Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-D1-ZZLwIF-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w instytucjach finansowych.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej w instytucjach finansowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student rozumie specyfikę funkcjonowania instytucji finansowych w ujęciu ekonomicznym, prawnym i społecznym.

5. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – WYKŁADY

W 1- Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). Przedstawienie przedmiotu i znaczenia ZZL 1h

W 2 –Charakterystyka rozwoju funkcji personalnej na tle nauk o zarządzaniu 1h

W 3 - Przedstawienie modeli ZZL 1h

W 4- Charakterystyka składników strategicznego ZZL 1h

W 5; W 6- Przedstawienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników warunkujących ZZL, z uwzględnieniem specyfiki instytucji finansowych 2h

W 7 – Wprowadzenie do zagadnienia procesu kadrowego 1h

W 8; W 9- Charakterystyka systemów motywacyjnych, z uwzględnieniem specyfiki instytucji finansowych 2h

W 10-Charakterystyka prawnych, społecznych i etycznych (CSR) aspektów ZZL 1h

W 11 - Omówienie stylów kierowania, znaczenia stylu kierowania w procesach wprowadzenia zmian w organizacji oraz dla rozwoju i podnoszenia kwalifikacji personelu 1h

W 12 – Przedstawienie zagadnień w zakresie komunikacji w organizacji i zarządzania komunikacją 1h

W 13 – Charakterystyka zmian organizacyjnych oraz rola ZZL w procesach wdrażania zmian organizacyjnych 1h

W14 - Konflikty organizacyjne i metody ich rozwiązywania 1h

W 15 –Oceny pracownicze 1h

suma 15h

Forma zajęć – ĆWICZENIA

Cw-1- Zajęcia organizacyjne – zasady zaliczenia. Omówienie zagadnień kultury organizacyjnej oraz sposobów kształtowania jej poprzez politykę personalną 1h

Cw-2- Planowanie zatrudnienia w ujęciu wąskim i szerokim 1h

Cw-3- Rekrutacja, jej rodzaje i formy. 1h

Cw-4- Metody selekcji z uwzględnieniem metody Assessment Centre 1h

Cw-5- Omówienie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych 1h

Cw-6- Opis stanowiska pracy jako jeden z podstawowych dokumentów dla celów projektowania działań kadrowych 1h

Cw-7 , Cw-8 Opracowanie planu zatrudnienia w wybranej instytucji finansowej z uwzględnieniem projektowania kampanii rekrutacyjnej 2h

Cw-9 Wprowadzenie pracownika do organizacji i jego adaptacja społeczno - zawodowa 1h

Cw-10 Szkolenie i doskonalenie pracowników jako element polityki karowej 1h

Cw-11, Cw-12 Oceny pracownicze w ujęciu systemowym – projektowanie systemu ocen dla wybranego stanowiska pracy. 2h

Cw-13 Cw-14 Przeniesienia pracownicze w kontekście planowania zasobów ludzkich oraz realizacji ścieżek kariery. 2h

Cw-15 Sprawdzenie wiadomości – kolokwium pisemne 1h

suma 15h

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Rogozińska-Pawełczyk A., Warwas I., ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I PSYCHOLOGICZNE, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. (Libra.ibuk.pl)

2. Tyrańska, M. (red.), WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, Wydawnictwo Difin, 2012.

3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna 2011

4. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2004

5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkim. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN. Warszawa 2007, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck 2005

6. Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, Katowice; Śląska Akademia medyczna, 2007

7. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Joanna Gajda, Analiza wybranych czynników systemu motywowania pracowników do zaangażowania zawodowego w organizacjach województwa śląskiego, „Humanizacja Pracy”, nr 4 (290)/2017, Publikacja dostępna on – line w zeszycie: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku

2. Joanna Gajda, The Impact of Corporate Social Responsibility on the Management of the Employment Sphere in a Modern Organization, Agroinform Publishing House, Management, Organizations and Society (red.) DAROCZI Miklos, ROBAK Elżbieta, VINOGRADOV Sergey, Budapest, 2017

3. Ł. Skiba: „Skuteczna komunikacja jedną z kluczowych umiejętności w pracy współczesnego menedżera”, [w:] Edukacja równość czy jakość? Red. nauk. Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański, Wyd.Adam Marszałek, Toruń 2010.

4. Ł. Skiba: Wielkość przedsiębiorstwa a sposób komunikowania międzypracowniczego”, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

5. Ł. Skiba: Dyskryminacja jako patologia procesu rekrutacji i selekcji”, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2015.

6. Ł. Skiba: Motywowanie przez strach w małych przedsiębiorstwach”, [w:] Stres i jego modelowanie. Red. nauk. Janusz Szopa, Mirosław Harciarek, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2004.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EK 1 – Student potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście innych obszarów szczegółowych zarządzania.

EK 2- Student potrafi identyfikować i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych.

EK 3- Student potrafi sporządzać opis stanowiska pracy oraz potrafi wskazać zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

EK 4- Student zna założenia systemów motywacyjnych w szczególności stosowanych w instytucjach finansowych.

EK 5- Student potrafi opisywać i analizować problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

EK 6 – Student potrafi charakteryzować elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu.

Metody i kryteria oceniania:

(dst) Student potrafi nakreślić podstawowe obszary zarządzania zasobami ludzkimi (db) Student potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi. (bdb) Student potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do innych wymiarów zarządzania organizacją.

EK 2 (ndst) Student nie potrafi identyfikować ani charakteryzować podstawowych działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych. (dst) Student potrafi identyfikować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. (db) Student potrafi identyfikować i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. (bdb) Student potrafi identyfikować i charakteryzować różnorodne działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych.

EK 3 (ndst) Student nie potrafi sporządzać opisu stanowiska pracy oraz nie potrafi definiować zadań zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany. (dst) Student potrafi wymienić podstawowe elementy opisu stanowiska pracy. (db) Student potrafi wymienić podstawowe elementy opisu stanowiska pracy oraz potrafi wskazać podstawowe zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany. (bdb) Student potrafi sporządzać opis stanowiska pracy oraz potrafi wskazać różnorodne zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

EK 4 (ndst) Student nie zna założenia systemów motywacyjnych w szczególności stosowanych w instytucjach finansowych. (dst) Student zna podstawowe założenia systemów motywacyjnych. (db) Student zna różnorodne założenia systemów motywacyjnych. (bdb) Student zna założenia systemów motywacyjnych w szczególności stosowanych w instytucjach finansowych.

EK 5 (ndst) Student nie potrafi opisywać ani analizować problemów jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. (dst) Student potrafi wskazać problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. (db) Student potrafi opisywać problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. (bdb) Student potrafi opisywać i analizować problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych.

EK 6 (ndst) Student nie potrafi charakteryzować elementów systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu. (dst) Student potrafi wymienić elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu. (db) Student potrafi wymienić i opisać elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu. (bdb) Student potrafi wymienić i opisać elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu w instytucjach finansowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Krzysztof Niewiadomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Łukasz Skiba, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w instytucjach finansowych.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej w instytucjach finansowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student rozumie specyfikę funkcjonowania instytucji finansowych w ujęciu ekonomicznym, prawnym i społecznym.

5. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Rogozińska-Pawełczyk A., Warwas I., ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I PSYCHOLOGICZNE, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. (Libra.ibuk.pl)

2. Tyrańska, M. (red.), WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, Wydawnictwo Difin, 2012.

3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna 2011

4. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2004

5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkim. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN. Warszawa 2007, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck 2005

6. Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, Katowice; Śląska Akademia medyczna, 2007

7. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Joanna Gajda, Analiza wybranych czynników systemu motywowania pracowników do zaangażowania zawodowego w organizacjach województwa śląskiego, „Humanizacja Pracy”, nr 4 (290)/2017, Publikacja dostępna on – line w zeszycie: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku

2. Joanna Gajda, The Impact of Corporate Social Responsibility on the Management of the Employment Sphere in a Modern Organization, Agroinform Publishing House, Management, Organizations and Society (red.) DAROCZI Miklos, ROBAK Elżbieta, VINOGRADOV Sergey, Budapest, 2017

3. Ł. Skiba: „Skuteczna komunikacja jedną z kluczowych umiejętności w pracy współczesnego menedżera”, [w:] Edukacja równość czy jakość? Red. nauk. Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański, Wyd.Adam Marszałek, Toruń 2010.

4. Ł. Skiba: Wielkość przedsiębiorstwa a sposób komunikowania międzypracowniczego”, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

5. Ł. Skiba: Dyskryminacja jako patologia procesu rekrutacji i selekcji”, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2015.

6. Ł. Skiba: Motywowanie przez strach w małych przedsiębiorstwach”, [w:] Stres i jego modelowanie. Red. nauk. Janusz Szopa, Mirosław Harciarek, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2004.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka, Joanna Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych definicji, zagadnień, uwarunkowań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w instytucjach finansowych.

C2. Charakterystyka działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w celu realizowania polityki kadrowej w instytucjach finansowych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student ma wiedzę na temat teorii z zakresu zarządzania oraz rozwoju tej nauki.

2. Student potrafi charakteryzować procesy zarządzania zachodzące w organizacjach

3. Student ma podstawową wiedzę z zakresu czynników warunkujących zarządzanie organizacją.

4. Student rozumie specyfikę funkcjonowania instytucji finansowych w ujęciu ekonomicznym, prawnym i społecznym.

5. Student potrafi definiować podstawowe mechanizmy zachowań ludzkich również na płaszczyźnie organizacyjnej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Rogozińska-Pawełczyk A., Warwas I., ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I PSYCHOLOGICZNE, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. (Libra.ibuk.pl)

2. Tyrańska, M. (red.), WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, Wydawnictwo Difin, 2012.

3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna 2011

4. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2004

5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkim. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN. Warszawa 2007, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck 2005

6. Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, Katowice; Śląska Akademia medyczna, 2007

7. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Joanna Gajda, Analiza wybranych czynników systemu motywowania pracowników do zaangażowania zawodowego w organizacjach województwa śląskiego, „Humanizacja Pracy”, nr 4 (290)/2017, Publikacja dostępna on – line w zeszycie: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku

2. Joanna Gajda, The Impact of Corporate Social Responsibility on the Management of the Employment Sphere in a Modern Organization, Agroinform Publishing House, Management, Organizations and Society (red.) DAROCZI Miklos, ROBAK Elżbieta, VINOGRADOV Sergey, Budapest, 2017

3. Ł. Skiba: „Skuteczna komunikacja jedną z kluczowych umiejętności w pracy współczesnego menedżera”, [w:] Edukacja równość czy jakość? Red. nauk. Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański, Wyd.Adam Marszałek, Toruń 2010.

4. Ł. Skiba: Wielkość przedsiębiorstwa a sposób komunikowania międzypracowniczego”, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

5. Ł. Skiba: Dyskryminacja jako patologia procesu rekrutacji i selekcji”, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2015.

6. Ł. Skiba: Motywowanie przez strach w małych przedsiębiorstwach”, [w:] Stres i jego modelowanie. Red. nauk. Janusz Szopa, Mirosław Harciarek, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2004.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)