomieszczeń i obiektów budowlanych

C2.Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń i obiektów budowlanych określonymi w Polskich Normach

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zasady projektowania

2.Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania

3.Student posiada wiedzę z chemii w zakresie dotyczącym właściwości pierwiastków i związków chemicznych

4.Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego

5.Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn

6. student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa

7. Student posiada wiedzę z ergonomii dotyczącą zagrożeń występujących w procesach pracy

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Substyk M.: Utrzymanie i kontrola obiektów budowlanych, ODDK, Gdańsk 2016,

2. Substyk M.: Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego, ODDK, Gdańsk 2016

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji, Warszawa 2014,

2. Boczkowski A.: Vademecum elektryka. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych,Warszawa 2013

3. Maj. T.: Eksploatacja obiektów budowlanych. Podręcznik, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Idzikowski
Prowadzący grup: Adam Idzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących pomieszczeń i obiektów budowlanych

C2.Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń i obiektów budowlanych określonymi w Polskich Normach

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zasady projektowania

2.Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania

3.Student posiada wiedzę z chemii w zakresie dotyczącym właściwości pierwiastków i związków chemicznych

4.Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego

5.Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn

6. student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa

7. Student posiada wiedzę z ergonomii dotyczącą zagrożeń występujących w procesach pracy

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Substyk M.: Utrzymanie i kontrola obiektów budowlanych, ODDK, Gdańsk 2016,

2. Substyk M.: Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego, ODDK, Gdańsk 2016

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji, Warszawa 2014,

2. Boczkowski A.: Vademecum elektryka. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych,Warszawa 2013

3. Maj. T.: Eksploatacja obiektów budowlanych. Podręcznik, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Bajdur
Prowadzący grup: Wioletta Bajdur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących pomieszczeń i obiektów budowlanych.

C2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń i obiektów budowlanych określonymi w Polskich Normach.

C3. Przedstawienie środków technicznych bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna podstawowe zasady projektowania.

Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania.

Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego.

Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn.

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa.

Student posiada wiedzę z ergonomii dotyczącą zagrożeń występujących w procesach pracy.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.Nr 74, poz. 836).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844).

Literatura uzupełniająca

Boczkowski A.: Vademecum elektryka. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych.

Pr. Zb. Pod red. J. Ważnego i J. Korysia: Ochrona budynków przed korozją biologiczną, Arkady 2001.

Ługowski. G: Wytyczne oraz przepisy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, COSW, 2000.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Bajdur
Prowadzący grup: Wioletta Bajdur, Paweł Smolnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących pomieszczeń i obiektów budowlanych.

C2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń i obiektów budowlanych określonymi w Polskich Normach.

C3. Przedstawienie środków technicznych bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna podstawowe zasady projektowania.

Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania.

Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego.

Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn.

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa.

Student posiada wiedzę z ergonomii dotyczącą zagrożeń występujących w procesach pracy.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.Nr 74, poz. 836).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844).

Literatura uzupełniająca

Boczkowski A.: Vademecum elektryka. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych.

Pr. Zb. Pod red. J. Ważnego i J. Korysia: Ochrona budynków przed korozją biologiczną, Arkady 2001.

Ługowski. G: Wytyczne oraz przepisy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, COSW, 2000.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Bajdur
Prowadzący grup: Wioletta Bajdur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących pomieszczeń i obiektów budowlanych.

C2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń i obiektów budowlanych określonymi w Polskich Normach.

C3. Przedstawienie środków technicznych bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna podstawowe zasady projektowania.

Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania.

Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego.

Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn.

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa.

Student posiada wiedzę z ergonomii dotyczącą zagrożeń występujących w procesach pracy.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.Nr 74, poz. 836).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844).

Literatura uzupełniająca

Boczkowski A.: Vademecum elektryka. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych.

Pr. Zb. Pod red. J. Ważnego i J. Korysia: Ochrona budynków przed korozją biologiczną, Arkady 2001.

Ługowski. G: Wytyczne oraz przepisy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, COSW, 2000.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących pomieszczeń i obiektów budowlanych.

C2. Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń i obiektów budowlanych określonymi w Polskich Normach.

C3. Przedstawienie środków technicznych bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna podstawowe zasady projektowania.

Student posiada wiedzę z fizyki w zakresie dotyczącym hałasu i drgań oraz prądu elektrycznego i promieniowania.

Student posiada wiedzę z biologii w zakresie dotyczącym budowy i fizjologii organizmu ludzkiego.

Student posiada wiedzę z podstaw konstrukcji maszyn.

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa.

Student posiada wiedzę z ergonomii dotyczącą zagrożeń występujących w procesach pracy.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.Nr 74, poz. 836).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844).

Literatura uzupełniająca

Boczkowski A.: Vademecum elektryka. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych.

Pr. Zb. Pod red. J. Ważnego i J. Korysia: Ochrona budynków przed korozją biologiczną, Arkady 2001.

Ługowski. G: Wytyczne oraz przepisy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, COSW, 2000.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)